PHIM HOẠT HÌNH
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO

Ban biên dịch: Pháp Âm Tuyên Lưu
Lồng tiếng: Thiện Quang, Nguyên Châu, Trang Kem…


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT