KINH VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC
Thuyết giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Chuyển dịch: Cư sĩ Vọng Tây
Thuyết Minh: Phật tử Thiện Quang, Hạnh Quang