LIÊN TÔNG BẢO GIÁM
Đại Sư Ưu Đàm – TK Thích Minh Thành Việt dịch
Diễn đọc: Thiện Quang