Niệm “Nam mô A Di Đà Phật”
Giọng niệm: Cư sĩ Quảng Âm