Kinh Vua Quán Đảnh

Kinh Vua Quán Đảnh
Bộ Bản Duyên, Đại Tạng Kinh, Kinh Thanh Văn, Tạng Kinh

SỐ 218
PHẬT NÓI KINH VUA QUÁN ĐẢNH
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Pháp sư Thi Hộ, người xứ Tây Thiên trúc
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Một thời Đức Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Ngài đem sự việc này bảo các Bí-sô: –Các ông nên biết, có ba vị vua Sát-đế-lợi, trong ba thời gian, tại ba địa phương, thọ lễ quán đảnh làm vua. Ba vị vua này, suốt đời luôn luôn ghi nhớ việc này. Những gì là ba? Vị vua thứ nhất tuổi nhỏ sức yếu, nương theo pháp quán đảnh, tại địa phương nào đó thọ pháp quán đảnh làm vua. Sau khi được quán đảnh, vị này ghi nhớ việc này suốt đời.

Vị vua thứ hai công lực trung bình, nương theo pháp quán đảnh, tại địa phương nào đó thọ pháp quán đảnh làm vua. Sau khi được quán đảnh, vị này ghi nhớ việc này suốt đời. Vị vua thứ ba có uy lực lớn, dũng mãnh hơn hết, hàng phục tất cả kẻ địch, được mọi người tin phục, vì tối thắng nên sống an ổn tốt đẹp, nương theo pháp quán đảnh, tại địa phương nào đó thọ pháp quán đảnh làm vua. Sau khi được quán đảnh, vị này ghi nhớ việc này suốt đời.

Này các Bí-sô, cũng vậy, trong ba thời gian, tại chỗ nào đó thực hiện việc tu chứng, luôn luôn ghi nhớ việc này trọn đời. Thế nào là ba? Có Bí-sô phát tâm chánh tín, bỏ nhà xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa. Đây là vị thứ nhất ở chỗ nào đó tu tập pháp Bí-sô, trọn đời luôn luôn ghi nhớ việc này. Có Bí-sô tu tập các hạnh thù thắng để chứng đắc tịch diệt, đoạn trừ các pháp tập khởi, sau khi thấy biết, xa trần rời cấu, đối với các pháp, đắc pháp nhãn tịnh.

Đây là vị thứ hai ở nơi nào đó tu tập pháp Bí-sô, trọn đời luôn luôn ghi nhớ việc này. Có Bí-sô đã đoạn trừ các hữu lậu, tăng trưởng vô lậu, đắc tâm giải thoát, đắc tuệ giải thoát, tự biết mình chứng đắc, đã thành tựu: “Ta sinh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân sau”. Đây là vị thứ ba ở nơi nào đó chứng đắc thánh quả, trọn đời luôn luôn ghi nhớ việc này.

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Du Già Sư Địa Luận - Quyển 90

瑜Du 伽Già 師Sư 地Địa 論Luận Quyển 90 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 瑜Du 伽Già 師Sư 地Địa 論Luận 卷quyển 第đệ 九cửu 十thập 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 說thuyết 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 攝nhiếp 事sự 分phần/phân 中trung 契Khế...
1509-2

01. Chương 28: Tướng Bát Nhã

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ Tác giả: Bồ tát Long Thọ Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiện Siêu   CHƯƠNG 28 GIẢI THÍCH: TƯỚNG BÁT-NHÃ Hỏi: Sao chỉ gọi riêng Bát-nhã Ba-la-mật là Đại (Ma-ha), mà không gọi...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Lâm Dã Kỳ Thiền Sư Ngữ Lục - Quyển 7

林Lâm 野Dã 奇Kỳ 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục Quyển 7 明Minh 通Thông 奇Kỳ 說Thuyết 行Hành 謐Mịch 等Đẳng 編Biên 林Lâm 野Dã 奇Kỳ 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục 卷quyển 第đệ 七thất 住trụ 華hoa 亭đình 船thuyền 子tử 法Pháp 忍Nhẫn 寺tự 嗣tự 法Pháp 門môn 人nhân 行hành 謐mịch 等đẳng 編biên 入nhập 室thất...
1597

Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (1) Quyển 02

NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH (1) Tác giả: Bồ-Tát Thế Thân Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 2 PHẦN THỨ 2, (Đoạn 2): CHỖ DỰA CỦA ĐỐI TƯỢNG NHẬN THỨC (SỞ TRI Y)...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Mật Tông, Nghi Qũy

Mã Minh Bồ Tát Đại Thần Lực Vô Tỷ Nghiệm Pháp Niệm Tụng Quỹ Nghi

MÃ MINH BỒ TÁT ĐẠI THẦN LỰC VÔ TỶ NGHIỆM PHÁP NIỆM TỤNG QUỸ NGHI Hán dịch: KIM CƯƠNG TRÍ phụng chiếu dịch Việt dịch: HUYỀN THANH   Xưa kia, Đức Thích Ca Như Lai ngồi dưới cây Bồ Đề trong Đại Chúng Tập Hội....
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự - Quyển 12

根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 雜Tạp 事Sự Quyển 12 唐Đường 義Nghĩa 淨Tịnh 譯Dịch 根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 雜Tạp 事Sự 卷quyển 第đệ 十thập 二nhị 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 義nghĩa 淨tịnh 奉phụng 。 制chế 譯dịch 第đệ...