Hạnh Niệm Phật Có Cả Hai Điều Lợi Là Tự Lợi Và Lợi Tha
(Thư Học Phật 65)
Btg Bảo Đăng
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3