KIM QUANG MINH TỐI THẮNG SÁM NGHI

SỐ 1946

MỘT QUYỂN

Sa-môn Tri Lễ ở Tứ Minh Thiên Thai Giáo Quán biên tập.

– Tất cả cung kính.

– Nhất tâm đảnh lễ mười phương thường trụ Tam bảo (một lạy, quì dâng hương bạch).

– Nguyện mây hương hoa này, trùm khắp cõi mười phương, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các Bồ-tát, chúng Thanh văn Duyên giác, và tất cả trời tiên, thọ dụng làm Phật sự. Cúng dường xong tất cả đều cung kính. (Các câu sau đều ba thỉnh một lạy).

– Nhất tâm phụng thỉnh: Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni, Phương Đông A-súc bốn Phật Thế Tôn. Phật Bảo Hoa, Lưu Ly, Bảo Thắng v.v… và tất cả Chư Phật mười phương ba đời trong kinh Kim Quang Minh.

– Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Đại Thừa Kim Quang Minh Hải, mười hai bộ kinh.

– Nhất tâm phụng thỉnh Nam-mô Bồ-tát Tín Tướng, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí, Bồ-tát Kim Quang Minh, Bồ-tát Kim Tạng, Bồ-tát Thường Bi, Bồ-tát Pháp Thượng trong kinh Kim Quang Minh và Bồ-tát Thanh văn Duyên giác Hiền Thánh Tăng mười phương ba đời (sau đây tăng không lạy nữa).

– Nhất tâm phụng thỉnh: Nam-mô Đại Phạm Tôn Thiên, trời ba mươi ba, Bốn Thiên Vương Hộ Thế, Kim Cương Mật Tích Tán Chỉ Đại Tướng, Đại Biện Thiên Thần, trời Ma-lợi-chi, Thiên Thần Vi-đà, Thần đất Kiên Lao, Thần cây Bồ-đề, Ha-lê-đế-nẩm Quỉ Tử Mẫu v.v… năm trăm quyến thuộc. Tất cả đều là Đại Bồ-tát và tất cả linh miếu sông lớn núi to trong nước này, các quỉ thần trong châu địa này, các thần thủ hộ chánh pháp trong trụ xứ, già-lam này và tất cả Thánh chúng.

– Nhất tâm phụng thỉnh Nam-mô trời Đại Công Đức Đệ Nhất Oai Đức Thành Tựu các việc.

– Nam mô Thất rị (lợi) mô-ha thiên nữ Đát điệt tha bát rị bổ luật noa chiết lệ Tam mạn đa Đạt đạt thiết ni Mô ha tỳ Ha ha yết đế Tam mạn đa Tỳ đàm mạt ni Mô ha ca rị dã Bát đạt để sắc sa bát ni Tát bà át tha bà đờn ni Tô bát đạt để bổ lệ A na nã Đạt ma đa Ma ha tỳ cu tiết đế Mô ha mê đốt lỗ Ổ ba tăng hý lễ Mô ha hiệt rị sử tô tân cận Rị hý lễ Tam nạn đa át tha. A nô ba đạt ni sa ha (Tụng bảy biến một lạy, lại đọc lớn)

Mặt Phật tròn sáng cũng như trăng
Như ngàn mặt trời cùng chiếu sáng 
Mắt Phật dài rộng như hoa sen 
Răng trắng đều khít như ngọc kha.
Đức Phật vô biên như biển lớn
Vô hạn bạc mầu ở trong đó
Nước đức trí tuệ trấn thường đầy
Trăm ngàn thắng định đều đầy đủ.
Bánh xe dưới chân đều nghiêm sức,
Có một ngàn căm đều bằng nhau
Màng thịt tay chân khắp trang nghiêm
Như ngỗng đầu đàn tướng đầy đủ.
Thân phận sáng rỡ như núi vàng
Thanh tịnh đặc biệt không ai sánh
Cũng như Diệu cao công đức đầy
Nên con kính lạy Phật Sơn Vương.
Tướng tốt như không, chẳng thể lường
Hơn ngàn mặt trời phát ánh sáng
Đều như Diệm huyễn chẳng nghĩ bàn
Nên con kính lạy tâm không đắm.

(Lại cùng chúng đọc lớn ba lần:)

Nam-mô Phật Bảo Hoa Lưu Ly, Nam-mô Kinh Đại Thừa Kim Quang Minh, Nam-mô trời đại công đức Đệ Nhất Oai Đức Thành Tựu các việc.

Nay con ở đạo tràng đặt bày cúng dường, đốt các thứ đèn, đốt các thứ hương thơm, dâng các thức ăn, sạch quý đúng pháp, cung kính dâng lên Chư Phật Thế tôn, kinh điển Đại thừa, Bồ-tát Hiền thánh tất cả Tam bảo. Lại sắm đủ hương hoa, thức ăn dâng lên công đức Đại thiên đại biện, Tứ vương Phạm Thích, tám bộ trời rồng, Thánh chúng. Lại ném rải thức ăn ở các phương thí cho quỉ thần. Cúi mong Tam bảo trời tiên thương xót con và các chúng sinh, thọ nhận cúng dường này, dùng năng lực Kim Quang Minh (ánh sáng vàng) oai thần của Chư Phật ở trong một niệm hiện tất cả cõi Phật mười phương. Như mây giăng khắp, như mưa tưới khắp. Rộng làm Phật sự, khắp huân chúng sinh, phát tâm Bồ-đề, đồng viên chủng trí.

Nay con y giáo cúng dường Đại thừa Tam bảo và trời Đại Cát Tường, tán sái các thức ăn uống này khắp các phương bố thí các thần. Nguyện các Thần minh oai quyền tự tại, niệm tập hợp đều thọ nhận pháp thực, đầy đủ không thiếu, thân có sức mạnh, thủ hộ bền chắc, biết chỗ con mong cầu. Nguyện ngay đây hồi hướng phước lợi nhuần khắp hàm linh, quả báo tự nhiên thường được niềm vui lớn lao.

(Rải thức ăn bốn phương tưởng các quỉ thần đến ăn. Bấy giờ đọc bài chú trên hoặc chỉ đọc câu Nam-mô Thất rị Ma ha Thiên Nữ xong trở về đạo tràng lễ Phật).

Nhất tâm đảnh lễ Nam-mô Phật Thích-ca Mâu-ni
Nhất tâm đảnh lễ Phật A-súc ở phương Đông
Nhất tâm đảnh lễ Phật Bảo Tướng ở phương Nam
Nhất tâm đảnh lễ Phật Vô Lượng Thọ ở phương Tây
Nhất tâm đảnh lễ Phật Vi Diệu Thánh ở phương Bắc
Nhất tâm đảnh lễ Phật Bảo Hoa Lưu Ly
Nhất tâm đảnh lễ Phật Bảo Thắng
Nhất tâm đảnh lễ Phật Vô Cấu Xí Bảo Quang Minh Vương Tướng.
Nhất tâm đảnh lễ Phật Kim Diệm Quang Minh
Nhất tâm đảnh lễ Phật Kim Bách Quang Minh Chiếu Tạng
Nhất tâm đảnh lễ Phật Kim Sơn Bảo Cái
Nhất tâm đảnh lễ Phật Kim Hoa Diệm Quang Tướng
Nhất tâm đảnh lễ Phật Đại Cư
Nhất tâm đảnh lễ Phật Bảo Tướng
Nhất tâm đảnh lễ tất cả Phật mười phương ba đời trong kinh Kim Quang Minh.
Nhất tâm đảnh lễ Đại Thừa Kim Quang Minh Hải, mười hai bộ kinh.
Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Tín Tướng
Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Quán Thế Âm
Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Đại Thế Chí
Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Kim Quang Minh
Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Kim Tạng
Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Thường Bi
Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Pháp Thượng
Nhất tâm đảnh lễ tất cả Đại Bồ-tát mười phương ba đời trong kinh Kim Quang Minh.
Nhất tâm đảnh lễ Xá-lợi-phất, v.v… Thanh văn Duyên giác Hiền Thánh Tăng…

Khắp vì tất cả chúng sinh trong pháp giới đều nguyện dứt trừ ba chướng, quy mạng sám hối.

Con là Tỳ-kheo pháp danh… quy mạng đảnh lễ tất cả Chư Phật hiện tại mười phương đã được A-nậu-đa-la-Tam-miệu-Tam-bồ-đề, xoay bánh xe pháp mầu nhiệm, cầm bánh xe pháp soi chiếu, mưa mưa pháp lớn, đánh trống pháp lớn, thổi loa pháp lớn, dựng cờ pháp lớn, cầm đuốc pháp lớn, vì muốn lợi ích an vui cho các chúng sinh, thường làm pháp thí dạy dỗ quần mê, khiến được đại quả mà chứng thường lạc. Như thế Chư Phật Thế tôn thường dùng thân ngữ ý. Con cúi đầu quy thành dốc lòng kính lễ. Các Đức Thế tôn ấy dùng tuệ chân thật, dùng nhãn chân thật, chứng minh chân thật, bình đẳng chân thật, đều thấy đều biết các nghiệp thiện ác của tất cả chúng sinh. Con từ sinh tử vô thỉ đến nay, theo dòng ác chuyển cùng các chúng sinh gây ra tội nghiệp chướng, bị tham, sân, si trói cột khi chưa biết Phật, chưa biết pháp, chưa biết tăng chưa biết thiện ác, do thân miệng ý gây ra tội Vô gián, tâm ác làm thân Phật chảy máu, chê bai chánh pháp, phá hoà hợp tăng, giết A-la-hán, giết cha hại mẹ, thân ba ngữ bốn, ý ba thứ hạnh, gây ra mười nghiệp ác, tự làm, xúi dục người khác làm, hoặc thấy làm vui theo. Đối với người thiện mà chê bai, cân lường đong thiếu lấy giả làm thật, ăn uống bất tịnh thí cho tất cả. Ở trong sáu đường đối với cha mẹ đều làm não hại. Hoặc trộm cướp vật của chùa tháp, vật của bốn phương tăng, của hiện tiền tăng, lấy dùng thoải mái. Pháp luật Thế tôn chẳng vâng giữ, sư trưởng dạy bảo chẳng nghe theo. Thấy người làm hạnh Thanh văn, Độc giác, Đại thừa thì mắng chửi khiến họ lui sụt. Thấy có người hơn mình thì ganh ghét. Pháp thí, tài thí thường mến tiếc, bị vô minh che lấp, tà kiến mê tâm, chẳng tu nhân lành khiến điều ác thêm lớn. Đối với Chư Phật mà chê bai, pháp nói chẳng phải pháp, chẳng phải pháp nói là pháp. Các tội như thế Phật cùng tuệ chân thật và nhãn chân thật, chứng minh chân thật, bình đẳng chân thật, đều biết đều thấy. Nay con quy mạng đối trước Chư Phật đều phát lộ chẳng dám giấu giếm. Tôi chưa làm đều chẳng làm, tội đã làm đều xin sám hối. Nghiệp chướng đã gây sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, A-tu-la và tám nạn. Nguyện con đời này có bao nhiêu nghiệp chướng đều được tiêu trừ, có ác báo đời sau đều không lãnh chịu. Cũng như quá khứ các Đại Bồ-tát tu hạnh Bồđề, có bao nhiêu nghiệp chướng đều sám hối. Nghiệp chướng của con nay cũng sám hối, đều phát lồ chẳng dám che giấu. Tội đã làm nguyện dứt trừ hết, điều ác ở vị lai lại chẳng dám gây. Cũng như các Bồ-tát tu hạnh Bồ-đề ở vị lai, có bao nhiêu nghiệp chướng đã sám hối xong, nghiệp chướng của con nay cũng sám hối, đều phát lồ chẳng dám che giấu. Tội đã làm nguyện đều tiêu trừ. Các điều ác vị lai chẳng dám làm nữa. Cũng như hiện tại các Đại Bồ-tát ở mười phương thế giới tu hạnh Bồ-đề, có bao nhiêu nghiệp chướng thảy đều sám hối. Nghiệp chướng của con nay cũng sám hối, đều phát lồ chẳng dám che giấu. Tội đã làm nguyện đều tiêu trừ, các điều ác vị lai chẳng dám gây ra nữa.

– Con là Tỳ-kheo pháp danh… quy mạng đảnh lễ tất cả Chư Phật mười phương thành tựu. Khi mới thành Chánh giác chưa xoay bánh xe pháp, muốn bỏ ứng thân mà nhập Niết-bàn, con đều đảnh lễ các Thế tôn ấy, khuyến thỉnh xoay bánh xe pháp ở lâu trên đời, độ thoát an vui tất cả chúng sinh.

– Con là Tỳ-kheo pháp danh… quy mạng đảnh lễ tất cả Chư Phật Thế tôn mười phương. Nay con tùy hỷ tất cả chúng sinh ba nghiệp đã tu thí, giới, tâm, tuệ. Nhị thừa, Bồ-tát, Hiền thánh có các gốc lành, Chư Phật mười phương chứng Diệu pháp Bồ-đề, tất cả công đức làm được con đều chí thành tùy hỷ khen ngợi.

– Con là Tỳ-kheo pháp danh… quy mạng đảnh lễ tất cả Chư Phật Thế tôn mười phương, xin chứng biết cho con từ vô thỉ đến nay, tu tất cả các điều thiện, thí giới, thiện tuệ ba nghiệp đã, cho đến sám hối khuyến thỉnh, tùy hỷ nhiếp lấy hiện tiền hồi thí cho tất cả chúng sinh trong pháp giới đồng chứng Bồ-đề, đồng như Chư Phật.

– Con là Tỳ-kheo pháp danh… quy mạng đảnh lễ tất cả Chư Phật, Thế Tôn mười phương, chứng con hiện tiền kính thành cầu xin tám bộ trời rồng thên lớn oai thần, thường đến che chở đất nước con, gió hòa mưa thuận, cây trái trúng mùa, Thánh đế, Nhân vương lòng từ bi không bờ mé, các quan quyến thuộc thường giữ sự tôn vinh, muôn dân đều giàu có vui sướng. Phật pháp đàn-việt, cha mẹ, sư tăng oan thân nhiều đời, pháp giới hàm linh đều sinh chánh tín, phát tâm Bồ-đề. Sáu Độ đều tu, hai nghiêm đều đủ. Lại nguyện các bậc Thánh ngầm che chở chúng con thường gặp Đại thừa và thiện tri thức, khai mở Phật tuệ cho con, hạnh nguyện hiện tiền, gánh vác lưu thông Phật pháp ba đời khuyên dạy tất cả, đốt đèn vô tận, hội họp khắp chúng sinh đồng về Bí tạng.

(Phát nguyện xong quy mạng lễ Tam bảo)

– Nam-mô Phật, Nam-mô Pháp, Nam-mô Tăng, Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni, Nam-mô bốn phương bốn Phật, Nam-mô Phật Bảo Hoa Lưu Ly, Nam-mô Kinh Đại Thừa Kim Quang Minh, Nam-mô Bồ-tát Tín Tướng, Nam-mô Bồ-tát Kim Quang Minh, Nam-mô Bồ-tát Kim Tạng, Nam-mô Bồ-tát Thường Bi, Nam-mô Bồ-tát Pháp Thượng, Nam-mô Trời Đại công đức Đệ Nhất Oai Đức thành tựu các việc.

Tự quy y Phật, cầu cho chúng sinh, hiểu rõ đại đạo, phát tâm vô thượng.

Tự quy y Pháp, cầu cho chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển

Tự quy y Tăng, cầu cho chúng sinh, quản lý đại chúng, tất cả vô ngại. Kính lễ Thánh chúng.

-Hết-