LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ BỔN TỤNG
Tác giả: Tôn giả Thế Thân
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

BẢN TỤNG

Phẩm 1: PHÂN BIỆT GIỚI

(Gồm 44 Tụng)

Đấng đã dứt hết sự mê mờ
Cứu vớt chúng sinh thoát bùn nhơ
Nay con kính lễ bậc tôn quý (như lý)
Xin soạn Luận Đối Pháp Tạng này.
Trí tuệ cùng vật gọi đối pháp
Và hay chứng đắc tuệ luận này.
Thâu nhận nghĩa kia nương vào đó
Nên lập Đối pháp Câu xá này.
Nếu lìa trạch pháp, không pháp khác
Hay diệt các Hoặc tối phương tiện
Thế gian do Hoặc trôi biển “hữu”
Thừa sự chư Phật thuyết Đối pháp.

 1. Pháp hữu lậu vô lậu
 2. Hữu vi trừ đạo đế
 3. Nương kia lậu tăng trưởng
 4. Nên nói là hữu lậu.
 5. Vô lậu là Đạo đế
 6. Và ba loại vô vi
 7. Hư không và hai diệt
 8. Hư không vốn vô ngại
 9. Trạch diệt không hệ thuộc
 10. Tùy đấy trạch diệt khác
 11. Ngăn rốt ráo sẽ sinh
 12. Riêng được phi trạch diệt.
 13. Lại các pháp hữu vi
 14. Chính là năm uẩn sắc
 15. Là ngôn ngữ thời gian
 16. Có sự việc xa lìa.
 17. Hữu lậu gọi thủ uẩn
 18. Cũng nói là hữu tránh
 19. Và khổ, tập thế gian
 20. Kiến xứ và ba hữu v.v…
 21. Sắc uẩn là năm căn
 22. Năm cảnh và vô biểu.
 23. Thức kia nương sắc tịnh
 24. Gọi năm căn như nhãn v.v…
 25. Sắc hai hoặc hai mươi
 26. Thanh chỉ có tám loại
 27. Vị có sáu, hương bốn
 28. Xúc có mười một loại
 29. Loạn tâm hay vô tâm v.v…
 30. Tùy theo tịnh, bất tịnh
 31. Do đại chủng tạo ra
 32. Thế nên gọi vô biểu.
 33. Đại chủng là bốn giới
 34. Tức đất, nước, gió, lửa
 35. Thường tạo và giữ nghiệp v.v
 36. Cứng, ướt, ẩm, chuyển động.
 37. Đất hiển sắc, hình sắc
 38. Dựa vào tưởng lập tên
 39. Nước lửa cũng như vậy
 40. Giới gió lại cũng thế.
 41. Trong đây căn và cảnh
 42. Được thừa nhận xứ, giới.
 43. Tùy theo xúc, thọ nhận
 44. Tưởng giữ hình làm thể
 45. Còn lại là hành uẩn
 46. Ba uẩn thọ như vậy
 47. Và vô biểu, vô vi
 48. Gọi pháp xứ, pháp giới.
 49. Thức là các liễu biệt
 50. Đây gọi là ý xứ
 51. Và bảy giới nên biết
 52. Sáu thức chuyển thành ý.
 53. Do có thân sáu thức
 54. Vô gián diệt là ý.
 55. Do chỗ dựa của ý
 56. Nên biết mười tám giới.
 57. Thâu giữ tất cả pháp
 58. Do một uẩn, xứ, giới
 59. Chỉ thâu giữ tự tánh
 60. Vì xa lìa tánh khác.
 61. Vì thức, cảnh giống nhau
 62. Nên hai giới một thể.
 63. Vì để cho đoan nghiêm
 64. Nên mắt v.v sinh hai chỗ.
 65. Tập hợp môn, chủng tộc
 66. Là nghĩa uẩn, xứ, giới.
 67. Ngu, căn, lạc ba thứ
 68. Nên nói uẩn, xứ, giới.
 69. Nhân sanh tử, tránh căn
 70. Và nguyên nhân thứ tự
 71. Nên nơi các tâm sở
 72. Lập riêng Thọ, Tưởng uẩn.
 73. Uẩn không gồm vô vi
 74. Vì nghĩa không tương ứng.
 75. Tùy thô, nhiễm chứa đựng v.v
 76. Giới riêng, thứ tự lập.
 77. Năm cảnh đầu hiện rõ
 78. Chỉ bốn cảnh được tạo
 79. Nương tác dụng, nhanh, gần
 80. Hoặc tùy nơi thứ đệ.
 81. Vì khác biệt, tối thắng
 82. Nhiếp nhiều, pháp tăng thượng
 83. Nên một xứ gọi sắc
 84. Một xứ gọi pháp xứ.
 85. Đức Phật thuyết pháp uẩn
 86. Tám mươi ngàn loại pháp
 87. Thể ấy danh hoặc ngữ
 88. Đây sắc uẩn hoặc hành.
 89. Có người cho pháp uẩn
 90. Lượng như luận kia nói
 91. Hoặc tùy giải thích uẩn v.v
 92. Như thật hành đối trị.
 93. Như vậy các uẩn khác
 94. Tùy vào chúng tương ứng
 95. Thâu giữ trong thuyết trước
 96. Nên quán xét tự tướng.
 97. Giới Không là lỗ hổng
 98. Truyền thuyết sáng và tối
 99. Giới Thức là hữu lậu
 100. Nơi hữu tình nương tựa.
 101. Sắc giới thuộc “hữu kiến”
 102. Mười giới thuộc hữu đối
 103. Đây trừ tám sắc, thanh v.v
 104. Còn lại ba vô ký.
 105. Mười tám thuộc Dục giới
 106. Mười bốn thuộc Sắc giới
 107. Trừ hương, vị hai thức
 108. Ba thứ sau Vô sắc
 109. Chung ý, pháp, ý thức
 110. Giới khác thuộc hữu lậu.
 111. Năm thức có tầm tứ
 112. Ba sau ba khác không.
 113. Năm thức không phân biệt
 114. Do tính toán tùy niệm
 115. Lấy ý địa tán tuệ
 116. Các niệm ý làm thể.
 117. Bảy tâm, phần pháp giới
 118. Sở duyên, giới khác không
 119. Tám giới, đầu và thanh
 120. Không chấp, giới khác hai.
 121. Xúc giới có hai loại
 122. Chín giới khác tạo sắc
 123. Một phần pháp cũng thế
 124. Mười giới hay tích tập.
 125. Chỉ bốn giới bên ngoài
 126. Năng chặt và bị chặt
 127. Bị đốt có thể đốt
 128. Chưa rõ thiêu, bị thiêu.
 129. Năm giới trong thục, trưởng
 130. Thanh không dị thục sinh
 131. Tám vô ngại (thuộc) đẳng lưu
 132. Cũng tánh dị thục sinh
 133. Pháp khác, chỉ pháp giới
 134. Sát-na, ba giới cuối.
 135. Giới nhãn và nhãn thức
 136. Được một loại, hai loại.
 137. Trong mười hai giới nhãn v.v
 138. Ngoài là sáu giới sắc v.v.
 139. Pháp đồng phần, hai khác
 140. Tùy nghiệp tạo, không tạo.
 141. Tu đoạn mười lăm giới
 142. Ba giới cuối thông ba
 143. Không nhiễm, chẳng ý sinh
 144. Sắc không thuộc kiến đoạn.
 145. Nhãn, một phần pháp giới
 146. Gồm tám loại gọi “kiến”
 147. Năm thức cùng sinh tuệ
 148. Chẳng phải kiến quyết định
 149. Nhãn thấy sắc đồng phần
 150. Chẳng phải kia nương thức
 151. Tương truyền không năng quán
 152. Kia chướng ngại các sắc.
 153. Hai mắt cùng một lúc
 154. Thấy được sắc rõ hơn.
 155. Mắt, tai, ý, căn, cảnh
 156. Không đến ba tương vi.
 157. Nên biết các căn tị v.v…
 158. Chỉ nắm bắt hợp cảnh.
 159. Thức sau nương quá khứ
 160. Năm thức nương cùng thời.
 161. Theo căn thức chuyển biến
 162. Nên nhãn v.v gọi chỗ dựa.
 163. Kia và có tánh riêng
 164. Nên tùy căn nói thức.
 165. Nhãn không ở dưới thân
 166. Sắc, thức không trên nhãn
 167. Với thức, sắc tương ứng
 168. Sắc, thức, thân cũng vậy
 169. Nhãn giới giống nhĩ giới
 170. Ba giới có tự địa
 171. Thân thức có hai địa
 172. Ý thì không nhất định
 173. Năm giới ngoài, thức thân.
 174. Pháp vô vi là thường.
 175. Một phần pháp là căn.
 176. Mười hai giới cũng vậy.

 

Phẩm 2: PHÂN BIỆT CĂN

(Gồm 4 Tụng)

 1. Năm căn có bốn sự
 2. Bốn căn mỗi hai loại
 3. Năm, tám căn nhiễm tịnh
 4. Mỗi thứ có tăng thượng.
 5. Liễu biệt cảnh tăng thượng
 6. Tổng lập ở sáu căn
 7. Từ thân lập hai căn
 8. Tánh nam, nữ tăng thượng
 9. Với đồng trụ tạp nhiễm
 10. Pháp thanh tịnh tăng thượng
 11. Nên biết mạng, năm thọ
 12. Tín v.v… lập làm nên căn
 13. Vị đương, dĩ tri căn
 14. Cụ tri căn cũng vậy
 15. Vì đắc đạo kế tiếp
 16. Như Niết-bàn v.v… tăng thượng.
 17. Chỗ nương tâm phân biệt
 18. Trụ này tạp nhiễm này
 19. Tư lương này tịnh này
 20. Do vậy nên lập căn.
 21. Hoặc chỗ dựa lưu chuyển,
 22. Giúp sinh, trụ thọ dụng
 23. Trước lập mười bốn căn
 24. Hoàn diệt sau cũng vậy.
 25. Thân không vui gọi “khổ”
 26. Nếu vui thì gọi “lạc”
 27. Ở ba tâm định vui
 28. Xứ khác đây gọi “hỷ”
 29. Tâm không vui gọi “ưu”
 30. “Xả” trong không phân biệt
 31. Đạo kiến, tu vô học
 32. Nương chín lập ba căn.
 33. Ba căn cuối vô lậu
 34. Sắc, mạng, ưu, khổ căn
 35. Nên biết là hữu lậu
 36. Chín căn thông cả hai.
 37. Mạng căn thuộc dị thục
 38. Ưu, tám căn sau không
 39. Sắc, ý căn, bốn thọ
 40. Thông suốt cả hai loại.
 41. Ưu căn thường dị thục
 42. Tám trước, ba sau không
 43. Ý và thọ tín căn v.v
 44. Đều thông cả hai loại.
 45. Tám căn sau thuộc thiện
 46. Ưu căn thiện, bất thiện
 47. Ý, thọ khác thuộc ba
 48. Tám căn trước vô ký.
 49. Cõi Dục, Sắc, Vô sắc
 50. Trừ ra ba căn sau
 51. Căn nữ, nam, ưu, khổ
 52. Và trừ sắc hỷ lạc.
 53. Ý ba thọ thông ba
 54. Ưu thuộc Kiến, Tu đoạn
 55. Chín căn chỉ Tu đoạn
 56. Năm tu, phi, ba phi.
 57. Thai, noãn, thấp Dục giới
 58. Trước được hai dị thục
 59. Hóa được sáu, bảy, tám
 60. Sắc sáu, Vô sắc mạng.
 61. Khi chết các căn diệt
 62. Vô sắc ba, Sắc tám
 63. Dục nhanh: mười, chín, tám
 64. Chậm: bốn. Thiện tăng năm
 65. Chín được hai quả bên
 66. Bảy, tám, chín hai giữa
 67. Mười một được La-hán
 68. Nương chứng quả nói vậy.
 69. Thành tựu mạng, ý, xả,
 70. Nhất định thành tựu ba
 71. Nếu thành tựu thân, lạc
 72. Nhất định thành tựu bốn
 73. Thành tựu nhãn v.v và hỷ
 74. Nhất định thành năm căn
 75. Nếu thành tựu khổ căn
 76. Nhất định thành tựu bảy
 77. Nếu nam, nữ, ưu thành
 78. Tín v.v thành tám
 79. Hai vô lậu, mười một
 80. Vô lậu đầu, mười ba.
 81. Bất thiện có tám căn
 82. Năm thọ thân, mạng, ý
 83. Người ngu ở Vô sắc
 84. Được thiện mạng, ý, xả.
 85. Được nhiều mười chín căn
 86. Hai hình trừ ba tịnh
 87. Bậc Thánh chưa lìa dục
 88. Trừ hai tịnh, một hình.
 89. Vi tụ dục không thanh
 90. Không căn có tám sự
 91. Với thân căn làm chín
 92. Và căn khác mười sự.
 93. Tâm, tâm sở cùng khởi
 94. Các hành tướng hoặc “đắc”.
 95. Tâm sở có năm loại
 96. Pháp đại địa v.v khác nhau.
 97. Thọ, tưởng, tư, xúc, dục
 98. Tuệ, niệm, và tác ý
 99. Thắng giải, tam-ma-địa
 100. Có ở tất cả tâm.
 101. Tín và bất phóng dật
 102. Khinh an, xả, hổ thẹn
 103. Hai căn và bất hại
 104. Cần chỉ ở tâm thiện.
 105. Si, dật, đãi, bất tín
 106. Hôn, trạo thuộc pháp nhiễm.
 107. Luôn ở tâm bất thiện
 108. Không hổ và không thẹn.
 109. Phẫn, phú, não, tật, xan
 110. Hại, hận, siểm, cuống, kiêu
 111. Loại như vậy gọi là
 112. Địa pháp tiểu phiền não.
 113. Dục giới có tầm, tứ
 114. Ở trong phẩm tâm thiện
 115. Hai mươi hai tâm sở
 116. Có khi tăng làm ác
 117. Ở bất thiện, bất cộng
 118. Kiến khởi chỉ hai mươi
 119. Bốn phiền não và phẫn v.v…
 120. Ác tác hai mươi mốt
 121. Tâm hữu phú mười tám
 122. Vô phú có mười hai
 123. Thùy miên khắp, bất vi
 124. Nếu có đều tăng một.
 125. Sơ định trừ bất thiện
 126. Và ác tác, thùy miên.
 127. Trung gian định trừ tầm.
 128. Ở định trên trừ tứ v.v…
 129. Không hổ thẹn không trọng
 130. Với tội không thấy sợ
 131. Ái, kính là tín, hổ
 132. Chỉ ở cõi Dục, Sắc.
 133. Tầm, tứ tâm thô, tế
 134. Mạn đối tâm khác khởi
 135. Kiêu do tánh nhiễm mình
 136. Cao ngạo không kiêng dè.
 137. Tâm, ý, thức một thể
 138. Tâm, tâm sở có nương
 139. Có duyên, có hành tướng
 140. Tương ưng có năm nghĩa.
 141. Tâm không tương ưng hành
 142. Đắc, phi đắc, đồng phần
 143. Hai định: vô tưởng, mạng
 144. Tướng danh thân các loại.
 145. “Đắc” là đạt thành tựu
 146. “Phi đắc” trái với “đắc”
 147. “Đắc”, “phi đắc” chỉ ở
 148. Thân tương tục hai diệt.
 149. Pháp ba đời có ba
 150. Thiện v.v… chỉ có thuộc thiện
 151. Pháp thuộc đắc giới đó
 152. Không hệ có bốn “đắc”
 153. Phi, vô học ba “đắc”
 154. Không chỗ đoạn hai loại.
 155. Vô ký khởi cùng “đắc”
 156. Trừ hai thông biến hóa
 157. Sắc hữu phú cùng khởi
 158. Sắc Dục không khởi trước.
 159. Phi đắc thuộc vô ký
 160. Quá, vị có ba loại
 161. Ba cõi bất hệ ba
 162. Nhận “phi đắc” Thánh đạo
 163. Nói tên tánh dị sinh
 164. Đắc pháp chuyển địa xả.
 165. Đồng phần là hữu tình v.v…
 166. Trong vô tưởng, vô tưởng
 167. Tâm, tâm sở pháp diệt
 168. Dị thục, trời Quảng Quả.
 169. Như vậy định vô tưởng
 170. Sau tĩnh lự cầu thoát
 171. Thiện chỉ thuận sinh thọ
 172. Chẳng Thánh được một thời.
 173. Định diệt tận cũng thế
 174. Hữu đảnh có tĩnh trụ
 175. Thiện hai thọ, bất định
 176. Thánh nhờ gia hạnh được
 177. Thành Phật được, chẳng trước
 178. Ba mươi bốn niệm vậy.
 179. Hai định nương Dục, Sắc
 180. Định diệt khởi trong đời.
 181. Thể mạng căn là thọ
 182. Thường giữ noãn và thức
 183. Tướng các pháp hữu vi
 184. Tánh sinh trụ, dị, diệt.
 185. Tướng này có sinh sinh v.v…
 186. Tác động tám, một pháp.
 187. Sinh sinh pháp sở sinh
 188. Không rời nhân duyên hợp.
 189. Chỗ gọi là danh thân
 190. Hợp tưởng, chương và chữ.
 191. Thuộc chúng sinh Dục, Sắc
 192. Đẳng lưu, tánh vô ký.
 193. Đồng phần cũng như vậy
 194. Thêm Vô sắc, dị thục
 195. Tướng “đắc” thông ba loại
 196. Phi “đắc” định (thuộc) đẳng lưu.
 197. Năng tác và câu hữu
 198. Đồng loại với tương ưng
 199. Biến hành cùng dị thục
 200. Chỉ sáu loại có nhân.
 201. Năng tác, trừ chính nó.
 202. Câu hữu, quả cho nhau
 203. Như đại tướng, sở tướng,
 204. Tâm theo tâm tùy chuyển
 205. Tâm sở hai luật nghi
 206. Và các tướng của tâm
 207. Là pháp theo tâm chuyển
 208. Do thời, quả và thiện….
 209. Đồng loại nhân tương tự
 210. Cùng bộ, địa, tiền sinh
 211. Đạo lần lượt chín địa
 212. Quả bằng hoặc cao hơn
 213. Gia hạnh sinh cũng vậy
 214. Do văn, tư mà thành
 215. Nhân tương ưng quyết định
 216. Tâm, tâm sở cùng y
 217. Biến hành : Biến hành trước
 218. Làm nhân nhiễm cùng địa
 219. Nhân dị thục : Bất thiện
 220. Và chỉ hữu lậu thiện
 221. Biến hành cùng đồng loại :
 222. Hai đời. Ba đời ba
 223. Quả hữu vi ; Ly hệ
 224. Vô vi không nhân quả
 225. Dị thục: Nhân sau cùng
 226. Tăng thượng: nhân đầu tiên
 227. Đẳng lưu: biến đồng loại
 228. Sĩ dụng: câu, tương ưng
 229. Dị thục: pháp vô ký
 230. Hữu tình, hữu ký sinh
 231. Đẳng lưu tựa như nhân
 232. Ly hệ đều do tuệ
 233. Nếu do sức kia sinh
 234. Quả đó là sĩ dụng
 235. Trừ các pháp ở trước
 236. Hữu vi: quả tăng thượng
 237. Năm lấy quả hiện tại
 238. Hai cho quả cũng vậy
 239. Quá, hiện cho hai nhân
 240. Một chỉ cho quá khứ.
 241. Nhiễm ô, dị thục sinh
 242. Thánh pháp theo thứ tự
 243. Trừ dị thục, biến hành.
 244. Và đồng loại, khác sinh
 245. Đây là tâm, tâm sở,
 246. Ngoài ra, trừ tương ưng
 247. Nói có bốn loại duyên:
 248. Nhân duyên tính năm nhân,
 249. Đẳng vô gián chẳng sau
 250. Tâm, tâm sở đã sinh
 251. Sở duyên tất cả pháp,
 252. Tăng thượng tức năng tác.
 253. Hai nhân trong khi diệt,
 254. Ba nhân đúng lúc sinh,
 255. Hai duyên khác ngược lại,
 256. Mà sinh ra tác dụng.
 257. Tâm tâm sở do bốn,
 258. Hai định chỉ do ba,
 259. Ngoài ra hai duyên sinh,
 260. Chẳng do trời. Thứ tự.
 261. Đại, hai nhân cho đại,
 262. Năm nhân cho sở tạo.
 263. Tạo: ba nhân cho tạo
 264. Nhân duy nhất cho đại.
 265. Dục giới có bốn tâm:
 266. Thiện, ác, phú, vô phú.
 267. Sắc, Vô sắc trừ ác
 268. Vô lậu có hai tâm
 269. Dục giới: thiện sinh chín
 270. Đây từ tám sinh ra.
 271. Nhiễm từ mười sinh bốn,
 272. Còn từ năm sinh bảy.
 273. Sắc: thiện sinh mười một
 274. Đây từ chín sinh ra.
 275. Hữu phú từ tám sinh
 276. Đây lại sinh ra sáu.
 277. Vô phú từ ba sinh
 278. Lại có thể sinh sáu
 279. Vô sắc: thiện sinh chín
 280. Đây từ sáu sinh ra
 281. Hữu phú sinh từ bảy
 282. Vô phú giống Sắc giới
 283. Học: từ bốn sinh năm
 284. Còn từ năm sinh bốn.
 285. Mười hai thành hai mươi
 286. Là tâm thiện ba cõi
 287. Chia gia hạnh sinh đắc
 288. Dục: Vô phú chia bốn:
 289. Dị thục, đường oai nghi
 290. Công xảo xứ thông qua.
 291. Sắc giới: trừ công xảo,
 292. Còn lại: như trước nói
 293. Nhiễm tâm thuộc ba cõi
 294. Được sáu, sáu, hai tâm
 295. Sắc: thiện ba, học bốn
 296. Còn lại đều tự được.

 

Phẩm 3: PHÂN BIỆT THẾ GIỚI

(Gồm 99 Tụng)

 1. Địa ngục, bàng sinh, quỉ,
 2. Người và trời Lục dục;
 3. Hai mươi xứ cõi Dục,
 4. Do địa ngục, các châu
 5. Trên đây người bảy xứ,
 6. Trong đó là cõi Sắc
 7. Ba tĩnh lự đều ba.
 8. Tĩnh lự thứ tư: tám.
 9. Vô sắc không có xứ
 10. Do sinh có bốn loài
 11. Nương đồng phần và mạng
 12. Khiến tâm… được tương tục.
 13. Trong đó có địa ngục…
 14. Tên gọi là năm nẻo.
 15. Chỉ vô phú vô ký.
 16. Hữu tình. Không trung hữu.
 17. Thân khác và tưởng khác,
 18. Thân khác nhưng tưởng đồng.
 19. Đổi lại thân, tưởng một
 20. Và dưới Vô sắc ba
 21. Nên thức trụ có bảy.
 22. Ngoài ra không tổn hoại.
 23. Nên biết cùng Hữu đảnh
 24. Và hữu tình Vô tưởng
 25. Là chín chỗ chúng sinh.
 26. Ngoài ra không thích ở.
 27. Nên biết bốn thức trụ:
 28. Bốn uẩn thuộc tự địa
 29. Chỉ thức là phi trụ
 30. Hữu lậu đều có bốn.
 31. Trong đó có bốn loài
 32. Hữu tình như sinh trứng…
 33. Người, bàng sinh: đủ bốn.
 34. Địa ngục và chư thiên
 35. Trung hữu chỉ hóa sinh.
 36. Quỉ: thai, hóa, cả hai.
 37. Giữa tử, sinh hai hữu,
 38. Năm uẩn là trung hữu.
 39. Chưa đến chỗ nên đến
 40. Nên trung hữu phi sinh.
 41. Như sự sống cây lúa,
 42. Liên tục không gián đoạn.
 43. Nó vô hình không thật
 44. Không thể đem so sánh.
 45. Một chỗ không hai vật
 46. Chẳng tương tục nhị sinh
 47. Kinh nói Kiện-đạt-phược
 48. Có năm kinh bảy Kinh.
 49. Vì do một nghiệp dẫn
 50. Như hình trạng bản hữu.
 51. Bản hữu ở trước tử
 52. Và sau sát-na sinh
 53. Thiên nhãn thấy thanh tịnh.
 54. Nghiệp mau lẹ đủ căn
 55. Vô đối, không thay đổi
 56. Tham hương không trụ lâu,
 57. Tâm điên đảo tìm đến
 58. Thấp, hóa nhiễm hương xứ.
 59. Trời: đầu trên. Ba ngang
 60. Địa ngục: đầu xuống dưới.
 61. Một nhập có chính tri
 62. Hai, ba, gồm trụ xuất,
 63. Bốn có tất cả vị,
 64. Và noãn không chính tri.
 65. Ba loại nhập thai đầu
 66. Là Luân vương, hai Phật,
 67. Vì nghiệp trí thù thắng.
 68. Thứ tự. Bốn: còn lại.
 69. Vô ngã, chỉ có uẩn.
 70. Nghiệp phiền não tạo nên.
 71. Do trung hữu tương tục,
 72. Nhập thai như ngọn đèn.
 73. Theo dẫn khởi tăng trưởng,
 74. Tương tục do hoặc nghiệp.
 75. Rồi đi đến các nẻo
 76. Luân hồi không điểm đầu.
 77. Chuổi nhân duyên sinh khởi:
 78. Mười hai chi ba đoạn
 79. Đầu, cuối đều hai chi,
 80. Đoạn giữa tám là đủ.
 81. Hoặc đời trước: Vô minh.
 82. Nghiệp đời trước là Hành
 83. Kết sinh uẩn là Thức.
 84. Trước sáu xứ: Danh, Sắc.
 85. Từ đó sinh Nhãn căn …
 86. Ba hợp cùng sáu xứ
 87. Khác nhân trong ba thụ
 88. Chưa rõ ràng là xúc
 89. Trước dâm, ái là Thụ.
 90. Tham dâm tức là Ái.
 91. Để được các cảnh giới
 92. Khắp tìm cầu là Thủ.
 93. Hữu chính là tạo tác
 94. Dắt dẫn quả nghiệp Hữu
 95. Vào vị lai là Sinh
 96. Cho đến chịu Lão, Tử.
 97. Truyền nói theo phần vị
 98. Thù thắng được lập tên.
 99. Trước, sau, giữa ba đoạn
 100. Là để trừ ngu mê.
 101. Ba: phiền não. Hai: nghiệp.
 102. Bảy: sự, cũng là quả.
 103. Lược quả và lược nhân
 104. Đoạn giữa so với hai.
 105. Từ hoặc sinh hoặc nghiệp.
 106. Từ nghiệp sinh ra sự.
 107. Từ sự sinh hoặc sự
 108. Lý sinh khởi, hiện hữu.
 109. Ở đây chính muốn nói
 110. Nhân khởi, quả đã sinh.
 111. Minh đối trị vô minh
 112. Như không thân, không thật.
 113. Nói nó tức là kết
 114. Không tuệ ác, không kiến
 115. Vì cùng Kiến tương ưng
 116. Nên nói làm nhiễm tuệ.
 117. Danh: bốn uẩn vô sắc
 118. Xúc: Sáu. Ba hợp sinh
 119. Năm loại thuộc hữu đối
 120. Thứ sáu là tăng ngữ.
 121. Minh, vô minh: Không hai
 122. Thuộc vô lậu, nhiễm ô…
 123. Tương ưng với ái, nhuế.
 124. Thuận với lạc v.v… ba thọ.
 125. Từ đây sinh sáu thọ
 126. Năm thuộc thân, một: tâm.
 127. Đây lại thành mười tám
 128. Do ý cận hành khác
 129. Dục duyên Dục: mười tám.
 130. Sắc: mười hai. trên: ba
 131. Hai duyên Dục; Mười hai.
 132. Tám: Tự. Hai: Vô sắc.
 133. Hai sau duyên Dục: sáu.
 134. Bốn: tự. Một: duyên trên.
 135. Sơ Vô sắc cận phần.
 136. Bốn: duyên Sắc. Một: tự.
 137. Bốn: căn bản, ba: biên
 138. Chỉ một: duyên tự cảnh
 139. Mười tám chỉ hữu lậu
 140. Còn đã nói, sẽ nói:
 141. Trong đây nói phiền não
 142. Như hạt giống, như rồng
 143. Như rễ cỏ cành cây
 144. Như gạo trong vỏ trấu
 145. Nghiệp như gạo còn trấu
 146. Như thảo dược như hoa
 147. Là quả dị thục, sự
 148. Giống như thức ăn uống.
 149. Ở trong bốn loại hữu
 150. Sinh hữu là nhiễm ô.
 151. Do phiền não tự địa
 152. Còn ba. Vô sắc: ba.
 153. Hữu tình nhờ ăn sống
 154. Dục đoạn thực: ba xứ.
 155. Sắc xứ thì không thế
 156. Vì tự căn giải thoát.
 157. Xúc, tư, thức ba thực
 158. Hữu lậu thông ba cõi
 159. Ý thành và cầu sinh
 160. Thực hương, Trung hữu, khởi.
 161. Hai trước tăng đời này
 162. Sở y và năng y
 163. Hai loại sau thứ tự
 164. Dẫn khởi đời vị lai.
 165. Đoạn và tục thiện căn
 166. Lìa nhiễm thoái tử sinh
 167. Đều ở tại ý thức.
 168. Tử sinh chỉ xả thọ
 169. Không định, không vô tưởng.
 170. Hai vô ký, Niết bàn
 171. Chết chậm: chân, rốn, tim.
 172. Sau cùng ý thức diệt
 173. Dưới, người, trời, bất sinh,
 174. Đoạn mạt-na là thủy…
 175. Chính tà, bất định tụ,
 176. Thánh, chúng sinh, vô gián …
 177. Lập thành khí thế gian
 178. Phong luân ở dưới cùng.
 179. Lượng ấy rộng vô số
 180. Dày mười sáu lạc-xoa.
 181. Bên trên là thủy luân,
 182. Mười một ức hai vạn
 183. Dưới nước tám lạc-xoa
 184. Còn lại kết thành kim
 185. Thủy luân và Kim luân
 186. Rộng mười hai lạc-xoa
 187. Ba ngàn bốn trăm rưỡi,
 188. Chu vi gấp ba lần.
 189. Tô-mê-lô ở giữa
 190. Tiếp Du-kiện-đạt-la,
 191. Núi Y-sa-đà-la,
 192. Núi Kiện-địa-lạc-ca,
 193. Tô-đạt-lị-xá-na,
 194. Ách-thấp-phược-yết-nỗ,
 195. Núi Tì-na-đát-ca,
 196. Núi Ni-dân-đạt-la.
 197. Bên ngoài các đại châu
 198. Có núi Thiết luân vi
 199. Bảy núi trước : Kim loại.
 200. Tô-mê-lô : tứ bảo.
 201. Dưới nước đều tám vạn
 202. \Diệu cao cũng như thế.
 203. Tám núi khác thấp dần
 204. Cao rộng đều bằng nhau.
 205. Trong núi có tám biển
 206. Bảy trước gọi là trong
 207. Đầu tiên rộng tám vạn
 208. Bốn bên đều gấp ba.
 209. Còn sáu cứ hẹp dần.
 210. Biển thứ tám là ngoài
 211. Ba lạc-xoa hai vạn
 212. Hai ngàn du-thiện-na.
 213. Trong có các đại châu.
 214. Nam Thiệm-bộ như xe,
 215. Ba mặt rộng hai ngàn,
 216. Mặt Nam: ba ngàn rưỡi
 217. Đông là Tì-đề-ha,
 218. Hình dáng như bán nguyệt
 219. Ba mặt như Thiệm-bộ
 220. Mặt Đông : ba trăm rưỡi.
 221. Tây là Cù-đà-ni
 222. Hình dáng tròn vành vạnh.
 223. Đường kính hai ngàn rưỡi
 224. Chu vi gấp ba lần.
 225. Bắc Câu-lô hình vuông
 226. Mỗi mặt đều hai ngàn.
 227. Giữa lại có tám châu,
 228. Mỗi đại châu có hai.
 229. Phía Bắc chín Hắc sơn
 230. Trong núi Tuyết Hương Túy
 231. Có hồ Vô Nhiệt rộng
 232. Năm mươi du-thiện-na.
 233. Dưới đây quá hai vạn
 234. Vô gián rộng bằng sâu
 235. Trên bảy nại-lạc-ca.
 236. Tám đều thêm mười sáu.
 237. Là tro nóng phân bùn
 238. Thêm dao nhọn sông sôi
 239. Đều ở cả bốn mặt.
 240. Còn tám địa ngục lạnh.
 241. Nhật nguyệt nửa Mê-lô
 242. Năm mươi mốt năm mươi
 243. Nửa đêm mặt trời lặn.
 244. Mọc thì giống bốn châu.
 245. Tháng thứ hai mùa mưa.
 246. Đêm thứ chín tăng dần.
 247. Lạnh tháng tư cũng vậy.
 248. Đêm ngắn đổi lại ngày
 249. Ngày đêm một lạp-phược.
 250. Khi di chuyển Bắc Nam
 251. Gần mặt trời che bóng
 252. Thì thấy mặt trăng khuyết.
 253. Diệu Cao có bốn tầng
 254. Cách nhau mỗi mười ngàn.
 255. Nhô ra mười sáu ngàn
 256. Hoặc tám, bốn, hai ngàn.
 257. Trời Kiến Thủ, Trì Mạn,
 258. Hằng Kiêu cùng Đại vương…
 259. Lần lược ở bốn cấp
 260. Và ở bảy núi kia.
 261. Ngọn Diệu cao tám vạn
 262. Trời ba-mươi-ba ở
 263. Bốn góc bốn chóp núi
 264. Nơi Kim cang thủ ở.
 265. Giữa là cung Thiện Kiến
 266. Rộng vạn du-thiện-na
 267. Cao một nửa Kim thành
 268. Đất mềm trang sức đẹp.
 269. Giữa có điện thù thắng.
 270. Rộng ngàn du-thiện-na
 271. Ngoài có bốn khu vườn:
 272. Chúng xa, Thô, Tạp, Hỷ
 273. Bốn phía có bốn ao
 274. Đều cách nhau hai mươi,
 275. Đông Bắc; cây Viên sinh
 276. Tây-nam: Thiện Pháp Đường
 277. Trên có trời Hữu sắc
 278. Cung điện ở trên không
 279. Ôm nhau thụ dục lạc
 280. Nắm tay, cười nhìn dâm.
 281. Sơ sinh năm, mười tuổi
 282. Đầy đủ cả áo xống.
 283. Dục sinh: ba. Người , trời
 284. Lạc sinh: ba chín chỗ
 285. Xuống cõi dưới bao xa,
 286. Lên cõi trên cũng thế.
 287. Không thần thông trợ giúp,
 288. Có dưới không thấy trên.
 289. Nhật nguyệt bốn đại châu,
 290. Tô-mê-lô, Dục thiên,
 291. Phạm thế đều một ngàn,
 292. Làm tiểu thiên thế giới.
 293. Một ngàn tiểu thiên này
 294. Làm trung thiên thế giới.
 295. Ngàn trung thiên: Đại thiên.
 296. Thành hoại đều như nhau.
 297. Người ở Châu Thiệm-bộ
 298. Ba rưỡi bốn khuỷu tay,
 299. Người Châu Đông, Tây, Bắc,
 300. Cứ dần tăng gấp đôi.
 301. Trời cõi Dục thì tăng
 302. Phần tư Câu-lô-xá
 303. Bốn cõi Sắc đầu tiên
 304. Tăng nửa du-thiện-na
 305. Sau đó tăng gấp đôi.
 306. Trời Vô vân giảm ba.
 307. Châu Bắc một ngàn tuổi
 308. Tây- Đông- Nam nửa nửa
 309. Tuổi thọ không nhất định
 310. Cuối mười đầu khó biết
 311. Cõi người năm mươi năm,
 312. Trời dưới một ngày đêm.
 313. Cõi này thọ năm trăm.
 314. Năm cõi trên gấp đôi
 315. Cõi Sắc không ngày đêm.
 316. Kiếp số bằng thân lượng.
 317. Vô sắc đầu hai vạn,
 318. Sau tăng hai, tăng hai.
 319. Trên, dưới trời Thiểu Quang
 320. Một kiếp: nửa đại kiếp
 321. Sáu Đẳng Hoạt ở trên
 322. Lấy tuổi thọ Dục thiên
 323. Làm một ngày một đêm
 324. Thọ lượng cũng như vậy
 325. Cực Nhiệt nửa trung kiếp
 326. Vô gián một trung kiếp
 327. Bàng sinh một trung kiếp
 328. Quỷ ngày tháng năm trăm.
 329. Thọ lượng Ách-bộ-đà
 330. Bằng một bà-ha-ma.
 331. Cứ trăm năm đến hết.
 332. Sau gấp hai mươi lần.
 333. Các xứ có trung yểu
 334. Trừ Châu Bắc Câu-lô.
 335. Cực vi, chữ, Sát-na
 336. Sắc, danh, thời cực tiểu
 337. Cực vi như Kim, thủy
 338. Thố, dương, ngưu, Khích trần
 339. Rận, chấy, lúa, đốt tay
 340. Dần dần tăng gấp bảy
 341. Hai mươi bốn: Một khuỷu.
 342. Bốn khuỷu là một cung
 343. Năm trăm Câu-lô-xá
 344. Tám: Một du-thiện-na.
 345. Trăm hai mươi sát-na
 346. Là một đát-sát-na
 347. Sáu mươi bằng lạp-phược
 348. Ba mươi bằng tu du
 349. Ba mươi bằng ngày đêm
 350. Ba mươi bằng một tháng
 351. Mười hai tháng : một năm
 352. Trong năm giảm một nửa.
 353. Nên biết có bốn kiếp
 354. Là hoại, thành, trung, đại
 355. Hoại từ địa ngục dứt
 356. Đến khi thế gian hết
 357. Kiếp thành khi gió khởi
 358. Đến khi địa ngục sinh
 359. Trung kiếp từ vô lượng
 360. Sau giảm còn mười năm
 361. Mười tám lần tăng giảm
 362. Rồi tăng đến tám vạn
 363. Sự thành trụ như vậy
 364. Là hai mươi trung kiếp
 365. Thành, hoại, hoại rồi không
 366. Thời gian bằng trụ kiếp
 367. Tám mươi trung: đại kiếp
 368. Đại kiếp ba vô số.
 369. Giảm tám vạn đến trăm
 370. Chư Phật hiện thế gian
 371. Độc giác lúc tăng giảm
 372. Lân giác dụ trăm kiếp
 373. Luân vương trên tám vạn
 374. Kim ngân, đồng, thiết luân
 375. Một, hai, ba, bốn châu
 376. Nghịch thứ riêng như Phật.
 377. Qua lại nghênh đón nhau
 378. Tranh trận thắng không bại
 379. Tướng mạo không đầy đủ
 380. Cho nên không bằng Phật.
 381. Ban đầu như cõi Sắc
 382. Sau dần tham mùi vị
 383. Tích trữ giặc cướp sinh
 384. Nên sắm người giữ mộng
 385. Nghiệp tăng thì thọ giảm
 386. Binh đạo, bệnh tật, đói
 387. Bảy ngày, tháng, năm dứt
 388. Tam tai: Lửa, nước, gió
 389. Trên ba thiền là tột
 390. Tai họa theo thứ tự
 391. Bốn thiền bất động: Không
 392. Nhưng không phải thường hằng
 393. Với chúng sinh cùng diệt
 394. Sau bảy hỏa, thủy tai
 395. Bảy thủy hỏa: phong tai.

 

Phẩm 4: PHÂN BIỆT NGHIỆP

(Gồm 131 Tụng)

 1. Thế gian do nghiệp khác :
 2. Tư và tư sở tác
 3. Tư tức là ý nghiệp.
 4. Sở tác là thân, ngữ
 5. Hai nghiệp thân, ngữ này
 6. Đều có biểu, vô biểu.
 7. Thân biểu chỉ là hình
 8. Phi hành động là thể
 9. Vì các pháp hữu vi
 10. Đều mỗi sát-na-diệt.
 11. Không pháp nào không nhân.
 12. Sinh nhân cũng diệt nhân.
 13. Hình cũng không thực hữu
 14. Vì có hai căn giữ
 15. Không riêng có cực vi
 16. Ngữ biểu là ngôn thanh.
 17. Nói ba sắc vô lậu
 18. Vì tăng, không tạo tác
 19. Đại chủng năng tạo này
 20. Khác sở y của biểu
 21. Dục hậu niệm vô biểu
 22. Do đại chủng quá khứ.
 23. Hữu lậu do tự địa
 24. Vô lậu tùy xứ sinh.
 25. Vô biểu không chấp thụ,
 26. Đẳng lưu thuộc hữu tình
 27. Khi tán do đẳng lưu
 28. Có thụ có khác biệt.
 29. Định sinh do trưởng dưỡng
 30. Không thụ không khác biệt.
 31. Biểu chỉ có đẳng lưu
 32. Thuộc thân có chấp thụ.
 33. Vô biểu : ký : Còn: ba
 34. Bất thiện chỉ ở Dục.
 35. Vô biểu : khắp Dục, Sắc
 36. Biểu : hai địa. Có bốn.
 37. Dục : không biểu hữu phú
 38. Vì không có đẳng khởi.
 39. Thắng nghĩa thiện : giải thoát
 40. Tự tính : tàm, quý, căn.
 41. Tương ưng kia tương ưng
 42. Do đẳng khởi sắc nghiệp
 43. Ngược lại là bất thiện
 44. Thắng, vô ký, hai thường.
 45. Đẳng khởi có hai loại
 46. Là nhân và sát-na
 47. Nên biết theo thứ tự
 48. Là chuyển và tùy chuyển
 49. Thức kiến đoạn là chuyển
 50. Năm thức là tùy chuyển
 51. Ý, tu đoạn thông hai
 52. Phi vô lậu, dị thục
 53. Chuyển thì thuộc tính thiện
 54. Tùy chuyển thuộc cả ba
 55. Mâu-ni đều thuộc thiện
 56. Vô ký tùy chuyển : thiện.
 57. Vô biểu ba luật nghi :
 58. Bất luật nghi, hai phi.
 59. Luật nghi biệt giải thoát
 60. Tĩnh lự và đạo sinh.
 61. Luật nghi đầu tám loại
 62. Thực thể chỉ có bốn
 63. Hình đổi nên khác tên.
 64. Khác nhưng không trái nhau
 65. Thọ bỏ năm, tám, mười
 66. Tất cả đều phải bỏ.
 67. Thành cận sự, cận trú
 68. Cần sách và Bí-sô.
 69. Đều được gọi Thi-la
 70. Hạnh diệu, nghiệp, luật nghi.
 71. Đầu chỉ biểu, vô biểu
 72. Là biệt giải nghiệp đạo.
 73. Tám thành biệt giải thoát.
 74. Được tĩnh lự, Thánh giả
 75. Thành tĩnh lự đạo sinh.
 76. Hai sau tùy tâm chuyển.
 77. Vị chí chín vô gián
 78. Câu sinh hai tên đoạn
 79. Chính tri cùng chính niệm
 80. Là ý, căn luật nghi.
 81. Trụ, biệt giải vô biểu
 82. Chưa xả thì thường hiện
 83. Sát-na thành quá khứ.
 84. Bất luật nghi cũng vậy.
 85. Được tĩnh lự luật nghi,
 86. Thành quá khứ, vị lai.
 87. Thánh sơ trừ quá khứ
 88. Trụ định đạo thành trung.
 89. Trụ trung có vô biểu
 90. Đầu thành trung, sau hai
 91. Trụ luật, bất luật nghi
 92. Khởi nhiễm tịnh vô biểu.
 93. Đầu thành trung, sau hai
 94. Đến sạch hết nhiễm, tịnh.
 95. Tạo hiểu nghiệp thành trung,
 96. Sau thành quá, phi vị
 97. Hữu phú và vô phú
 98. Chỉ thành tựu hiện tại.
 99. Hạnh ác, giới, ác nghiệp.
 100. Nghiệp đạo, bất luật nghi.
 101. Thành biểu, không vô biểu.
 102. Trong đó tứ, tác, yếu.
 103. Thánh : xã hoặc chưa sinh
 104. Thành vô biểu, không biểu.
 105. Định sinh vì định địa
 106. Thánh giả được đạo sinh.
 107. Biệt giải thoát luật nghi
 108. Được là do người khác.
 109. Luật nghi biệt giải thoát
 110. Suốt đời hoặc ngày đêm.
 111. Giới ác không ngày đêm,
 112. Không phải như thiện thọ.
 113. Cận trú vào sáng sớm
 114. Dưới tòa theo thầy thụ
 115. Nghe dạy đủ các chi
 116. Ngày đêm không trang sức.
 117. Giới, bất dật, cấm chi
 118. Thứ tự: bốn, một ba
 119. Để phòng các tính tội,
 120. Thất niệm và Kiêu, dật
 121. Cận trú ngoài cũng có.
 122. Không thụ tam quy : Không
 123. Xưng cận sự phát giới
 124. Giảng giải như Bí-sô.
 125. Nếu đầy đủ luật nghi
 126. Sao bảo là một phần ?
 127. Đó là nói năng trì.
 128. Dưới, giữa, trên tùy tâm
 129. Qui y thành Phật Tăng,
 130. Vô học hai loại pháp,
 131. Và Niết-bàn trạch diệt
 132. Là nói đủ Tam qui.
 133. Hạnh tà đáng trách nhất
 134. Dễ lìa, được bất tác
 135. Phát nguyện được luật nghi
 136. Không phải như tất cả,
 137. Nếu mở lời nói dối
 138. Sẽ vượt các học xứ.
 139. Già tội chỉ bỏ rượu,
 140. Để giữ các luật nghi
 141. Từ tất cả, hai, hiện
 142. Được luật nghi Dục giới.
 143. Từ căn bản, ba thời
 144. Được tĩnh lự, vô lậu.
 145. Luật tùy các hữu tình
 146. Chi nhân không nhất định.
 147. Bất luật từ tất cả
 148. Hữu tình, chi, không nhân.
 149. Đạt được bất luật nghi
 150. Do tác và thệ thọ
 151. Do tác và thệ thọ
 152. Được các vô biểu khác
 153. Do điền thọ, trọng hành.
 154. Xả biệt giải, điều phục
 155. Do cố xả, mạng chung,
 156. Và hai hình câu sinh,
 157. Do đoạn thiện, hết đêm
 158. Có thuyết bảo phạm trọng.
 159. Thuyết khác nói pháp diệt.
 160. Thuyết Ca-thấp-di-la
 161. Phạm hai, giàu mắc nợ.
 162. Xả định sinh pháp thiện
 163. Do đổi địa, thoái đọa
 164. Xả Thánh do đắc quả
 165. Luyện căn và thoái thất.
 166. Xả giới ác do chết
 167. Đắc giới, hai hình sinh
 168. Xả trung do thọ, thế
 169. Tác, sự, thọ, căn đoạn.
 170. Xả dục phi sắc thiện
 171. Do căn đoạn thượng sinh
 172. Do đối trị đạo sinh
 173. Xả các nhiễm phi sắc.
 174. Giới ác: người trừ Bắc
 175. Hoàng môn và nhị hình
 176. Luật nghi có cả trời
 177. Chỉ người: đủ ba loại.
 178. Sinh cõi Dục cõi Sắc
 179. Có luật nghi tĩnh lự
 180. Vô lậu tịnh, Vô sắc
 181. An, bất an, phi nghiệp
 182. Là thiện, ác, vô ký.
 183. Phước, phi phước bất động.
 184. Thiện cõi Dục là phước
 185. Bất thiện là phi phước
 186. Thượng giới thiện: bất động
 187. Vì nghiệp quả không động
 188. Ở xứ sở tự địa.
 189. Thuận lạc khổ không hai
 190. Thiện đến ba: thuận lạc.
 191. Các bất thiện: thuận khổ.
 192. Thượng giới không thuận hai
 193. Thuyết khác dưới cũng có,
 194. Trung gian chiêu dị thục
 195. Lại nữa ba nghiệp này
 196. Chẳng phải tiền, hậu thục
 197. Thuận thụ có năm loại
 198. Là tự tính tương ưng
 199. Và sở duyên, dị thục
 200. Hiện tiền sai biệt nhau.
 201. Đây có định, bất định
 202. Định ba. Thuận hiện thụ
 203. Có thuyết nói có năm
 204. Sư khác nói bốn câu.
 205. Bốn thiện đều tạo tác.
 206. Dẫn đồng phần: chỉ ba.
 207. Các xứ tạo bốn loại.
 208. Địa ngục thiện trừ hiện
 209. Kiên định lìa địa nhiễm
 210. Dị sinh không tạo sinh
 211. Thánh không tạo sinh hậu
 212. Thánh, Dục, Hữu đỉnh, thoái.
 213. Dục trung hữu tạo được
 214. Hai mươi hai loại nghiệp.
 215. Đều thuộc thuận hiện thụ
 216. Chỉ có một: đồng phần. \
 217. Do hoặc nặng, tịnh tâm
 218. Và do thường tạo tác
 219. Khởi ruộng phúa công đức
 220. Hại cha mẹ nghiệp định.
 221. Công đức ý thù thắng
 222. Và định chiêu dị thục
 223. Được hằng lìa địa nghiệp
 224. Chiêu cảm quả hiện pháp
 225. Với Phật, thượng thủ tăng
 226. Và định, diệt, vô tránh
 227. Từ, Kiến, tu đạo xuất
 228. Tổn ích đều có quả.
 229. Các nghiệp thiện không tầm
 230. Chỉ có tâm cảm thọ
 231. Ác chỉ có thân thọ
 232. Đó là chỗ khác nhau.
 233. Tâm cuồng duy ý thức
 234. Do nghiệp dị thục sinh
 235. Và sợ hại, nghịch, sầu
 236. Ở Dục trừ Bắc châu.
 237. Nói nghiệp: Khúc, uế, trược
 238. Do siểm, sân, tham sinh.
 239. Dựa đen, đen khác nhau
 240. Để nói bốn loại nghiệp
 241. Ác Sắc, Dục giới thiện,
 242. Vô lậu trừ được hết
 243. Cứ theo thứ tự nói
 244. Đen, trắng, không đen trắng.
 245. Bốn pháp nhẫn lìa dục
 246. Tám trước đều vô gián.
 247. Mười hai vô lậu tư
 248. Chỉ tận trừ nghiệp đen
 249. Lìa dục bốn tĩnh lự
 250. Thứ chín vô gián tư.
 251. Một: hết nghiệp trắng đen
 252. Bốn khiến hết nghiệp trắng.
 253. Nghiệp thọ ở địa ngục.
 254. . Còn Dục giới xen lộn
 255. Nghiệp Dục thuộc Kiến đoạn
 256. Nghiệp Dục khác gồm đủ.
 257. Vô học thân ngữ nghiệp
 258. Ý là ba mâu-ni.
 259. Nên biết ba thanh tịnh.
 260. Chính là ba diệu hạnh.
 261. Nghiệp ác thân, ngữ ý
 262. Gọi là ba hạnh ác,
 263. Và tham, sân, tà kiến
 264. Ngược lại ba hạnh diệu.
 265. Nói về mười nghiệp đạo
 266. Gồm cả ác, diệu hạnh.
 267. Thô là tính của nó
 268. Nên mới thành thiện ác
 269. Sáu nghiệp ác vô biểu
 270. Tự tác, dâm, cả hai.
 271. Thiện bảy thụ sinh hai
 272. Định sinh chỉ vô biểu.
 273. Gia hạnh là hữu biểu
 274. Vô biểu có hoại không
 275. Đã khởi rời thì khác
 276. Ba căn khởi gia hạnh
 277. Sinh khởi không gián đoạn
 278. Tham v.v… cũng ba căn sinh.
 279. Thiện ở trong ba vị
 280. Do ba thiện căn khởi.
 281. Sát, thô ngữ, sân nhuế
 282. Cứu cánh đều do sân.
 283. Trộm, tà hạnh và tham
 284. Cứu cánh đều do tham
 285. Tà kiến, si, cứu cánh
 286. Do cả ba bảy ra.
 287. Hữu tình cụ, danh sắc
 288. Danh thân v.v… các xứ khởi
 289. Cùng chết và chết trước
 290. Không vì căn y khác
 291. Quân và các đồng sự
 292. Đều như người đã làm.
 293. Sát sinh do cố ý
 294. Nghĩ khác không giết lầm
 295. Vật chẳng cho mà lấy
 296. Cưỡng trộm làm của mình
 297. Dục tà hạnh bốn thứ
 298. Làm điều không nên làm.
 299. Phát ngôn nhiễm dị tưởng
 300. Lời giải nghĩa hư dối.
 301. Do nhãn, nhĩ, ý thức
 302. Và ba cái sở chứng.
 303. Như thứ tự tên gọi
 304. Là kiến, văn, giác tri.
 305. Nhiễm tâm nói hại người
 306. Là lời nói ly gián
 307. Lời thô ác, chẳng yêu
 308. Các lời nhiễm tạp uế.
 309. Còn nữa, khác ba nhiễm
 310. Như nịnh, ca, tà luận …
 311. Ác dục tham của người
 312. Sân giận ghét người khác
 313. Sinh kiến chấp thiện ác…
 314. Là nghiệp đạo tà kiến.
 315. Trong đây ba là đạo
 316. Bảy nghiệp cũng là đạo.
 317. Tà kiến đoạn thiện căn
 318. Đoạn Dục giới sinh đắc.
 319. Bác bỏ mọi nhân quả
 320. Dần dứt bỏ cả hai
 321. Người ba châu nam, nữ
 322. Kiến hành đoạn phi đắc
 323. Tiếp thiện nghi, hữu kiến
 324. Nam hiện, trừ tội nghịch
 325. Nghiệp đạo, tư cùng chuyển
 326. Bất thiện : một đến tám
 327. Tổng các thiện có mười.
 328. Riêng già : một, tám, năm.
 329. Trong địa ngục : bất thiện.
 330. Thô tạp, sân, cả hai.
 331. Tạo thành tham, tà kiến
 332. Bắc thành tham, tà kiến.
 333. Bắc châu tạo bá sau
 334. Tạp ngữ thông hiện, thành
 335. Các Dục mười thông hai
 336. Thiện trong tất cả xứ
 337. Ba sau thông hiện, thành
 338. Trời, Vô Sắc, vô tưởng
 339. Chỉ thành tựu bảy trước
 340. Các xứ thông thành hiện
 341. Trừ địa ngục, Bắc châu.
 342. Đều cảm quả dị thục,
 343. Đẳng lưu và tăng thượng
 344. Khiến người khác chịu khổ
 345. Vì đoạn mạng, hại uy.
 346. Tham sinh, thân ngữ nghiệp
 347. Thành tà mạng khó trừ
 348. Chấp mạng do tham sinh
 349. Phi lý, trái với Kinh.
 350. Đoạn đạo: nghiệp hữu lậu
 351. Đầy đủ có năm quả
 352. Nghiệp vô lậu có bốn,
 353. Là chỉ trừ dị thục
 354. Các hữu lậu thiện ác
 355. Cũng bốn, trừ ly hệ
 356. Các vô lậu vô ký
 357. Ba trừ trước đã trừ.
 358. Thiện, bất thệin vô ký
 359. Đầu có bốn, hại, ba
 360. Giữa có hai, ba, bốn.
 361. Sau: hai, ba, ba quả.
 362. Quá trong ba đều bốn.
 363. Hiện trong vị cũng vậy
 364. Hiện trong hiện: hai quả
 365. Vị trong vị: ba quả.
 366. Đồng địa có bốn quả
 367. Khác địa hai hoặc ba
 368. Học, trong ba đều ba
 369. Vô học một, ba hai.
 370. Phi học, phi Vô học
 371. Hữu: hai,hai năm quả.
 372. Các nghiệp thuộc Kiến đoạn
 373. Mỗi mỗi đều có ba.
 374. Đầu có ba, bốn, một.
 375. Giữa hai, bốn, ba quả
 376. Cuối có một hai bốn
 377. Theo thứ tự nên biết.
 378. Nghiệp nhiễm không nên làm.
 379. Là nghiệp phá qui tắc
 380. Nghiệp nên làm thì khác
 381. Trái với loại thứ ba
 382. Một nghiệp dẫn một sinh
 383. Nhiều nghiệp thành đầy đủ
 384. Hai vô tâm định đắc
 385. Đều không thể dẫn khởi.
 386. Hai vô tâm định đắ
 387. Đều không thể dẫn khởi.
 388. Ba châu có vô gián
 389. Chẳng phải nơi nào khác
 390. Ít hơn, ít hổ thẹn
 391. Chướng khác đủ năm cõi.
 392. Trong năm vô gián này
 393. Bốn nghiệp thân, một miệng
 394. Ba sát, một nói dối
 395. Một gia hạnh sát sinh.
 396. Làm Tăng không hòa hợp
 397. Tâm bất tương ưng hành
 398. Tánh vô phú vô ký
 399. Thành tựu sự phá Tăng.
 400. Người năng phá chỉ thành
 401. Tội hay nói dối này
 402. Một kiếp quả vô gián
 403. Tùy tội tăng khổ tăng.
 404. Tỳ-kheo thấy tịnh hạnh
 405. Người ngu phá chỗ khác
 406. Khi nhận đạo sư khác
 407. Gọi phá không qua đêm.
 408. Thiệm bộ châu, chín người v.v…
 409. Mới phá pháp luân Tăng
 410. Còn phá Yết-ma Tăng
 411. Thông ba châu, tám người v.v…
 412. Đầu, sau, trước chia rẽ
 413. Phật diệt, chưa kết giới
 414. Với sáu vị như vậy
 415. Không phá “pháp luân Tăng”.
 416. Hủy hoại ruộng ân đức
 417. Chuyển hình cũng thành nghịch
 418. Mẹ là nhân huyết kia
 419. Ngộ nhận v.v… không hoặc có
 420. Cố làm Phật chảy máu
 421. Sau hại Vô học không.
 422. Tạo hành động nghịch tội
 423. Không lìa nhiễm đắc quả.
 424. Việc nói dối phá Tăng
 425. Là phạm tội nặng nhất
 426. Cảm tư “đệ nhất hữu”
 427. Quả thiện lớn trong đời.
 428. Làm việc nhiễm ô mẹ
 429. Ni và bậc Vô học
 430. Giết Bồ-tát trụ định
 431. Và bậc Thánh Hữu học
 432. Phá duyên hòa hợp Tăng
 433. Phá hoại Tốt đỗ ba
 434. Là đồng loại vô gián.
 435. Làm cho nhẫn Bất hoàn
 436. Nghiệp Vô học chướng ngại.
 437. Do tu nghiệp “diệu tướng”
 438. Gọi Bồ-tát được định
 439. Sinh nhà giàu, cõi thiện
 440. Tướng nam, niệm kiên cố.
 441. Nam Thiệm bộ trước Phật
 442. Phật nghĩ, nghĩ chỗ thành
 443. Trăm kiếp khác mới tu
 444. Có trăm phước trang nghiêm.
 445. Trong ba vô số kiếp
 446. Mỗi kiếp cúng bảy vạn
 447. Lại thứ tự cúng dường
 448. Năm, sáu, bảy ngàn Phật.
 449. Đủ ba vô số kiếp
 450. Nghịch thứ gặp Thắng Quán
 451. Nhiên Đăng và Bảo Kế
 452. Sơ Thích-ca Mâu-ni.
 453. Do bi bố thí khắp
 454. Bị hủy thân không giận
 455. Tán thán Phật Để Sa
 456. Đến vô thượng Bồ-đề.
 457. Sáu pháp Ba-la-mật
 458. Với bốn vị như vậy
 459. Một, hai lại một, hai,
 460. Thứ tự tu viên mãn.
 461. Ba loại: Thí, giới, tu
 462. Mỗi loại tùy cảm ứng
 463. Được gọi tên phước nghiệp
 464. Sai biệt như nghiệp đạo.
 465. Do xả này, gọi thí
 466. Cúng dường làm lợi ích
 467. Thân ngữ và phát tâm
 468. Nhận lấy quả phước lớn.
 469. Vì lợi mình lợi người
 470. Không vì hai mà thí.
 471. Do ruộng tài chủ khác
 472. Nên quả thí sai biệt.
 473. Chủ khác do tin tưởng v.v…
 474. Kính trọng hành bố thí v.v…
 475. Được tôn kính yêu mến
 476. Đúng thời khó mất quả.
 477. Tài khác do có sắc v.v…
 478. Được sắc đẹp tên tốt
 479. Chúng yêu, thân mềm mại
 480. Có tùy thời xúc, lạc.
 481. Khác ruộng do cõi khổ
 482. Ân đức có sai biệt.
 483. Thí Bồ-tát giải thoát
 484. Thứ tám là tối thắng.
 485. Cha mẹ bệnh, pháp sư
 486. Thân sau cùng Bồ-tát
 487. Chẳng phải chứng bậc Thánh
 488. Quả thí cũng vô lượng.
 489. Khởi sau, ruộng, căn bản
 490. Tư, gia hạnh, ý vui
 491. Do đó có dưới trên
 492. Nghiệp phẩm cũng dưới trên.
 493. Do thẩm, tư tròn đầy
 494. Không đối trị làm ác
 495. Có bạn dị thục khác
 496. Nghiệp này gọi tăng trưởng.
 497. Xả nhiều thì được phước
 498. Như từ v.v… và không thọ.
 499. Ruộng xấu có quả tốt
 500. Giao quả không trái ngược.
 501. Lìa phạm giới và ngăn
 502. Gọi giới có hai thứ
 503. Chẳng loại nhân phạm giới
 504. Nương thanh tịnh trị, diệt.
 505. Đẳng dẫn thiện gọi tu
 506. Huân tập tâm mạnh nhất.
 507. Giới, tu rất thù thắng
 508. Quả sinh thiên, giải thoát.
 509. Cảm một kiếp sinh thiên v.v…
 510. Được một lượng phước tịnh.
 511. Pháp thí là như thật
 512. Biện giải kinh không nhiễm.
 513. Thuận phước, thuận giải thoát
 514. Thuận quyết trạch là ba
 515. Được quả tốt Niết-bàn
 516. Thứ tự Thánh đạo thiện.
 517. Chúng khởi theo như lý
 518. Ba nghiệp và năng phát
 519. Thứ tự làm tự thể
 520. Thư ấn toán, văn, số.
 521. Vô lậu thiện là tốt
 522. Nhiễm có tội là xấy
 523. Thiện hữu vi nên tập
 524. Giải thoát là trên hết.

 

Phẩm 5: PHÂN BIỆT TÙY MIÊN

(Gồm 9 Tụng)

 1. Tùy miên gốc các hữu
 2. Có sáu loại sai biệt
 3. Là tham, sân và mạn
 4. Vô minh, kiến và nghi.
 5. Sáu thành bảy do tham
 6. Hai giới trên tham hữu
 7. Vì chuyển đổi bên trong
 8. Nên chướng ngại giải thoát.
 9. Sáu thành mười do kiến
 10. Hữu thân kiến khác nhau
 11. Riêng chấp kiến, tà kiến
 12. Kiến thủ, giới cấm thủ.
 13. Sáu hành bộ, giới khác
 14. Lập thành chín tám loại
 15. Cõi Dục kiến khổ đoạn
 16. Mười bảy, bảy, tám, bốn
 17. Theo thứ tự loại trừ
 18. Tam nhị kiến kiến nghi
 19. Sắc, Vô sắc, trừ sân
 20. Ngoài ra như cõi Dục.
 21. Nhẫn làm hại tùy miên
 22. Hữu đảnh chỉ kiến đoạn
 23. Chỗ khác kiến, tu đoạn
 24. Trí làm hại do tu.
 25. Ngã, ngã sở, đoạn, thườn
 26. Bác không, thấp làm cao
 27. Phi nhân đạo, Thánh đạo
 28. Tự thể năm loại kiến.
 29. Đối với Đại Tự tại v.v…
 30. Phi nhân vọng chấp nhân
 31. Theo thường, ngã, đảo sinh
 32. Nên chỉ kiến khổ đoạn.
 33. Tự thể bốn điên đảo
 34. Có từ ba loại kiến
 35. Duy đảo suy tăng cố
 36. Tưởng tâm tùy kiến lực.
 37. Bảy, chín mạn từ ba
 38. Đều do kiến, tu đoạn
 39. Bậc Thánh như sát triền
 40. Tu đoạn không hiện hành.
 41. Loại mạn v.v và ngã mạn
 42. Ác tác trong bất thiện
 43. Bậc Thánh giả không khởi
 44. Tăng trưởng do kiến nghi.
 45. Do kiến khổ, tập đoạn
 46. Các kiến, nghi tương ưng
 47. Và vô minh bất cộng
 48. Biến hành nơi tự giới
 49. Trong ấy trừ hai kiến
 50. Chín thứ khác duyên trên
 51. Trừ đắc, duyên địa trên
 52. Đều thuộc biến hành này
 53. Thuộc kiến, diệt, đạo đoạn
 54. Tà kiến, nghi tương ưng
 55. Và vô minh bất cộng
 56. Sáu hay duyên vô lậu
 57. Trong ấy duyên diệt pháp
 58. Tức diệt của tự địa
 59. Duyên đạo địa sáu, chín
 60. Do biệt trị tương nhân
 61. Tham, sân, mạn hai thủ
 62. Duyên tịnh, phi vô lậu
 63. Nên lìa cảnh chẳng oán
 64. Tánh tịnh tĩnh tối thắng
 65. Chưa đoạn biến, tùy duyên
 66. Tất cả trong địa mình
 67. Phi biến ở bộ mình
 68. Nhờ duyên nên tùy tăng
 69. Chẳng phải duyên vô lậu
 70. Không nhiếp pháp hữu vi
 71. Tùy nơi pháp tương ưng
 72. Tương ưng nên tùy tăng.
 73. Tùy miên hai cõi trên
 74. Và thân, biên Cõi dục
 75. Kia thuộc si, vô ký
 76. Ngoài ra đều bất thiện.
 77. Căn bất thiện cõi Dục
 78. Tham, sân, si bất thiện.
 79. Căn vô ký có ba
 80. Ái, si, tuệ vô ký
 81. Chẳng phải hai cử khác
 82. Sư khác lập bốn loại
 83. Tức ái, kiến, mạn, si
 84. Ba định đều do si.
 85. Đáp bằng cách phân biệt
 86. Hỏi lại và từ chối
 87. Hỏi tử sinh thù thắng
 88. Ngã, uẩn một hay khác v.v…
 89. Bị trói ở sự vật
 90. Chưa đoạn tham, sân, mạn
 91. Quá, hiện hoặc đã khởi
 92. Ý biến hành vị lai
 93. Tự thế năm thức sinh
 94. Không sinh cũng biến hành
 95. Quá, vị, biến hành khác
 96. Hiện tại duyên năng hiện.
 97. Ba đời do Phật thuyết
 98. Quả, cảnh hai điều kiện
 99. Nói ở trong ba đời
 100. Nên nói nhất thiết hữu.
 101. Trong đây có bốn thứ
 102. Loại, tướng, vị, đãi khác
 103. Thứ ba nương tác dụng
 104. Lập thời là tốt nhất.
 105. Điều gì ngăn tác dụng
 106. Không khác không lập đời?
 107. Thật hữu gì sinh, diệt
 108. Tánh pháp ấy sâu xa.
 109. Nương kiến khổ đã đoạn
 110. Còn biến hành tùy miên
 111. Và phẩm trước đã đoạn
 112. Vẫn còn phiền não khác.
 113. Kiến khổ, tập, tu đoạn
 114. Nếu hệ thuộc Dục giới
 115. Ba tự giới, một sắc
 116. Chỗ hành thức vô lậu.
 117. Sắc, dưới, tự có ba
 118. Ở trên cảnh thức tịnh
 119. Vô sắc thông ba cõi
 120. Ba duyên thanh tịnh thức.
 121. Chỗ kiến diệt, đạo đoạn
 122. Đều tăng thức tự loại
 123. Vô lậu trong ba cõi
 124. Sau ba cảnh, tịnh thức.
 125. Tâm tùy miên hai loại
 126. Là nhiễm và vô nhiễm
 127. Tâm nhiễm thông hai thứ
 128. Vô nhiễm chỉ tùy tăng.
 129. Vô minh, nghi, tà, thân,
 130. Biên kiến, giới kiến thủ
 131. Tham, mạn, sân thứ lớp
 132. Do trước dẫn sau sinh.
 133. Do tùy miên chưa đoạn
 134. Và cảnh tùy xuất hiện
 135. Tác ý phi lý khởi
 136. Nói hoặc đủ nhân duyên.
 137. Phiền não, triền Dục giới
 138. Trừ si gọi dục lậu
 139. Hữu lậu hai giớitrên
 140. Chỉ phiền não trừ si
 141. Đồng cửa trong, vô ký
 142. Định địa nên hợp nhất
 143. Vô minh gốc các hữu
 144. Lập riêng thành một lậu
 145. Bộc lưu, ách cũng vậy
 146. Biệt lập kiến vì nhạy
 147. Kiến thường không thuận trụ
 148. Nên không lập thành lậu
 149. Dục, hữu và với si
 150. Kiến phân hai gọi thủ
 151. Vô minh không biệt lập
 152. Vì không phải năng thủ.
 153. Hai cách vi tế tăng
 154. Tùy trục và tùy phược
 155. Trụ, chảy trôi đeo bám
 156. Là nghĩa của tùy miên.
 157. Do sai biệt của kết v.v…
 158. Nên nói có năm loại.
 159. Chín kết có vật, thủ v.v…
 160. Lập nên kiến, thủ kết
 161. Hai loại này bất thiện
 162. Và tự tại khởi lên
 163. Trong triền có tật, xan
 164. Thiết lập thành hai kết
 165. Hoặc hai loại số hành
 166. Làm nhân sự nghèo hèn
 167. Biến hiện tùy phiền não
 168. Gây não loạn hai bộ.
 169. Năm kết thuộc hạ phần
 170. Do hai không thoát Dục
 171. Do ba hoàn Dục giới
 172. Thâu môn, căn nên ba
 173. Hoặc do không muốn đến
 174. Mê mờ và nghi ngờ
 175. Hay chướng ngại giải thoát
 176. Nên chỉ nói đoạn ba.
 177. Năm kết thuận thượng phần
 178. Hai tham Sắc, Vô sắc
 179. Trạo cử, mạn, vô minh
 180. Khiến không vượt thượng giới.
 181. Ba phược do ba thọ.
 182. Tùy miên trước đã nói.
 183. Ngoài ra tùy phiền não
 184. Tâm nhiễm sở, hành uẩn.
 185. Tám triền không hổ, thẹn
 186. Tật, xan và hối miên
 187. Và trạo cử, hôn trầm
 188. Thêm phẫn, phú là mười
 189. Không hổ, xan, trạo cử
 190. Đều theo tham mà sinh
 191. Không thẹn, miên, hôn trầm
 192. Theo vô minh sinh khởi
 193. Tật, phẫn nương sân khởi
 194. Hối theo nghi, phú, tránh.
 195. Sáu phiền não là não,
 196. Hại, hận, siểm, cuống, kiêu
 197. Cuống, kiêu theo tham sinh.
 198. Hại, hận theo sân khởi
 199. Não theo kiến thủ khởi.
 200. Siểm theo các kiến sinh.
 201. Triền vô tàm, quý, miên
 202. Hôn, trạo kiến tu đoạn
 203. Triền khác và phiền não
 204. Tự tại nên tu đoạn
 205. Ba Dục hai ác khác
 206. Cõi trên đầu vô ký.
 207. Siểm, cuống: Dục, sơ định.
 208. Ba cõi ba, Dục khác.
 209. Kiến đoạn trừ mạn, miên
 210. Tùy phiền não tự tại
 211. Đều ở địa ý khởi
 212. Số khác nương sáu thức.
 213. Các phiền não Dục giới
 214. Tham, hỷ tương ưng hỷ lạc
 215. Sân ưu, khổ. Si khắp
 216. Tà kiến, ưu và hỷ
 217. Nghi ưu năm với hỷ
 218. Tất cả tương ưng xả
 219. Địa trên đều tùy ưng
 220. Khắp các thọ tự thức.
 221. Trong các tùy phiền não
 222. Tật, hối, não và phẫn
 223. Hại, hận, ưu đều khởi
 224. Xan, hỷ, thọ tương ưng
 225. Siểm, cuống và miên phú
 226. Cùng ưu, hỷ đều khởi
 227. Kiêu, hỷ lạc đều xả
 228. Bốn thứ tương ưng thọ.
 229. Năm “cái” ở cõi Dục
 230. Thực, trị dụng giống nhau
 231. Tuy hai lập một “cái”
 232. Chướng uẩn thành năm “cái”.
 233. Do biến tri sở duyên
 234. Đoạn trừ năng duyên kia.
 235. Đoạn trừ sở duyên kia
 236. Đối trị khởi nên đoạn.
 237. Đối, trị có bốn loại
 238. Là đoạn, trì,viễn, yếm.
 239. Nên biết từ sở duyên
 240. . Nên các hoặc được đoạn.
 241. Tánh viễn có bốn loại
 242. Là tướng, trị, xứ, thời
 243. Như đại chủng, thi-la
 244. Phương khác, thế giới khác.
 245. Các hoặc không lại đoạn
 246. Lìa buộc được nhiều lần
 247. Gọi trị sinh, đắc quả
 248. Luyện căn trong sáu thời.
 249. Có chín đoạn biến tri
 250. Dục sơ, nhị đoạn một
 251. Hai một hợp thành ba
 252. Ba cõi trên cũng vậy
 253. Năm khác thuận phần dưới
 254. Sắc giới đoạn cả ba.
 255. Trong ấy sáu quả nhẫn
 256. Ba quả khác, trí quả
 257. Tất cả vị chí quả
 258. Năm hoặc tám căn bản
 259. Vô sắc có một quả
 260. Ba căn bản cũng vậy
 261. Hai thế tục, chín Thánh
 262. Pháp trí ba loại hai
 263. Phẩm pháp trí sáu quả
 264. Phẩm loại trí năm quả.
 265. Được vô lậu đoạn đắc
 266. Và khiếm khuyết Hữu Đảnh
 267. Diệt hai nhân, vượt giới
 268. Nên lập chín biến tri.
 269. Kiến đế chưa thành tựu
 270. Hoặc thành một đến năm
 271. Tu thành sáu, một, hai
 272. Vô học chỉ thành một.
 273.  Siêu vượt cõi được quả
 274. Hai xứ tập, biến tri.
 275. Xả một, hai, năm, sáu
 276. Trừ năm đắc cũng vậy.

 

Phẩm 6: PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH

(Gồm 3 Tụng)

 1. Đã nói đoạn phiền não
 2. Do kiến đế tu đạo
 3. Kiến đạo chỉ vô lậu
 4. Tu đạo thông hai loại.
 5. Bốn đế trước đã nói
 6. Là khổ, tập, diệt, đạo
 7. Tự thể chúng cũng vậy
 8. Thứ tự tùy hiện quán.
 9. Khổ do ba khổ hợp
 10. Tất cả tùy tương ưng
 11. Khả ý, không khả ý
 12. Pháp hành hữu lậu khác.
 13. Bị phá không giác biết
 14. Tuệ, điều khác cũng vậy
 15. Như bình nước thế tục
 16. Khác đây gọi thắng nghĩa.
 17. Khi hướng đến kiến đế
 18. Nên trụ giới, chuyên tu
 19. Văn, tư, tu thành tựu
 20. Có danh lẫn nghĩa cảnh.
 21. Thân tâm đều xa lìa
 22. Không bất túc, tham dục quá lớn
 23. Gọi đã đắc, chưa đắc
 24. Cầu nhiễu danh vốn không
 25. Pháp tương vi ba cõi
 26. Tánh vô tham, vô lậu
 27. Bốn Thánh chủng cũng vậy
 28. Ba trước chỉ hỷ, túc
 29. Hậu nghiệp ba sinh cụ
 30. Đối trị bốn ái khởi
 31. Tham muốn ngã, ngã sở
 32. Vĩnh viễn, tạm thời dứt.
 33. Tu cần có hai cửa
 34. Quán bất tịnh, sổ tức
 35. Người tham, tầm tăng thượng
 36. Tu theo thứ tự này.
 37. Đối trị cả bốn tham
 38. Quán sát các đốt xương
 39. Rộng đến biên sau lược
 40. Gọi là mới tập tu
 41. Trừ chân, đến nửa đầu
 42. Gọi đã tu thuần thục
 43. Chú tâm giữa lông mày
 44. Gọi thành tựu tác ý.
 45. Mười địa tánh vô tham
 46. Duyên sắc Dục nên khởi
 47. Duyên bất tịnh cùng thời
 48. Hữu lậu đắc hai loại.
 49. Tức niệm tuệ năm địa
 50. Duyên gió, nương thân Dục
 51. Hai đắc, ngoại đạo không
 52. Có sáu là đếm thở v.v…
 53. Thở ra, vào nương thân
 54. Theo hai hướng sai biệt
 55. Hữu tình không chấp thọ
 56. Đẳng lưu không duyên dưới.
 57. Nương vào “chỉ” đã tu
 58. Quán bằng cách trụ niệm
 59. Dùng tự tướng, cộng tướng
 60. Quán thân, thọ, tâm, pháp
 61. Trụ tự tánh, văn tuệ v.v…
 62. Trụ sở duyên, tương tạp
 63. Nói thứ tự sinh khởi
 64. Trị điên đảo, có bốn.
 65. Người trụ pháp niệm trụ
 66. Quán chung bốn sở duyên
 67. Tu vô thường và khổ
 68. Không và tướng vô ngã.
 69. Từ đây sinh pháp Noãn
 70. Quán đủ bốn Thánh đế
 71. Tu mười sáu hành tướng
 72. Và Đảnh khởi cũng thế
 73. Hai thiện căn trên đây
 74. Trước nương pháp trước, sau bốn
 75. Nhẫn chỉ nương pháp niệm
 76. Phẩm trung, hạ giống Đảnh.
 77. Phẩm thượng, quán dục khổ
 78. Một hành, một sát-na
 79. Thế đệ nhất cũng vậy
 80. Năm uẩn, tuệ trừ “đắc”.
 81. Thuận phần quyết trạch này
 82. Bốn thứ nhờ tu thành
 83. Sáu địa, hai hoặc bảy
 84. Nương thân Dục giới chín
 85. Ba loại được nư, nam
 86. Thứ tư nữ cũng vậy
 87. Bậc Thánh xả mất địa
 88. Dị sinh do mạng chung
 89. Sơ, nhị cũng thoái xả
 90. Nương gốc định kiến đế
 91. Xả không được địa trước
 92. Tánh hai xả chẳng đắc.
 93. Noãn ắt đến Niết-bàn
 94. Đảnh không đoạn thiện căn
 95. Nhẫn không đọa cõi ác
 96. Đệ nhất vào “ly sinh”.
 97. Chủng tánh Thanh văn chuyển
 98. Hai ba thiện thành Phật
 99. Độc giác, Phật không chuyển
 100. Một lần ngồi đã giác.
 101. Thuận phần giải thoát trước
 102. Ba đời mới giải thoát
 103. Nghiệp Văn tư tạo thành
 104. Sinh ở người ba châu.
 105. Trực tiếp pháp đệ nhất
 106. Tức duyên khổ Dục giới
 107. Khởi pháp nhẫn vô lậu
 108. Nhẫn lại sinh pháp trí
 109. Kế duyên khổ cõi khác
 110. Khởi loại nhẫn, loại trí
 111. Duyên tập, diệt, đạo đế
 112. Mỗi đế sinh bốn pháp
 113. Mười sáu tâm như thế
 114. Gọi hiên quán Thánh đế
 115. Hiện quán có ba loại
 116. Là kiến, duyên và sự.
 117. Cùng “Thế đệ nhất pháp”
 118. Đồng nương vào một địa.
 119. Nhẫn, trí theo thứ tự
 120. Là vô gián, giải thoát.
 121. Mười lăm tâm, kiến đạo
 122. Thấy điều chưa từng thấy.
 123. Gọi tùy tín, pháp hành
 124. Do căn chậm, nhanh khác
 125. Đều tu hoặc đoạn một
 126. Đến “năm” hướng sơ quả
 127. Đoạn ba hướng nhị quả
 128. Lìa tám địa hướng ba.
 129. Đến tâm thứ mười sáu
 130. Tùy ba hướng trụ quả
 131. Gọi tín giải, kiến chí
 132. Do nhanh, chậm sai biệt.
 133. Trong các đoạn đắc quả
 134. Chưa được quả cao hơn
 135. Nên chưa khởi đạo diệu
 136. Gọi trụ quả không hướng.
 137. Mỗi địa, chín đức, tội
 138. Thượng, trung, hạ ba thứ.
 139. Chưa đoạn do tu đoạn
 140. Thì tái sinh bảy lần.
 141. Đoạn, dục ba bốn phẩm
 142. Ba, hai đời, Già gia
 143. Đoạn đến năm, nhị hướng
 144. Đoạn sáu được Nhất lai.
 145. Đoạn bảy hoặc tám phẩm
 146. Một lần sinh, Nhất gián
 147. Đây tức đệ tam hướng
 148. Đoạn chín, quả Bất hoàn.
 149. Trung, sinh, hữu hành này
 150. Vô hành nhập Niết-bàn
 151. Thượng lưu nếu tu tập
 152. Sinh trời Sắc cứu cánh
 153. Siêu Bán, siêu Biến một
 154. Điều khác sinh Hữu Đảnh
 155. Hành Vô sắc có bốn
 156. Trụ đây, nhập Niết-bàn.
 157. Hành Sắc giới có chín
 158. Mỗi trường hợp có ba
 159. Nghiệp “hoặc”, căn khác nhau
 160. Nên lập thành chín loại.
 161. Lập bảy Thiện sỹ thú
 162. Do Thượng lưu không khác
 163. Hành thiện không làm ác
 164. Đi lên không trở lại.
 165. Sinh cõi Dục đắc Thánh
 166. Không sinh ở cõi khác
 167. Thánh giả sinh cõi trên
 168. Không luyện căn thoái thất.
 169. Thứ tư tu tĩnh lự
 170. Thành do một niệm trụ
 171. Vì thọ sinh, hiên lạc
 172. Và phiền não thoái thất.
 173. Tạp tu có năm phẩm
 174. Sinh vào trời Tịnh cư.
 175. Bất hoàn được diệt định
 176. Chuyển tên gọi Thân chứng.
 177. Tu “hoặc” thuộc thượng giới
 178. Đoạn một phẩm sơ định
 179. Đến tám phẩm Hữu Đảnh
 180. Đều hướng A-la-hán
 181. Đạo vô gián thứ chín
 182. Gọi định Kim-cang-dụ
 183. Tận đắc, Tận trí sinh
 184. Thành tựu quả Vô học.
 185. Hữu Đảnh do vô lậu
 186. Địa khác do lìa nhiễm.
 187. Thánh tu hai, lìa tám
 188. Đắc hai loại “lìa buộc”.
 189. Vô lậu địa vị chí
 190. Hay lìa tất cả địa
 191. Tám khác lìa tự, thượng (địa)
 192. Hữu lậu lìa địa dưới.
 193. Phần gần lìa nhiễm dưới
 194. Đầu ba, sau giải thoát
 195. Căn bản hoặc Cận phần
 196. Địa trên chỉ căn bản.
 197. Đời vô gián giải thoát
 198. Theo duyên trên và dưới
 199. Tạo hành tướng thô, khổ
 200. Cùng tĩnh diệu và ly.
 201. Bất động hậu Tận trí
 202. Liền khởi Vô sinh trí
 203. Tận khác hoặc chánh kiến
 204. A-la-hán đều có.
 205. Tịnh đạo tánh Sa-môn
 206. Quả hữu vi, vô vi
 207. Có tám, mươi chín loại
 208. Đạo giải thoát và diệt.
 209. Năm nhân lập bốn quả
 210. Xả từng được thắng đạo
 211. . Đoạn Tập được tám trí
 212. Tu đốn mười sáu hành.
 213. Thế tục chỗ được đoạn
 214. Là do được Thánh đạo
 215. Còn giữ được Vô lậu
 216. Gọi là quả Sa-môn.
 217. Nói đến tánh Sa-môn
 218. Cũng gọi Bà-la-môn
 219. Hay gọi là pháp luân
 220. Do chỗ chuyển Chân Phạm
 221. Trong đây chỉ kiến đạo
 222. Nên gọi là Phạm luân
 223. Vì nhanh giống bánh xe
 224. Hoặc đầy đủ tăm xe.
 225. Ba nương dục sau ba
 226. Do trên không kiến đạo
 227. Không nghe không duyên dưới
 228. Không chán ghét, sợ hãi.
 229. Sáu hạng A-la-hán
 230. Thoái pháp đến Bất động
 231. Năm đầu tín giải sinh
 232. Đều gọi Thời giải thoát
 233. Hạng sau Bất thời giải (thoát)
 234. Sinh từ kiến chí trước.
 235. Được từ chủng tánh trước
 236. Được lúc sau luyện căn.
 237. Bốn loại đọa chủng tánh
 238. Năm theo quả, không trước.
 239. Học, phàm phu sáu loại
 240. Luyện căn không kiến đạo.
 241. Thoái đọa có ba loại
 242. Đắc, chưa đắc, thọ dụng
 243. Phật chỉ có loại cuối
 244. Lợi giữa, cuối, độn ba.
 245. Nếu khi đang thoái quả
 246. Thì không thể mạng chung
 247. Chỗ không làm trụ quả
 248. Tàm tăng nên không làm.
 249. Vị luyện căn, Vô học
 250. Chín vô gián, giải thoát
 251. Do nghiệp nên học một
 252. Vô lậu nương ba cõi
 253. Vô học nương chín địa
 254. Hữu học nương sáu địa
 255. Quả xả và quả thắng
 256. Chỉ đạt được quả đạo.
 257. Bảy Thanh văn, hai Phật
 258. Sai biệt do chín căn.
 259. Gia hạnh căn diệt định
 260. Giải thoát thành bảy loại
 261. Về sự chỉ có sáu
 262. Ba đường mỗi hai loại.
 263. “Câu” vì được diệt định
 264. Khác gọi Tuệ giải thoát.
 265. Hữu học gọi toàn mãn
 266. Do căn, quả và định
 267. Vô học được toàn mãn
 268. Chỉ do căn và định.
 269. Nên biết tất cả đạo
 270. Lược nói chỉ có bốn
 271. Là gia hạnh vô gián
 272. Giải thoát và thắng tiến.
 273. Lộ trình có bốn loại:
 274. Lạc nương căn bản tịnh
 275. Khổ nương ở địa khác
 276. Nhanh, chậm độn, lợi căn.
 277. Giác phần ba mươi bảy
 278. Gọi là bốn niệm trụ
 279. Giác trí tận Vô sinh trí
 280. Thuận đây nên gọi phần.
 281. Giác thực sự có mười
 282. Là tuệ, cần, định, tín
 283. Niệm, hỷ, xả, khinh an
 284. Và giới, tầm làm thể.
 285. Bốn niệm trụ chánh đoạn
 286. Thần túc nương tăng thượng
 287. Nói là tuệ, cần, định
 288. Thực các thiện gia hạnh.
 289. Sơ nghiệp, thuận quyết trạch
 290. Tu đạo và kiến đạo
 291. Làm bảy phẩm niệm, trụ v.v…
 292. Nên biết thứ tự tăng.
 293. . Bảy giác và tám đạo
 294. Đều nhất hướng về vô lậu
 295. . Ba, bốn, năm căn lực
 296. Đều thông cả hai loại.
 297. Sơ tĩnh có tất cả
 298. Vị chí trừ căn hỷ
 299. Nhị tĩnh lự trừ tầm
 300. Tam, tứ trung trừ hai
 301. Ba địa ở Vô sắc
 302. Trừ giới hai loại trước
 303. Ở cõi Dục, Hữu Đảnh
 304. Trừ giác chi, đạo chi.
 305. Chủng tịnh có bốn loại
 306. Là Phật, Pháp, Tăng, giới
 307. Kiến đế được pháp giới
 308. Kiến đạo gồm Phật, Tăng
 309. Pháp: toàn bộ ba đế
 310. Đạo Bồ-tát, Độc-giác
 311. Tín và giới làm thể
 312. Bốn loại đều vô lậu.
 313. Hữu học có trói buộc
 314. Không chánh trí giải thoát
 315. Giải thoát hữu vô vi
 316. Gọi thắng giải, trạch diệt
 317. Hữu vi, Vô học chi
 318. Tức hai giải thoát uẩn
 319. Chánh trí như nói giác
 320. Tận và Vô sinh trí.
 321. Tâm Vô học khi sinh
 322. Chính giải thoát chướng ngại.
 323. Đạo lúc ở tán diệt
 324. Mới đoạn chướng ngại này.
 325. Ba cõi thoát vô vi
 326. Lìa giới chỉ lìa tham
 327. Đoạn giới diệt kết khác
 328. Diệt giới đoạn sự kia.
 329. Xa tuệ duyên khổ tập
 330. Lìa duyên đế đoạn phiền
 331. Tương đối có khác nhau.
 332. Nên lập thành “tứ cú”.

 

Phẩm 7: PHÂN BIỆT TRÍ

(Gồm 1 Tụng)

 1. Nhẫn tuệ không phải trí
 2. Tận, vô không phải kiến
 3. Tuệ vô lậu cả hai
 4. Đều trí, tuệ, kiến, tánh.
 5. Mười trí gồm hai loại
 6. Hữu vo lậu khác biệt
 7. Thế tục thuộc hữu lậu
 8. Pháp, loại gọi vô lậu
 9. Thế tục biến khắp cảnh
 10. Pháp trí và loại trí
 11. Duyên cõi Dục, cõi trên
 12. Lấy khổ đế v.v… làm cảnh.
 13. Pháp loại do cảnh khác
 14. Nên lập bốn tên: Khổ v.v…
 15. Gồm Tận, Vô sinh trí
 16. Trước chỉ có khổ, tập.
 17. Pháp, loại, đạo, thế trí
 18. Tạo nên tha tâm trí
 19. Căn, địa, vị, thù thắng
 20. Đời sau sẽ không biết
 21. Pháp, loại không biết nhau.
 22. Thanh văn, Bích chi, Phật
 23. Thứ tự biết kiến đạo
 24. Hai, ba tất cả niệm.
 25. Đối với bốn Thánh đế
 26. Biết rằng mình đã biết v.v…
 27. Không còn cần phải biết v.v…
 28. . Thứ tự Tận, Vô sinh.
 29. Do tự tánh đối trị
 30. Hành tướng, cảnh hành tướng
 31. Gia hạnh, đầy đủ nhân
 32. Nên lập thành mười trí.
 33. Pháp trí duyên diệt, đạo
 34. Ở giai đoạn tu đạo
 35. Kiêm tu đoạn cõi trên
 36. Loại không trị Dục giới.
 37. Pháp trí và loại trí
 38. Có mười sáu hành tướng
 39. Đời có đây và khác
 40. Bốn đế có bốn thứ
 41. Tha tâm trí vô lậu
 42. Chỉ bốn thứ duyên đạo
 43. Hữu lậu duyên tự tướng
 44. Hai thứ duyên một sự
 45. Tận, vô có mười bốn
 46. Không lìa “Không”, vô ngã.
 47. Tịnh không vượt mười sáu
 48. Dựa luận này nên nói.
 49. Hành tướng mười sáu pháp
 50. Thể này chỉ là tuệ
 51. Năng hành có sở duyên
 52. Sở hành các pháp hữu.
 53. Tục trí ba, chín thiện
 54. Nương tất cả các địa
 55. Tha tâm trí nương bốn
 56. Pháp sáu, bảy khác, chín
 57. Hiện khởi lên ở thân
 58. Tha tâm nương Dục, Sắc
 59. Pháp trí nương cõi Dục
 60. Tám trí thông ba cõi.
 61. Các trí thuộc niệm trụ
 62. Diệt trí chỉ niệm cuối
 63. Tha tâm ba niệm sau
 64. Tám trí thông bốn niệm
 65. Các trí duyên lẫn nhau
 66. Pháp, loại, đạo có chín
 67. Khổ, tập trí có hai
 68. Bốn có mười, diệt không.
 69. Sở duyên gồm mười pháp
 70. Ba cõi và vô lậu
 71. Vô vi có hai loại
 72. Tục duyên mười pháp năm.
 73. Loại bảy, khổ, tập sáu
 74. Diệt duyên một, đạo hai
 75. Tha tâm trí duyên ba
 76. Mỗi tận, vô sinh chín.
 77. Tục trí trừ phẩm tự
 78. Duyên tất cả các pháp
 79. Với hành tướng phi ngã
 80. Do văn, tư thành tựu.
 81. Phàm phu và bậc Thánh
 82. Niệm đầu thành một trí
 83. Niệm hai thành ba trí
 84. Bốn niệm sau tăng một
 85. Tu đạo được bảy trí
 86. Lìa dục thêm tha tâm
 87. Vô học độn, lợi căn
 88. Thành tựu chín mười trí.
 89. Kiến đạo nhẫn trí khởi
 90. Cùng loại tu vị lai
 91. Ba loại trí kiêm tu
 92. Hiện quán biên tục trí
 93. Không thuộc địa tự, hạ
 94. Bốn khổ tập, sau diệt
 95. Cảnh hành tướng tự đế
 96. Chỉ được do gia hạnh.
 97. Sát-na đầu tu đạo
 98. Tu tu sáu hoặc bảy trí
 99. Đoạn tám địa, vô gián
 100. Các đạo “hữu dục”, khác
 101. Tám giải thoát Hữu Đảnh
 102. Mỗi cõi tu bảy trí
 103. Vô gián trên, cõi khác
 104. Thứ tự tu sáu, tám.
 105. Sát na đầu Vô học
 106. Tu chín hoặc tu mười.
 107. Vì lợi độn khác nhau.
 108. Đạo thắng tiến cũng vậy.
 109. Luyện căn đạo vô gián
 110. Học sáu. Vô học bảy
 111. Các học sáu, bảy, tám
 112. Tu tám, chín, tất cả.
 113. Tạp tu gồm vô gián
 114. Hữu học: bảy tám, chín.
 115. Các đạo học: tu tám,
 116. Tu chín, hoặc tất cả.
 117. Thánh khởi các công đức
 118. Và dị sinh các bậc
 119. Chỗ tu trí nhiều ít
 120. Nên tư duy đúng lý.
 121. Các đạo nương đây được
 122. Tu hữu lậu địa này
 123. Vì lìa, được khởi đây
 124. Tu vô lậu đây, dưới.
 125. Sơ tận tu tất cả
 126. Đức hữu lậu chín địa
 127. Khởi trên không tu dưới.
 128. Từng được pháp không tu.
 129. Lập được tu, tập tu
 130. Nương pháp thiện hữu vi
 131. Nương các pháp hữu lậu
 132. Lập tu trị, tu khiển.
 133. Mười tám pháp bất cộng
 134. Là mười lực v.v… của Phật.
 135. Xứ phi xứ mười trí
 136. Nghiệp tám trừ diệt, đạo
 137. Định, căn, giải, giới chín
 138. Biến thú chín hoặc mười
 139. Túc, sinh tử thuộc tục
 140. Tận sáu hoặc mười trí
 141. Trí túc trụ trí sinh tử
 142. Nương tĩnh lự thông khác
 143. Thân Phật ở Thiệm bộ
 144. Không ngại đối với cảnh.
 145. Lực thân Na-la-diên
 146. Hoặc chi tiết cũng vậy
 147. Tăng bằng mười, bảy voi
 148. Có xúc này làm tánh.
 149. Thứ tự bốn vô úy
 150. Lực đầu, mười, hai, bảy.
 151. Ba niệm ở niệm tuệ
 152. Duyên cảnh nghịch, cảnh thuận.
 153. Đại bi chỉ tục trí
 154. Do cảnh, hành, tư lương
 155. Bình đẳng và phẩm thượng
 156. Khác bi do tám nhân.
 157. Về tư lương pháp thân
 158. Lợi tha Phật như nhau
 159. Thọ lượng và chủng tánh v.v…
 160. Chư Phật có khác nhau.
 161. Pháp khác của Đức Phật
 162. Chung bậc Thánh, phàm phu
 163. Là vô tránh, Nguyện trí
 164. Và đức vô ngại giải v.v…
 165. Vô tránh thuộc thế tục
 166. Sau tĩnh lự, bất động
 167. Duyên ba châu chưa sinh
 168. Cõi Dục “hoặc” “hữu sự”.
 169. Nguyện trí duyên tất cả
 170. Điều khác như Vô tránh.
 171. Vô ngại giải có bốn.
 172. Là Pháp, Nghĩa, Từ, Biện
 173. Duyên, danh, nghĩa, ngôn, đạo
 174. Vô thoái trí làm tánh
 175. Pháp từ chỉ tục trí
 176. Nương tựa năm, hai địa
 177. Nghĩa mười, sáu, biện chín
 178. Đều nương tất cả địa
 179. Nếu đắc tức bốn loài
 180. Pháp khác như Vô tránh v.v…
 181. Sáu đức nương biên tế v.v…
 182. Sáu định biên tế sau
 183. Tùy thuận đến cứu cánh
 184. Ngoài Phật, gia hạnh được.
 185. Sáu thông gọi thần cảnh
 186. Thiên nhãn, nhĩ, tha tâm
 187. Túc trụ và lậu tận
 188. Thuộc giải thoát và tuệ
 189. Bốn trí tha tâm năm
 190. Lậu tận thông như lực
 191. Năm nương bốn tĩnh lự
 192. Địa tự, hạ làm cảnh
 193. Thanh văn Bích chi Phật
 194. . Hai ba ngàn thế giới v.v…
 195. Chưa từng do gia hạnh
 196. Từng tu do lìa nhiễm.
 197. Ba đầu thân, niệm trụ
 198. Tha tâm ba, khác bốn
 199. Thiên nhãn, nhĩ vô ký
 200. Bốn thông khác chỉ thiện.
 201. Ba minh, năm, hai sáu
 202. Diệt si thuộc ba đời
 203. Sau thực, hai loại giả
 204. Hữu học ám, vô minh.
 205. Một, bốn, sáu: thị đạo
 206. Giáo giới là cao nhất.
 207. Quyết do thông lập thành
 208. Dẫn đến quả lợi ích.
 209. Thể của “Thần” là định
 210. Hai cảnh là hành, hóa
 211. Ba hành: Ý thế Phật
 212. Thông vận thân, thắng giải
 213. Hóa có hai: Dục, Sắc
 214. Tánh là bốn, hai xứ
 215. Mỗi xứ có hai loại
 216. Như tự, hóa thân Phật.
 217. Tâm biến có mười bốn
 218. Quả định hai đến năm
 219. Như được định, chỗ dựa
 220. Từ tịnh tự sinh hai
 221. Sự hóa do tự địa
 222. Ngữ cho địa tự, hạ
 223. Hóa thân và hóa chủ
 224. Ngữ đều không như Phật
 225. Trước lập nguyện giữ thân
 226. Sau khởi tâm phát ngữ
 227. Khi chết lưu xan thể
 228. Có người nói không lưu
 229. Lúc đầu cần hóa tâm
 230. Thành thục rồi thì khác
 231. Tu đắc thuộc vô ký
 232. Ngoài ra thông ba tánh.
 233. Thiên nhĩ, nhãn là căn
 234. Tịnh sắc thuộc tịnh địa
 235. Luôn đồng phần không khuyết
 236. Năm chướng, vi tế xa v.v…
 237. Thần cảnh năm: tu, sinh
 238. Chú, nghiệp, dược thành tựu
 239. Tha tâm: Tu, sinh, chú
 240. Cộng thêm chiêm tướng thành
 241. Tu, sinh và nghiệp thành
 242. Trừ tu, đều ba tánh
 243. Cõi người không sinh đắc
 244. Địa ngục mới hay biết.

 

Phẩm 8: PHÂN BIỆT ĐỊNH

(Gồm 39 Tụng)

 1. Mỗi định có hai loại
 2. Đối với Sinh đã nói
 3. Định là chuyên một cảnh
 4. Cũng với tánh năm uẩn
 5. Trước đủ tứ, hỷ, lạc.
 6. Sau dần lìa chi trước.
 7. Vô sắc cũng như vậy
 8. Bốn uẩn lìa địa dưới
 9. Cùng ba “cận phần” trên
 10. Gọi chung “trừ tưởng sắc”
 11. Vô sắc là không sắc
 12. Sau sắc khởi theo tâm.
 13. Ba loại “không vô biên” v.v…
 14. Gọi tên theo gia hạnh
 15. Phi tưởng, phi phi tưởng
 16. Mê muội nên lập tên.
 17. Tám “Đẳng chí” căn bản
 18. Bảy trước mỗi có ba
 19. Vị, tịnh và vô lậu
 20. Sau hai loại vị, tịnh
 21. Vị tương ưng với ái
 22. Tịnh là thiện thế gian
 23. Đây tức chấp trước vị
 24. Vô lậu là xuất thế.
 25. Tĩnh trước có năm chi
 26. Tầm, tứ, hỷ, lạc, định
 27. Đệ nhị có bốn chi
 28. Nội tịnh, hỷ, lạc, định
 29. Đệ tam đủ năm chi
 30. Xả, niệm, tuệ, lạc, định
 31. Đệ tứ có bốn chi
 32. Xả, niệm, thọ và định.
 33. Có mười một thật pháp
 34. Trước hai, lạc: Khinh an
 35. Nội tịnh là tín căn
 36. Hỷ chính là hỷ thọ.
 37. Nhiễm là từ ban đầu
 38. Không hỉ lạc nội tịnh
 39. Chính niệm tuệ, xả, niệm
 40. Thuyết khác không an, xả.
 41. Đệ tứ gọi “bất động”
 42. Xa lìa tám tai họa
 43. Tám tai là tầm, tứ
 44. Bốn thọ, thở ra, vào
 45. Sinh tĩnh lự theo trước
 46. Có hỷ, lạc, xả, thọ
 47. Và hỷ xả, lạc xả
 48. Thứ tự chỉ xả thọ.
 49. Sinh ba “tĩnh lự” trên
 50. Khởi ba thức, biểu nghiệp
 51. Đều thuộc về sơ định
 52. Chỉ vô phú vô ký.
 53. Không thành tựu mà được
 54. Tịnh do lìa nhiễm sinh
 55. Vô lậu nhờ lìa nhiễm
 56. Nhiễm do sinh và thoái.
 57. Vô lậu lại sinh thiện
 58. Thượng, hạ đến đệ tam
 59. Tịnh sinh Khởi cũng vậy
 60. Với sinh nhiễm tự địa
 61. Nhiễm sinh nhiễm tự tịnh
 62. Và tịnh định địa dưới
 63. Chết sinh tất cả nhiễm
 64. Nhiễm sinh nhiễm tự, hạ.
 65. Tịnh định có bốn loại
 66. Tức là thuận phần thoái
 67. Thuận trụ, thuận thắng phần
 68. Nhiếp thuận phần quyết trạch
 69. Tuần tự thuận phiền não.
 70. Vô lậu, địa tự, thượng
 71. Thứ tự hổ tương nhau
 72. Sinh hai, ba, ba, một.
 73. Hai loại định thuận, nghịch
 74. Cùng, khác, gần, vượt qua
 75. Đến khác loại viên mãn
 76. Ba châu, lợi, Vô học
 77. Định nương địa tự, hạ
 78. Không trên vì vô dụng
 79. Sinh Hữu Đảnh khởi, Thánh
 80. Địa hạ diệt hoặc khác.
 81. Vị định duyên tự địa
 82. Vô lậu duyên tất cả
 83. Thiện căn bản Vô sắc
 84. Không duyên hữu lậu dưới.
 85. Vô lậu hay đoạn “hoặc”
 86. Và các “tịnh cận phần”.
 87. Tám cận phần: tịnh, xả v.v…
 88. Đầu cũng Thánh hoặc ba.
 89. Định trung gian không ‘tầm’
 90. Ba loại chỉ xả thọ.
 91. Sơ, hạ có tầm, tứ
 92. Giữa có tứ, trên không.
 93. Không là “Không”, vô ngã
 94. Vô tướng: tướng diệt đế
 95. Vô nguyện: mười thứ khác
 96. Đều hợp hành tướng đế
 97. Đây gồm tịnh, vô lậu
 98. Vô lậu: ba giải thoát.
 99. Hai thứ duyên Vô học
 100. Giữ tướng “Không”, vô thường
 101. Sau duyên định vô tướng
 102. Phi trạch diệt là tĩnh
 103. Hữu hậu, người, bất thời
 104. Lìa bảy “cận phần” trên.
 105. Để được hiện pháp lạc
 106. Tu các tĩnh lự thiện
 107. Để chứng “thắng tri kiến”
 108. Tu tịnh thiên nhãn thông
 109. Để được tuệ phân biệt
 110. Tu các thiện gia hạnh
 111. Để được các lậu tận
 112. Phải tu định Kim cang.
 113. Có bốn loại vô lượng
 114. Vì để đối trị sân v.v…
 115. Tánh Từ, Bi không sân
 116. Hỷ hỷ, Xả không tham.
 117. Thứ tự hành tướng này
 118. Cho vui và trừ khổ
 119. Khiến chúng sinh an vui
 120. Duyên hữu tình Dục giới
 121. Hỷ ở hai tĩnh lự
 122. Khác sáu, năm, mười địa
 123. Không thể đoạn các “hoặc”
 124. Người khởi định thành ba.
 125. Có tám loại giải thoát
 126. Ba loại trước vô tham
 127. Hai giải nương hai định
 128. Bốn định Vô sắc: thiện
 129. Diệt thọ tưởng giải thoát
 130. Tâm “vi vi” sinh khởi
 131. Do tâm tịnh tự địa
 132. Và hạ vô lậu xuất
 133. Ba cảnh Dục dễ thấy
 134. Bốn cảnh thuộc phẩm đạo
 135. Khổ, Tập, Diệt tự, thượng
 136. Hư không phi trạch diệt.
 137. Có tám loại thắng xứ
 138. Hai như sơ giải thoát
 139. Hai thứ như Đệ nhị
 140. Bốn sau như Đệ tam.
 141. Có mười loại biến xứ
 142. Tám như tịnh giải thoát
 143. Hai như tịnh Vô sắc
 144. Duyên bốn uẩn tự địa.
 145. Định diệt như trước nói
 146. Loại khác đắc, hai cách
 147. Vô sắc nương ba cõi
 148. Còn lại khởi cõi người.
 149. Hai giới nhờ nghiệp nhân
 150. Nên khởi định Vô sắc
 151. Sắc giới khởi tĩnh lự
 152. Cũng do lực pháp tánh.
 153. Chánh pháp Phật có hai
 154. Là giáo, chứng làm thể
 155. Nếu có người hành trì
 156. Còn trụ ở thế gian.

Ca-thấp-di-la bàn diệu lý
Con dựa nhiều giải thích Đối pháp
Nếu có sai sót là lỗi mình
Xét phán chánh lý ở Mâu-ni.
Mắt pháp Đại sư khép đã lâu
Gắng vì người chứng nhiều tán diệt
Không thấy chân lý, không người tạo
Do tìm xét kém, loạn Thánh giáo.
Tự giác đã quy tĩnh lặng thắng
Người giữ giáo kia, đều diệt theo
Đời không nương cậy, mất mọi đức
Không kềm chế “hoặc”, tùy ý chuyển.
Đã biết chánh pháp Như Lai thọ
Lần lượt chìm mất, đến nghẹn ngào
Là khi sức các phiền não tăng
Nên cầu giải thoát, chớ phóng dật.