TỊNH ĐỘ NGHI THỨC TỤNG NIỆM
Thích Nguyên Chơn soạn dịch
Giọng tụng: Cư sĩ Quảng Âm