MƯỜI CÂU CHUYỆN ĐỀN TRẢ NGHIỆP DUYÊN ĐỜI TRƯỚC CỦA ĐỨC PHẬT
Nguyên tác Hán văn: Pháp sư Đạo Thế
Việt dịch & chú thích: BDTHT Pháp Âm
Biên tập video: Pháp Âm Tuyên Lưu.
Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang, Bích Ngọc

 

Trích lục từ quyển 59, chương “Nghiệp chướng đời trước”, sách PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

00:11 Nhân duyên Tôn-đà-lợi vu khống đức Phật
11:06 Nhân duyên Phật và năm trăm A-la-hán bị vu khống và phỉ báng
15:23 Nhân duyên đức Phật bị đau đầu
18:24 Nhân duyên đức Phật đau nhức khớp xương
20:38 Nhân duyên đức Phật bị đau lưng
24:04 Nhân duyên đức Phật bị thanh gỗ nhọn đâm vào chân
43:02 Nhân duyên đức Phật bị Điều-đạt lăn đá tổn thương ngón chân
45:17 Nhân duyên đức Phật bị nữ Bà-la-môn Chiên-sa vu khống
56:28 Nhân duyên đức Phật ăn lúa dành cho ngựa
1:04:05 Nhân duyên đức Phật tu khổ hạnh.

Print Friendly, PDF & Email