KỆ NGUYỆN SANH
Nguyên bản Phạn: Bồ-tát Thế Thân soạn.
Hán dịch: Tam tạng Bồ-đề-lưu-chi.
doahong

 

Kính bạch Đức Thế Tôn!
Hôm nay con một lòng,
Kính lễ khắp mười phương
Vô Ngại Quang Như Lai,
Nguyện sanh nước Cực Lạc.
Con theo nghĩa chân thật,
Của kinh Vô Lượng Thọ
Thuyết Kệ nguyện, tổng gom,
Tương ưng lời Phật dạy.
Quán tướng thế giới kia,
Đẹp hơn cả ba cõi.
Rỗng lặng như hư không,
Rộng lớn không bờ mé.
Chánh đạo đại từ bi,
Sanh căn lành xuất thế
Ánh sáng sạch tròn đầy,
Như mặt trời, gương sáng
Gồm đủ đặc tánh quí,
Và mọi vật trang nghiêm.
Ánh sáng sạch rực rỡ,
Soi chiếu khắp thế gian
Cỏ công đức bảo tánh,
Mềm mại xoay về phải
Người chạm tâm an vui,
Hơn cả Chơn-lân-đà.
Ngàn vạn hoa quí báu,
Phủ kín mặt ao hồ
Gió nhẹ lay cánh hoa,
Vô lượng tia sáng chuyển.
Từ cung điện lầu gác,
Nhìn thông thấu mười phương.
Cây cối nhiều màu sắc,
Hàng rào quí vây quanh.
Vô lượng báu đan xen
Hư không lưới giăng phủ.
Các linh báu hòa reo,
Diễn nói pháp âm mầu.
Mưa hoa và y phục,
Hương thơm xông cùng khắp.
Huệ Phật như mặt trời
Phá tăm tối thế gian.
Phạm âm mầu vang khắp,
Mười phương thảy đều nghe.
A-di-đà Chánh Giác,
Pháp vương khéo giữ gìn.
Bảy tịnh hoa Như Lai,
Từ hoa Chánh giác sanh.
Ưa thích vị Phật pháp,
Tam-muội là thức ăn.
Xa lìa khổ thân tâm,
Mãi mãi được an vui.
Toàn căn lành Đại thừa,
Không các loại cơ hiềm.
Hàng nữ nhân, căn khuyết,
Nhị thừa không sanh về.
Ước nguyện của chúng sanh,
Thảy đều được đầy đủ.
Cho nên con nguyện sanh,
Về cõi A-di-đà.
Vô lượng Bảo vương hoa
Làm đài tòa tịnh diệu.
Ánh sáng tỏa một tầm,
Tôn dung vượt quần sanh.
Âm thanh mầu của Phật,
Mười phương đều nghe biết.
Đồng đất nước lửa gió,
Hư không, vô phân biệt.
Chúng trời người bất động,
Từ biển trí tịnh sanh.
Như Tu-di Sơn vương,
Không núi nào hơn được.
Các chúng trời và người,
Đều cung kính chiêm ngưỡng.
Sức bản nguyện của Phật,
Ai biết đều lợi ích.
Khiến mau chóng thành tựu,
Biển công đức báu lớn.
Nước an lạc thanh tịnh,
Chuyển bánh xe vô cấu.
Hóa Phật và Bồ-tát,
Như mặt trời trên không
Như Tu-di bất động.
Ánh sáng sạch trang nghiêm,
Chỉ một niệm, cùng lúc
Chiếu khắp các Phật hội.
Lợi ích cả chúng sanh.
Trời tuôn hương, hoa, nhạc
Cùng y phục cúng dường.
Khen ngợi công đức Phật,
Không khởi tâm phân biệt.
Nơi nào không công đức,
Phật pháp và Tăng bảo
Con nguyện vãng sanh đến,
Giáo hóa giống như Phật.
Con tạo Nguyện kệ này,
Nguyện gặp A-di-đà
Nguyện cùng các chúng sanh,
Đồng sanh nước An Lạc.