SỐ 218
PHẬT NÓI KINH VUA QUÁN ĐẢNH
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Pháp sư Thi Hộ, người xứ Tây Thiên trúc
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Một thời Đức Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Ngài đem sự việc này bảo các Bí-sô: –Các ông nên biết, có ba vị vua Sát-đế-lợi, trong ba thời gian, tại ba địa phương, thọ lễ quán đảnh làm vua. Ba vị vua này, suốt đời luôn luôn ghi nhớ việc này. Những gì là ba? Vị vua thứ nhất tuổi nhỏ sức yếu, nương theo pháp quán đảnh, tại địa phương nào đó thọ pháp quán đảnh làm vua. Sau khi được quán đảnh, vị này ghi nhớ việc này suốt đời. Vị vua thứ hai công lực trung bình, nương theo pháp quán đảnh, tại địa phương nào đó thọ pháp quán đảnh làm vua. Sau khi được quán đảnh, vị này ghi nhớ việc này suốt đời. Vị vua thứ ba có uy lực lớn, dũng mãnh hơn hết, hàng phục tất cả kẻ địch, được mọi người tin phục, vì tối thắng nên sống an ổn tốt đẹp, nương theo pháp quán đảnh, tại địa phương nào đó thọ pháp quán đảnh làm vua. Sau khi được quán đảnh, vị này ghi nhớ việc này suốt đời. Này các Bí-sô, cũng vậy, trong ba thời gian, tại chỗ nào đó thực hiện việc tu chứng, luôn luôn ghi nhớ việc này trọn đời. Thế nào là ba? Có Bí-sô phát tâm chánh tín, bỏ nhà xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa. Đây là vị thứ nhất ở chỗ nào đó tu tập pháp Bí-sô, trọn đời luôn luôn ghi nhớ việc này. Có Bí-sô tu tập các hạnh thù thắng để chứng đắc tịch diệt, đoạn trừ các pháp tập khởi, sau khi thấy biết, xa trần rời cấu, đối với các pháp, đắc pháp nhãn tịnh. Đây là vị thứ hai ở nơi nào đó tu tập pháp Bí-sô, trọn đời luôn luôn ghi nhớ việc này. Có Bí-sô đã đoạn trừ các hữu lậu, tăng trưởng vô lậu, đắc tâm giải thoát, đắc tuệ giải thoát, tự biết mình chứng đắc, đã thành tựu: “Ta sinh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân sau”. Đây là vị thứ ba ở nơi nào đó chứng đắc thánh quả, trọn đời luôn luôn ghi nhớ việc này.

Print Friendly, PDF & Email