HỒI KÝ NIỆM PHẬT TĂNG
SA MÔN THÍCH HẢI QUANG
Biên soạn: Bồ tát giới BẢO ĐĂNG
Giọng đọc: QUANG CẢNH

 

Đêm qua mơ thấy về Tây Cảnh
Thánh chúng cười vui rước vãng sanh
Di Đà tay báu trao tòa Ngọc
Đài sen phẩm thượng phỉ bao tình
QUAN ÂM hóa Phật lòa kim đỉnh
THẾ CHÍ thiên quan chiếu bảo bình
Tam Tôn đồng hiện thân tiếp dẫn
Dìu ta thẳng bước đến Liên kinh
Chôn thinh tỉnh giấc, hồn ngơ ngẩn
Tây Phương Tam Thánh thấy đâu hình.
THÍCH HẢI QUANG, 2010