Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung
Sa môn An Thế Cao dịch từ Phạn văn ra Hán văn
Cố Hòa thượng Thích Đức Niệm dịch và giải

Biên tập & sản xuất: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm