PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ XUẤT BẢN

PHẬT LỊCH 2533 – 1989

Nhị Khóa Hiệp Giải

(Thời khóa tụng khuya và thời khóa tụng chiều)

Chú giải: Ngài Quán Nguyệt
Dịch giả: HT Thích Khánh Anh

Mục Lục

Lời tựa
Chương 1: Lời thuyết chỉ bảo
Chương 2: Ý nghĩa hai thời kinh
Chương 3: Yếu nghĩa kinh Lăng Nghiêm
Chương 4: Yếu nghĩa Thập chú
Chương 5: Kệ hồi hướng-Phát nguyện hồi hướng
Chương 6: Thập nguyện Phổ Hiền – Phụ chú thích – Tam quy
Chương 7: Kinh A Di Đà
Chương 8: Hồng Danh Sám
Chương 9: Thí thực