Những Lời Dạy Trong Thiền Môn Của Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3

Print Friendly, PDF & Email