Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư
Thuyết giảng: Thích Nữ Đạo Chứng
(Bác sĩ Quách Huệ Trân)
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Quang
Biên dịch: Pháp Âm Tuyên Lưu
Diễn đọc: Phật tử Nguyên Châu