PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG VÔ CẤU QUANG
ĐÀN PHÁP

Soạn thuật : HT. THÍCH THIỀN TÂM

(Niệm hương xong, đứng kiết-ấn Phổ-lễ Chân-ngôn tụng chú và lễ bái như sau):

1. Tam-bộ phổ-lễ chân-ngôn:
Om ! Tát tha ga tô bát-mô Vajirô vắt. (7 biến)

I .Chí tâm đảnh lễ:
Trung-phương thế-giới Tỳ-Lô-Giá-Na Mâu-Ni Thế-Tôn.
Đông-phương thế-giới A-Súc-Bệ Thế-Tôn.
Nam-phương thế-giới Bảo-Sanh Thế-Tôn.
Tây-phương thế-giới A-Di-Đà Thế-Tôn.
Bắc-phương thế-giới Bất-Không-Thành-Tựu Thế-Tôn.
Thập-phương tam-thế nhứt-thiết chư Phật. (1 lạy)

II. Chí tâm đảnh lễ:
Nhứt-thiết Như-Lai Quán-Đảnh Thanh-Tịnh Chư-Thú, Phật-Đảnh Tôn-Thắng Vô-Cấu-Quang Đà-ra-ni.
Thập-phương tam-thế nhứt-thiết Tôn-Pháp. (1 lạy)

III. Chí tâm đảnh lễ:
Mạn-Thù-Thất-Lỵ Bồ-Tát
Phổ-Hiền Bồ-Tát
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát
Đại-Thế-Chí Bồ-Tát
Di-Lặc Bồ-Tát
Chấp-Kim-Cang Bồ-Tát
Hư-Không-Tạng Bồ-Tát
Thắng-Liên-Hoa-Tạng Bồ-Tát
Thập-phương tam-thế nhứt-thiết Hiền-Thánh-Tăng. (1 lạy)

(Ngồi kiết-già chấp tay tụng chú và đọc bài kệ-tán như sau) :

2. Tịnh-Pháp-Giới Chân-ngôn :
Om ! Răn. (108 lần)
(Tịnh pháp giới ấn)

3. Hộ-Thân Chân-ngôn:
Om ! Sí-răn (108 lần)
(Hộ thân ấn)

4. Như-Ý-Bảo-Châu-Vương Chân-ngôn :
Om ! A Văn Răn Hăn Khăn Ma-ni Pát-mê-hùm. (108 lần)
(Như ý bảo châu ấn)

Kệ-tán:
Kính lễ Thích-Ca Đại-Điều-Ngự
Tiếp-dẫn Tây-phương Tam-Thánh-Tôn
Mười-phương tám mươi tám cu-chi
Hằng-sa chư Phật đều tuyên thuyết
Thanh-Tịnh Chư-Thú Vô-Cấu-Quang
Phật-Đảnh Tôn-Thắng môn thần diệu
Hay trừ tất cả các tội chướng
Xuất-sanh phước-trí rộng vô biên
Độ thoát ba cõi cùng sáu đường
Khiến được tuỳ tâm lên bỉ-ngạn
Nay con chí thành xin thọ trì
Nguyện thoát Ta-Bà sanh Cực-Lạc.
Nam mô Phật-Đảnh Tôn-Thắng Hội-Thượng-Phật Bồ-Tát . (3 lần)

5. PHẬT-ĐẢNH TÔN-THẮNG DHÀRANI:

 1. Na mô Pha ga va tê
 2. Sạt va Sít rị Trai lô ki da
 3. Bơ-ra ti Vi ti sắt ta da
 4. Buýt đà da Pha ga va tê
 5. Tát dá tha
 6. Om ! Bơrum Bơrum Bơrum
 7. Suýt đà da Suýt đà da
 8. Vi suýt đà da Vi suýt đà da
 9. Á sá ma Sá ma
 10. Sa manh tá Vạ pha sát
 11. Sít phạ ra na Ga ti Ga hạ na
 12. Soa phạ va Vi suýt đi
 13. A bi sinh Ca tu măn
 14. Sạt va Tát tha ga tá
 15. Su ga ta Vạ ra Vạ ca na
 16. A mi rít tá Bi sái kê
 17. Mạ hạ Muýt đơ ra
 18. Manh tra Ba ta da
 19. Om ! Á hạ ra Á hạ ra
 20. A dút Săn tạ ra ni
 21. Suýt đà da Suýt đà da
 22. Vi suýt đà da Vi suýt đà da
 23. Săn suýt đà da Săn suýt đà da Hùm !
 24. Ga gạ na Soa phạ va Vi suýt đi
 25. U sắc ni sá Vi já da Vi suýt đi
 26. Sá hạ sít ra Ra sá mi Săn suýt đi tê
 27. Sạt va Tát tha ga tá A va lô ki ti
 28. Sá ta Ba ra mi tá
 29. Vi ri Bu ra ni
 30. Sạt va Tát tha ga tá Mát ti
 31. Na sá Bu mi bơ-ra Đi sắc thi tê
 32. Sạt va Tát tha ga tá Sa ma da Hất rị đà da
 33. Đi sắc thá na Đi sắc thi tê
 34. Om ! Muýt đơ ri Muýt đơ ri
 35. Mạ hạ Muýt đơ ri
 36. Jít vạ la ti Jít vạ la ti Mạ hạ Jít vạ la ti
 37. Va ji ri Va ji ri Mạ hạ Va ji ri
 38. Va ji ra Cạ da
 39. Săn hạ ta na Vi suýt đi
 40. Sạt va Ca ma Vạ ra na Vi suýt đi
 41. Ba da Đu rít ga ti Vi ri Vi suýt đi
 42. Bơ-ra ti Ni vạ rị tá da A dút Suýt đi
 43. Sạt va Tát tha ga tá Sa ma da Hất rị đà da
 44. Đi sắc thá na Đi sắc thi tê
 45. Om ! Ma ni Ma ni Mạ hạ Ma ni
 46. A ma ni A ma ni Mạ hạ A ma ni
 47. Vi ma ni Vi ma ni Mạ hạ Vi ma ni
 48. Mát ti Mát ti Mạ hạ Mát ti
 49. Ma mát ti Sa mát ti
 50. Tát tha tá Phu ta
 51. Cô ti Vi ri Vi suýt đi
 52. Vi sít phổ ta Buýt đi Vi suýt đi
 53. Om ! Hi hi
 54. Já da Já da Vi já da Vi já da
 55. Sít ma ra Sít ma ra
 56. Sít vạ ra Sít vạ ra Sít vạ ra da Sít vạ ra da
 57. Sạt va buýt đa
 58. Đi sắc thá na Đi sắc thi tê
 59. Om ! Sít đi Sít đi Buýt đi Buýt đi
 60. Va ji ri Va ji ri Mạ hạ Va ji ri Á va ji ri
 61. Va ji ra Ga bê
 62. Já da Ga bê
 63. Vi já da Ga bê
 64. Va ji ra Rít vạ lã Ga bê
 65. Va ji rô Na ga tê
 66. Va ji rô Na bà vê
 67. Va ji ra Sam bà vê
 68. Va ji rô Va di rị na
 69. Va ji răn Pha vạ tô Mạ mạ
 70. Sá ri răn Sạt va Sát toa Năn ca
 71. Cạ da Vi ri Vi suýt đi
 72. Sít dã Pha vạ tô minh Sát toa
 73. Sạt va thá
 74. Sạt va Ga ti Vi ri Vi suýt đi
 75. Sạt va Tát tha ga tá Sít dã mê
 76. Sá ma sa vạ Sít dăn tu
 77. Sạt va Tát tha ga tá Sá tri măn
 78. Sá ma sa vạ sa Đi sắc thi tê
 79. Om ! Sít đi da Sít đi da Vi sít đi da Vi sít đi da
 80. Buýt đi da Buýt đi da Vi buýt đi da Vi buýt đi da
 81. Bô đà da Bô đà da Vi bô đà da Vi bô đà da
 82. Mô ca da Mô ca da Vi mô ca da Vi mô ca da
 83. Suýt đà da Suýt đà da Vi suýt đà da Vi suýt đà da
 84. Sa manh tá Sá vi ri Mô ca da
 85. Sa manh tá da Sá mi vi ri Vi suýt đi
 86. Sạt va Tát tha ga tá Sa ma da Hất rị đà da
 87. Đi sắc thá na Đi sắc thi tê
 88. Om ! Muýt đơ ri Muýt đơ ri Mạ hạ Muýt đơ ri
 89. Mạ hạ Muýt đơ ra Manh tra Pa ta da
 90. Đi sắc thi tê
 91. Om ! Bơ-rum Hùm Soá-ha.

(Tuỳ sức tụng nhiều hay ít 7 biến, 21 biến, 49 biến hoặc 108 biến)

Tụng chú xong chắp tay đọc bài kệ Tán:

Tán:
Phật-Đảnh Tôn-Thắng
Công-đức Hằng-sa
Phá không ác đạo cảnh Diêm-la
Rải rác Mạn-đà-la
Độ thoát Ta-Bà
Về cõi thắng Liên-Hoa.
Nam Mô Tuyên-Dương Tôn-Thắng Diệu-Môn Bát-Thập Bát-Cu-Chi Hằng-Hà-Sa Chư Phật. (3lần)

6. Quãng-Đại Bất-Không Ma-Ni Phổ-Cúng-Dường Chân-ngôn :
Nguyện nhờ sức pháp-giới
Sức Phật Thánh gia-trì
Cùng sức công-đức con
Khắp cúng dường an-trụ.
Nam Mô Phổ-Cúng-Dường Bồ-Tát. (3 lần)
Om ! Á mộ gà Vi bu lã Ma-ni Pát-đơ-ma Va-ji-ri Sạt va Tát tha ga tá A va lô ki tê Sa manh tá Bơ-ra Sá ra Hùm. (7 Biến)
(Ấn Ma-ni Phổ-cúng-dường, tiếp dùng ấn Xuất-sanh Phổ-cúng-dường để trên đảnh đọc chữ Om “21 Lần”)

7. Tuỳ-Cầu Tâm-Trung-Tâm Chân-ngôn :
Om ! Su ru Su ru Vạ ra Vạ ra Sâm vạ ra Sâm vạ ra In đi ri da Vi suýt đà ni Hùm Hùm Ru ru Chá lê Ca ru Chá lê Soá ha. (7 Biến)
(Ấn nhiếp-thọ-bí-mật-môn-đảnh-luân)

8. Đại-Thắng Phật-Đảnh Chân-ngôn : (Ấn Hoả-Diệm)
Om ! Mạ hạ Hoa ji ra U sắc Ni sá Quăn Hùm Tra hấc rị át Ta rê Tuýt ta rê Tu rê phắt Á sám mẳn Nghĩ-ni Sí-răn Bơ-rum.(7 Biến)
(Kế tiếp đứng lên lễ sám)

Chí tâm quy mạng lễ: Giải-thoát chủ thế-giới, Nam mô Hư-Không Công-Đức, Mục-Tịnh Vô-Cấu, Vi-Trần Đẳng-Đoan-Chánh, Công-Đức-Tướng, Quang-Minh-Hoa, Ba-Đầu Ma-Diễm Lưu-Ly Quang-Sắc, Bảo-Thể-Hương, Tối-Thượng-Hương, Diệu-Cúng-Dường, Chủng-Chủng Diệu-Thái Trang-Nghiêm, Đảnh-Kế Diệu-Tướng Vô-Lượng Vô-Biên, Nhựt-Nguyệt Quang-Minh, Nguyện-Lực Trang-Nghiêm, Biến-Hoá Trang-Nghiêm, Quãng-Đại Trang-Nghiêm, Pháp-Giới Cao-Thắng Vô-Nhiễm Bảo-Vương Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí tâm quy mạng lễ: Quang-Thắng Thế-giới, Thiện-Danh-Xưng Kiết-Tường-Vương Như-Lai. (1lạy)

Chí tâm quy mạng lễ: Diệu-Bảo Thế-giới, Bảo-Nguyệt Trí-Nghiêm Quang-Âm Tự-Tại-Vương Như-Lai.( 1 lạy )

Chí tâm quy mạng lễ: Viên-Mãn Hương-Tích Thế-giới, Kim-Sắc-Bảo-Quang Diệu-Hạnh Thành-Tựu Như-Lai.( 1 lạy )

Chí tâm quy mạng lễ: Vô-Ưu Thế-giới, Vô-Ưu Tối-Thắng Kiết-Tường Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí tâm quy mạng lễ: Pháp-Tràng Thế-giới, Pháp-Hải-Lôi-Âm Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí tâm quy mạng lễ: Thiện-Trụ Bảo-Hải Thế-giới, Pháp-Hải-Thắng-Huệ Du-Hý Thần-Thông Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí tâm quy mạng lễ: Tịnh-Lưu-Ly Thế-giới, Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí tâm quy mạng lễ: Vô-Chướng-Ngại Thế-giới, Anh-Đà-Ra-Tràng-Tinh-Vương Như-Lai.( 1 lạy )

Chí tâm quy mạng lễ: Ái-Lạc Thế-giới, Phổ-Quang-Minh Công-Đức Trang-Nghiêm Như-Lai.(1lạy)

Chí tâm quy mạng lễ: Phổ-Nhập Thế-giới, Thiện-Đấu Chiến-Nan Hàng-Phục Siêu-Việt Như-Lai. (1lạy)

Chí tâm quy mạng lễ: Diệu-Âm-Minh Thế-giới, Bảo-Liên-Hoa Thiện-Trụ Sa-La Thọ-Vương Như-Lai. ( 1 lạy )

(Quỳ chấp tay niệm Phật hồi-hướng) :

Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật
Ở phương Tây thế-giới an lành
Nay con xin phát nguyện Vãng-sanh
Cúi xin Đức Từ-bi nhiếp-thọ.
Nam mô Tây-phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-Từ Đại-Bi Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật.

Nam mô A-Di-Đà Phật (10 hơi)
Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ( 3 hơi )
Nam mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát ( 3 hơi )
Nam mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát.( 3 hơi )

Nay con trì-chú Lễ-sám niệm
Nguyện con phát lòng Bồ-Đề rộng lớn
Nguyện con Định-huệ sớm viên-minh
Nguyện con Công-đức đều thành tựu
Nguyện con thắng-phước khắp trang-nghiêm
Nguyện con tội-chướng đều tiêu diệt
Vô thỉ đến nay con tạo ác
Đều do vô-thỉ tham-sân-si
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra
Tất cả nay con xin sám-hối. (Xá)

Chúng-sanh vô-biên thề-nguyện độ
Phiền-não vô-tận thề-nguyện dứt
Pháp-môn vô-lượng thề-nguyện học
Phật-đạo vô-thượng thề-nguyện thành

Con nguyện lâm-chung dự biết thời
Dứt trừ tất cả điều chướng-ngại
Diện-kiến Tây-phương Tam-Thánh-Tôn
Liền được sanh về cõi Cực-Lạc

Xin đem công-đức thù-thắng nầy
Hồi-hướng bốn-ân và ba-cõi
Nguyện khắp pháp-giới các chúng-sanh
Đều sanh Cực-Lạc thành Phật-đạo.

(Đứng lên xướng lễ) :

Chí tâm đảnh lễ :
Tận hư không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị lai Thập-phương Chư-Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh-Tăng thường trú Tam-Bảo. ( 1 lạy )

Chí tâm đảnh lễ :
Ta-Bà Giáo-Chủ Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Thập-phương Thế-giới, Bát-thập Bát-cu-chi Hằng-hà-sa Chư-Phật Cập-sở-thuyết Phật-Đảnh Tôn-Thắng Vô-Cấu-Quang Đà-ra-ni. ( 1 lạy )

Chí tâm đảnh lễ :
Tây-phương Cực-Lạc Thế-giới Tiếp-dẫn Đạo-sư Đại-từ Bi-Phụ A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Lực Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. ( 1 lạy )
(Thức ba tiếng chuông, xá 3 xá lui ra).