LIÊN HOA HÓA SANH
Thích nữ Đạo Chứng
Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng