HƯ ĐƯỜNG HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC

Đời Tống, Sa-môn Diệu Liên soạn.

MỤC LỤC