Nguyên Do Phật Nói Kinh :

Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! Nam Mô Khởi Giáo A Nan Đà Tôn Giả !

Xin cung kính sơ lược nêu các kinh Danh chính yếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy và khuyên bảo hàng đệ-tử đời hậu lai phải mở rộng lòng bi, thương cứu các khổ cho các loài quỉ đói (ngạ quỉ) khắp trong cõi pháp.

*Lý Do 1 : Phật đã dạy trong các kinh :

 1. Phật Thuyết Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỉ Đà La Ni Thần Chú Kinh.
 2. Phật Thuyết Thiết Thành Nê Lê Kinh.
 3. Du Già Tập Yếu Cứu A-Nan, Đà La Ny Nghi Quỹ.
 4. Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Nghi. V.v…

Và một số các kinh khác có liên quan đến thí thực cứu Ngạ Quỉ. Chư Tổ Đức đã rút thành bộ Khoa nghi thí thực.

*Lý do 2 : Chư Tổ đức đã làm .

Riêng, Phật Giáo Chư Sơn Tỉnh Thừa Thiên, Chư Tôn Hòa Thượng Đã nhuận sắc thật kỷ và đã khắc thành mộc bản hán tự , Kinh là : [Chánh Khắc Trung Khoa Du Già Tập Yếu ].

Tôi nay Dịch nguyên bản [Chánh khắc Trung Khoa Du Già Tập Yếu] và tham cứu ý nghĩa của : Du Già Tập Yếu Cứu A Nan, Đà La ni Nghi Quỹ Và Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Nghi Làm Tôn Chỉ .Để minh tông Ấn Chú trong bản Hán và Việt dịch lần nầy.

*Lý do 3 : Noi gương Thầy Tổ.

Là, Cảm ân trọng đức và noi gương Sư Phụ Tôi là {Tăng-Cang-Hòa-Thượng-Thích- Diệu-Quang-Chơn-Trung} Tổ thứ sáu Chùa Sắc Tứ Tổ Đình Thiên Ấn Tự. Ngài đã vì Âm-linh Cô-hồn gần suốt đời trang hoàng pháp nghi Thí Thực Tổ đã gia trì khắp các nơi am tự. (Từ 1930 – 1948.)

Điểm quan trọng trong DUYÊN KHỞI , Du-Già Diệm Khẩu Thí Thực Đại ý trong kinh cho là, Do ngài A Nan gặp nạn cầu Phật ,Phật dạy ra pháp nghi làm duyên khởi :

” Lúc Đức Thế Tôn ở trong trụ xứ Tăng-già-lam, Ni-cu-luật-na, Thành Ca Tỳ La .Đức Phật nói thời pháp ngắn có đầy đủ Chư Tỳ-Khưu, Bồ Tát, Thiên Nhân …. Riêng Tôn Giả A-Nan-Đà đang tịnh tọa ở một chỗ vắng lặng khác.

Canh ba hôm ấy có một Ngạ Quỷ thân cao lớn, hình hài khô đét, miệng đỏ rực, lửa cháy ra vào theo hơi thở, đầu tóc rối bồng bềnh , mỗi sợi tóc nhọn cứng và dẹp, bén ngót như dao , trong tóc, lửa khói xì ra , trông thật ghê khiếp .!

Quỉ miệng lửa ấy đứng sửng trước mặt Tôn-giả và lớn tiếng : ” Bạch Ngài A Nan, ba ngày nữa Ngài phải chết và đọa làm quỉ Diệm Khẩu như tôi “!

Tôn Giả A-Nan kinh hãi ! Quỉ Diệm Khẩu (miệng lửa) Nói : “Ngài muốn khỏi chết thì chỉ có một cách là Ngài phải cúng thí mỗi phần 77 hộc đồ ăn uống cho vô số loài Diệm khẩu quỉ , các tiên vong, các nghiệp đạo minh quan, âm ty chư vong số đông gấp trăm ngàn lần hằng hà sa số ! Và thay mặt ngạ quỉ chúng tôi cúng dường Tam Bảo thì ,

……Không những Ngài mà tất cả những người tùy thuận như Ngài đều trường thọ, phước đức vô lượng ….

Tôn giả A-Nan buồn bả về cầu Phật cứu độ, Phật dạy bày, làm thể nào để có đủ vật thực mỗi phần 77 hộc cho trăm ngàn lần hằng hà sa số và cứu thoát vô số diệm khẩu ngạ quỉ !?!

Nhân nguyên do đó, Đức Phật mới dạy bày Kinh Chú và pháp nghi Chấn tế thí thực cô hồn …..Kinh văn còn dài, chỉ xin tóm lược Duyên khởi để tường.

Riêng phần đệ tử dịch giả xin hồi hướng Công Đức Nguyện cầu :

Thập Phương Tam Bảo Pháp Giới Bồ Tát ,Hiền Thánh Tăng Từ Bi Tiếp Độ :

-Chơn Linh Song Thân Phụ Mẫu. –Lịch đại Tôn Thân. –Cữu Huyền Thất Tổ.

-Sư Trưởng Lương Bằng. Đã quá vãng : Vãng sanh A Di Đà Phật Quốc !

Các Trọng Ân : Bốn ân xin nhớ trả ! Ba cõi được an bình ! Đất Nước Quê Hương cầu an lạc ! Dân tộc, Bà con, Phật Tử , Người và sinh linh cùng Pháp Giới Chúng sanh đồng thành Phật Đạo !. Đồng hưởng An Lành!.

Nam Mô Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.

Kính Lễ Đấng Pháp Vương Từ Phụ.

Đệ-Tử Thích Huyền Tôn.

Phiên dịch hoàn mãn vào Lễ Vía Từ Phụ A-Di-Đà Tháng 11 Năm Bính-Tuất.

*Phật Lịch 2.550. Việt Lịch 4885. Tây Lịch 2007.

TRI ÂN NHỮNG CHÂN TÌNH HỘ TRỢ

Một lời góp ý ! Chỉ lỗi một chữ ! Sửa một chấm phết! Đánh máy từ 1 đến 5, 10 trang kinh ! Giúp thêm một thủ ấn ! Giúp phương tiện in ấn ! Khuyến thỉnh sự hảo tâm ủng hộ tịnh tài và ủng hộ để có ngân sách ! nhiệt tình hối thúc để mau hoàn tất viên mãn việc dịch thuật…

Quyển Kinh Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi

Tất Cả Các Ân Đức Nêu Trên !

A/. Chư Tôn Đức Tăng: HT. Thích Như Ý; HT Thích Trí Tâm; HT Thích Giác Uyển; HT Thích Bảo Lạc; HT Thích Tín Nghĩa; HT Thích Như Huệ; TT Thích Tâm Minh; ĐĐ Thích Quảng Hòa; ĐĐ Thích Nguyên Tạng.

B/. Chư Tín Hữu: Minh Hiển Nguyễn Bá Hiền; Hải Hạnh Phan Ngọc Dung; Đặng Ngọc Hạnh; Bảo Diệu Châu Phương Thảo; Nguyễn Thị Thu Thủy; PT Thiện Đức….

Tất cả công ơn bằng Tâm và Lực của chư Tôn Đức và Tín Hữu nêu trên Huyền Tôn tôi mãi mãi cảm tạ.

C/./ Cộng nhập tất cả: tâm ý, công sức, tịnh tài. Kính xin tri ân và hồi hướng đến chư Tôn Đức, pháp hữu bốn phương và hiện tiền đại chúng hảo tâm đư ợc tùy duyên mãn nguyện, đạo quả viên thành.

Dịch Giả tâm ngôn,

HT Thích Huyền Tôn

NGHI LỄ KHAI ĐÀN CHẨN TẾ

(PHẦN VIỆT NGỮ)

Trước Chúng Đường:

 1. Vị Tả Bạch cung thỉnh Ngài Gia-Trì và Ban-Kinh-Sư ra trước bàn Tổ để thưa thỉnh mời hành lễ.(và hướng dẫn kinh sư vài điều…phụ tế)

  Trước Tam-Bảo điện:

 2. Phép ba lần Thỉnh Chuông:
  1. Thỉnh chuông lần thứ nhứt: [Chuông ngân lần thứ nhất, Nguyện Cầu mười Phương Chư Phật, cúi xin Chứng giám ]
  2. Thỉnh chuông lần thứ hai: [Chuông ngân lần thứ hai, Nguyện cầu “bổn tự” hoặc

   “Trai chủ…” tuy tâm thành tựu viên mãn.]

  3. Thỉnh chuông lần thứ ba: [Chuông ngân lần thứ ba, Nguyện cầu Ngạ Quỉ, âm linh. Khắp cõi hà sa, nghe chuông liền đến pháp đàn, cùng tụng kinh nghe pháp, chí thành lễ lạy Tam-Bảo, thọ tài, hưởng pháp thực, liền được siêu sanh về cõi Phật. Cùng hồi hướng công-đức cho thí chủ …., được mãn nguyện bồ đề].
 3. Vị Tả Bạch Khai chung “Lôi thất đả tam” xong hồi 3 dứt tứ. Xong. Tiếp theo trống cũng lôi thất đả tam. (Là: Boong –Thùng. Boong, boong–Thùng và boong thùng boong thùng, đủ 3 hồi rồi “Dứt 4 tiếng. Tiếp đánh trống chiêng “Nhịp”vào cạnh trống rồi dịu trống xuống gài đẩu tham lễ

Tham Lễ“.

* Gia-Trì, Kiết Ấn Tịnh Pháp-Giới. Đưa ngay trán vừa thư vừa Mật niệm:


-Án Lam Tóa Ha


Tham Lễ“.

Gia-trì xướng Tham Lễ:

(Gia trì xướng 4 câu, và để thời gian Quán Tuởng thập phương pháp giới Tam bảo)

Phật muôn Đức, tròn đầy chói sáng, Sắc màu rực rỡ trấn Đàn Tràng Mưa hoa ngập đất từ không xuống Kính lễ Tỳ Lô đấng Pháp Vương.

Tả bạch:

*Kính lễ chư Phật cõi Thường Trụ , Vọi cao muôn Đức Phật Đà Gia Pháp mầu Linh diệu soi khắp cõi

Hoa nghiêm mầu nhiệm tối thượng thừa Dược Vương Bồ Tát Cầu Giáo nghĩa,

Vị Pháp quên thân lửa đốt mình.

*Kính Lễ tất cả Pháp Thường Trụ , Rực rỡ Ba Thừa Đạt Mạ Gia

Đạo Hạnh Cao siêu hóa độ người. Rồng quy Hổ phục tự an nhiên

Đài Cao Động lớn muôn ngàn Pháp . Đảnh núi Tu-di chứa vạn thiên.

*Kính Lễ Tất cả Thường Trụ Tăng Đường đường Bốn chúng Tăng Dà Gia Kính lễ Bồ Tát, Thiên Nhơn Sư.

Kính lễ Bồ Tát ,Chứng Minh Sư Kính lễ Bồ Tát, Độ Nhơn Sư .

(Vẫn giữ tang đẩu trống thật êm dịu trong thời giam Gia trì Tham-Lễ)

Các vị Kinh Sư nhiếp niệm… chờ Ngài gia trì thư chú ấn… Thời gian Tham Lễ từ 20 phút đến nửa giờ, (Lời dặn quan trọng: Vị Sám Chủ Gia Trì phải Trình tấu tất cả ấn chú sẽ “Kiết ấn và niệm Chú” trọn thời trên Đàn Chẩn… cho đến Phụng Tống Ấn cuối cùng. (Thời tham lễ: có nghĩa là Vị Gia-Trì thâu gọn các ấn chú Tấu bạch lên Phật Tổ Trung Tôn

Thích Ca. Tỳ Lô Giá Na và Đại Bi Thiên Thủ Quán Âm). Do đó phải hết lòng thành tâm không được sai sót, định tâm chú nguyện . Hoàn tất phần trình tấu chú ấn, tiếp đến:

Vị Gia-trì: Thư “Án lamvào Mão Tỳ-Lư, Thầm niệm mật Chú:

Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha

 

Và tưởng chữ
Án Hộc Rị” 


Trước tiên để mão ngay thẳng, hai tay kiết ấn Chuẩn Đề hạ, Thư chữ (Án Dà Hồng) kế đó tay trái cầm mão. Tay mặt kiết ấn Cam-Lồ Tam Muội. Thư đầy đủ Trước, sau, trên, bên trong và hai bên tả hữu. Vị gia trì đội mão Tỳ Lư. Rồi kiết (Ấn phóng quang) thư lên hình “Ngũ Đảnh Phật Quang” mỗi tượng 3 lần (Án hộc rị), rồi mật niệm danh hiệu:

Năm phương năm cõi Phật oai thần, Kiết giới hàng ma, khắp sát trần, Đỉnh mão Tỳ Lư quang rực rỡ ,

Chí thành lễ lạy hướng về chơn, Thế giới phương đông ,Phật A Sơ .

Thế giới phương nam , Phật Bảo Sanh. Thế giới phương tây , Phật Di Đà.

Thế giới phương bắc , Phật Thành Tựu. Thế giới trung ương , Phật Tỳ Lô .

Kế đến thư lên Thủ Xích:

“Án Lam. Hộc Rị

Thư vào trên lưng Thủ xích – xong. Kế Lật ngửa Thủ xích, Thư “Án Lam. Hộc Rị” như trên, đồng thời lật nghiêng hai bên trái, mặt đều thư Án Lam Hộc Rị, rồi bái 3 bái – Tiếp đặt Thủ xích lên bàn tay trái dùng ngón tay trỏ và giữa của tay mặt Thư Chũ Án. Vỗ nhẹ Thủ Xích lên bàn, bái một bái. Tiếp đặt tay phải lên, – tiếp lần thứ 2 đặt tay phải lên Thủ xích Thư chữ ““, xong đập lên bàn một tiếng. Lần thứ 3 thư chữ “Hồng” xong đập mạnh lên bàn. Kế đó tay mặt cầm Thủ-Xích, Thư lên mặt bàn (Án dà hồng) Vỗ xích 3 tiếng.

Tả bạch ra hiệu cho (ban nhạc) dứt phần Tham lễ, và Tả bạch nhận Thủ-xích cho trống hồi 1 hồi dài để ngài Gia-trì xướng:

Trầm ngún chiên đàn thơm tuyệt luân

Lư vàng vừa ngún hóa tường vân Khói thơm ngào ngạc ba ngàn cõi Điềm lành mây tỏa rước Thế Tôn.

Tả bạch cử Tán:

Giới, định chơn hương, Hương thơm bay khắp cõi, Đệ tử kính thành ,

Đốt lư vàng thơm nóng Khoảnh khắc lan xa,

Liền biến cõi mười phương. Gia-Du ngày trước,

Khỏi nạn, dứt tai Ương.

Nam-mô Hương Vân Cái Bồ Tát. (3 lần)

Gia-trì bạch:

Nổi chìm ba Cõi thiệt khá thương, Luân hồi sáu nẻo khổ sao đương, Nay con thiết lễ cầu thượng phẩm, Xin đừng theo vọng, đọa biên hương.

Tả bạch tiếp:

U đồ tăm tối không nhựt nguyệt,

Biển nghiệp mênh mang vắng từ hàng. Xin mở, cam lồ vô giá hội,

Trông nhờ oai lực đấng giác hoàng.

Pháp ngữ của Chủ Sám: Kiết Ấn Hiện Đàn Nghi :

Chỉn nghe, Mặt trời vừa lặn, tăm tối liền theo ! Bầu trời sao đêm nhấp nhánh.

Đất bằng lửa dậy phừng cao ! Chim bay thú Chạy về hang ổ, Đường dài người ngựa kíp


Ấn Hiện Đàn Nghi

bôn đào ! Trống chiên nổi động đinh đang, bờ cỏ rạch khe vang thảm thiết ! Cổng cao cài chốt đóng, cửa liếp cột phênh

nan. Đây là lúc, người tàng, quỉ hiện. Chính phải thời chẩn tế cứu độ Âm-Linh.

-Tả bạch,bạch rằng :

Giờ nầy ……Chúng con Phụng Phật, Nương vào Bậc Sa-môn thượng……hạ

……( hay đệ tử….)Cung tựu trước áng đài Sư-Tử, phóng thí đủ diên Thí thực mông-sơn, ngữa mong đại chúng, xả từ lao nhọc, đồng tâm tham lễ Giác Hoàng , đồng thanh tán dương Tam-Bảo.

Xong 3 lạy, Vị Gia-trì đứng tránh sang bên vị Tả bạch để “chủ trì chùa hay trai chủ” lễ Phật.

Tả bạch cử, đại chúng đồng Tán:

Thiện Tài đồng tử, Năm mươi ba lần hỏi đạo, Cứu Cô-hồn, siêu sanh tử , Sớm vãng Tây phương,

Người và vạn loại: quy y Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo , khỏi đọa chốn

tam đồ.

(có thể tán bài)

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. (3 lần)

Sóng ái cao ngàn trượng, Bể khổ muôn lớp nhồi.

Muốn hết luân hồi khổ, Kíp mau niệm Di Đà;

Nam-mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (3 lần)

Chủ Sám lễ Tam Bảo ba lạy! Chuẩn bị ra đàn ngoại. Tiến Vong…

Trước khi Đại chúng cử thân ra Tiến vong và Lễ thỉnh “Tiêu Diện Bồ Tát”.

Chủ sám thán: Đại chúng, Đi ra đàng ngoài.

Quán Âm Bồ Tát đấng mẹ hiền ,

Trong sạch trang nghiêm nhiệm vô biên, Ngàn nơi cầu nguyện ngàn nơi ứng, Thuyền từ cứu khổ khắp muôn phương.

Đồng tán:

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (ra bàn DiệnNhiên)

(Vừa tán vừa đi Tán đến lúc nào Chủ Sám cùng Kinh Sư ra tận đàn ngoại, rồi mới tán tiếp bài sau)

Tả bạch trao Thủ-Lư có cắm hương mới cho Gia-trì!

Tán:

Ngài thường nhập định tại Phổ Đà, Tùy duyên phú cảm ứng thời cơ, Tầm thanh cứu khổ độ chúng sanh, Chính là Bồ Tát Quán Tự Tại.

Nam-mô Quán Âm Thị Hiện Diện Nhiên Vương Bồ Tát. (3 lần)

Kế tán:

Đại từ đại bi thương chúng sanh, Đại hỷ đại xả cứu muôn loài ,

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

Gia-Trì Kiết Ấn Phụng Thỉnh Diện Nhiện Đại Sĩ sau khi trao lại thủ lư.


Tả bạch cử, Kinh sư đồng hòa Tán:

Diện Nhiên Đại Sĩ, Quán-Âm hóa thân!

Dưới núi Ốc-Tiêu hiện chơn hình

Phụng Thỉnh Diện Nhiện Đại Sĩ

Phá Vở, Thiết-vi-Thành . Dắt dẫn cô hồn,

No, đủ được siêu thăng.

Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát. (3 lần)

Đại chúng cử thân hướng vô bàn Kim Đài (Giac-ba) cử tán:

Trên Trời, Dưới Trời ai bằng Phật, Mười phương thế giới không ai sánh. Con thấy tất cả trong thế gian, Không có một ai bằng như Phật .

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

(Tán xong bài này, Chủ Sám và Kinh Sư đồng hướng về bàn ngũ phương hay kim đài – giác ba)

Trước khi niêm hương, Gia Trì Kiết Ấn Kiết Giới cho pháp đàn:


Đại chúng đồng tụng:

Năm phương năm cõi, Phật oai thần, Kiết giới hàng ma, khắp sát trần, Đỉnh mão Tỳ Lư quang rực rỡ ,

Mỗi nhìn mỗi lạy thảy về chơn, Thế giới phương đông ,Phật A Sơ .

Thế giới phương nam , Phật Bảo Sanh. Thế giới phương tây , Phật Di Đà.

Thế giới phương bắc , Phật Thành Tựu. Thế giới trung ương , Phật Tỳ Lô .

*Tán dương chi :

Cành dương nước tịnh,

Rưới khắp ba ngàn, (3ooo. Cõi đại thiên),

Tánh không tám đức cứu Trời, Người. Cõi Pháp rộng thênh thang,

Tội diệt , tiêu khiên, Núi Lửa hóa hồng liên.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lần)

(Đến đây, vị Kinh Sư ngồi tả bạch vào phương vị của mình, mang theo cả Thủ Lư và Thủ Xích để thỉnh Chủ sám đăng đàn thay Phật thuyết giới cho cô hồn).

Tả bạchVũ xích, thỉnh sư đăng bảo tọa : Bảo tọa cao cao đâu ngại, Trên có Trời che bảo cái, Thỉnh sư cất bước lên đài, Thương cứu Cô hồn nói giới.

Gia-trì nhận đáp, bạch:

Viên minh một điểm vốn chẳng không, Chứng tỏ vô vi quả thượng tông,

Ba đời chư Phật đâu nào bước, (Na Nhứt Bộ-Là Thiền ngữ vô trụ truóc)

Quyền trao bảo tọa tôi xin đăng !

Tả bạch vũ xích xướng:

Trống Đổ ba hồi lên tọa báu, Cô-hồn âm giới thảy siêu thăng.


(Sau khi nghe vị Tả Bạch gõ Thủ Xích. Ba hồi chuông trống bát nhã được cử lên để thỉnh Sư. Gia Trì đăng đàn đứng sau màn Song Khai, tức cái màn treo ở trước ghế của Chủ Sám. Màn được phủ kín, lúc này Gia Trì an tịnh và hành trì ấn chú của khoa nghi. Đây là lúc mà Gia Trì Sư thể hiện Tam Mật. Xong rồi, kéo màn mở ra, vị Tả Bạch đưa Thủ Xích cho Chủ sám. Tất cả đều đứng).

Nghi thức ấn chú trên đàn Tràng của vị Gia Trì:

Trước hết kiết giới cho giới tràng (Ấn Kiết Giới, Gia Trì quán tưởng khu vực rộng, hẹp từ giới đàn nội, đàn ngoại, tùy ý đưa ấn để kết phạm vi sau trước và hai bên.

Gồm có các ấn chú:

Kiết giới – Chuẩn-Đề thượng, trung, hạ. –

Ấn vô lượng oai đức, – Hiện đàn nghi – Tịnh pháp giới – Chú: Chuẩn-đề. Quán-âm- linh-cảm và Một đà nẫm A. Ấn, Tứ duy thượng hạ, Bảo Tọa, Chân Mặt viết 2 góc bàn bên mặt, chân trái 2 góc bàn bên trái (Quỷ và Hộc rị). Trước mặt ấn Chuẩn Đề

thượng { } . Sau lưng Chuẩn Đề trung (Án chiếc lệ chủ…) Trên đầu (Án

lam). Trên bảo tọa (Tát bà ha và Hộc rị). Án Dà Hồng. An chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta-bà ha. An-hộc-rị.
Vô lượng oai đức

Hiện đàn nghi

Tịnh pháp giới


Ấn Chuẩn Đề Thượng Ấn Chuẩn Đề Trung Ấn Chuẩn Đề Hạ

Tất cả vẫn đứng!

Vũ xích nhứt hạ và Thán xướng, Chủ Sám bạch:

Mở hội Mông-sơn hội tuyệt vời,

Phật Từ thương cứu khắp người, trời,

Tả bạch:

Thuyết kinh mầu nhiệm siêu âm cảnh, Diễn dạy chơn thừa độ khắp nơi.

Hữu bạch:

Nan Đà Tôn Giả khi thiền định, Quán Âm cứu khổ hóa Diện Nhiên.

Kinh sư A:

Từ Bi tế độ ,chơn tam muội.

Kinh sư B:

Cảm đức ơn cao mãi dạy truyền.

Đồng tán:

Đỉnh hương vừa đốt Cõi pháp đều thơm

Xa nghe hải hội mông sơn Theo pháp kết mây lành Lòng Thành đã thấu, Chư Phật hiển hồng ân.

Nam-mô Hương Vân Cái Bồ Tát. (3 lần)

Hữu bạch dâng Hương (có bao nhiêu bàn tại đàn thì bấy nhiêu hương lên Gia trì, sau chia cắm cho các bàn) Thư hương Kiết Tam muội ấn.

Chủ Sám thư hương:

Đây nén chơn hương , không từ trên xuống, không thuộc đất sanh. Buổi đầu Lưỡng nghi chưa có, Căn nguyên ba cõi đã thành. Sau lúc vừa chia khí tiết. Cỏ cây hoa lá mọc đầy , Nhật nguyệt sáng đã chan hòa, Nước non đủ màu tươi đẹp. Là giới là định là tuệ. Nào cây nào lửa nào mây. Thâu về, bụi trần ti nhỏ, Tung ra khắp cõi hà sa. Con nay, đốt nóng lư vàng, Cúi mình dâng cúng.

Mười phương Thường Trú Tam Bảo, vạn linh các cõi (đời đời liệt tổ, tất cả thánh hiền, vô số các loại, Thánh phàm ẩn hiện) Xin nhận chơn hương, đồng về chơn Giác. (chơn tế.)

Tả bạch: Cử tán, đại chúng đồng hòa:

Khải hội cát tường , Cửa cam lồ mở,

Cô-hồn Phất-tử thân thương, Thọ trai nghe pháp báu,

Ra khỏi sáu đường,

Ngục khổ xa rồi hết thọ ương.


Ấn Tam Muội

Nam-mô Vân Lai Tập Bồ Tát. (3 lần)

(Bài tán dưới đây, Chủ Sám cử tán, Kinh Sư đồng hòa. Tuy nhiên, trong lúc tán, Chủ Sám phải tùy theo từng chữ, từng câu mà Kiết Ấn).

Tán:

Mặt Phật trong như ánh nguyệt tròn, Sáng chói như ngàn mặt nhựt quang, Vầng sáng sáng soi mười phương cõi. Từ Bi Hỷ Xả, thật chơn toàn.Nam-mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, Phật Pháp Tăng Tam Bảo. (3 lần)

Nam-mô Đăng Bảo Tòa Bồ Tát. (3 lần)

Gia Trì kiết ấn Bảo Tòa và ngồi

( Kinh Sư đồng Tương Bái và ngồi ) Tán:

Ấn Bảo Tọa trước khi ngồi Ấn Bảo Tọa sau khi ngồi

Tiếng sóng triều âm nói phổ môn, Trong sen chín đóa đồng chơn hiện, Cam lồ một giọt cành dương rảy, Tưới mát sơn hà khắp cõi xuân.

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

 • Gia-trì kiết ấn Tịnh Pháp giới trì “Án lam“. ( 7 lần)
 • Hữu Bạch dâng hương và tịnh thủy lên vị Gia-trì.


  Ấn Tịnh Pháp Giới


  Ấn Cam Lồ

  Chủ Sám ( Tay mặt kiết Ấn Cam Lồ kẹp nhánh bông ) Vũ xích nhứt hạ, và xướng nguyện:

  Đây nước cam lồ,

  Đủ đầy tám đức thiên chơn thủy,

  Tẩy rửa nghiệp trần của chúng sanh, Biến khắp cõi Tỳ Lô hoa tạng .

  Không có chỗ nào không siêu sạch, Nước không tẩy nước,

  Cực Diệu pháp thân, Trần chẳng nhơ trần, Lui về tự kỷ.

  Thanh sạch trong ngoài, Đàn tràng quang đản,

  Rưới cây khô, nên buổi dương xuân, Cõi phàm tịnh biến thành tịnh độ,

  Nên được nói, Chính giữa trong ngoài đều tinh sạch, Thánh phàm ẩn hiện thảy an vui.

  Nước báu cành dương Bồ tát rảy,

  Chỉ trong một giọt mát mười phương. Bao nhiêu cấu uế đều trong suốt, { Khiến pháp diên nầy được thanh lương. Phật dạy mật ngôn, chí tâm trì tụng:

  Vị Hữu bạch hay Kinh sư nhận tịnh bình, tay phải viết chữ Án { }, miệng niệm Án Lam và sái một sái. Khi trở về vị trí là vừa hết chú Đại-Bi và Nam Mô Thánh Quan Tự Tại…

  CHÚ ĐẠI BI THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN ÂM:

  Nam-mô Đại-bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

  Thiên-thủ thiên-nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

  Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô A lị gia. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt dệ. Số đát na đát tả. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a lị gia. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

  Nam-mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà. Ma phạt đặt đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Cu lô

  cu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra Dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô lô tô lô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị da. Na ra cẩn trì. Địa rị sắt ni na. Bà dạ ma na. Ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. Ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia. Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra da. Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ. Ta bà ha.

  Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô A rị da. Bà lô kiết đế.

  Thước bàn ra da. Ta bà ha.

  Án tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà da. Ta bà ha. (3 lần)

  Nam-mô Thánh Quan Tự Tại Bồ Tát. (3 lần)

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. (3lần)

  Hữu Bạch dâng ngũ đảnh Phật Quang lên vị Gia-trì. Chủ Sám thỉnh:


  Năm phương năm cõi, Phật oai thần, Kiết giới hàng ma, khắp sát trần, Đỉnh mão Tỳ Lư quang rực rỡ ,

  Mỗi nhìn mỗi lạy thảy về chơn,

  Ấn Chuẩn Đề Trung

  Đại chúng đồng âm trì Chuẩn Đề thần Chú, vị Gia-trì thỉnh Ngũ Đảnh Phật Quang. Tháp lên Mão Tỳ-Lư và Đồng tụng: (Tả bạch cho thị giả giúp tháp Ngũ quang)

  Cúi đầu quy y Tô Tất Đế,

  Thành tâm đảnh lễ Thất Câu Chi, Con nay xưng tán Đại Chuẩn Đề, Xin nguyện từ bi thương gia hộ,

  Nam mô tát đa nẩm, tam miệu tam bồ đà, cu chi nẩm, đát điệc tha. Án, chiếc lệ chủ lệ Chuẩn Đề Ta bà ha. (dứt tụng khi đã tháp xong Ngũ Đảnh Phật Quang)

  Tán:

  Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. (3 lần)

  Đồng tụng:

  Đúng thời ngồi tòa pháp, Trời Người đều gia hộ, Con nay Tu mật pháp.

  Vâng thỉnh Tỳ Lư Tôn.

  Chủ sám:

  Tỳ lư Như Lai. Vũ xích! Kinh Sư hòa: Đại Quang Minh Tạng.

  Phần : Ngũ phương kiết giới:

  Đến đây Gia-trì chí tâm kiết ấn.

  -Đại luân vương –Vô lượng Oai đức –Tam muội Da giới –Đông phương


  –Tây phương –Bắc phương –Nam phương –Trung ương
  –Thiên Thượng –Thiên Hạ –Hồng Hồng Ấn


  Và các diệu thủ Kim-cang, Ma-ni…Tán Ngũ Phương :

  *****Hồng hồng án ma ni hồng*****

  *Trên Trời dưới thế Ai bằng Phật – Án ma ni hồng, Mười phương thế giới – Án dà hồng,

  Không ai sánh – Hồng hồng án ma ni hồng.

  Chúng con thấy khắp trong thế gian, – Án ma ni hồng, Tất cả đều không – Án, dà hồng,

  Bằng Như Phật – Hồng hồng án ma ni hồng.

  *Thế giới Phương Đông , A Sơ Phật, – Án ma ni hồng, Thân Phật sắc Xanh- Án dà hồng,

  Phóng Hào quang – Hồng hồng án ma ni hồng,

  g,

  g,

  Tay cầm Thủ ấn, Chày Kim Cang – Án ma ni hồng, Tất cả chí tâm – Án dà hồng,

  Đều tán lễ – Hồng hồng án ma ni hồng,

  *Thế giới phương Nam, Bảo Sanh Phật -Án ma ni hồn Thân Phật sắc đỏ – Án dà hồng,

  Phóng hào quang – Hồng hồng án ma ni hồng,

  g,

  g,


  Tay cầm Thủ ấn, Ma ni bảo, – Án ma ni hồn Tất cả chí tâm – Án dà hồng,

  Đều tán lễ – Hồng hồng án ma ni hồng.


  *Thế giới Tây phương , Di Đà Phật – Án ma ni hồng,

  Ấn Đông Phương  Ấn Nam Phương

  Thân Phật sắc Trắng – Án dà hồng,

  Phóng Hào quang – Hồng hồng Án ma ni hồng,

  Tay cầm Thủ ấn, Hoa Sen báu- Án ma ni hồng, Tất cả chí tâm – Án dà hồng,

  Đều tán lễ – Hồng hồng án ma ni hồng.

  g,

  g,


  *Thế giới phương Bắc, Thành Tựu Phật – Án ma ni hồn Thân Phật sắc đen- Án dà hồng,

  Phóng quang hào – Hồng hồng án ma ni hồng,

  Tay cầm thủ ấn, luân tương giao – Án ma ni hồng, Tất cả chí tâm – Án dà hồng,


  Đều tán lễ – Hồng hồng án ma ni hồng,

  Ấn Bắc Phương

  *Thế giới Trung ương, Tỳ Lô Phật – Án ma ni hồng, Thân Phật sắc vàng- Án dà hồng,

  Phóng hào quang – Hồng hồng án ma ni hồng,

  Tay cầm thủ ấn, Vòng Thiên phúc – Án ma ni hồng, Tất cả chí tâm – Án dà hồng,

  Đều tán lễ – Hồng hồng án ma ni hồng,

  Tán:

  Ấn Trung Ương

  Hộ án tát lỵ Cán đát A, nga đa – Bố tư tất – Độ tất – Á Lô Kiết, – Can đích – Nễ vĩ đích – Sa bố Đáp – Bố tả minh cót tham mồ, đích La Tư phín ra, Nạp tam ma, da Á hồng.

  Nam-mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. (3 lần) (kiết Bảo-Hoa ấn)

  [Hết đoạn Ngũ Phương Kiết ấn]


  Chú Sám thỉnh bình cam lồ:

  Cam lồ, Như-Lai để tại bình,

  Cần khử trần lao thân không tịnh, Con xin chuyển để trong lòng chưởng Rưới khắp pháp đàn cho sạch trong .

  Tả bạch thỉnh:

  Chơn ngôn sạch cõi pháp:

  Lời kính dặn:

  iến cho tha

  iến cho tha

  Khi tụng chơn ngôn, điều phục thân tâm, Quán tưởng ở Trán và Rún đều có hai chữ “Án Lam” { } kh nh tịnh Phúc Trí đầy đủ“.

  Chủ Sám xướng :

  Án lam, án lam tóa ha. (3 lần)

  (Tả bạch, Hữu bạch xướng chú mỗi vị một lần và hai vị Tả Hữu mỗi vị thỉnh 1 lần. Trong lúc này Chủ Sám định tâm Tam Mật Gia Trì theo khoa nghi là Tưởng: Trán. Rún. Đều có 2 chữ (Án Lam). Trong sáng, biểu trưng cho Trí Tuệ và Phúc quả viên mãn.


  Thư chữ Án Lam { }

  Hữu bạch thỉnh:

  Điểm Tịnh chơn ngôn.

  Chủ Sám kiết ấn Cam Lồ. Tay mặt bắt ấn ngón cái giữ đầu ngón vô danh nhúng vào hương thủy sái lên hư không quán tưởng chữ An Lam cho đàn tràng trong ngoài được thanh tịnh và xướng chú:

  Tịnh Pháp Giới


  Ấn Cam Lồ

  Án Á mục, cót cheng ra di ma nghinh tô rô,tô rô tóa ha. (3 lần)

  Tả, Hữu bạch ở kim đài 1:

  Chơn ngôn chú vào, Gạo, Bông (hoa).

  [Thư Án Dà Hồng lên tất cả Pháp Phẩm]

  Chủ sám hai tay niêm, hoa, mễ tam thứ tưởng hào quang sáng suốt biến vàng, bạc, ngọc bích, trân bảo v.v… và xướng chú:

  *Án Cán tư ra phổ minh á hồng. (3 lần)

  (Tả, Hữu bạch tiếp như trước kim đài 2.)

  Thần chú nguyện vào Bảo Linh :

  (Tả bạch phải cho làm hoa trộn vào Gạo, để vào ruột của 2 cặp linh úp lên dĩa bịt xéo 2 giây đỏ. Và trộn vào Muối .Trộn hoa vào Tiền Thí với số lượng 1 kg. (Nếu tiền có lổ thì cho làm bí hay dưa có gắn “hương”, bẻ ngắn để tiền vào)

  (Chủ Sám: Tay mặt mở linh, trộn hoa và gạo, rải trên linh, sái trong linh quán tưởng thành, chủng chủng trí tuệ và xướng chú:)

  *Án Cán tư ra tát đát dà hồng. (3 lần)

  Kinh Sư đồng hòa: Án Dà Hồng (3 lần). Đồng thời chủ sám hai tay, 3 lần chuyển linh. Chuyển linh xong, Tả, Hữu Bạch tiếp linh để chấn linh… tới hết khoa đàn chẩn tế.

  Ấn Kim Cang Quyền

  Ấn Kim Cang Quyền


  Kinh Sư đồng tụng:

  Con nay rung linh báu, Tiếng reo thấu ngàn phương, Lễ Thỉnh chư Thánh hiền, Thánh hiền xin vân tập.

  Thỉnh cầu tất cả các Như Lai,, Trong tay cầm đủ Kim-cang-xử, Kim cang Phật mẫu như ánh chớp, Hằng giúp cho con được chấp trì Xin diệt ngu si chúng hữu tình !

  Án hạ ra, hạ ra hồng. (3 lần)

  Đồng tụng:

  Án da đáp nghê, ma hê đô phút ra, ba cán hê đôn đích sơn đáp tháp, cót đáp yết cán đát đích sơn, cheng đích ni rô đát da ban bác đe, ma cót thích ra, ma nạp da tóa ha.

  Để linh xuống, tay mặt thư Hoa, Gạo , kệ viết.

  Chủ Sám xướng:

  Con cùng pháp giới, Tất cả hữu tình, Bắt đầu từ nay, đến ngày chứng đạo, trong thời gian đó, thề nguyện quy y, Bậc thầy kim cang, Thượng sư Tam Bảo.

  Tả bạch thỉnh:

  Thượng Sư Tam Bảo chơn ngôn:

  Kinh Sư đồng tụng:


  Nại mồ cô rô tỳ da, Ấn Tam Bảo

  Nại mồ bụt tháp da, Nại mồ đạt nhi ma da, Nại mồ tang khát da.

  (Tả Hữu mỗi vị thỉnh 1 lần) Chủ Sám xướng:

  Án lị lị hạp hạp hồng hồng phín đát. Án thất lị ma hạp ca ra hạp hạp

  hồng hồng phín đát tóa ha. (3 lần)

  Đồng hòa:

  Án dà hồng. (3 lần)

  Vị gia trì rải hoa, mễ quán tưởng thành bảo mễ và thành tâm cúng dường.


  Tả Bạch vũ Thủ Xích. Đồng tụng: Ấn Cúng Dường

  Hương hoa trà quả ngút bảo đàn

  Phật cảnh trùng trùng ánh bảo quang, Hư không nhỏ hẹp, tâm bao quảng, Đạo lý chơn như cõi pháp khoan, Tướng tốt từ bi trăng thu đẹp ,

  Hóa thân uốn lượn áng mây vàng . Khói hương vời vẽ đông, xuân cảnh, Vũ trụ bao la -hải ấn, trùm .

  Chủ Sám thỉnh:

  Thích Ca Như Lai. Chúng hòa: Chứng minh công đức.

  Chủ Sám:

  Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng hòa: Mật thùy gia hộ.

  Chủ Sám:

  A Nan Đà Tôn Giả. Chúng hòa: Hưng quyền khải giáo.

  Đọc sớ Giác ba (nếu có, Tả bạch lo soạn trước). Chấn linh 3 lần đồng niệm Tự Tánh Kệ.

  Tự tánh, phương tiện vốn không hư , Dũng thức Kim cang không thể hoại. Tối thắng siêu việt không gì sánh, Việc đại chúng làm đều thành tựu.

  Tự tánh thẳm sâu , là tuệ tánh, Diễn nói pháp âm, là thượng pháp. Lấy phương tiện bày nghĩa vô sanh, Các sự đã làm, nguyện đầy đủ .

  Tiếp tụng Tịnh địa kệ:

  Tất cả góc cạnh đất hố hầm, Ngói đá sạn cát đều không có. Chỉ có Lưu ly bằng thẳng đẹp, Mịn màng mèm mại xin an trụ.

  Giống như nước cực lạc trang nghiêm, Báu mầu làm đất rải các hoa,

  Vườn rừng ao cảnh dư không thiếu, Pháp âm tuyên nói luôn đầy đủ, Hiện ra những thứ xuất thế gian, Đều do bảy báu để làm nên,

  Vô lượng hào quang chiếu khắp cõi Chư Phật Bồ Tát đều an trụ.

  Tụng chú âm nhạc: { Tấu Âm Nhạc : Kèn, Trống, Cò, Bầu, Tranh, Chỏa. }

  Án cán tư ra, khán chi di, ra nạp, ra nạp phút ra, ra nạp, phút ra, ra nạp, tam phút ra, ra nạp, tam phút ra, ra nạp, tát lị cán, bụt tháp xích đích ra. Phút ra cheng lị tháp, ma cót phút ra nị nha, ba ra phiệt đáp na, đạt tốc ba vi tát lị cán, tháp lị ma hộc rị, đạt da tán, đa sa nạp cót lị hồng hồng, phín ra tóa ha. (3 lần hay 1 lần) Dứt Am nhạc.


  Khiển ma chơn ngôn: Ấn Khiển Ma

  Kiết ấn khiển ma: (hai tay kiết ấn kim-cang quyền, đưa hai tay khít lại sát hai ngón út , hai ngón trỏ thẳng đứng, đưa trước trán quán tưởng Hỏa Quang và niệm thần chú Hỏa Quang Tam Muội, khiến xa lìa ma đạo).

  Án cán tư ra, Án cán tư ra, á di lị đạt, côn tra rị, cót nạp cót nạp hồng hồng phín tra. (3)


  Phục Ma chơn ngôn: Ấn Phục Ma

  Án cán tư ra, Án cán tư ra, Nha cáp hồng

  (3 lần)

  Hai tay áp giao nhau, các ngón thẳng đứng, từ giữa lòng bàn tay phát động như cánh quạt

  Xuất hỏa quang, khiến các ma cải tà quy chánh.

  Ấn Hỏa Luân


  Hỏa Luân chơn ngôn:

  Kiết ấn: Hỏa Luân (mười ngón của hai bàn tay chéo nhau, lật ngửa hai tay, những ngón mặt chồng trên, hai ngón Cái đứng thẳng từ trước ngực phóng ra ánh sáng Kim-Cang khiến các ma-giới xa lìa ác đạo). Vũ xích niệm chú:

  Hòa chúng:

  Án dà hồng. (Tưởng án dà hồng)

  Án cán tư ra, tả lật, á nại lật, cót nại đáp cót ba cheng ma tháp bang, cheng ra nạp, hồng hồng phín tra. (3 lần)

  Án tát lị cán, đáp tháp cót đạt ra, đích nại ma, cót mạn, đáp lật, bố cheng di khát tát mồ đích ra, tư phín ra, nạp tam ma, da á hồng. (3 lần) Vũ xích hạ!

  Tán Tam Quy Y: Gia-trì kiết ấn Tam Bảo: Ấn Tam Bảo

  Tán:

  Phật, Pháp, Tăng Bảo, thể biến mười phương, cung kỉnh thỉnh cầu, kính mong cảm ứng. Nay phút mở đầu khai đàn Thí Thực, trước xin quy kính Tam Bảo, nguyện cầu pháp sự châu viên, thứ cầu thắng nhơn thành tựu. Đại chúng từ bi, đồng thanh hòa tụng :

  * Chí Tâm tín lễ, Phật Đà Da, Lưỡng Túc Tôn, Ba giác đủ,

  muôn đức đầy. Đấng Nhơn Thiên Điều Ngự Án Dà Hồng. Cha lành của Phàm Thánh, Từ cõi Chơn, Đức siêu phàm, thương tất cả, từng giờ trong ba cõi, biến khắp mười phương chỗ , Khua Pháp Lôi, đánh Pháp Cổ, Rộng nói Quyền Thiệt Giáo, Án Dà Hồng, Mở lớn đường Phương Tiện , Nếu Quy Y, Tiêu Diệt được, Địa Ngục Khổ. Phật Tư, Nếu Quy Y ,Tiêu Diệt hết, Địa Ngục Khổ.

  • Chí Tâm Tín Lễ, Đạt Mạ Da, Pháp Ly Dục, Gìn Bảo Tạng,Giữ Ngọc Hàm, Kết Tập từ Tây Vức, Án Dà Hồng. Phiên Dịch qua Đông Độ, Tổ Sư truyền, Hiền Triết chọn, Thành Chương Sớ, Ba Thừa Chia Đốn Tiệm, Năm Giáo Định Tông môn, Quỷ Thần Kính, Long Thiên Hộ, Mê Theo tay chỉ nguyệt . Án Dà Hồng. Trừ nóng nhờ Cam Lộ , Nếu Quy Y, Tiêu Diệt được, Ngạ quỷ Khổ. Phật Tử Nếu Quy Y ,Tiêu Diệt hết, Ngạ Quỷ Khổ.
  • Chí Tâm Tín Lễ, Tăng Già Da, Chúng Trung Tôn,ThầyNgũ Đức, Bạn Lục Hòa, Lợi Sanh Làm Sự Nghiệp, Án Dà Hồng. Hoằng Pháp Là Gia

  Vụ, Xa náo loạn, Thường Thiền Tọa, Nơi vắng lặng, Che Thân Bằng Ao Vãi, Ăn uống Giá Rau dưa, Bát phục Rồng, Cọp Trượng xua, Pháp Đăng Thường Soi Sáng. Án Dà Hồng. Tổ Sư Trao Truyền Pháp, Nếu Quy Y, Tiêu Diệt được, Bàng Sanh Khổ, Phật Tử Nếu Quy Y, Tiêu Diệt Hết , Bàng Sanh Khổ. (tức là súc sanh).

  Tả bạch:

  Đại Chúng Phát Tâm rộng lớn :

  Ứng Hòa:

  Quy Y Kim Cang Thượng Sư! Quy Y Phật! Quy Y Pháp! Quy Y Tăng!

  Con Nay Phát Tâm, Không Vì Tự Cầu, Phước Báo Trời Người, Thinh Văn Duyên Giác, Cho Đến Quyền Thừa, Chư Vị Bồ Tát, Chỉ Y Tối Thượng Thừa, Phát Tâm Bồ Đề , Nguyện Cùng Pháp Giới Chúng Sanh, Một Thời Đồng Chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

  Đảnh lễ mười phương Đấng Điều Ngự, Diễn nói nhiệm mầu pháp thanh tịnh. Ba thừa, bốn quả, Tăng giải thoát, Cúi Nguyện Từ Bi thương Pháp Hội.  Ấn Tam Bảo Ấn Trí Quyền

  Tả bạch xướng:

  Phụng Thỉnh Tam Bảo

  (Dâng hương hoa thủ lư, Chủ Sám thỉnh)

  Một lòng kính xin Phụng Thỉnh, Các cõi nhiều như vô số vi trần trong pháp giới, Các Phật Pháp Tăng, các bậc Kim Cang Hộ Pháp Thần Vương, Trời Rồng Tám Bộ, Bà La Môn Tiên, Tất cả Thánh Chúng. Tả bạch: Cúi Nguyện, Thuận theo Bổn Thệ, Thương xót Phàm Tình, Giờ nầy hôm nay, Thỉnh về Pháp Hội. Hòa Thỉnh: Hương Hoa Thỉnh.

  Đồng tụng:


  Giữ Theo Du Già Giáo, Dựng phép Mạng Noa la, Nguyện xin đấng Tam Bảo, Từ Bi thương Nạp Thọ.

  Gia-trì kiết ấn Hiện Đàn Nghi: Thiên thủ nhãn tu hành nghi dạy rằng “Hai tay kết Kim cang quyền thí giới tuệ lực, hai ngón trỏ câu nhau và tụng chơn ngôn:

  Ấn Hiện Đàn Nghi

  Án hoa thư ra, cheng giới ra hồng, cheng hồng ban hộc.

  Đại chúng đồng niệm Ba mươi Lăm –Hiệu Phật: Đại Từ Đại Bi Thương Chúng Sanh Đại Hỷ Đại Xả Cứu Muôn loài,

  Tướng Tốt Chói sáng Tự TrangNghiêm Hết thảy Chúng con Quy Mạng Lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật Nam Mô Bảo Quang Phật

  Nam Mô Long Tôn Vương Phật Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật Nam Mô Bảo Hỏa Phật

  Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật

  Nam Mô Bảo Nguyệt Phật Nam Mô Vô Cấu Phật Nam Mô Ly Cấu Phật Nam Mô Dõng Thí Phật Nam Mô Thanh Tịnh Phật

  Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật Nam Mô Ta Lưu Na Phật Nam Mô Thủy Thiên Phật Nam Mô Kiên Đức Phật

  Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật

  Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật Nam Mô Quang Đức Phật

  Nam Mô Vô Ưu Đức Phật Nam Mô Na La Diên Phật Nam Mô Công Đức Hoa Phật

  Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật Nam Mô Tài Công Đức Phật

  Nam Mô Đức Niệm Phật

  Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật

  Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật Nam MôThiện Du Bộ Phật

  Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật

  Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

  Nguyện đem công đức tối thắng nầy, Hướng về cõi pháp siêu vô thượng, Tánh tướng Phật, Pháp với Tăng Già, Hai Đế dung thông ba muội ấn

  Như vậy,công đức được vô lượng. Con nay tất cả đều hồi hướng,

  Xin vì , chúng sanh thân, miệng , ý, Do Si, phỉ báng Phật Pháp Tăng, Như vậy, tất cả các nghiệp chướng, Thảy đều tiêu diệt tận hết cả,

  Nghĩ niệm trí thông khắp pháp giới, Rộng độ chúng sanh đều không thối, Cho đến hư không thế giới hết , Chúng sanh với nghiệp phiền não hết , Bốn pháp như vậy rộng vô biên, Nguyện con hồi hướng cũng như vậy.

  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. (3 lần)

  Phật Tỳ Lư Giá Na,

  Sức Nguyện trùm pháp giới. Hết thảy các cõi nước,

  Thường chuyển pháp Vô Thượng.

  {Đại chúng mật niệm tâm kinh một biến}

  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa ………xong đồng tụng giọng ai kệ:

  Khởi Lễ mười phương, Hết thảy Chư Phật, Trí Tuệ Bồ Tát, Kim cang, thiên và… Cùng các ngoại đạo, Vô lượng thánh hiền, Con nay … đệ tử… ?. Lấy tâm từ bi, Nương thần lực Phật, Mời thỉnh mười phương, Khắp cõi hư không , Ba đường địa ngục, Các loài ác thú, Bao kiếp cơ hàn, Tất cả quỷ thần, Diêm la các ty, Minh linh đồng rộng, các trời trên không, và các thân thuộc.

  Nguyện Cầu chư Phật, Bát nhã Bồ Tát, Kim cang các trời, Vô lượng thánh hiền, Nguyện xin soi sáng, Bi tâm hộ niệm, Khắp nguyện mười phương, khắp cõi hư không, Vô lượng ngạ quỉ, Bao đời Cha Mẹ , Bao kiếp Tiên vong, Tất cả oán kết, Tài mạng đeo mang, Các loại hình hài, Quỉ thần các giống, Quyến thuộc bà con, Nhờ sức Như-Lai, Trong giờ khắc nầy, Được đến pháp đàn, Được Như Lai cho, Được thọ pháp vị, Cam lồ trong sạch, Uống ăn đầy đủ, Mát nhuần thân thể, Đủ trí tuệ mạng, Phát tâm bồ đề, Xa lìa tà hạnh, Quy kính Tam-bảo, Có từ tâm lớn, Lợi ích hữu tình, Cầu đạo vô thượng, Hết khổ luân hồi, xa lìa ác thú, Thường sanh chỗ lành, lìa xa sợ hãi, Hết điều e ngại, Thân thường trong sạch, Chứng đạo vô thượng, Miệng thường trong sạch, Chứng đạo vô thượng ,Ý thường trong sạch, Chứng đạo vô thượng.

  Thứ đến cúng dườngNăm pháp ::

  Các cõi trong mười phương, Chư Phật, chúng Bồ Tát, Vô lượng các Thánh Hiền. Và Các nẻo nghiệp đạo. Xin mở nguyện đại bi, giáng lâm về pháp hội.

  Tả Bạch xướng:

  Tiếp nhận: Hoa (hồng lợt). Hương (màu vàng). Đăng (đỏ thắm). Đồ(màu trắng)! Quả(vàng đậm).Nhạo (xanh lục)! Chia từng phần dâng cúng . …

  Đến đây là [Vũ lục cúng] nếu có đoàn Lục cúng 6 em tinh sạch, 6 màu áo, 6 giây lụa màu như áo, Múa trong thời gian 7 phút. Khi nghe 3 Vũ xích thì ngưng.

  Bắt đầu trỗi nhạc, tang đẩu linh, trống, kèn … 3 vũ xích: Tả bạch cử, kinh sư hòa tán: nhịp theo từng đoạn phết :

  Chữ Hồng, { } Tuôn ra : Á, Hoa, Hương, Đăng, Á, Đồ, Quả, Nhạo, Thiên Mầu, Một Mặt, Bốn tay, phóng Hào quang trên hai thủ ấn, Giữ lại : Hương, Hoa, Đăng, Á, Đồ, Quả, Nhạo, Á, Dưới, Hai thủ ấn, quây giao nhau Hồng. Án Á hồng

  hồng. Án Á hồng, hộc Rị { }, diệu, Á, Hoa, Hương, Đăng, Đồ, Quả,

  Nhạo, Thiên mầu, Cúng Dường Phật.

  Nguyện Phật của con ! Từ bi, Thương , nạp thọ.

  Nhơn duyên tự tánh đã có ra , Đã có các chủng Tươi mịn : Hoa, Hương, Đèn, Nhạc, Trà Quả, …- Kính dâng thượng sư Tam Bảo tôn. Cúi xin Từ Bi Thương nạp thọ ! Hộ Án, Tát Lỳ Cán, Đát Tha Ha, Nga Đa, Bố Tư Tất, Độ Tất, Á, Lô Cát, Can Đích, Nễ Vĩ Đích, Sa Bố Đáp, Bố Tả minh, Hát, tam mồ, Đát ra, tát phạ, Lan noa, Tam ma dệ hồng.


  Nam Mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. (3 lần)

  (Ấn Bảo Đàm Hoa)

  [3 Vũ xích Ngưng múa lục cúng].

  Gia Trì vận chuyển liên hoa thủ ấn. Đại chúng Mật niệm tâm kinh: Tụng Quán âm kệ:

  Tại Phổ đà Ngài thường nhập định, Tùy duyên phú cảm ứng thời cơ, Tầm thanh cứu khổ độ chúng sanh, Chính là Bồ Tát Quán Tự Tại.

  Quan Âm Thiền Định Ấn

  Ấn Chuẩn Đề

  Trung  Tả bạch:

  Thứ nhập Quán Âm thiền định. (Kiết ấn Chuẩn Đề trung )

  Đồng tụng:Nam mô Vô Tận Tam Bảo Tôn. Con nguyện thề phát tâm bồ đề ,

  Xin đức Từ Bi đến nhiếp thọ,

  Mau chứng Quán Âm thân mầu nhiệm, Được vào Quán Âm đại thiền định, Nhắm mắt lặng lòng thấy cõi tâm, Tròn đầy trong sáng như trăng sáng, Chữ “Gìa” rực rở biến hoa sen,

  Trong Hoa có một Quán Tự Tại, Tướng Ngài tốt đẹp tròn đầy nhất, Tay trái cầm nhánh diệu liên hoa, Tay mặt tư thế lá sen nở ,

  Bồ tát đang nghĩ thân hữu tình, Đủ tướng giác ngộ như hoa sen,

  Như trong cõi pháp không hoặc nhiễm, Tám cánh đều có một Như Lai,

  Như Lai kiết già ngồi nhập định, Như Lai hướng về Quán Tự Tại, Quanh Cổ vầng sáng thân sắc vàng, Hào quang chiếu sáng và rực rỡ, Trong tưởng kỳ hoa nở lớn dần, Lớn mãi dần lên khắp hư không, Hoa kia chiếu sáng khắp pháp giới, Như Lai Câu hội lớn vô biên ,

  Tâm nếu không đổi khỏi định nầy, Thương xót tất cả các chúng sanh, Nhờ Giác hoa chiếu thoát khổ não, Liền đồng Bồ Tát Quán Tự Tại, Hoa sen nhỏ dần lại như trước, Kết thúc ấn chú Quán Âm An.

  Gia trì bốn chỗ tụng mật ngôn,

  Thân Liền bằng với Quan Tự Tại. [xả ấn ]


  Hửu bạch:

  Thứ nhập Quán Âm ấn.

  Chủ Sám:

  Án cán tư ra tháp ra ma hộc rị.

  (Chủ Sám xướng 1 lần, chúng hòa 1 lần và 3 lần như vậy) Đồng hòa:

  Hồng đắt lam, hộc rị A!

  Đồng tụng :

  Ấn Quan Âm


  Dùng thiền định nầy thắng công đức, Ấn Diệt Định Nghiệp

  Hồi hướng chúng sanh các pháp giới, Đồng thấy hào quang cõi Tây phương, Trọn nên nguyện lớn của Phổ Hiền.

  Nếu người muốn biết rõ, Ba đời các đức Phật,

  Nên quán tánh pháp giới,

  Ấn phá địa ngục


  Tất cả do tâm tạo.

  Tả bạch thỉnh:

  Thứ kiết phá địa ngục ấn. (3 lần)

  Chủ sám xướng 1 lần, kiết ấn 3 lần :

  Na mồ a sắc tra, a sắc tra. Tiếp đế nẫm, tam miệu tam bụt tháp, câu đê nẫm; Án, thoát lạc nạp phạ bà, tế đề, rị đề, rị hộng!

  (Tả, Hữu đều thỉnh như vậy, mỗi vị 1 lần) Chủ Sám:

  Do oai thần lực của ấn chú nầy , sở có các thú trong cửa địa ngục , Hãy theo ấn chú:

  Tả bạch vũ xích. Chúng Đồng hòa: Ấn Triệu Tội Ấn Thôi Tội

  Mở tung Địa Ngục ! (3 lần)

  Mỗi lần mỗi vũ xích.

  Đồng tụng:


  Địa Tạng, mười phương lòng thương xót! Ấn Tam Bảo Thí Thực

  Xét Án Kêu tên kết thiện duyên, Cô hồn Nương tựa Như Lai dạy, Nhờ vào pháp lực thác sanh thiên.

  Tả bạch thỉnh:


  Kính thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ấn Phụng Thỉnh

  Chúng hòa:

  Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh !.

  Chủ Sám thỉnh:

  Một lòng Kính xin phụng thỉnh, Độ hết chúng sanh, Mới chứng bồ đề, Địa ngục chưa không, thề không thành Phật,

  Nam-mô Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma ha tát.

  Hữu bạch:

  Xin nguyện, Thệ xưa hằng thuận, thương xót hữu tình, giờ nầy hôm nay, Giáng lâm pháp hội.


  Ấn Phụng Thỉnh

  Chúng hòa:

  Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

  Tả bạch:

  Một lòng kính xin phụng thỉnh, Tay cầm phan cái, thân quảy tràng hoa

  , Dắt dẫn chúng sanh về nơi Cực Lạc , đem cô hồn đến chẩn tế đạo tràng. Nẻo bước U minh, dẫn hồn vương Bồ Tát, Ma ha tát.

  Kinh sư :

  Xin nguyện, Thề xưa còn mãi, thương xót hữu tình, giờ nầy hôm nay, Giáng lâm pháp hội.

  Chúng hòa:

  Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

  Hữu bạch:

  Một lòng kính xin phụng thỉnh, Tần Quảng, Sở Giang, vua Tống Đế, Ngũ Quan, Diêm La, vua Biến Thành , Thái Sơn, Bình Chánh hai vua tốt

  , Đô Thị, Chuyển Luân mười điện chúa, quản cõi ma la, Quyền soi âm cảnh, phong đô mười tám Vua Lành, thống lãnh âm ty là chơn Chủ !

  Kinh sư:

  Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn, đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ, giờ nay hôm nay, thỉnh giáng lâm pháp hội.

  Chúng hòa:

  Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

  Chủ Sám bạch:

  Vận tâm bình đẳng, pháp lực vô biên, cung đối trước thánh hiền, xưng dương Phật hiệu.

  Hòa tụng:

  Nam-mô Đa Bảo Như Lai, Quảng Bác Thân, Diệu Sắc Tướng, Cam Lồ Vương Như Lai.

  Nam-mô bạc già phạt đế, Tiếng khóc dâng cao lệ ngút mây, xa vời vợi ! La Hớn nức lòng trừ âm oán !.

  Án tô nãnh tô nãnh, Đã vây quanh ! Hộ án tất tri, tất xả tả nẵng, dệ hê, dệ hê. Tát lì cán, mẫu đà nẩm da, tóa ha.

  Tả bạch thán:

  Mưa Thu rụng lá ngô đồng, Đêm sầu muộn! Triệu thỉnh cô hồn kíp lai lâm ! Án nương nhờ, nhờ đây, lên liên đài. Hộ án tất tri, tất xả tả nẵng dệ hê, dệ hê, tát lị cán mẫu đà nẫm, da tóa ha.

  Hữu bạch thỉnh:

  Đêm nay (kim nhật) đạo tràng mở pháp diên. An nhiên đến! Triệu thỉnh cô hồn xin phú hội.

  Án tiêu lầu, tiêu lầu, cổ giao tất. Hộ án tất tri tất xả, tả nẵng dệ hê, dệ hê, tát lị cán, mẫu đà nẫm da tóa ha.

  Án bộ bộ đế rị, dà rị, đa rị, đát đa nga đa da. (3.lần)

  Đồng tụng:

  Cô hồn nghe triệu, nghe mời , xin đến mau !

  ————————-


  Phần Tam-Thỉnh Chư Âm Vong Gia Tiên của Tín Chủ hoặc Bổn Tự Viện Chủ ( Tức là vị Thí-chủ lo chi phí cúng dường cho đại lễ chẩn tế nầy) :

  Chủ Sám thỉnh:

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh,

   Ánh dương quang đi mau như tên bắn Vầng trăng tỏ phút chốc vụt qua nhanh Nghĩ tình thâm cốt nhục phân ly!

   Dung mạo đó giờ đây đã mất! Xin đốt tuần hương thứ nhất

   Triệu thỉnh hương hồn (thỉnh tên họ ông bà cha mẹ…của thí chủ…)

   Tả bạch:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, Hương linh được thọ.

   Đồng tán:

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần, hồi khánh)

   Chủ Sám thỉnh:

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh, Xa trông dạng núi mờ mờ

   Gần bên bến nước lặng lờ vô thinh Xuân đi hoa chưa rụng

   Người về chim chẳng kinh

   Xin đốt tuần hương thứ nhì (đốt hương mới)

   Triệu thỉnh hương hồn (thỉnh tên họ ông bà cha mẹ… của thí chủ…)

   Tả bạch:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, Hương linh được thọ.

   Đồng tán:

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần, hồi khánh)

   Chủ Sám thỉnh:

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh, Kiếp phù sinh như cõi mộng

  Chất huyển thân vay mượn chóng rả rời Đâu bằng cõi Phật thảnh thơi

  Đâu bằng siêu thoát về nơi an lành

  Xin đốt tuần hương thứ ba (đốt hương mới)

  Triệu thỉnh hương hồn (thỉnh tên họ ông bà cha mẹ…của thí chủ…)

  Tả bạch:

  Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn

  Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

  Giờ nầy đêm nay, Hương linh được thọ.

  Đồng tán:

  Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần).

  Chủ Sám Thỉnh :

  Bể khổ mênh mông nghiệp tự mang, Kẻ mê không tỉnh tất phân nào !

  Suốt đời chẳng niệm Di Đà Phật, Luy kiếp trần gian uổng biết bao !

  Tả bạch : Đốt nén hương thơm, ba lần triệu thỉnh !

  *Phục vì, …. Giờ nầy đêm nay, Hương linh được thọ.

  Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần).

  Phần Thỉnh 12 giới loại Cô Hồn : Gia Trì chỉ nên thỉnh 1 – 2 câu đầu. Để chuyên tâm quán tưởng chú
  nguyện sự siêu thoát cho âm linh và phẩm thực Gạo, Muối , Hoa, Hương biến mãn pháp giới cung thí cho
  Ngạ-quỷ Diệm-Khẩu và Pháp giới âm Linh được thọ nhận đầy đủ và ngay lúc nầy vượt thoát luân hồi.

  Phần Thỉnh Thập Nhị Loại Cô Hồn Âm Hồn :

  Chủ Sám thỉnh: [vương hầu quan tướngloại]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh, Các triều vua chúa

   Lớp lớp bá hầu

   Chín từng điện ngọc cao sang Muôn dặm nước non chiếm cứ .

   Tả bạch:

   Phương Tây ồ ạt, chiến hạm rền vang

   Ngàn năm vượng khí hiên ngang, phút chốc tàn thâu thê thảm. Phương Bắc xe loan, mịt mờ vó ngựa

   Bao nước oan khiên tiếp diễn, ngậm ngùi ngập xác sanh linh !

   Hữu bạch:

   Hỡi ôi ! Quốc kêu trăng xế tàn canh, Máu sầu nhuộm ướt trên cành đào hoa! Hôm nay kính thỉnh:

   Trước thì vua chúa, sau đến bá hầu…

   Hết thảy đều là những vị cô-hồn khốn khổ !

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Cô-hồn đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ.

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: [chiến tướng tam quân loại]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh: Dựng đàn bái tướng,

   Vạch cõi phong hầu,

   Sức tài vác nổi ngàn cân,

   Thân đắp trường thành muôn dặm.

   Tả bạch:

   Sương khuya giá buốt, beo rống ghê hồn,

   Tướng binh hạn mã cam đành, phơi xác sa trường lạnh lẽo, Gió lặng đìu hiu, mịt mờ sói hú,

   Những mong đền nợ quân ân, há dám phụ lòng vương chúa.

   Hữu bạch:

   Hỡi ôi! Tướng quân chinh chiến lâu rồi, Vườn hoang cỏ dại hoa sầu xác xơ !

   Hôm nay kính thỉnh!

   Trước thì tướng soái, sau đến ba quân…

   Hết thảy đều là những vị Cô-Hồn khốn khổ!

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Cô-hồn đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ. Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: [văn thần bá quanloaị]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh: Năm cõi anh tài,

   Trăm nơi hiền đức,

   Ba năm thanh tiết làm quan, Một tấc lòng son báo chúa.

   Tả bạch:

   Nam trải trăm châu, Bắc qua ngàn huyện,

   Đành xa quốc tổ quê cha, luống bỏ vợ con ruộng rẫy, Góc biển chân trời, không nơi nương cậy,

   Công danh một gánh hương bay, mạng gởi bồng lai hoang đảo.

   Hữu bạch:

   Hỡi Ôi ! Âm phong the thé cõi xa !

   Dương quang mờ mịt hồn ma dật dờ !

   Hôm nay kính thỉnh : Trước bậc văn quan, sau thì Tể phụ, Hết thảy đều là những vị Cô-Hồn khốn khổ!

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Cô-hồn đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ.

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: [quan trường sĩ tử loại]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh: Học đường mài miệt,

   Đèn sách tinh chuyên,

   Danh thơm treo bảng, Trạng Nguyên, Phận tốt ngôi cao viện lớn.

   Tả bạch:

   Lửa đốm thay đèn, trăng làm bạch lạp,

   Ba năm dốc tận công phu, đâu nệ đói no bịnh tật, Than mài làm mực, mảnh chậu làm nghiên,

   Mười năm lao khổ truân chuyên, suốt tháng thiếu sau hụt trước.

   Hữu bạch:

   Hỡi ôi! Lụa hồng bảy thước đề danh, Đất vàng một nắm phủ quanh cuộc đời. Hôm nay kính thỉnh:

   Trước bậc văn quan, sau người cử tử…

   Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ! Hết thảy đều là những vị Cô-Hồn khốn khổ!

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Cô-hồn đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ.

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: [bất thoát luân hồi loại]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh: Ngoài vòng thế tục,

   Đứng bậc cao Tăng,

   Năm giới tinh tu trong sạch, Chúng Ni trọn hạnh sáu căn.

   Tả bạch:

   Hoa vàng thanh thoát, trúc điệu thiền-na,

   Luận bàn đạo lý sâu xa, nói nghĩa huyền vi tuyệt diệu, Trâu đen đương cột, trâu trắng ngâm nga,

   Pháp trần diễn dụ không hoa, khổ đế tuyên trong diệu kệ.

   Hữu bạch:

   Hỡi ôi! Song thưa trăng lạnh ngập đầy, Thiền phòng rỗng suốt gió mây ra vào! Hôm nay kính thỉnh:

   Trước là Đại-đức Tăng, Ni, sau thì Sa-di nam nữ, Hết thảy đều là, những vị giác linh chưa ngộ!

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Giác Linh đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ.

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: [tiên lưu đạo sĩ loại]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh: Mão vàng rực rỡ,

   Áo vũ tiên bang,

   Đào nguyên sửa tánh tu chơn,

   Động lớn thang mây bảng lảng,

   Tả bạch:

   Hoa sái ba dương, đơn sao chín luyện,

   Thiên-tào chưa thuận lên tiên, chọn lựa phước tu dày mõng!

   Đất nước gió lửa, bốn đại vô thường,

   Địa phủ đâu cho chuyển hạn, trường sanh há dễ được sao,

   Hữu bạch:

   Hỡi ôi! Ngọc rơi sương ướp lò đơn, Tế đàn gió thảm hạnh nhơn hoa tàn! Hôm nay kính thỉnh:

   Trước bậc tiên lưu, sau hàng đạo sĩ,

   Hết thảy đều là, những vị hà-linh khốn khổ!

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Hà Linh đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ.

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: [thương trường mậu dịch loại]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh: Giang hồ xuôi ngược,

   Nam bắc bán buôn,

   Của tiền muôn dặm thông thương,

   Tích trữ lụa vàng mua đổi.

   Tả bạch:

   Gió rít sóng gầm, mịt mù biển động,

   Thuyền tan vào đáy đại dương, thân xác mồi trong bụng cá, Vượt núi băng ngàn, muôn trùng nghiệt ngã,

   Sơn khu đường tợ ruột dê, chân sẩy mạng đành tơi tả.

   Hữu bạch:

   Hỡi ôi ! Mờ mờ phách dựa vầng mây, U buồn dong ruỗi hồn bay phương nào! Hôm nay kính thỉnh:

   Giang hồ lữ khách, mậu dịch bán buôn, Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ.

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Cô-hồn đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ. Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: [trận vong sĩ tốt loại]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh: Ba quân chiến sĩ,

   Xung trận tranh hùng,

   Kỳ binh xanh đỏ trắng hồng, Sấm chớp gươm đao đối địch.

   Tả bạch:

   Trống chiêng thúc dục, trận chiến rền vang,

   Thoáng quá một chớp thời gian, gan ruột xung quân rây vãi, Hơn thua chưa định, máu hận hờn căm,

   Khắp nơi chiến tuyến sa trường, ngập xác thịt xương vung vãi.

   Hữu bạch:

   Hỡi Ôi ! Cát vàng mờ mịt quỉ tru, Âm u xương trắng ai thu dọn về ! Hôm nay kính thỉnh :

   Ba quân chiến sĩ, Hồn lạc vô y,

   Hết thảy đều là, những vị Cô-hồn khốn khổ !

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Cô-hồn đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ.

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: [cô vong sản nạn loại]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh: Mười tháng cưu mang,

   Ba năm cay đắng,

   Những mong loan phụng vui vầy, Hằng tưởng vợ chồng thỏa mộng.

   Tả bạch:

   Bát đầy cung phụng, xướng họa hòa duyên,

   Cát hung họa phước ưu phiền, đổi thay từng trong giây lát, Thai nhi trai gái, mặt mũi chưa tường,

   Mẹ con cùng phận tai ương, máu lệ chan hòa sản nạn.

   Hữu bạch:

   Hỡi ôi! Hoa vừa nở rộ lại mưa,

   Trăng đương sáng tỏ vầng mây che rồi.

   Hôm nay kính thỉnh:

   Huyết hồ sản nạn, mẫu tử thai nhi,

   Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ!

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Cô-hồn đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ.

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: [hung đồ ngỗ nghịch loại]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh: Côn đồ mọi rợ,

   Ngây điếc ngọng câm, Tôi đòi lao khổ yểu vong,

   Lẽ mọn hờn ghen bạt mạng.

   Tả bạch:

   Khinh khi Phật, Pháp, Tăng bảo ba ngôi,

   Tội khiên chất tợ cát bồi, nghiệp chướng sâu dày bể rộng, Ngỗ nghịch mẹ cha, ông bà thân thuộc,

   Hung tàn khắp nẻo gần xa, tội ác lan tràn vũ trụ.

   Hữu bạch:

   Hỡi ôi! Đêm dài dằng dặc mênh mang, Nghiệp tù im ỉm xuân tàn lạnh tanh. Hôm nay kính thỉnh,

   Mọi rợ man di, tật nguyền hung đảng,

   Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ!

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Cô-hồn đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ.

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: [giai nhân hồng lâu loại]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh: Giai nhân mỹ nữ,

   Gác tía lầu son,

   Phấn hương yểu điệu ngọt ngon, Xông ướp vẻ tô tình tứ.

   Tả bạch:

   Mây tan đêm vắng, Mưa tạnh tàn canh,

   Hồn oan thất thểu vườn xuân, Lạnh lẽo hang vàng cô quạnh, Trăng mờ nghiêng khuyết, Hoa úa tàn phai,

   Đoạn trường thắc thẻo đêm dài, Mã ngôi vùi thân xác ngựa.

   (Gò Mã-ngôi: quân nhà Đường không chịu tiến đánh An-lộc-sơn, buộc vua Huyền Tông phải giết anh em Dương-quí-phi mới chịu tiến quân, Dương-quí-phi cam lòng tự sát tại gò Mã-ngôi thân vùi trong xác ngựa!) Nhưng theo sử liệu cận đại thì, Người chết ở Mã-ngôi là một cung nữ. Dương-quí-Phi trốn qua Nhựt-Bổn và thọ đến hơn trăm tuổi.

   Hữu bạch:

   Hỡi ôi! Phong lưu ngày trước qua rồi, Cỏ thơm còn biếc đầu-lâu lạnh lùng! Hôm nay kính thỉnh:

   Mỹ nữ giai nhân, cung phi bất hạnh,

   Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ!

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Cô-hồn đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ.

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: [ngục tù hoạnh tử loại]

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh: Ngục tù cơ khổ,

   Đói rét nghèo nàn,

   Nước trôi lửa đốt thương tàn, Mạng táng, hổ lang ác thú.

   Tả bạch:

   Treo cổ rường cao, uống vào độc dược,

   Ngàn năm oán khí mịt mùng, tủi phận thân cùng tội ác, Sấm sét thây phân, vực sâu mạng tán,

   Một thoáng kinh hồn thiêm thiếp, tàn hơi vĩnh kiếp tang thương.

   Hữu bạch:

   Hỡi ôi! Mưa chiều khói bạc khách kêu, (khách là chim khách, con bồ các)

   Gió thu lá rụng quạ bay ngỡ ngàng! Hôm nay kính thỉnh:

   Ngục tù đói khổ, lang hổ vong thân

   Hết thảy đều là, những vị Cô-hồn khốn khổ!

   Đồng tụng:

   Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

   Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

   Giờ nầy đêm nay, hết thảy Cô-hồn đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ.

   Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: (Văn thỉnh chung )

  • Một lòng kính xin triệu thỉnh:

  Pháp giới sáu nẽo, mười loại Cô hồn, Diện Nhiên thống lãnh, Cỏ lá li ti, bụi cát bùn đất, gỗ mục rễ bả, các quỷ, lị-mị vọng lượng, trệ phách cô hồn, tiên vong xa gần mới cũ, thân thuộc bà con. Hết thảy đều là những vị cô-hồn khốn khổ !

  Đồng tụng:

  Cúi xin Tam Bảo Từ Tôn,

  Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ!

  Giờ nầy đêm nay, hết thảy Cô-hồn đồng lên pháp hội. Chư linh được thọ.

  Vô giá cam lồ pháp thực. (3 lần)

  Chủ Sám thán vịnh :

  Những nghe : Trong cõi sơn hà đại địa, trên không dưới nước đất bằng ; Cô hồn trệ phách yểu tử oan khiên ! Trên từ vương hầu quan tướng ! Dưới thì sĩ nông công thương ! Trẻ già nam nữ ! hoặc ngục tù giam giữ ; hoặc thảm cảnh sa trường, hoặc chìm sông rớt hố !

  Nước sôi thuốc độc ! Treo cổ tự vận , sản nạn bỏ mình ! Ôn dịch vong thân ! Hoặc sấm sét thây tan, hay phép nước gia hình ! Ngọng điếc liều thân, nhiều ôi vô số …! Khó thay phân trần cho hết. Đã không phần mộ che thân! Lại chẳng có chốn nơi thờ tự !

  Tả bạch:

  Sống tựa hang ổ rừng cây, lạc loài bờ sông bến nước ! Đành cam gió táp mưa sa, chẳng quản sớm chiều ấm lạnh ! Bốn mùa không một người thân thăm viếng ! Tám tiết nào ai bạn hữu dâng hương !

  Hữu bạch:

  Thê thê thảm thảm tăm tối mịt mờ, biền biệt xa xăm, cầu sao ra khỏi ! May thay nay gặp hội kim tiêu vô giá ! Nương nhờ nguyện lực bí mật cao siêu, hà sa Phất-Tử , từ đây siêu lên cõi Thánh ! Nhiều kiếp oan khiên , phút chốc nhờ ơn giải thoát.

  Tả bạch thán:

  Ôi ! vui thay, Cõi Liên-đài không rời đây gang tấc, , nước Phật hiện trước mắt sáng lòa ! chẳng chút nhọc nhằn chứng pháp vô sanh, ngay tại Tâm, tham ” Quan Tự Tại ” .

  Tiến vãng sanh :

  Nam Mô Vãng Tây Phương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

  Tùy tâm, niệm chú vãng sanh :

  Nam Mô A Di Đa Bà Dạ….Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha, A di ri đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế,A di rị đa tí ca lan đa,dà di nị, dà dà na, chỉ na ca lệ, ta bà ha.

  Tả bạch Vũ xích cử kệ :

  Phật từ kín dạy xứ hoàng đô , Rộng mở tôn phong dựng cõi “vô”. Một vùng tươi tốt trăng sao tỏ,

  Muôn tượng huy hoàng sáng suốt cho, Dắt dẫn bốn loài lên chín phẩm,

  Dìu tay sáu nẻo vượt tam đồ.

  Đêm nay mừng gặp lương tiêu hội, Chuông khánh reo mời dứt nỗi “cô” !

  Tả, hữu bạch đồng chấn linh (3 hồi) triệu thỉnh , đồng tụng :

  Linh báu reo lên xin thỉnh mời, Cô-hồn nghe triệu đến ngay nơi, Nương nhờ từ lực ân Tam Bảo, Pháp hội đêm nầy nghiệp nhẹ vơi.

  Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Phật Viên mãn báo thân Lô Giá Na Phật Tam loại hóa thân Thích Ca Phật Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật

  Mười phương ba đời Tất Cả Phật Tây Phương tiếp dẫn A Di Đà Phật.

  Tả bạch,Vịnh giác tĩnh !

  Ngày qua lãng phí rong chơi mãi ! Thoáng nhìn bổng thấy chiếc đầu lâu! Lẫn trong gò cỏ, nhiều gai gốc. Lạnh vi vu! Gió sầu thổi lật lá sen, Đầu lâu! Đầu lâu! Bạn ở bờ sông bến nước! Nằm giữa gió sương! Bện cỏ làm mền! Trăng là đèn, lạnh run run! Chẳng còn bạn bè anh em thăm viếng! Đầu lâu đầu lâu! Bạn ở bên đường, bạn đáng thương !

  Hữu bạch : Nhà bạn còn ai hay kẻ tiên vong ? Gió táp mưa sa, thổi đầy sương tuyết ! Xót ruột gan, Lệ ròng ròng! Đầu lâu đầu lâu! Tôi nhìn bạn, chỉ lượm được một đôi tròng mắt ! Xót thương kiếp người sống bao lâu? Trời lặn trăng lên qua lại như thoi! Sáng tối trăm năm như ánh chớp ! Chớ dần dà! Mau sớm cầu vượt ra, Bể khổ phong ba! Tín chủ đêm nay, Lập đàn chay siêu độ, Trong lư vàng, Xông đốt thơm hương báu, Khắp thỉnh Cô-Hồn đến Đạo-tràng. Tiêu tội chướng! Thọ nhiều phước lợi! Sớm vãng Tây Phương. Hòa chúng :

  Nam mô bộ bộ đế rị, già rị , đa rị , đát đa nga đa gia. Cô Hồn nghe triệu, nghe triệu thỉnh lai lâm .

  Phần Tán Trạo Thỉnh Cô Hồn Thọ Cam Lồ Vị .

  Chủ sám :

  Như trên triệu thỉnh, xin hãy lai lâm, Đại chúng từ bi, đồng thanh tán trạo

  :

  • Sắm sửa trai diên, Do ngài A-nan khởi Quán-âm cứu khổ

   Hóa hiện Đại Diên Nhiên (1)

   Niệm danh hiệu Phật (2) Mầu nhiệm đức vô-biên Cứu tế cô-hồn


   • Bồ-tát Quán-thế-âm vì lòng bi mẫn cô-hồn, nên hóa hiện ra thân quỷ Diên Nhiên. Đầu to như 3 đỉnh núi, đi trên xe phun lửa, sấm động vang rền, lưỡi dài như lá phướn, lửa đỏ cháy rực, bụng to như biển, da màu lam sậm, trông thật kinh sợ để dẫn dắt cô-hồn.
   • Người niệm Phật chí tâm cầu thỉnh và nhắc nhỡ cô-hồn cùng

    Thỉnh thọ cam lồ vị.

  • Bao lớp tiên triều, Vua chúa tôn vinh vị, Hầu tước bà con,

   Lá ngọc cành vàng quí, Quan chức trong cung, Thể nữ phi tần lẻ,

   Vỡ mộng quyền uy, Thỉnh thọ Cam lồ vị.

  • Văn chức quan thần,
   • Ngang dọc phò thời thế
   • Dựng nước thương dân
   • Chưa vẹn lòng trung lễ, -Thất sủng đau buồn,
   • Giáng chức đầy biên địa -Hồn nhớ quê hương,

    Phần Âm

    Phần Âm


   • Thỉnh thọ cam-lồ vị.

    Tám địa ngục lạnh (bát hàn, 8 băng ngục) : (xem bài Trạo 17 trang 52)

    1) Arbuda (Át-phù-đà) dịch là pháo, lạnh bỏng bung da ra, 2) Nirabuda (Ni-la-phù-đà) dịch là liệt pháo, lạnh bỏng toét da, 3) Atata, 4) Apapa, 5) Haliadhra, hàu hàu, 3 ngục nầy lạnh điếng trong cổ họng phát ra tiếng kêu “hòu hòu” quái dị, 6) Utpala (Ôn-bát-la) lạnh ép toàn thân xanh rờn ! nỗ xé như hình hoa sen xanh! cũng gọi là ngục Thanh-liên-hoa, 7) Padma (Ba-đầu-ma hay Bát-đặt-ma) do sức ép cho thân đỏ ửng rời nỗ ra trông như cánh sen đỏ, cũng gọi là ngục Hồng-liên-hoa, 8) Mahapadma (Ma-ha-bát-đầu-ma) ép thật đỏ, phù ra thật lớn rồi nở xé toẹt ra lớn gấp đôi ngục Padma ! cũng gọi là ngục Đại-hồng-liên-hoa.

    Tám địa ngục lạnh (bát hàn, 8 băng ngục) : (xem bài Trạo 17 trang 52)

    1) Arbuda (Át-phù-đà) dịch là pháo, lạnh bỏng bung da ra, 2) Nirabuda (Ni-la-phù-đà) dịch là liệt pháo, lạnh bỏng toét da, 3) Atata, 4) Apapa, 5) Haliadhra, hàu hàu, 3 ngục nầy lạnh điếng trong cổ họng phát ra tiếng kêu “hòu hòu” quái dị, 6) Utpala (Ôn-bát-la) lạnh ép toàn thân xanh rờn ! nỗ xé như hình hoa sen xanh! cũng gọi là ngục Thanh-liên-hoa, 7) Padma (Ba-đầu-ma hay Bát-đặt-ma) do sức ép cho thân đỏ ửng rời nỗ ra trông như cánh sen đỏ, cũng gọi là ngục Hồng-liên-hoa, 8) Mahapadma (Ma-ha-bát-đầu-ma) ép thật đỏ, phù ra thật lớn rồi nở xé toẹt ra lớn gấp đôi ngục Padma ! cũng gọi là ngục Đại-hồng-liên-hoa.

  • Võ tướng binh thần,
   • Thống lãnh ba quân đội,
   • Trận chiến giao tranh,
   • Súng nổ vang trời đất,
   • Nam Bắc tung hoành ,
   • Sa trường vùi thân xác,
   • Vì nước quên mình,
   • Thỉnh thọ Cam lộ vị.
  • Học suốt cổ kim
   • Biệt tài văn chương lý
   • Chớp rọi trong mây (không sáng xa, dù văn giỏi thi hỏng)
   • Khó vượt qua thời bỉ
   • Mạng vận điêu linh
   • Bảng vàng không danh ký
   • Uất hận cô-hồn
   • Thỉnh thọ cam-lồ vị.
  • Dứt bỏ ái ân
   • Sớm vào thiền môn tự
   • Hỏi đạo tầm sư
   • Chỉ muốn siêu sanh tử
   • Nắng sớm mưa chiều
   • Bổng chốc vô thường đến
   • Tự chiếu linh chơn
   • Thỉnh thọ cam-lồ vị.
  • Lông áo mão vàng
   • Quyết lo rèn chơn chí
   • Luyện thuốc hầm đơn
   • Nuôi tánh bồi nguyên khí
   • Nhọc xác khô thần
   • Mong ước thành tiên vị
   • Chẳng tiếc thân hồn
   • Thỉnh thọ cam-lồ vị.
  • Con hiếu cháu hiền
   • Chí lớn đầy trung nghĩa
   • Gái tiết vợ trinh
   • Dù chết vui lòng hiến
   • Vì nghĩa hy sinh
   • Ngàn đời nêu danh tiếng
   • Sáng chói linh hồn
   • Thỉnh thọ cam-lồ vị.
  • Nữ đạo Ni Cô
   • Thân gởi vào am tự
   • Loan phụng không không
   • Chẳng nhiểm nhơn gian sự
   • Chưa ngộ vô vi
   • Trôi nổi giòng sinh tử
   • Trong sạch hồn linh
   • Thỉnh thọ cam-lồ vị.
  • Địa lý thiên văn
   • Âm dương và y sĩ
   • Chiếm quẻ xem sao
   • Mồ mả quay phong thủy
   • Luân việc kiết hung
   • Hỡi ơi ! vô thường đến
   • Bỏ ngụy về chơn
   • Thỉnh thọ cam-lồ vị.
  • Tạo nghiệp bán buôn,
   • Kinh doanh nhiều hàng hóa,
   • Nghệ thuật tài năng,
   • Trao đổi thâu tài lợi,
   • Bỏ nước xa làng,
   • Chết vùi thân xứ lạ,
   • Chôn mộng vinh hoa,
   • Thỉnh thọ cam lồ vị.
  • Phạm pháp chịu hình,
   • Lao ngục sầu cô thế,
   • Vì của mưu sinh,
   • Oan trái buồn thế hệ,
   • Bịnh tật tai nàn,
   • Đói rét vong thân mạng,
   • Sớm thoát huỳnh tuyền,
   • Thỉnh thọ cam lồ vị.
  • Ngựa đạp xe bang,
   • Nhà sập thân hình nát,
   • Sấm sét thây phân,
   • Tự vận treo rường gác,
   • Nước lửa nguy thân,
   • Cọp rắn vồ thân xác,
   • Chín nạn cô hồn, (10) xem tr 52)
   • Thỉnh thọ cam lồ vị.
  • Uống máu ăn lông,
   • Sống kiếp người mọi rợ,
   • Mang đội nhọc nhằn,
   • Làm tỳ thiếp nô lệ,
   • Đui điếc ngọng câm,
   • Tàn tật không nơi tựa,
   • Khổ báo oan hồn,
   • Thỉnh thọ cam lồ vị.
  • Ngỗ ngược mẹ cha,
   • Chưỡi mắng luôn trời đất,
   • Báng Phật khi Tăng,


   • Phá tượng thiêu kinh kệ,
   • Tà kiến ngu si,
   • Khổ báo nhiều vô kể,
   • Thập ác hồn mang,
   • Thỉnh thọ cam lồ vị.
  • Trong uổng tử thành,
  • gọi là cửu hoạnh: chết bất đắc kỳ tử bởi 9 nguyên do:

   1. Không nên ăn mà vẫn cứ ăn; 2. ăn quá lượng không tiét chế, của không phải do sắm ra, ham ngốn cho đầy bụng; 3. Nghi mà không thử cứ vẫn ăn; 4. ăn rồi chưa tiêu lại vẫn cứ ăn; 5. cuõng ép ngưng đại tiểu tiện; 6. không giữ giới, không có giới, mà lại giao xúc với thế gian. 7. gần bọn ác trí thức, thân với kẻ ác; 8. vào tụ-lạc (làng xóm) ra phố phường, không phải lúc, biết không đúng lúc mà vẫn vào; 9. Có thể tránh mà không tránh, biết có thể tránh mà cứ sấn tới, như ác dịch, chó điên! Tránh được mà không tránh. Đó là 9 nạn. Chết thành cửu hoạnh cô hồn.

  • Năm thứ oan-gia làm cho tan nhà bại sản:

  1. Lệnh vua quan (chính quyền); 2. Giặc dã; 3. Nước (lũ lụt); 3. Lửa; 5 Nghịch tử con hoang vô giáo duc

  • Gió rít sầu thê thảm,
  • Truóc ngõ quỷ môn,
  • Tiếng than buồn ảm đạm,
  • Biết cậy vào đâu,
  • Mười loại Cô hồn quỷ,
  • Đàm tế đêm nay,
  • Thỉnh thọ Cam lồ vị.

   17. Tám khổ lạnh, nóng (3) (3. xem địa ngục Bát hàn bát nhiệt trang 48) Ngục Lạnh xem 54)

  • Nê-lê A-tỳ ngục Xiềng xích trói cột
  • Lửa đốt thân cháy bỏng
  • Máu lệ dầm dề
  • Cọp cắn, đau thê thảm
  • Cô-hồn chốn nầy
  • Thỉnh thọ cam-lồ vị.

   18.. Ăn lửa nuốt than, Nhiều kiếp thiêu thân thể Bỡi tự xan tham

   Quả báo sâu như bể Bụng lớn bằng non Cổ nhỏ như kim lể Giờ nầy hôm nay Thỉnh thọ cam lồ vị.

   • Voi ngựa lạc đà
  • Mang vãy sừng lông loại
  • Đâm giết lóc xẻ
  • Đau chết nhiều vô kể
  • Ăn nhau giết nhau (5)
  • Tự chịu ai vào thế
  • Hỡi ơi hồn ơi !
  • Thỉnh thọ cam-lồ vị
   • Vương hầu tướng soái,
  • Cửu lưu rành trăm nghệ (6)
  • Mài miệt tham sân
  • Nhơn ngã giành chín bệ (cửu trùng, ngôi vua)
  • Một sớm vô-thường
  • Khổ báo ai thay thế
  • Giờ cúng đêm nay
  • Thỉnh thọ cam-lồ vị

   21.. Bố thí mà sân

  • Chết đọa vào tu-la
  • Cùng trời đồng loại
  • Tâm ác tợ như ma
  • Tranh chiến với trời (7)xem trang 55)
  • Khổ lụy nghiệp phong ba
  • Cồ-hồn tu-la
  • Thỉnh thọ cam-lồ vị.
   • Tầng trời hai tám (hai mươi tám)
  • Sung sướng đâu sánh bằng
  • Chưa ngộ chơn thường
  • Vẫn ở trong ba giới (8)
  • Thọ mạng hết rồi
  • Trở về luân hồi thú
  • Cùng loại cô-hồn
  • Thỉnh thọ cam-lồ vị.
   • Mở hội khai đàn
  • Cứu vớt cô hồn lễ,
  • Liệt tổ tiên vong,
  • Gồm đủ năm gia hệ (11) (xem 11 trang 52)
   • Tám nạn ba đường (12) xem trang 52)
   • Bình đẳng đồng siêu thoát,
   • Nương Phật hào quang,
   • Thỉnh thọ cam lồ vị.
    • A Di Đà Phật,
    • Xưa có vô biên thệ (48 lời nguyện),
    • Thấy khắp quần mê,
    • Bể khổ thường trôi nổi,
    • Dìu dắt trao tay,
    • Vớt để lên thuyền tế,
    • Chở hết chúng sanh,
    • Đồng đến Liên-trì hội.

    Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)

    Tám địa ngục lạnh (bát hàn, 8 băng ngục) :

    1) Arbuda (Át-phù-đà) dịch là pháo, lạnh bỏng bung da ra, 2) Nirabuda (Ni-la-phù-đà) dịch là liệt pháo, lạnh bỏng toét da, 3) Atata, 4) Apapa, 5) Haliadhra, hàu hàu, 3 ngục nầy lạnh điếng trong cổ họng phát ra tiếng kêu “hòu hòu” quái dị, 6) Utpala (Ôn-bát-la) lạnh ép toàn thân xanh rờn ! nỗ xé như hình hoa sen xanh! cũng gọi là ngục Thanh-liên-hoa, 7) Padma (Ba-đầu-ma hay Bát-đặt-ma) do sức ép cho thân đỏ ửng rời nỗ ra trông như cánh sen đỏ, cũng gọi là ngục Hồng-liên-hoa, 8) Mahapadma (Ma-ha-bát-đầu-ma) ép thật đỏ, phù ra thật lớn rồi nở xé toẹt ra lớn gấp đôi ngục Padma ! cũng gọi là ngục Đại-hồng-liên-hoa.

    Tám địa ngục lạnh (bát hàn, 8 băng ngục) :

    1) Arbuda (Át-phù-đà) dịch là pháo, lạnh bỏng bung da ra, 2) Nirabuda (Ni-la-phù-đà) dịch là liệt pháo, lạnh bỏng toét da, 3) Atata, 4) Apapa, 5) Haliadhra, hàu hàu, 3 ngục nầy lạnh điếng trong cổ họng phát ra tiếng kêu “hòu hòu” quái dị, 6) Utpala (Ôn-bát-la) lạnh ép toàn thân xanh rờn ! nỗ xé như hình hoa sen xanh! cũng gọi là ngục Thanh-liên-hoa, 7) Padma (Ba-đầu-ma hay Bát-đặt-ma) do sức ép cho thân đỏ ửng rời nỗ ra trông như cánh sen đỏ, cũng gọi là ngục Hồng-liên-hoa, 8) Mahapadma (Ma-ha-bát-đầu-ma) ép thật đỏ, phù ra thật lớn rồi nở xé toẹt ra lớn gấp đôi ngục Padma ! cũng gọi là ngục Đại-hồng-liên-hoa.

    • Kinh nói : loại quỉ đói, bụng lớn như núi, càn cổ nhỏ như cây kim, muốn ăn thì dồ ăn lại hoá thành lửa ! Nhờ vào pháp lực thần chú giữ đồ ăn nguyên vẹn, nghiệp cổ nhỏ được cởi mở nên mới thọ pháp thực.
    • Cầm thú giết hại lẫn nhau, con lớn con bé, thú vật ăn người ! Người ăn thú vật còn nhiều hơn nữa! Địa-ngục bao giờ vơ !
    • Cửu lưu : 9 học phái ở thời chiến quốc của Tàu 1) Nho gia, 2) Đạo gia, 3) Pháp gia, 4) Tung-hoành, 5) Mặc gia, 6) Danh gia, 7) Nông gia, 8) Tạp gia, 9) Âm dương gia.
    • Tu-la chỉ thua trời về hào quang và quốc độ, còn tài phép ngang sức, luôn luôn đem la-binh gây chiến với trời, chết vô số !
    • Dù hưởng mọi sự sung sướng, nhưng vẫn còn trong ba cõi : Dục-giới, Sắc-giới và Vô-sắc-giới. Hết phước liền trở về lục đạo

    ! Tóm lại không có cõi trời nào là vĩnh viễn bất sanh bất diệt cả.

    • Kinh nói : loại quỉ đói, bụng lớn như núi, càn cổ nhỏ như cây kim, muốn ăn thì dồ ăn lại hoá thành lửa ! Nhờ vào pháp lực thần chú giữ đồ ăn nguyên vẹn, nghiệp cổ nhỏ được cởi mở nên mới thọ pháp thực.
    • Cầm thú giết hại lẫn nhau, con lớn con bé, thú vật ăn người ! Người ăn thú vật còn nhiều hơn nữa! Địa-ngục bao giờ vơ !
    • Cửu lưu : 9 học phái ở thời chiến quốc của Tàu 1) Nho gia, 2) Đạo gia, 3) Pháp gia, 4) Tung-hoành, 5) Mặc gia, 6) Danh gia, 7) Nông gia, 8) Tạp gia, 9) Âm dương gia.
    • Tu-la chỉ thua trời về hào quang và quốc độ, còn tài phép ngang sức, luôn luôn đem la-binh gây chiến với trời, chết vô số !
    • Dù hưởng mọi sự sung sướng, nhưng vẫn còn trong ba cõi : Dục-giới, Sắc-giới và Vô-sắc-giới. Hết phước liền trở về lục đạo

    ! Tóm lại không có cõi trời nào là vĩnh viễn bất sanh bất diệt cả.

    *Bắt đầu từ đầy có thể Dùng cho các Đạo-Tràng cúng Thí thường ngày các chùa,và các Tư gia…. Vì thương tưởng siêu độ cho chư Âm-linh:


    PHẦN-KHOA-MÔNG-SƠN-THÍ-THỰC

    (Ứng dụng cho Rằm,mùng một,hay Cúng thí hằng ngày) Đại chúng đồng tụng :

    Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

    Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát. (3 lần)

    Lửa hừng hực nóng đỏ thiết thành, Trong thành-Sắt nóng đốt cô hồn, Cô hồn nếu muốn sanh Tịnh Độ, Tin nghe nửa kệ Hoa-nghiêm kinh.

    Nếu người muốn biết rõ, Ba đời các đức Phật,

    Nên quán tánh pháp giới, Tất cả do tâm tạo.


    Ấn phá địa ngục

    • Phá địa-ngục chơn ngôn: (thần chú phá địa-ngục)

     – Án Dà Ra Đế Gia Tóa Ha. (3 lần)

     * Phổ triệu thỉnh chơn ngôn: (thần chú mời thỉnh tất cả) Ấn Triệu Thỉnh


     -Nam Mô Bộ Bộ Đế Rị, Dà ri, Đa rị, Đát Đa Nga đa Da. (3 lần)


     Ấn Thôi Tội

    • Giải oan kiết chơn ngôn: (thần chú giải trừ oán kết)

    -Án Tam Đà Ra, Dà Đà Ta Bà Ha. (3 lần)

    -Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

    -Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật

    -Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

    -Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

    -Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

    -Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

    -Nam Mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát

    -Nam Mô Khởi Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

    ( Bảy thánh hiệu tụng 3 lần )


    Ấn Oai Đức

    Phật-Tử, Hữu-Tình, Cô-Hồn Quy y Phật, Phật tử, hữu tình, Cô hồn quy y Pháp, Phật tử, hữu tình, Cô hồn Quy y Tăng,

    Pt, Ht, Ch : Quy y Phật khỏi đọa vào địa ngục ! Pt, Ht, Ch : Quy y Pháp khỏi đọa vào ngạ quỷ ! Pt, Ht, Ch : Quy y Tăng khỏi đọa vào súc sanh! PT,Ht,Ch đã quy y Phật /…Pháp /…Tăng.

    @Phật tử tạo ra các ác nghiệp, Đều do nguồn gốc tham sân si, Từ thân miệng ý phát sanh ra, Hết thảy Phật tử xin sám hối.

    @Hữu tình tạo ra các ác nghiệp, Đều do nguồn gốc tham sân si, Từ thân miệng ý phát sanh ra, Hết thảy Hữu tình xin sám hối.

    @Cô hồn tạo ra các ác nghiệp, Đều do nguồn gốc tham sân si, Từ thân miệng ý phát sanh ra, Hết thảy Cô hồn xin sám hối.

    Chúng sanh nhiều vô số , Thề nguyện đều độ hết , Phiền não không cùng tận, thề nguyện đều dứt sạch,

    Pháp môn siêu vô lượng, thệ nguyện cầu tu học.

    Phật đạo cao vô thượng, thề nguyện mau chứng thành.

    Tánh chúng sanh xin thề tự độ, Tánh phiền não xin thề tự đoạn, Tánh pháp môn xin thề tự học, Tánh Phật đạo xin thề tự thành.

    * Diệt định nghiệp chơn ngôn:

    (chú diệt các định nghiệp )

    -Án Bát ra mạt lân đà nãnh Ta Bà Ha. (3 lần) ( chú này của Địa Tạng Vương Bồ Tát )

    * Diệt nghiệp chướng chơn ngôn:

    -Án A Lỗ Lặc Kế Ta Bà Ha. (3 lần)

    Ấn Diệt Định Nghiệp


    ớn)

    ớn)


    Ấn Diệt Tội

    * Khai yết hầu chơn ngôn: (chú mở cổ nhỏ như kim hóa l

    -Án Bộ Bộ Để Rị, Dà Đa Rị, Đát Đa Nga Đa Da. (3 lần)

    Xin chớ nhầm với câu chú Phổ triệu thỉnh,

    Ấn Khai Yết Hầu    • Tam muội da giới chơn ngôn: (Kiết ấn tam muội Ấn Tam Muội Gia Giới

     viết 3 chữ Lam. Để Pháp đàn thành Tam Muội da giới).

     -Án Tam Muội Da, Tát Đỏa Phạm. (3 lần)

    • Biến thực chơn ngôn: (Quán tưởng hóa cơm cháo đầy khắp hư không, 1 biến ra vô lượng. Đói được no đủ, khổ được giải thoát. Tột đến chỗ không phải 1, cũng không phải vô lượng, mà 1 mà vô lượng mới gọi là thí vô giá.

    Kiết ấn cam-lồ [ngón cái chận móng ngón vô danh giữ cong lại sát vào lòng bàn tay] viết chữ Án-lam { } trên các món ăn).


    – Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa, Phạ lồ chỉ đế, Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 hay 7 lần) Ấn Phụng Thực

    * Cam lồ thủy chơn ngôn: (lấy hương khoanh 2 vòng tròn theo chiều phải trên chén nước và viết chữ Lam)

    – Nam Mô Tô Rô Bà Da, Đát tha nga đa da,

    Đát điệt tha, Án, Tô rô Tô rô, Bát ra tô rô, Bát ra tô rô, Ta Bà Ha. (3 lần)    • Nhứt tự thủy luân chơn ngôn: (chén nước vừa rồi, rưới xuống từng giọt và đọc chú 3 lần) Ấn Tam Muội Biến thực biến thủy
     • Án, Noan Noan Noan Noan Noan. (3 lần)
    • Nhũ hải chơn ngôn: (chú hóa ra biển sữa)
     • Nam Mô Tam Mãn Đa, Một Đà Nẫm, Án Noan. (3 lần)

      Nam Mô Đa Bảo Như Lai Ấn Di Đà Như Lai


      Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai

      Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai

      Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai

      (Tụng 3 lần)

      Thần chú gia trì tịnh pháp thực, Cúng khắp hà Sa chúng Phật Tử Nguyện đều no đủ bỏ xan tham, Thoát khỏi u đồ sanh Tịnh Độ, Nương về Tam Bảo chứng Bồ đề, Rốt ráo trọn thành vô thượng đạo, Công đức khôn lường thấu vị lai, Hết thảy Phật tử thọ pháp thực.

      Thần chú gia trì pháp thí thực,

      Cúng khắp hà Sa chúng Hữu tỉnh, Nguyện đều no đủ bỏ xan tham, Thoát khỏi u đồ sanh Tịnh Độ, Nương về Tam Bảo chứng Bồ đề, Rốt ráo trọn thành vô thượng đạo, Công đức khôn lường thấu vị lai, Hết thảy Hữu tình thọ pháp thực.

      Thần chú gia trì cam lồ thủy, Cúng khắp hà Sa chúng Cô hồn, Nguyện đều no đủ bỏ xan tham, Thoát khỏi u đồ sanh Tịnh Độ, Nương về Tam Bảo chứng Bồ đề, Rốt ráo trọn thành vô thượng đạo, Công đức khôn lường thấu vị lai, Hết thảy Cô hồn thọ pháp thực.

      Các vị chúng Phật tử , Con nay xin thí cúng,

      Pháp thực biến mười phương, Chung cho các Phật tử , Nguyện nhờ công đức nầy, Khắp đến cả mọi nơi,

      Con và các Phật tử,

      Đều trọn thành Phật đạo.

      Các vị chúng Hữu tình , Con nay xin thí cúng,

      Pháp thực biến mười phương, Chung cho các hữu tình , Nguyện nhờ công đức nầy,

      Ấn Cam Lồ
      Ấn Cam Lồ


      Khắp đến cả mọi nơi, Con và các hữu tình , Đều trọn thành Phật đạo.

      Các vị chúng Cô hồn , Con nay xin thí cúng,

      Pháp thực biến mười phương, Chung cho các Cô hồn , Nguyện nhờ công đức nầy, Khắp đến cả mọi nơi,

      Con và các Cô hồn ,


      Đều trọn thành Phật đạo. Ấn Phụng Thực

    • Thí vô giá thực chơn ngôn:

    Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

    Ấn Cam Lồ
    Ấn Phổ Cúng Dường

    • Phổ cúng dường chơn ngôn:

    -Án nga nga nẳng, Tam Bà Phạ Phiệt, Nhựt Ra Hồng. (3 lần)

    Tụng Bát Nhã Tâm Kinh và vãng sanh . Đốt sớ điệp Chủ Sám xướng:

    Hôm nay, Thiết Lễ Trai diên Chẩn thí âm linh cô hồn, lễ đã châu viên, Điệp văn xin kính cẩn đem trước ngoại đàn ấn phong thiêu hóa. (đốt sớ điệp giấy tờ …..)

    Đồng tụng – Hồi hướng:

    Tâm kinh bát nhã ba-la-mật .

    Bồ tát Quán Thế Âm, Đồng danh Quan Tự Tại. Thực chứng trí tuệ lớn, Quán chiếu tất cả pháp, Thấy năm Uẩn đều không, Độ thoát các khổ ách!

    Nầy ông Xá-lợi tử ! Sắc chẳng khác gì không, Không chẳng khác gì sắc, Sắc cũng tức là không, Không cũng tức là sắc, Các Uẩn, tho, tưởng, hành, Và thức cũng như vậy, Nầy ông Xá-lợi-tử :

    Các pháp không có tướng, Không tướng sanh tướng diệt, Không tướng sạch tướng nhơ, Không tướng thêm tướng bớt. Cho nên trong tánh không, Là không sắc không thọ, Không tưởng và hành thức, Kể cả Mắt, Tai, Mũi.

    Cũng như lưỡi, Thân, ý, Pháp trần tiếng, mùi thơm, Vi, xúc, pháp cũng vậy. Không giới phận của mắt, Không giới phận ý thức, Không có tên mê mờ (vô minh) Không tên hết Mê-mờ, Và những tên già chết.

    Luôn cả khổ, tập, diệt, Và Đạo trong bốn đế. Không trí và không đắc, Do nơi không sở đắc,

    Cho nên bậc Bồ Đề, Giác ngộ chúng hữu tình : Nương vào trí tuệ lớn, Đến tột bờ cứu cánh, Tâm không còn ngăn ngại, Vì không còn ngăn ngại, Nên không còn sợ hải, Điên đảo và mộng tưởng, Rốt ráo thường vắng lặng.(niết Bàn).Ba đời các đức Phật, Đều từ trí tuệ lớn, Bên kia bờ giải thoát, Đã chứng bậc vô thượng, Chánh đẳng giác cao tột. Cho nên biết : Bát nhã ba la mật,

    Là chú lớn đại thần, Là chú sáng đại minh. Là chú cao vô thượng. Là chú không gì sánh. Chú trừ tất cả khổ, Chơn thật không hư dối.

    Nên nói chú Bát Nhã , Phật tuyên nói chú rằng :

    Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, bồ-đề, tát-bà-ha. (3 lần)

    Chú vãng sanh:

    Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa giạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa, dà gi nị, già già na, chỉ đa ca lỵ, Ta Bà Ha.

    (3 lần)

    Đồng tán:

    Án ta ma ra, Ta ma ra, Di ma nẳng, Tát cáp ra, Ma ha thính, Cáp ra hồng. (3 lần)

    Nguyện Ngày An lành, đêm an lành ! Đêm Ngày sáu thời thường an lành !

    Tất cả các thời đều an lành ! Nguyện đấng : Từ Bi thương nhiếp thọ.

    Nguyện Ngày An lành, đêm an lành ! Đêm Ngày sáu thời thường an lành !

    Tất cả các thời đều an lành ! Nguyện cầu : Tam Bảo thương nhiếp thọ.

    Nguyện Ngày An lành, đêm an lành ! Đêm Ngày sáu thời thường an lành !

    Tất cả các thời đều an lành ! Nguyện Chư : Hộ Pháp thường ủng hộ .

    Tứ sanh đồng lên bảo địa, Ba cõi hóa ở liên trì,

    Hà sa ngạ quỷ chứng Tam Hiền, Muôn loại hữu tình siêu Thập Địa.

    Nam mô Siêu Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

    Chủ sám phục nguyện: (văn phục dĩ)

    Thấy nghe như mắt nhặm, Ba cõi tợ không hoa ,

    Hãy trừ căn nhặm mắt ,

    Trần tiêu đến pháp tòa . (giác viên tịnh).

    Chủ sám:

    Chơn nguyên vắng lặn, tội tánh thật vốn không, bể khổ mênh mông, sóng vọng nhồi không ngừng nghỉ, do vì nghiệp cảm chúng sanh ! Mãi đắm chìm qua nhiều kiếp ! Chịu quả báo trong địa ngục, khi thoát ra rồi lại chuyển sinh vào Ngạ quỷ ! Đời đời đói khát, biết đến bao giờ giải thoát ! Trông mong nào dễ siêu thăng ? Nếu không nhờ nguyện lực Như Lai, há thoát được khỏi vòng ác thú ! Nay chú tụng kệ kinh, cúng thí cam lồ pháp thực. Hương hoa đèn báu, sáng soi khắp nẻo u đồ, khiến kẻ giòng mê, sanh về cõi Phật.

    Tả bạch : Đạo tràng hôm nay, dâng lên công đức thí thực, hướng về cõi ngục thiết vi. Bồ Tát Diện Nhiên, thống lãnh ba mươi sáu bộ, vô lượng vô biên, hằng hà sa số các loài quỷ đói ! Kính nguyện : Từ kiếp xa xưa, thẳng đến ngày nay, xả nghiệp chướng để thong dong ! Rửa tội khiên nên thanh tịnh ! Nước đồng sôi nóng, biến thành “Tám đức” mát ao sen

    ! Lửa lò nung nấu , hóa nên lọng thơm bảy báu ! Rừng kiếm Núi đao đã biến thành “Bảo sơn, Rừng Ngọc” !

    Giường sắt khắp nơi, bổng hóa hiện “Bồ đề pháp tọa” ! Nước đồng sôi tung rải khắp nơi , hóa nên “sữa đề hồ” ngon ngọt.

    phục nguyện:

    Bao kiếp trái oan lại tương phùng cùng vui giải thoát ! Kết khối oan gia giờ gặp gở thỏa niệm tiêu diêu ! Ngục chúa lành thương ! Cõi U quan làm thiện !

    Đồng tụng : Bao đời Cha Mẹ từ đây nhập thánh siêu phàm ! Lắm kiếp trái oan giờ được nhờ ơn giải thoát ! Cõi trời “năm suy” không hiện ! Cõi trần “bốn tướng” đều không ! Tu La bỏ hết sân tâm ! Địa ngục trừ tiêu khổ não ! Quỉ đói hà sa đổi “nóng phiền” trở nên tươi mát ! Muôn loài trong cõi “Sống” ! tránh bỏ đường mê, bước lên bờ Giác !.

    Khắp nguyện : Đất nước nầy, Đất nước khác, không lường các đất nước! Tất cả các chúng hữu tinh Cùng chứng Chơn Thường. Thế giới nầy! Thế giới khác, không lường các thế giới ! Các hiểu biết không cùng tận, Đồng thành Phật Đạo.

    Chủ sám:

    Bốn ơn dốc trả , Ba cõi đều vui,

    Pháp giới chúng sanh, Đồng chung an lac.

    Đồng tụng:

    Chư Phật chánh pháp Bồ Tát Tăng, Thẳng đến Bồ Đề con nương tựa , Căn lành con quyết gắng tu trì,

    Vì cứu hữu tình nguyện thành Phật.

    Chủ Sám: (Thủ xích) :

    Thế xuất thế gian. (3 lần) Tung vãi gạo muối.

    Đồng hòa:

    Tùy nguyện sở thành. (3 lần)

    Đồng tụng:

    Nương giáo pháp Du Già, Theo nghi dựng pháp đàn, Khắp nguyện các hữu tình, Đều trọn thành Phật đạo.

    Tả bạch thỉnh:

    Thỉnh gia trì kiết viên mãn phụng tống ấn:

    Án cán tư ra, mục khất tra mục. (3 lần)


    Tụng Chú Bổ Khuyết : (khuyết ấn , khuyết tụng v.v..) nên chọn Việt!

    A.Theo giọng Việt :

    Án cán tư ra, tát đỏa tô, tát ma da, ma nạp ba lạt da, cán tư ra, tát đỏa đế, noa bát đế sắc soán, đắc lý sừ, di phín ngỏa, tô độ thúc, di phín ngỏa, A noa ra ngật đô, di phín ngỏa, tô bố tô, di phín ngỏa, tát lì cán mậu đề, di bất ra da trà, tát lì cán, các lì ma, tô choen di tắc đạt, thích lì dương, cốt rô hồng.

    Ha ha ha ha ha hộc, phín cát loan, tát lì cán đáp tháp, cát đạt, cán tư ra, ma di môn choen, cán tư ra phín ngỏa, ma ha tát ma da, tát đỏa ha.

    B.Giọng theo tàu :

    Ngàn hoa thư lai, tát đả tồ, tát mo de, mo nại bo lạt de, hoa thư lai, tát đỏa tỳ, no bốc tỳ sắc soán, thức lí thừ, min phín ngỏa, tô nỗ thúc, min phía ngỏa, A nô lai phíc tồ, min phín ngỏa, tô bố tô,min phín ngỏa, tát lỳ hoa xuật tì, min phút lai de xà, tát lì hoa, đát lì mo, tô choen min mịt thạc, thít lý dòn, cót rô hồng.

    Ho ho ho ho ho hộc, phín co màn, tát lì hoa hát tháp, cót thạc, hoa thư lai, mo min mìn choen, hoa thư lai, phín ngỏa, mo ho tát mo de, tát đỏa ha.

    Cúng Thí công đức rất thù thắng , Vô biên phước đức xin hồi hướng,

    Khắp nguyện chúng sanh đang chìm đắm ! Mau về cõi Phật vô lượng quang.

    Mười phương ba đời tất cả Phật, Văn Thu, Phổ Hiền, Quán Tự Tại,

    Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma ha bát nhã ba mật.

    Tả bạch :

    Như trên đã thiết hội mông sơn, một diên cúng cam lồ pháp thực , công đức tròn đầy, khắp nhuần các cõi .

    *Hòa Nam ! *Thánh chúng !

    Đồng đứng dậy : Tự Quy :

    *Tự quy y Phật, nguyện khắp chúng sanh, hiểu được đạo cả, phát lòng vô thượng.

    *Tự quy y pháp, nguyện khắp chúng sanh, thấm nhuần kinh tạng, trí tuệ như biển.

    *Tự quy y tăng, nguyện khắp chúng sanh, suốt cùng đại chúng, hết thảy không ngại.

    Nguyện dâng công đức nầy Trang nghiêm Phật Tịnh Độ Trên đền bốn ân trọng, Dưới cứu ba đường khổ , Nếu được duyên nghe thấy , Rộng Phát tâm Bồ-đề.

    Khi hết báo thân nầy, Đồng sanh về Cực-Lạc .

    (Ban nhạc trổi nhạc tiễn chư tôn về tổ đường)

    NGHI LỄ KHAI ĐÀN CHẨN TẾ

    (PHẦN HN NGỮ)

    Trước Chúng Đường

    • Vị Tả Bạch cung thỉnh Ngài Gia-Trì và Ban-Kinh-Sư ra trước bàn Tổ để thưa thỉnh mời hành lễ.

     Trước Tam-Bảo điện:

    • Phép Tam Thỉnh Chung Thinh:
     • Tiếng chuông thứ nhứt: [Nhứt đả chung thinh Nguyện Cầu Thập Phương Chư Phật Tác Đại Chứng Minh.]
     • Tiếng chuông thứ hai: [Nhị đả chung thinh Nguyện cầu “bổn tự” hoặc “Trai chủ…” tùng tâm thành tựu viên mãn.]
     • Tiếng chuông thứ ba: [Tam đả chung thinh Nguyện cầu Thập Nhị loại Cô-Hồn Âm Hồn hà sa Ngạ-quỷ đẳng chúng, tức văn thỉnh tốc đáo lai lâm Trai Đàn thiết tại… Thính pháp văn kinh, thọ tài hưởng thực, chí thành đảnh lễ Tam Bảo, trượng đắc siêu sanh Lạc quốc! Cập kỳ gia hộ tín chủ… mãn bồ đề nguyện.]
    • Vị Tả Bạch Khai chung “Lôi thất đả tam” xong hồi 3 dứt tứ. Xong. Tiếp theo trống cũng lôi thất đả tam. (Là: Boong –Thùng. Boong, boong–Thùng và boong thùng boong thùng, đủ 3 hồi rồi “kết 4. Tiếp đánh trống chiêng “Nhịp”vào cạnh trống rồi dịu trống xuống gài đẩu tham lễ

    Tham Lễ“.

    * Gia-Trì, Kiết Ấn Tịnh Pháp-Giới. Đưa ngay trán vừa thư vừa Mật niệm:


    -Án Lam Tóa Ha


    Tham Lễ“.

    Gia-trì xướng Tham Lễ:

    (Gia trì xướng 4 câu khai, và để thời gian Quán Tuởng thập phương pháp giới Tam bảo)

    Vạn Đức Viên dung tướng Hảo quang, Tử Hà Bích vụ trấn Đàn Tràng

    Vũ hoa động địa không trung trụy Tham lễ Tỳ Lô Đại Pháp Vương. Tả bạch xướng:

    *Tham lễ Thường Trụ Nhất Thế Phật Nguy Nguy Vạn Đức Phật Đà Gia

    Diệu Pháp Linh Văn Thường biến chiếu Hoa nghiêm áo điển tối thượng thừa Dược Vương Bồ Tát Lai Cầu Giáo

    Vị Pháp Vong Xu Hỏa Luyện Thân

    *Tham Lễ Thường Trụ Nhất Thế Pháp Hạo Hạo Tam Thừa Đạt Mạ Gia

    Đạo Hạnh Cô Cao hóa hữu duyên Hàng Long phục Hổ tự an nhiên Thiên Đài nham hạ tàng ngũ bách Tu Di đảnh thượng ẩn tam thiên

    *Tham Lễ Thường Trụ Nhất Thế Tăng Đường đường tứ chúng Tăng Dà Gia Nam Mô Thiên Nhơn Sư Bồ Tát

    Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam Mô Độ Nhơn Sư Bồ Tát.

    (Vẫn giữ tang đẩu trống thật êm dịu trong thời giam Gia trì Tham-Lễ)

    Chư Kinh Sư tâm niệm… chờ Ngài gia trì thư chú ấn… Thời gian Tham Lễ từ 20 phút đến nửa giờ, (Lời dặn quan trọng: Vị Sám Chủ Gia Trì phải Trình tấu tất cả ấn chú sẽ “Kiết ấn và niệm Chú” trọn thời trên Đàn Chẩn… cho đến Phụng Tống Ấn cuối cùng. (Thời tham lễ: có nghĩa là Vị Gia-Trì thâu gọn các ấn chú Tấu bạch lên Phật Tổ Trung Tôn

    Thích Ca. Tỳ Lô Giá Na và Đại Bi Thiên Thủ Quán Âm). Do đó phải hết lòng thành tâm không được sai sót, định tâm chú nguyện . Hoàn tất phần trình tấu chú ấn, vtiếp đến:

    Vị Gia-trì: Thư “Án lamvào Mão Tỳ-Lư, Thầm niệm mật Chú:

    Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha

    {{[{

    } Và t

    {{[{

    } Và t


    Và tưởng chữ [ ]

    Án Hộc Rị

    Trước tiên để mão ngay thẳng, hai tay kiết ấn Chuẩn Đề hạ, Thư chữ (Án Dà Hồng) kế đó tay trái cầm mão. Tay mặt kiết ấn Cam-Lồ Tam Muội. Thư đầy đủ Trước, sau, trên, bên trong và hai bên tả hữu. Vị gia trì đội mão Tỳ Lư. Rồi kiết (Ấn phóng quang) thư lên hình “Ngũ Đảnh Phật Quang” mỗi tượng 3 lần (Án hộc rị), rồi mật niệm danh hiệu:

    Ngũ phương ngũ Phật đại oai thần, Kiết giới hàng ma, biến sát trần, Kim tiêu Tỳ Lư quang thượng hiện, Nhứt chiêm, nhứt lễ tổng quy chân, Đông phương thế giới A Sơ Phật, Nam phương thế giới Bảo Sanh Phật, Tây phương thế giới Di Đà Phật,

    Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật, Trung ương thế giới Tỳ Lô Phật.

    Kế đến thư lên Thủ Xích:

    }

    }


    “Án Lam. Hộc Rị&

    Vào trên lưng Thủ xích – xong. Kế Lật ngửa Thủ xích, Thư “Án Lam. Hộc Rị” như trên, đồng thời lật nghiêng hai bên trái, mặt đều thư Án Lam Hộc Rị, rồi bái 3 bái – Tiếp đặt Thủ xích lên bàn tay trái dùng ngón tay trỏ và giữa của tay mặt Thư Chũ Án. Vỗ nhẹ Thủ Xích lên bàn, bái một bái. Tiếp đặt tay phải lên, – tiếp lần thứ 2 đặt tay phải lên Thủ xích Thư chữ ““, xong đập lên bàn một tiếng. Lần thứ 3 thư chữ “Hồng” xong đập mạnh lên bàn. Kế đó tay mặt cầm Thủ-Xích, Thư lên mặt bàn (Án dà hồng) Vỗ xích 3 tiếng.

    Tả bạch ra hiệu cho (ban nhạc) dứt phần Tham lễ, và Tả bạch nhận Thủ-xích cho trống hồi 1 hồi dài để ngài Gia-trì xướng:

    Trầm nhủ chiên đàn giá mạc luân,Kim Lư tài nhiệt phún tường vân. Nhân Uân biến triệt tam thiên giới,

    Vi thụy vi tường thỉnh Thế Tôn.

    Tả bạch cử Tán:

    Giới định chơn hương,

    Phần khởi xung thiên thượng, Đệ tử kiền thiền (thành), Nhiệt tại kim lư phóng, Khoảnh khắc nhơn huân, Tức biến mãn thập phương.

    Tích nhựt Da Du,

    Miễn nạn tiêu tai chướng.

    Nam-mô Hương Vân Cái Bồ Tát. (3 lần)

    Gia-trì bạch:

    Thăng trầm tam giới thiệt khả thương, Luân hồi lục đạo khổ nan đương,

    Bổn tự tư tu đăng thượng phẩm, Chỉ nhơn trục vọng lạc biên hương.

    Tả bạch tiếp:

    Hắc hắc minh đồ vô nhựt nguyệt, Mang mang nghiệp hải thiểu từ hàng. Dục khai cam lồ vô giá hội,

    Đàn nội tiên tu khởi giác hoàng.

    Pháp ngữ của Chủ Sám: Kiết Ấn Hiện Đàn Nghi Cái văn: Hồng luân tây trụy, u ám sơ hôn, Mãn thiên tinh đẩu thư quang,

    Đại địa hỏa cự phát diệm,

    U viên thước loại quy sào huyệt, Hồng đồ nhơn mã bôn gia hương,


    Ấn Hiện Đàn Nghi

    Tiêu Lầu cổ hướng đinh đương, Thảo giản khê thinh thảm thiết,

    Cấm môn cao tỏa bế, Sài hộ mật thâm quan, Chánh nải nhơn tàng quỷ xuất chi thời, Đương thị siêu cô độ u chi tế:

    -Tả bạch,bạch vân :

    Kim thời… Phụng Phật. Trượng ngã Sa môn thượng…, hạ…, (hay, Đệ-tử…) Cung tựu Phật tiền, (Áng tiền) cao thiết nghê đài, phóng thí mông sơn, cam lồ pháp thực nhất diên, sở hữu tham lễ Giác Hoàng. Ngưỡng lao đại chúng, đồng âm tán dương Tam Bảo.

    Xong 3 lạy, Vị Gia-trì đứng tránh sang bên vị Tả bạch để “chủ trì chùa hay trai chủ” lễ Phật.

    Tả bạch cử, đại chúng đồng Tán:

    Thiện Tài đồng tử, Ngũ thập tam tham,

    Siêu sanh tử độ cô hồn, Tảo vãng Tây phương,

    Nhược nhơn, nhược nhơn quy y Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo bất đọa tam đồ.

    Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. (3 lần)

    (có thể tán bài)

    Ái hà thiên xích lãng, Khổ hải vạn trùng ba, Dục thoát luân hồi khổ, Tảo cấp niệm Di Đà.

    Nam-mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (3 lần)

    Chủ Sám lễ Tam Bảo ba lạy! Chuẩn bị ra đàn ngoại. Tiến Vong…

    Trước khi Đại chúng cử thân ra Tiến vong và Lễ thỉnh“Tiêu Diện Bồ Tát”.

    Chủ sám thán:

    Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù, Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu,

    Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng, Khổ hải thường tác độ nhơn châu.

    Đồng tán:

    Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (ra bàn DiệnNhiên)

    (Vừa tán vừa đi Tán đến lúc nào Chủ Sám cùng Kinh Sư ra tận đàn ngoại, rồi mới tán tiếp bài sau)

    Tả bạch trao Thủ-Lư có cắm hương mới cho Gia-trì!

    Tán:

    Phổ đà lạc dà thường nhập định, Tùy duyên phú cảm mỵ bất châu, Tầm thanh cứu khổ độ quần mê, Thị tắc danh vi Quán Tự Tại.

    Nam-mô Quán Âm Thị Hiện Diện Nhiên Vương Bồ Tát. (3 lần)

    Kế tán:

    Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, Đại hỷ đại xả tế hàm thức,

    Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.

    Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)


    Gia-Trì Kiết Ấn Phụng Thỉnh Diện Nhiện Đại Sĩ sau khi trao lại thủ lư. Tả bạch cử, Kinh sư đồng hòa Tán:

    Diện Nhiên Đại Sĩ, Bồ Tát hóa thân,

    Ốc tiêu sơn hạ hiện chơn hình

    Phụng Thỉnh Diện Nhiện Đại Sĩ

    Kình phá thiết vi thành. Đới lãnh cô hồn

    Bảo mãn tận siêu thăng.

    Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

    Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát. (3 lần)

    Đại chúng cử thân hướng vô bàn Kim Đài (Giac-ba) cử tán:

    Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, Thập phương thế giới diệc vô tỷ, Thế gian sở hữu ngã tận kiến,

    Nhứt thiết vô hữu như Phật giả. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

    (Tán xong bài này, Chủ Sám và Kinh Sư đồng hướng về bàn ngũ phương hay kim đài – giác ba)

    Trước khi niêm hương, Gia Trì Kiết Ấn Kiết Giới cho pháp đàn:


    Đại chúng đồng tụng:

    Ngũ phương ngũ Phật đại oai thần, Kiết giới hàng ma, biến sát trần, Kim tiêu Tỳ Lư quang thượng hiện, Nhứt chiêm, nhứt lễ tổng quy chân, Đông phương thế giới A Sơ Phật, Nam phương thế giới Bảo Sanh Phật, Tây phương thế giới Di Đà Phật,

    Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật, Trung ương thế giới Tỳ Lô Phật.

    Dương chi tịnh thủy, Biến sái tam thiên,

    Tánh không bát đức lợi nhơn thiên, Pháp giới quảng tăng diên,

    Diệt tội tiêu khiên,

    Hỏa diệm hóa hồng liên.

    Nam-mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lần)

    (Đến đây, vị Kinh Sư ngồi tả bạch vào phương vị của mình, mang theo cả Thủ Lư và Thủ Xích để thỉnh Chủ sám đăng đàn thay Phật thuyết giới cho cô hồn).

    Tả bạch Vỗ xích, thỉnh sư đăng bảo tọa : Bảo tọa cao cao vô ngại, Thượng hữu thiên thùy bảo cái, Thỉnh sư na bộ đăng đài,

    Đại vị cô hồn thuyết giới.

    Gia-trì nhận đáp, bạch:

    Viên minh nhứt điểm bổn phi không, Liễu chứng vô vi hướng thượng tông, Tam thế chư Phật na nhứt bộ, Quyền lưu bảo tọa tức ngô đăng.

    Tả bạch vũ xích xướng:

    Đả cổ tam thông đăng bảo tọa, Phất-tử Cô-hồn tận siêu thăng.


    (Sau khi nghe vị Tả Bạch gõ Thủ Xích. Ba hồi chuông trống bát nhã được cử lên để thỉnh Sư. Gia Trì đăng đàn đứng sau màn Song Khai, tức cái màn treo ở trước ghế của Chủ Sám. Màn được phủ kín, lúc này Gia Trì an tịnh và hành trì ấn chú của khoa nghi. Đây là lúc mà Gia Trì Sư thể hiện Tam Mật. Xong rồi, kéo màn mở ra, vị Tả Bạch đưa Thủ Xích cho Chủ sám. Tất cả đều đứng).

    Nghi thức ấn chú trên đàn Tràng của vị Gia Trì:

    Trước hết kiết giới cho giới tràng (Ấn Kiết Giới, Gia Trì quán tưởng khu vực rộng, hẹp từ giới đàn nội, đàn ngoại, tùy ý đưa ấn để kết phạm vi sau trước và hai bên.

    Gồm có các ấn chú:

    Kiết giới – Chuẩn-Đề thượng, trung, hạ. –

    Ấn vô lượng oai đức, – Hiện đàn nghi – Tịnh pháp giới – Chú: Chuẩn-đề. Quán-âm- linh-cảm và Một đà nẫm A. Ấn, Tứ duy thượng hạ, Bảo Tọa, Chân Mặt viết 2 góc bàn bên mặt, chân trái 2 góc bàn bên trái (Quỷ và Hộc rị). Trước mặt ấn Chuẩn Đề

    thượng { } . Sau lưng Chuẩn Đề trung (Án chiếc lệ chủ…) Trên đầu (Án

    lam). Trên bảo tọa (Tát bà ha và Hộc rị).
    Vô lượng oai đức

    Hiện đàn nghi

    Tịnh pháp giới


    Ấn Chuẩn Đề Thượng Ấn Chuẩn Đề Trung Ấn Chuẩn Đề Hạ

    Tất cả vẫn đứng!

    Vũ xích nhứt hạ và Thán xướng, Chủ Sám bạch: Hội khởi mông sơn tối thắng duyên Giác hoàng thùy phạm lợi nhơn thiên,

    Tả bạch:

    Kinh tuyên bí điển siêu đồ thán, Giáo diễn chơn thừa cứu đảo huyền.

    Hữu bạch:

    Nan Đà Tôn Giả nhơn tập định, Cứu khổ Quán Âm thị Diện Nhiên.

    Kinh sư A:

    Hưng từ tế vật chơn tam muội.

    Kinh sư B:

    Cảm quả phao ân vạn cổ truyền.

    Đồng tán:

    Lư hương sạ nhiệt, Pháp giới mông huân,

    Mông Sơn hải hội tất diêu văn, Tùy xứ kiết tường vân,

    Thành ý phương ân,

    Chư Phật hiện toàn thân.

    Nam-mô Hương Vân Cái Bồ Tát. (3 lần)

    Hữu bạch dâng Hương (có bao nhiêu bàn tại đàn thì bấy nhiêu hương lên Gia trì, sau chia cắm cho các bàn) Thư hương Kiết Tam muội ấn.

    Chủ Sám thư hương:

    Thử nhứt biện hương, bất tùng thiên giáng, phi thuộc địa sanh. Lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc tam giới, nhứt khí tài phân chi hậu. Chi diệp biến mãn thập phương. Siêu nhựt nguyệt chi quang hoa, hàm sơn xuyên chi tú lệ. Tức giới tức định tức huệ. Phi mộc phi hỏa phi yên. Thâu lai tại nhứt vi trần. Tán khứ phổ châu sa giới. Ngã kim nhiệt hướng kim lư, đoan thân cúng dường.

    Thập phương Thường Trú Tam Bảo, sát hải vạn linh (lịch đại tổ sư, nhứt thiết thánh chúng, hà sa phẩm loại, u hiển thánh phàm), tất trượng chơn hương, đồng quy chơn tế.


    Tả bạch: Cử tán, đại chúng đồng hòa:

    Cát tường hội khởi,

    Ấn Tam Muội

    Cam lồ môn khai,

    Cô-hồn Phất-tử giáng lâm lai, Văn pháp phú hương trai, Vĩnh thoát luân hồi,

    U-ám nhứt thời khai.

    Nam-mô Vân Lai Tập Bồ Tát. (3 lần)

    (Bài tán dưới đây, Chủ Sám cử tán, Kinh Sư đồng hòa. Tuy nhiên, trong lúc tán, Chủ Sám phải tùy theo từng chữ, từng câu mà Kiết Ấn).

    Tán:

    Phật diện do như tịnh mãn nguyệt, Diệt như thiên nhựt phóng quang minh, Viên quang phổ chiếu ư thập phương, Hỷ xả từ bi giai cụ túc.    Nam-mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, Phật Pháp Tăng Tam Bảo. (3 lần)

    Nam-mô Đăng Bảo Tòa Bồ Tát. (3 lần)

    Gia Trì kiết ấn Bảo Tòa và ngồi

    ( Kinh Sư đồng Tương Bái và ngồi ) Tán:

    Hải chấn triều âm thuyết phổ môn, Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn,

    Dương chi nhất đích chơn cam lộ,

    Ấn Bảo Tọa trước khi ngồi

    Ấn Bảo Tọa sau khi ngồi


    Tán tác sơn hà đại địa xuân.

    Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

 • Gia-trì kiết ấn Tịnh Pháp giới trì “Án lam“. ( 7 lần)
 • Hữu Bạch dâng hương và tịnh thủy lên vị Gia-trì.

Ấn Tịnh Pháp Giới


Chủ Sám ( Tay mặt kiết Ấn Cam Lồ kẹp nhánh bông ) Vũ xích nAhnưCtamhaL,xướng nguyện:

Phù thử thủy giả,

Bát công đức thủy tự thiên chơn, Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, Biến nhập Tỳ Lô hoa tạng giới.

Cá trung vô xứ bất siêu luân, Thủy bất tẩy thủy,

Diệu cực pháp thân, Trần bất nhiễm trần, Phản tác tự kỷ.

Quyên trừ nội ngoại, Đãn địch đàn tràng.

Sái khô mộc nhi tác dương xuân, Khiết uế ban nhi thành tịnh độ,

Sở vị đạo, nội ngoại trung gian vô trược uế, Thánh phàm u hiển tổng thanh lương.

Bồ tát liễu đầu cam lồ thủy,

Năng linh nhứt đích biến thập phương, Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ, { Linh thử pháp diên thường thanh tịnh. Giáo hữu mật ngôn, cẩn đương trì tụng:

Vị Hữu bạch hay Kinh sư nhận tịnh bình, tay phải viết chữ Án { }, miệng niệm Án Lam và sái một sái. Khi trở về vị trí là vừa hết chú Đại-Bi và Nam Mô Thánh Quan Tự Tại… CHÚ ĐẠI BI THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN ÂM:

Nam-mô Đại-bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

Thiên-thủ thiên-nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô A lị gia. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt dệ. Số đát na đát tả. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a lị gia. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà. Ma phạt đặt đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Cu lô cu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra Dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ.

Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô lô tô lô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị da. Na ra cẩn trì. Địa rị sắt ni na. Bà dạ ma na. Ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. Ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia. Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra da. Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ. Ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô A rị da. Bà lô kiết đế.

Thước bàn ra da. Ta bà ha.

Án tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà da. Ta bà ha. (3 lần)

Nam-mô Thánh Quan Tự Tại Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3lần)

Hữu Bạch dâng ngũ đảnh Phật Quang lên vị Gia-trì.

Chủ Sám thỉnh:


Ngũ phương ngũ Phật đại oai thần, Kiết giới hàng ma biến sát trần, Kim tiêu Tỳ Lư quan thương hiện, Nhứt chiêm nhứt lễ tổng quy chơn.

Ấn Chuẩn Đề Trung

Đại chúng đồng âm trì Chuẩn Đề thần Chú, vị Gia-trì thỉnh Ngũ Đảnh Phật Quang. Tháp lên Mão Tỳ-Lư và Đồng tụng: (Tả bạch cho thị giả giúp tháp Ngũ quang)

Khể thủ quy y Tô Tất Đế,

Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi, Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ,

Nam mô tát đa nẩm, tam miệu tam bồ đà, cu chi nẩm, đát điệc tha. Án, chiếc lệ chủ lệ Chuẩn Đề Ta bà ha. (dứt tụng khi đã tháp xong Ngũ Đảnh Phật Quang)

Tán: Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. (3 lần)

Đồng tụng:

Thời Đáo Pháp Vương Tọa Nhơn Thiên phổ hộ trì Ngã Kim đăng hiển mật Phụng thỉnh tỳ lư tôn.

Chủ sám:

Tỳ lư Như Lai. Vũ xích! Kinh Sư hòa: Đại Quang Minh Tạng.

Ngũ phương kiết giới:

Đến đây Gia-trì chí tâm kiết ấn.

-Đại luân vương –Vô lượng Oai đức –Tam muội Da giới –Đông phương


Thiên Thượng

Thiên Thượng

Thiên Hạ

Thiên Hạ

Hồng Hồng Ấn

Hồng Hồng Ấn

–Tây phương –Bắc phương –Nam phương –Trung ương

– –

Thiên Thượng Thiên Hạ Hồng Hồng Án


Và các diệu thủ Kim-cang, Ma-ni…

Hồng hồng án mò ni hồng.

*Thiên thượng thiên hạ vô như Phật – Án mò ni hồng, Thập phương thế giới – Án dà hồng,

Diệc vô tỷ – Hồng hồng án mò ni hồng.

Thế gian sở hữu ngã tận kiến, – Án mò ni hồng, Nhứt thế vô hữu – Án, dà hồng,


Như Phật giả – Hồng hồng án mò ni hồng.

*Đông phương thế giới A Sơ Phật, – Án mò ni hồng, Kỳ thân thanh sắc – Án dà hồng,

Phóng quang minh – Hồng hồng án mò ni hồng,

Thủ ấn chấp trì Kim Cang xử – Án mò ni hồng, Chúng đẳng chí tâm – Án dà hồng,

Xưng tán lễ – Hồng hồng án mò ni hồng,

*Nam phương thế giới Bảo Sanh Phật – Án mò ni hồng, Kỳ thân xích sắc – Án dà hồng,

Phóng quang minh – Hồng hồng án mò ni hồng,


Thủ ấn chấp trì ma ni bảo, – Án mò ni hồng, Chúng đẳng chí tâm – Án dà hồng,


Xưng tán lễ – Hồng hồng án mò ni hồng.

Ấn Đông Phương


Ấn Nam Phương

*Tây phương thế giới Di Đà Phật – Án mò ni hồng, Kỳ thân bạch sắc – Án dà hồng,

Phóng quang minh – Hồng hồng Án mò ni hồng,

Thủ ấn chấp trì diệu liên hoa – Án mò ni hồng, Chúng đẳng chí tâm – Án dà hồng,

Xưng tán lễ – Hồng hồng án mò ni hồng.

*Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật – Án mò ni hồng, Kỳ thân hắc sắc – Án dà hồng,

Phóng quang minh – Hồng hồng án mò ni hồng,

Thủ ấn chấp trì luân tương giao – Án mò ni hồng, Chúng đẳng chí tâm – Án dà hồng,


Xưng tán lễ – Hồng hồng án mò ni hồng,


Ấn Bắc Phương

*Trung ương thế giới Tỳ Lô Phật – Án mò ni hồng, Kỳ thân huỳnh sắc – Án dà hồng,

Phóng quang minh – Hồng hồng án mò ni hồng,

Thủ ấn chấp trì Thiên phúc luân – Án mò ni hồng, Chúng đẳng chí tâm – Án dà hồng,

Xưng tán lễ – Hồng hồng án mò ni hồng,

Tán:

Ấn Trung Ương

Hộ án tát lỵ Cán đát A, nga đa – Bố tư tất – Độ tất – Á Lô Kiết, – Can đích – Nễ vĩ đích – Sa bố Đáp – Bố tả minh cót tham mồ, đích La Tư phín ra, Nạp tam ma, da Á hồng.

Nam-mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. (3 lần) (kiết Bảo-Hoa ấn)


Chú Sám thỉnh bình cam lồ:

Bình trung cam lồ Như Lai trí, Yếu khứ trần lao bất tịnh thân,

Ngã kim khất thủ chưởng trung tồn, Phổ sái pháp diên thường thanh tịnh.

Tả bạch thỉnh:

Tịnh pháp giới chơn ngôn.

Lời kính dặn:

iến cho tha

iến cho tha

Khi tụng chơn ngôn, điều phục thân tâm, Quán tưởng ở Trán và Rún đều có hai chữ “Án Lam” { } kh nh tịnh Phúc Trí đầy đủ“.

Chủ Sám xướng :

Án lam, án lam tóa ha. (3 lần)


(Tả bạch, Hữu bạch xướng chú mỗi vị một lần và hai vị Tả Hữu mỗi vị thỉnh 1 lần. Trong lúc này Chủ Sám định tâm Tam Mật Gia Trì theo khoa nghi là Tưởng: Trán. Rún. Đều có 2 chữ (Án Lam). Trong sáng, biểu trưng cho Trí Tuệ và Phúc quả viên mãn.

Thư chữ Án Lam { }

Hữu bạch thỉnh:

Điểm Tịnh chơn ngôn.

Tịnh Pháp Giới


Chủ Sám kiết ấn Cam Lồ. Tay mặt bắt ấn ngón cái giữ đầu ngón vô danh nhúng vào hương thủy sái lên hư không quán tưởng chữ An Lam cho đàn tràng trong ngoài được thanh tịnh và xướng chú:

Ấn Cam Lồ

Án Á mục cót cheng ra di ma nghinh tô rô,tô rô tóa ha. (3 lần)

Tả, Hữu bạch kim đài 1:

Gia trì hoa mễ chơn ngôn. [Thư Án Dà Hồng lên tất cả Pháp Phẩm]

Chủ sám hai tay niêm, hoa, mễ tam thứ tưởng hào quang sáng suốt biến vàng, bạc, ngọc bích, trân bảo v.v… và xướng chú:

Án Cán tư ra phổ minh á hồng. (3 lần)

Tả, Hữu bạch tiếp như trước kim đài 2:

Gia Trì Bảo Linh chơn ngôn.

Tả bạch phải cho làm hoa trộn vào Gạo, để vào ruột của 2 cặp linh úp lên dĩa bịt xéo 2 giây đỏ. Và trộn vào Muối .Trộn hoa vào Tiền Thí với số lượng 1 kg. (Nếu tiền có lổ thì cho làm bí hay dưa có gắn “hương”, bẻ ngắn để tiền vào)

Chủ Sám: Tay mặt mở linh, trộn hoa và gạo, rải trên linh, sái trong linh quán tưởng thành, chủng chủng trí tuệ và xướng chú:

Án Cán tư ra tát đát dà hồng. (3 lần)

Kinh Sư đồng hòa: Án Dà Hồng (3 lần). Đồng thời chủ sám hai tay, 3 lần chuyển linh. Chuyển linh xong, Tả, Hữu Bạch tiếp linh để chấn linh… tới hết khoa đàn chẩn tế.


Kinh Sư đồng tụng:

Ngã kim chấn linh xử, Thinh biến thập phương xứ,

Lễ thỉnh chư thánh hiền, Ấn Kim Cang Quyền

Tất giai vân lai tập,

Thử nải nhứt thế chư Như Lai, Thủ trung chấp trì Kim Cang xử,

Kim Cang Phật mẫu đại dõng thức, Ngã kim hằng thường nhi chấp trì, Nguyện diệt hữu tình đại ngu si, Án hạ ra, hạ ra hồng. (3 lần)

Đồng tụng:

Án da đáp nghê, ma hê đô phút ra, ba cán hê đôn đích sơn đáp tháp, cót đáp yết cán đát đích sơn, cheng đích ni rô đát da ban bác đe, ma cót thích ra, ma nạp da tóa ha.

(Để linh xuống, tay mặt niêm hoa mễ, kệ viết.)

Chủ Sám xướng:

Ngã cập pháp giới, nhứt thiết hữu tình, tùng kim vi thỉ, nãi chí vị chứng bồ đề chi gian, thệ nguyện quy y Kim Cang Thượng Sư Tam Bảo.

Tả bạch thỉnh:

Thượng Sư Tam Bảo chơn ngôn.:

Kinh Sư đồng tụng:


Nại mồ cô rô tỳ da, Ấn Tam Bảo

Nại mồ bụt tháp da, Nại mồ đạt nhi ma da, Nại mồ tang khát da.

(Tả Hữu mỗi vị thỉnh 1 lần)

Chủ Sám xướng:

Án lị lị hạp hạp hồng hồng phín đát. Án thất lị ma hạp ca ra hạp hạp hồng hồng phín đát tóa ha. (3 lần)

Đồng hòa: Án dà hồng. (3 lần)

(Vị gia trì rải hoa, mễ quán tưởng thành bảo mễ và thành tâm cúng dường.)


Tả Bạch vũ Thủ Xích. Đồng tụng: Ấn Cúng Dường

La liệt hương hoa kiến bảo đàn,

Trùng trùng Phật cảnh nhứt hào đoan, Tâm dung diệu lý hư không tiểu,

Đạo khế chơn như pháp giới khoan. Tướng hảo từ bi thu nguyệt mãn, Hóa thân đằng vận mộ vân phiền. Hương yên đôi lý chiêm ứng hiện, Vạn tượng sum la hải ấn hàm.

Chủ Sám thỉnh:

Thích Ca Như Lai. Chúng hòa: Chứng minh công đức.

Chủ Sám:

Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng hòa: Mật thùy gia hộ.

Chủ Sám:

A Nan Đà Tôn Giả. Chúng hòa: Hưng quyền khải giáo.

Đọc sớ Giác ba (nếu có, Tả bạch lo soạn trước). Chấn linh 3 lần đồng niệm Tự Tánh Kệ.

Phương tiện tự tánh bất hoại thể Kim cang bất hoại đại dõng thức Tối thắng vô tỷ siêu xuất tướng Kim thử sở tác giai thành tựu Thắng tuệ tự tánh thậm thâm tánh

Diễn thuyết tối thượng pháp luân âm Dĩ vô sanh hiện phương tiện thân Kim thử sở tác nguyện cụ túc.

Tiếp tụng Tịnh địa kệ:

Nhứt thế phương ngung sở hữu địa Ngọa lịch sa tích đẳng giai vô

Lưu ly bảo địa bình như chưởng Nhu nhuyến vi diệu nguyện an trụ Do như cực lạc quốc trang nghiêm Diệu bảo vi địa chúng hoa phu Viên lâm trì chiểu vô khuyết thiểu Dĩ đại pháp âm nguyện cụ túc Tùng xuất thế gian phục năng hiện Chủng chủng thất bảo chi sở thành Vô lượng quang minh biến chiếu xứ Chư Phật Bồ Tát nguyện an trụ.

Tụng chú âm nhạc: { Tấu Âm Nhạc : Kèn, Trống, Cò, Bầu, Tranh, Chỏa. }

Án cán tư ra, khán chi di, ra nạp, ra nạp phút ra, ra nạp, phút ra, ra nạp, tam phút ra, ra nạp, tam phút ra, ra nạp, tát lị cán, bụt tháp xích đích ra. Phút ra cheng lị tháp, ma cót phút ra nị nha, ba ra phiệt đáp na, đạt tốc ba vi tát lị cán, tháp lị ma hộc rị, đạt da tán, đa sa nạp cót lị hồng hồng, phín ra tóa ha. (3 lần hay 1 lần) Dứt Am nhạc.

Khiển ma chơn ngôn:

Ấn Khiển Ma


Kiết ấn khiển ma: (hai tay kiết ấn kim-cang quyền,

đưa hai tay khít lại sát hai ngón út , hai ngón trỏ thẳng đứng, đưa trước trán quán tưởng Hỏa Quang và niệm thần chú Hỏa Quang Tam Muội, khiến xa lìa ma đạo).

Án cán tư ra, Án cán tư ra, á di lị đạt, côn tra rị, cót nạp cót nạp hồng hồng phín tra. (3L)


Phục Ma chơn ngôn: Ấn Phục Ma

Án cán tư ra, Án cán tư ra, Nha cáp hồng (3) Hai tay áp giao nhau, các ngón thẳng đứng, từ giữa lòng bàn tay phát động như cánh quạt

Xuất hỏa quang, khiến các ma cải tà quy chánh.

Hỏa Luân chơn ngôn:

Ấn Hỏa Luân

Kiết ấn: Hỏa Luân (mười ngón của hai bàn tay chéo nhau, lật ng ngón mặt chồng trên, hai ngón Cái đứng thẳng từ trước ngực phóng r Cang khiến các ma-giới xa lìa ác đạo). Vũ xích niệm chú:

ngửa hai tay, nhữ a ánh sáng Kim-

ngửa hai tay, nhữ a ánh sáng Kim-


Hòa chúng: hán

Án dà hồng. (Tưởng án dà hồng)

Án cán tư ra, tả lật, á nại lật, cót nại đáp cót ba cheng ma tháp bang, cheng ra nạp, hồng hồng phín tra. (3 lần)

Án tát lị cán, đáp tháp cót đạt ra, đích nại ma, cót mạn, đáp lật, bố cheng di khát tát mồ đích ra, tư phín ra, nạp tam ma, da á hồng. (3 lần) Vũ xích hạ!

Tán Tam Quy Y: Gia-trì kiết ấn Tam Bảo: Ấn Tam Bảo

Tán:

Phật, Pháp, Tăng Bảo, thể biến thập phương, cung kỉnh thỉnh ky, tất mông cảm ứng, tư đương xiển dương thí thực chi sơ, tiên tu quy kính Tam Bảo, yếu kỳ pháp sự châu long, thứ sử thắng nhơn thành tựu. Đại chúng từ bi, tề thanh ứng hòa.

* Chí Tâm tín lễ, Phật Đà Da, Lưỡng Túc Tôn, Tam Giác Viên, Vạn Đức Cụ, Nhơn Thiên Điều Ngự Sư. Án Dà Hồng. Phàm Thánh Đại Từ Phụ, Tùng Chơn Giới, Đằng Ưng Chất, Bi hóa Phổ, Thụ cùng Tam Tế Thời, Hoành biến thập phương xứ, chấn Pháp Lôi, Minh Pháp Cổ, Quảng Diễn Quyền Thiệt Giáo, Án Dà Hồng, Đại Khai Phương Tiện lộ, Nhược Quy Y, Năng Tiêu Diệt, Địa Ngục Khổ. Phật Tử Nhược Quy Y Năng Tiêu Diệt, Địa Ngục Khổ.

 • Chí Tâm Tín Lễ, Đạt Mạ Da, Ly Dục Tôn, Bảo Tạng Thâu, Ngọc Hàm Trữ, Kết Tập Ư Tây Vức, Án Dà Hồng. Phiên Dịch Truyền Đông Độ, Tổ Sư Hoằng, Hiền Triết Phán,

  Thành Chương Sớ, Tam Thừa Phân Đốn Tiệm, Ngũ Giáo Định Tôn Thú, Quỷ Thần Khâm, Long Thiên Hộ, Đạo Mê Tiêu Nguyệt Chỉ, Án Dà Hồng. Trừ Nhiệt Chơn Cam Lộ, Nhược Quy Y, Năng Tiêu Diệt, Ngạ Quỷ Khổ. Phật Tử Nhược Quy Y, Năng Tiêu Diệt, Ngạ Quỷ Khổ.

 • Chí Tâm Tín Lễ, Tăng Già Da, Chúng Trung Tôn, Ngũ Đức Sư, Lục Hòa Lữ, Lợi Sanh Vi Sự Nghiệp, Án Dà Hồng. Hoằng Pháp Thị Gia Vụ, Tỵ Hiêu Trần, Thường Yến Tọa, Tịch Tịnh Xứ, Giá Thân Phục Mao Y,

Khắc Phúc Thể Tân Vi, Bát Hàng Long, Tích Giải Hổ, Pháp Đăng Thường Biến Chiếu, Án Dà Hồng. Tổ Sư Tương Truyền Phú, Nhược Quy Y, Năng Tiêu Diệt, Bàng Sanh Khổ, Phật Tử Nhược Quy Y, Năng Tiêu Diệt, Bàng Sanh Khổ.

Tả bạch:

Đại Chúng Phát Quảng Đại Tâm.

Ứng Hòa:

Quy Y Kim Cang Thượng Sư! Quy Y Phật! Quy Y Pháp! Quy Y Tăng!

Ngã Kim Phát Tâm, Bất Vị Tự Cầu, Nhơn Thiên Phước Báo, Thinh Văn Duyên Giác, Nãi Chí Quyền Thừa, Chư Vị Bồ Tát, Duy Y Tối Thượng Thừa, Phát Bồ Đề Tâm, Nguyện Dữ Pháp Giới Chúng Sanh, Nhứt Thời Đồng Đắc, A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Khể Thủ Thập Phương Điều Ngự Sư, Diễn Dương Thanh Tịnh Vi Diệu Pháp Tam Thừa Tứ Quả Giải Thoát Tăng Nguyện Tứ Từ Bi Lâm Pháp Hội.

Tả bạch xướng:

Phụng Thỉnh Tam Bảo

(Dâng hương hoa thủ lư, Chủ Sám thỉnh)

Ấn Tam Bảo


Ấn Trí Quyền


Nam Mô Nhất Tâm Phụng Thỉnh, Tận Hư Không Biến Pháp Giới Vi Trần Sát Độ Trung, Chư Phật Pháp Tăng, Kim Cang Mật Tích, Vệ Pháp Thần Vương, Thiên Long Bát Bộ, Bà La Môn Tiên, Nhứt Thế Thánh Chúng. Tả bạch: Duy Nguyện Bất Vi Bổn Thệ Lân Mẫn Phàm Tình, Thử Dạ Kim Thời, Lai Lâm Pháp Hội. Hòa Thỉnh: Hương Hoa Thỉnh.

Đồng tụng:


Cẩn Y Du Già Giáo, Kiến Trí Mạng Noa La, Duy Nguyện Tam Bảo Tôn, Từ Bi Ai Nạp Thọ.

Gia-trì kiết ấn Hiện Đàn Nghi: Thiên thủ nhãn tu hành nghi dạy rằng “Hai tay kết Kim cang quyền thí giới tuệ lực, hai ngón trỏ câu nhau và tụng chơn ngôn:

Ấn Hiện Đàn Nghi

Án hoa thư ra, cheng giới ra hồng, cheng hồng ban hộc.

Đại chúng đồng niệm tam thập ngũ Phật: Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh Đại Hỷ Đại Xả Tế Hàm Thức

Tướng Hảo Quang Minh Dĩ Tự Nghiêm Chúng Đẳng Chí Tâm Quy Mạng Lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật Nam Mô Bảo Quang Phật

Nam Mô Long Tôn Vương Phật Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật Nam Mô Bảo Hỏa Phật

Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật

Nam Mô Bảo Nguyệt Phật Nam Mô Vô Cấu Phật Nam Mô Ly Cấu Phật Nam Mô Dõng Thí Phật Nam Mô Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật Nam Mô Ta Lưu Na Phật Nam Mô Thủy Thiên Phật Nam Mô Kiên Đức Phật

Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật Nam Mô Quang Đức Phật

Nam Mô Vô Ưu Đức Phật Nam Mô Na La Diên Phật Nam Mô Công Đức Hoa Phật

Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật Nam Mô Tài Công Đức Phật

Nam Mô Đức Niệm Phật

Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật

Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật Nam MôThiện Du Bộ Phật

Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật

Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

Nguyện tương dĩ thử thắng công đức, Hồi hướng vô thượng chơn pháp giới, Tánh tướng Phật, Pháp cập Tăng Già, Nhị Đế dung thông tam muội ấn

Như thị vô lượng công đức hải Ngã kim giai tất tận hồi hướng Sở hữu chúng sanh thân, khẩu, ý,

Kiến hoặc đàn báng ngã pháp đẳng, Như thị nhứt thiết chư nghiệp chướng, Tất giai tiêu diệt tận vô dư,

Niệm niệm trí châu ư pháp giới, Quảng độ chúng sanh giai bất thối, Nãi chí hư không thế giới tận,

Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận,

Như thị tứ pháp quảng vô biên, Nguyện kim hồi hướng diệc như thị. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. (3 lần)

Tỳ Lư Giá Na Phật Nguyện lực châu sa giới Nhất thế Quốc Độ Trung

Hằng Chuyển Vô Thượng Luân

{Đại chúng mật niệm tâm kinh nhất biến}

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa ………xong đồng tụng giọng ai kệ:

Khởi cáo thập phương, Nhất thế Chư Phật, Bát Nhã Bồ Tát, Kim cang thiên đẳng, Cập chư ngoại đạo, Vô lượng thánh hiền, Ngã kim… đệ tử…


?.. Dĩ đại từ bi, Thừa Phật thần lực, Triệu thỉnh thập phương, Tận hư không giới, Tam đồ địa ngục, Chư ác thú trung, Khoáng kiếp cơ hư, Nhứt thiết quỷ thần, Diêm la chư ty, Thiên tào địa phủ, Nghiệp đạo minh quan, Bà la môn tiên, Cửu viễn tiên vong, Khoáng dã minh linh, Hư không chư thiên, Cập chư quyến thuộc, Dị loại quỷ thần, Duy nguyện chư Phật, Bát nhã Bồ Tát, Kim cang thiên đẳng, Vô lượng thánh hiền, Nguyện tứ oai quang, Bi tăng hộ niệm, Phổ nguyện thập phương, Tận hư không giới, Vô lượng ngạ quỉ, Đa sanh phụ mẫu, Tiên vong cữu viễn, Nhất thế oán kết, Phụ ư tài mạng, Chủng chủng loại tộc, Dị loại quỉ thần, Các cập quyến thuộc, Thừa Như-Lai lực, Ư thử thời trung, lai đáo pháp đàn, Đắc thọ Như Lai, Thượng diệu pháp vị, Thanh tịnh cam lồ, Ẩm thực Cụ túc, Tư nhuận thân điền, Phước đức trí tuệ, Phát Bồ-đề tâm, Vĩnh ly tà hạnh, Quy kính Tam-bảo, Hành đại từ tâm, Lợi ích hữu tình, Cầu vô thượng đạo, Bất thọ luân hồi, Chư ác thú trung, Thường sanh thiện gia, Ly chư bố úy, Thân thường thanh tịnh, Chứng vô thượng đạo, Khẩu thường thanh tịnh, Chứng vô thượng đạo,Ý thường thanh tịnh, Chứng vô thượng đạo.

Thứ thân ngũ cúng dường:

Thập Phương nhứt thế sát, Chư Phật Bồ Tát chúng, Vô lượng chư Thánh Hiền. Cập chư nghiệp đạo quang. Duy nguyện đại từ bi, giáng lâm ư pháp hội.

Tả Bạch xướng:

Tiếp thọ: Hoa Hương! Đăng Đồ! Quả Nhạo! Vi Phân Thiểu cúng dường…

Đến đây là [Vũ lục cúng] nếu có đoàn Lục cúng 6 em tinh sạch, 6 màu áo, 6 giây lụa màu như áo, Múa trong thời gian 7 phút. Khi nghe 3 Vũ xích thì ngưng.

Bắt đầu trỗi nhạc, tang đẩu linh, trống, kèn … 3 vũ xích:


Tả bạch cử, kinh sư hòa tán: nhịp theo từng đoạn phết :

Hồng, { } Dũng xuất, Á, Hoa, Hương, Đăng, Á, Đồ, Quả, Nhạo, Thiên Mầu, nhứt diện, Tứ túy, phóng, quang minh, thượng nhị, thủ ấn, Trì diệu, Hương, Hoa, Đăng, Á, Đồ, Quả, Nhạo, Á, Hạ, nhị thủ, ấn, luân

tương giao, Hồng, Án, Á hồng, hồng, Án, Á hồng, hộc Rị { },

diệu, Á, Hoa, Hương, Đăng, Đồ, Quả, Nhạo, Thiên mầu, Cúng, Dường, Phật.

Nguyện, ngã Phật, từ bi, ai, nạp thọ. Nhơn duyên, tự tánh, sở xuất sanh,

Sở hữu, chủng chủng, vi diệu: Hoa, Hương, Đăng, Đồ, Quả, Nhạo. Phụng hiến, thượng sư, Tam Bảo tôn. Duy nguyện, Từ-Bi, ai nạp thọ. Hồ Án, Tát, Lỳ Cán, Đát Tha, Ha, Nga Đa, Bố, Tư Tất, Độ Tất, Á, Lô Cát, Can Đích, Nễ Vĩ Đích, Sa, Bố Đáp, Bố Tả minh, Hát, tam mồ, Đát ra, tát phạ, Lan noa, Tam ma, dệ hồng.

Nam Mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. (3 lần)

(Ấn Bảo Đàm Hoa)

[3 Vũ xích Ngưng múa lục cúng].

Gia Trì vận chuyển liên hoa thủ ấn. Đại chúng Mật niệm tâm kinh: Tụng âm kệ:

Phổ đà lạc dà thường nhập định, Tùy duyên phú cảm mỵ bất châu, Tầm thanh cứu khổ độ quần mê, Thị tắc danh vi Quán Tự Tại.

Tả bạch:

Quan Âm Thiền Định Ấn

Ấn Chuẩn Đề

TrungThứ nhập Quán Âm thiền định. (Kiết Chuẩn Đề trung ấn)

Đồng tụng:

Nam mô Vô Tận Tam Bảo Tôn. Ngã kim thệ phát bồ đề tâm, Duy nguyện từ bi lai nhiếp thọ,

Tốc chứng Quán Âm vi diệu thân, Thứ nhập Quán Âm tam ma địa, Trừng tâm bế mục quán tâm trung,

Viên mãn hạo khiết tịnh nguyệt thượng, Tự chủng quang minh thành liên hoa, Hoa trung hữu nhứt Quán Tự Tại, Tướng hảo cụ túc vô tỷ đối,

Tả thủ chấp trì diệu liên hoa, Hữu thủ ư diệp tác khai thế, Bồ tát tư duy hữu tình thân, Các cụ giác ngộ chi liên hoa,

Thanh tịnh pháp giới vô hoặc nhiễm, Bát diệp các hữu nhứt Như Lai,

Như Lai nhập định già phu tọa, Các các diện hướng Quán Tự Tại, Đảnh bội viên quang thân kim sắc,

Quang minh lãng chiếu cập hoảng diệu, Thứ tưởng kỳ hoa thư tiệm đại,

Kỳ lượng châu biến hư không giới, Tư Bỉ giác hoa chiếu pháp giới, Như Lai hải hội cộng quảng đại, Tâm nhược bất di ư thử định,

Lân mẫn nhứt thế chư chúng sanh, Giác hoa mông chiếu thoát khổ não, Tiện đồng Bồ Tát Quán Tự Tại, Liên hoa tiệm thâu đồng kỷ lượng,

Phục kiết Tự Tại Quán Âm ấn, (Quan âm ấn)

Gia trì tứ xứ tụng mật ngôn,


Tự thân diệc đẳng Quán Tự Tại. [xả ấn ] Hửu bạch:

Thứ nhập Quán Âm ấn.

Chủ Sám:

Án cán tư ra tháp ra ma hộc rị.

(Chủ Sám xướng 1 lần, chúng hòa 1 lần và 3 lần như vậy) Đồng hòa: Hồng đắt lam hộc rị a!

Đồng tụng:


Dĩ thử thiền định thắng công đức, Hồi hướng pháp giới chư chúng sanh,

Đồng kiến Tây phương Vô Lượng Quang, Thành tựu Phổ Hiền quảng đại nguyện.

Nhược nhơn dục liễu tri, Tam thế nhứt thiết Phật, Ứng quán pháp giới tánh,

Ấn Quan Âm

Ấn Diệt Định Nghiệp


Nhứt thiết duy tâm tạo.

Tả bạch thỉnh:

Ấn phá địa ngục

Thứ kiết phá địa ngục ấn. (3 lần)

Chủ sám xướng 1,lần, kiết ấn 3 lần :

Na mồ a sắc tra, a sắc tra. Tiếp đế nẫm, tam miệu tam bụt tháp, câu đê nẫm; Án, thoát lạc nạp phạ bà, tế đề, rị đề, rị hộng!

(Tả, Hữu đều thỉnh như vậy, mỗi vị 1 lần) Chủ Sám:

Do thử ấn chú oai thần lực cố, sở hữu chư thú địa ngục chi môn, tùy thử ấn chú.Tả bạch vũ xích. Chúng Đồng hòa: Ấn Triệu Tội Ấn Thôi Tội

Hoát nhiên tự khai. (3 lần)

Mỗi lần mỗi vũ xích. Đồng tụng:


Địa Tạng thập phương khởi ai lân, Ấn Tam Bảo Thí Thực

Yết án tiêu danh nạp thiện duyên, Cô hồn tu trượng Như Lai giáo,

Nguyện bằng pháp lực phán sanh thiên.

Tả bạch thỉnh:


Phụng thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ấn Phụng Thỉnh

Chúng hòa:

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh !.

Chủ Sám thỉnh:

Nam-mô nhứt tâm phụng thỉnh ,Chúng sanh độ tận, phương chứng bồ đề, Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,

Nam-mô Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát,ma ha tát.

Hữu bạch:

Duy nguyện bất vi bổn thệ, lân mẫn hữu tình, thử dạ kim thời quang lâm pháp hội.


Ấn Phụng Thỉnh

Chúng hòa:

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

Tả bạch:

Nam-mô nhứt tâm phụng thỉnh, Thủ kình phan cái, thân quải hoa man, đạo chúng sanh quy Cực Lạc chi bang, dẫn cô hồn phú đạo tràng chi hội. U minh lộ thượng dẫn hồn vương Bồ Tát ma ha tát.

Kinh sư :

Duy nguyện bất vi bổn thệ lân mẫn hữu tình, thử dạ kim thời quang lâm pháp hội.

Chúng hòa:

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

Hữu bạch:

Nam-mô nhứt tâm phụng thỉnh, Tần Quảng, Sở Giang, tinh Tống Đế, Ngũ Quan, Diêm La, Biến Thành Vương, Thái Sơn, Bình Chánh nhị minh quân, Đô Thị, Chuyển Luân thập điện chúa, nhậm ma la giới chưởng phán âm ty, phong đô thập bát từ vương, thống lãnh nhứt âm chơn tể.

Kinh sư:

Duy nguyện thừa Tam Bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ (thử nhật) kim thời lai lâm pháp hội.

Chúng hòa:

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

Chủ Sám bạch:

Vận tâm bình đẳng, pháp lực vô biên, cung đối hàng lâm tiền, xưng dương bảo hiệu.

Hòa tụng:

Nam-mô Đa Bảo Như Lai, Quảng Bác Thân, Diệu Sắc Tướng, Cam Lồ Vương Như Lai.

Nam-mô bạc già phạt đế, khốc thanh trực thượng hàng vân tiêu, lộ thiêu thiêu, la hán sanh hoan, hôn trừ oán.

Án tô nãnh tô nãnh, dĩ vi nhiễu, hộ án tất tri, tất xả tả nẵng, dệ hê, dệ hê. Tát lì cán, mẫu đa nẩm da, tóa ha.

Tả bạch thán:

Thu võ ngô đồng diệp lạc thời, dạ thê thê, triệu thỉnh cô hồn lai phú hội. Án thừa thử, thừa thử thượng liên đài. Hộ án tất tri, tất xả tả nẵng dệ hê, dệ hê, tát lị cán mẫu đà nẫm, da tóa ha.

Hữu bạch thỉnh:

Kim dạ (kim nhật) đạo tràng pháp diên khai, hội nhiên lai, triệu thỉnh cô hồn lai phú hội.

Án tiêu lầu, tiêu lầu, cổ giao tất. Hộ án tất tri tất xả, tả nẵng dệ hê, dệ hê, tát lị cán, mẫu đà nẫm da tóa ha.

Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da.

Đồng tụng:


Cô hồn văn triệu, văn triệu, nguyện lai lâm.


Chữ Án Hộc Rị

Phần Tam-Thỉnh và khuyến thỉnh Chư Âm Vong Gia Tiên của Tín Chủ hoặc Bổn Tự Viện Chủ:

Chủ Sám thỉnh:

 1. Nhứt tâm triệu thỉnh: Kim ô tợ tiễn,

  Ngọc thố như thoan, Tưởng cốt nhục dĩ phân ly, Đỗ âm dung nhi hà tại,

  Sơ nhiệt danh hương, Sơ thân triệu thỉnh.

  Triệu thỉnh nhứt vị chánh Linh…( Nên ghi Tánh Danh Tiên Linh của Thí Chủ hoặc viện chủ bổn tự để tiến thỉnh trong 3 lần triệu thỉnh nầy.)

  Tả bạch:

  Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

  Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

  Đồng tán:

  Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

  Chủ Sám thỉnh:

 2. Nhứt tâm triệu thỉnh: Viễn quan sơn hữu sắc, Cận thính thủy vô thinh, Xuân khứ hoa hoàn ngự, Nhơn lai điểu bất kinh, Tái nhiệt danh hương, Tái thân triệu thỉnh,

  Triệu thỉnh nhứt vị chánh Linh …(như trước..)

  Tả bạch:

  Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

  Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

  Đồng tán:

  Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

  Chủ Sám thỉnh:

 3. Nhứt tâm triệu thỉnh: Phù sanh như mộng, Huyễn chất phi kiên,

  Bất bằng ngã Phật chi từ , Hạt toại siêu sanh chi lộ, Tam nhiệt danh hương, Tam thân triệu thỉnh,

  Triệu thỉnh nhứt vị chánh Linh ….…(như trước..)

  Tả bạch:

  Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

  Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

  Đồng tán:

  Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

  Chủ Sám Thỉnh :

  Nhứt Tâm Triệu Thỉnh:

  Khổ Hải thao thao nghiệp tợ chiêu, Mê nhơn bất tỉnh bán phân hào !

  Kim sanh bất bả Di-Đà niệm ! Uổng tại nhân gian tẩu nhứt tao.

  Hòa chúng :

  Tam nhiệt danh hương , tam thân triệu thỉnh :

  Tả bạch :

  Phục vì : …………..Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội, Lai thọ vô giá cam lồ pháp vi. (3 lần)

  ********

  Phần Thỉnh Thập Nhị Loại Cô Hồn Âm Hồn:

  Chủ Sám Thỉnh :

  1. Nhứt Tâm Triệu Thỉnh, Lụy Triều Đế Chúa, Lịch đại hầu vương,

   Cữu trùng điện khuyết cao cư, vạn lý sơn hà độc cứ.

   Tả bạch: Tây lai chiến hạm,

   Thiên niên vượng khí nga thâu,

   Bắc khứ loan dư, Ngũ quốc oan thinh vị đoạn.

   Hữu bạch:

   Ô hô ! Đỗ quyên kiếu lạc đào hoa nguyệt Huyết nhiễm chi đầu hận chánh trường! Như thị:

   Tiền vương hậu bá chi lưu,

   Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội, Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị.

   Chủ Sám thỉnh:

  2. Nhứt tâm triệu thỉnh: Trúc đàn bái tướng, Kiến tiết phong hầu,

   Lực di kim đỉnh thiên câu, Thân tác trường thành vạn lý.

   Tả bạch:

   Sương hàn báo trướng, Đồ cần hãn mã chi lao, Phong tức lang yên,

   Không phụ phan long chi vọng.

   Hữu bạch:

   Ô hô ! Tướng quân chiến mã kim hà tại, Dã thảo nhàn hoa mãn địa sầu.

   Như thị:

   Anh hùng tướng soái chi lưu, Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực, Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội. Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị.

   Chủ Sám thỉnh:

  3. Nhứt tâm triệu thỉnh: Ngũ lăng tài tuấn, Bách quận hiền lương,

   Tam niên thanh tiết vi quan, Nhứt phiến đơn tâm báo chúa.

   Tả bạch:

   Nam châu bắc huyện, Cửu ly tang tử chi hương, Hải giác thiên nhai,

   Viễn tán bồng lai chi đảo.

   Hữu bạch:

   Ô hô ! Hoạn huống tiêu tiêu tùy thệ thủy, Ly hồn yểu yểu cách dương quan.

   Như thị:

   Văn thần tể phụ chi lưu, Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực, Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội. Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh:

  4. Nhứt tâm triệu thỉnh: Huỳnh môn tài tử, Bạch ốc thư sanh,

   Thám hoa túc bộ văn lâm, Xạ sách thân du kích viện.

   Tả bạch:

   Oanh đăng phi tán,

   Tam niên đồ dụng công phu, Thiết nghiện ma xuyên, Thập tải mạn thi tân khổ.

   Hữu bạch:

   Ô hô ! Thất xích hồng la thơ tánh tự, Nhứt bôi hoàng thổ cái văn chương. Như thị:

   Văn nhơn cử tử chi lưu,

   Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội, Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh:

  5. Nhứt tâm triệu thỉnh: Xuất trần thượng sĩ, Phi tích cao Tăng

   Tinh tu ngũ giới tịnh nhơn Phạm hạnh Tỳ kheo ni chúng.

   Tả bạch:

   Hoàng hoa túy trúc,

   Không đàm bí mật chơn thuyên, Bạch hộ lê nô,

   Đồ diễn khổ không diệu kệ.

   Hữu bạch:

   Ô hô! Kinh song lãnh tẩm tam canh nguyệt, Thiền thất hư minh bán dạ đăng.

   Như thị:

   Tri y Thích Tử chi lưu,

   Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội. Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh:

  6. Nhứt tâm triệu thỉnh: Huỳnh Quan dã khách, Vũ phục tiên lưu,

   Đào nguyên động lý tu chơn, Lãng uyển châu tiền dưỡng tánh.

   Tả bạch:

   Tam hoa cửu luyện,

   Thiên tào vị hứa tiêu danh, Tứ đại vô thường,

   Địa phủ nan dung chuyển hạn .

   Hữu bạch:

   Ô hô! Lâm quán sương hàn đơn táo lãnh, Tiêu đàn phong thảm hạnh hoa hy.

   Như thị:

   Huyền môn đạo sĩ chi lưu, Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

   Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh:

  7. Nhứt tâm triệu thỉnh:

   Giang hồ cơ lữ, Nam bắc kinh thương, Đồ tài vạn lý du hành,

   Tích hóa thiên kim mậu dịch.

   Tả bạch :

   Phong sương bất trắc ,

   Thân cao ngư phúc chi trung, Đồ lộ nan phòng, Mạng tán dương trường chi hiểm.

   Hữu bạch:

   Ô hô! Trệ phách bắc tùy vân ám ám, Khách hồn đông trục thủy du du.

   Như thị:

   Tha hương khách lữ chi lưu, Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội. Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh:

  8. Nhứt tâm triệu thỉnh: Nhung y chiến sĩ,

   Lâm trận kiện nhi,

   Hồng kỳ ảnh lý tranh hùng,

   Bạch nhẫn tòng trung địch mạng.

   Tả bạch:

   Cổ kim sơ chấn,

   Thiếp thời phúc phá trường xuyên, Thắng bại tài phân,

   Biến địa chi thương thủ toải.

   Hữu bạch:

   Ô hô! Mịch mịch hoàng sa văn quỷ khốc, Mang mang bạch cốt thiểu nhơn thâu.

   Như thị:

   Trận vong binh tốt chi lưu, Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội. Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh:

  9. Nhứt tâm triệu thỉnh: Hoài thai thập nguyệt, Tọa thảo tam triêu,

   Sơ hân loan phụng hòa minh, Thứ vọng hùng bi hiệp mộng.

   Tả bạch:

   Phụng cung dục xướng, Cát hung chỉ tại phiến thời, Chương ngõa vị phân, Mẫu tử giai quy trường dạ.

   Hữu bạch:

   Ô hô! Hoa chánh khai thời tao cấp vũ, Nguyệt đương minh xứ phúc ô vân.

   Như thị:

   Huyết hồ sản nạn chi lưu, Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội. Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh:

  10. Nhứt tâm triệu thỉnh: Nhung di man địch,

   Ám á manh lung,

   Cần lao thất mạng dung nô, Đố kỵ thương thân tỳ thiếp.

   Tả bạch:

   Khinh khi Tam Bảo,

   Tội khiên tích nhược hà sa, Ngỗ nghịch song thân, Hung ác phù vu vũ trụ.

   Hữu bạch:

   Ô hô! Trường dạ mang mang hà nhựt hiểu, U quan ẩn ẩn bất tri xuân.

   Như thị:

   Sân ngoan bội nghịch chi lưu, Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội. Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh:

  11. Nhứt tâm triệu thỉnh: Cung vi mỹ nữ,

   Khuê các giai nhơn,

   Yến chỉ họa diện tranh nghiên, Long xạ huân y cạnh tiếu.

   Tả bạch:

   Vân thâu vũ yết, (hiết) Hồn tiêu kim cốc chi viên, Nguyệt khuyết hoa tàn,

   Trường đoạn mã ngôi chi dịch.

   Hữu bạch:

   Ô hô! Tích nhựt phong lưu đô bất kiến, Lục dương phương thảo độc lâu hàn.

   Như thị:

   Quần xoa phụ nữ chi lưu, Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội. Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh:

  12. Nhứt tâm triệu thỉnh: Cơ hàn cái giả,

   Hình lục tù nhơn,

   Ngộ thủy hỏa dĩ thương thân, Phùng hổ lang nhi thất mạng.

   Tả bạch:

   Huyền lương phục độc,

   Thiên niên oán khí trầm trầm, Lôi kích nhai băng,

   Nhứt điểm kinh hồn dạng dạng.

   Hữu bạch:

   Ô hô! Mộ vũ thanh yên hàng thước tháo, Thu phong hoàng diệp loạn nha phi.

   Như thị:

   Thương vong hoạnh tử chi lưu, Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.

   Đồng tụng:

   Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực Trượng bí mật ngôn,

   Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội. Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

   Chủ Sám thỉnh: (Văn thỉnh ngắn)

  13. Nhứt tâm triệu thỉnh:

Pháp giới lục đạo, thập loại Cô Hồn, Diện Nhiên sở thống, tịch lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo phụ mộc, mị lị vọng lượng, trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Đồng tụng:

Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực, Trượng bí mật ngôn,

Thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (3 lần)

Chủ Sám thuyết:

Cái văn: Đại địa sơn hà chi nội, không hành thủy lục chi trung, cô hồn trệ phách hoạnh tử yểu vong, thượng chí vương hầu tướng tướng, hạ chí sĩ nông công thương, tôn ty nam nữ, hoặc u tù lịnh ngữ, hoặc bộ hãm sa trường, hoặc nịch hà đọa tiệm. (tiệm hay tạm : hào sâu)

Trúng than trúng dược, tự vận tự ải, sản nạn chung thân, ôn hoàn yểu thệ, hoặc thiên lôi chấn kích, vương pháp gia hình, trú trớ vong thân, như tư đẳng loại, nan dĩ cụ trần ký vô phần mộ nhi khả y, na hữu tự đường nhi thiết tế.

Tả bạch:

Độc lập nhai sào thọ hạ, y thê hải ngạn nan đầu, tùng giao vũ đả phong suy, bất giác hàn lai thử vãng. Tứ thời vô cốt nhục dĩ truy tu. Bát tiết thiểu thân bằng nhi hưởng tế.

Hữu bạch:

Thê thê thảm thảm chỉ tại minh đồ. Yểu yểu minh minh mạc cầu xuất lỵ. Hạnh ngộ kim tiêu vô giá chi hội, trượng thừa hoằng nguyện bí mật chi công, hà sa Phật tử, tùng tư nhập thánh siêu phàm, lụy thế oan thân, tự thử thừa ân giải thoát.

Tả bạch thán:

Di, liên đài bất ly đương xứ, tịnh độ chỉ tại mục tiền, bất lao đàn chỉ chứng vô sanh, tức tâm tiện tham Quán Tự Tại.

Tiến vãng sanh:

Nam mô Vãng Tây phương Bồ Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

Tùy tâm có thể niệm chú vãng sanh!

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di đa tất đam bà tỳ.

A di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na chỉ, na ca lệ ta bà ha.

Vũ xích ! Đồng tụng kệ:

Giác hoàng mật ngữ tráng hoàng đô, Đại xiển tôn phong hà xứ vô,

Nhứt thiên giai khí di tinh đẩu, Vạn tượng đằng huy diệu chúc lư, Tiếp dẫn tứ sanh đăng cữu phẩm, Đề huề lục đạo xuất tam đồ,

Thữ dạ hạnh phùng lương tiêu cảnh, Chung khánh giao gia khả thán cô.

Tả hữu bạch: Chấn linh…(3 hồi rung linh) . triệu thỉnh. Đồng tụng:

Dĩ thử chấn linh thân triệu thỉnh, Cô hồn văn triệu nguyện lai lâm, Trượng thừa Tam Bảo Lực gia trì, Thử dạ kim thời lai phú hội,

Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Phật, Viên Mãn Báo Thân Lô Giá Na Phật, Tam Loại Hóa Thân Thích Ca Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Thập Phương Tam Thế Nhất Thế Phật, Tây Phương Tiếp Dẫn A Di Đà Phật.

Sạ nhật hoang giao khứ ngoạn du, Hốt đổ nhứt cá đại đức, khô lâu, Kinh các tòng trung thảo một khưu, Lãnh dưu dưu, Phong suy hà diệp đảo sầu, Khô lâu khô lâu, Nễ tại đích thủy hà biên, Ngọa sái thanh phong, thúy tảo vi chiên, nguyệt tác đăng, lãnh thanh thanh, hựu vô nhất cá, lai vãng đệ huynh. Khô lâu khô lâu. Nễ tại lộ bàn, Giá quân tử, Nễ thị thùy gia nhất cá tiên vong, Võ đả phong xuy tợ tuyết sương, thống can

trường, Lệ uông uông, Khô lâu khô lâu! Ngã kháng nễ, chỉ lạc đắc nhứt đối nhãn khuôn, kham thán phù sanh năng kỷ hà, kim ô ngọc thố lai vãng như thoang, bách tuế quang âm nhứt sát na, mạc ta đà, tảo cầu xuất ly liễu, khổ hải kiếp ma, kim tiêu thí chủ, tu thiết minh dương hội, Kim lư nội, tài phàn trước bảo hương, quảng triệu cô hồn phú đạo tràng, tiêu tội chướng! Thọ triêm phước lợi! Tốc vãng Tây phương!

Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da. Cô hồn văn triệu, văn triệu nguyện lai lâm.

Thượng lai triệu thỉnh, tất dĩ lai lâm, đại chúng từ bi, tề thinh tán trạo:

Đồng tán trạo:

 • Tu thiết trai diên,
  • A Nan nhơn duyên khởi,
  • Cứu khổ Quán Âm,
  • Thị hiện Tiêu Diện quỷ.
  • Niệm Phật tuyên dương,
  • Bí mật công đức lực,
  • Bạt tế cô hồn,
  • Lai thọ cam lồ vị.
 • Cận đại tiên triều,
  • Đế chúa tôn vinh vị,
  • Huân thích hầu vương,
  • Ngọc diệp kim chi quý,
  • Tể chấp trung cung,
  • Thể nữ tân phi loại,
  • Mông đoạn hoa tư ,
  • Lai thọ Cam lộ vị.
 • Quốc sĩ triều thần,
  • Kinh vĩ khuông thời thế,
  • Mục hóa lê dân,
  • Vị toại trung lương chí,
  • Thất sủng hoài ưu,
  • Trích giáng biên bang địa,
  • Luyến quốc du hồn,
  • Lai thọ cam lồ vị.
 • Võ tướng nhung thần,
  • Thống lãnh tam quân đội,
  • Kiết trận giao phong,
  • La cổ huyên thiên địa,
  • Bắc chiến nam chinh,
  • Thất hảm sa trường nội,
  • Vị quốc vong xu,
  • Lai thọ cam lồ vị.
 • Học cổ cùng kinh,
  • Cẩm tú văn chương sĩ,
  • Ưởng tiếc du quang,
  • Khổ chí hàn song nội,
  • Mạng vận ta đà,
  • Kim bảng vô danh tự,
  • Uất uất u hồn,
  • Lai thọ cam lồ vị.
 • Cát ái từ thân,
  • Tảo nhập không môn nội,
  • Phỏng đạo tầm sư,
  • Chỉ vị siêu sanh tử
  • Thử vãng hàng lai,
  • Bất giác vô thường chí,
  • Phản chiếu hồi quang,
  • Lai thọ cam lồ vị.
 • Vũ phục huỳnh quan,
  • Tảo phát tu chơn chí,
  • Luyện dược thiêu đơn,
  • Dưỡng tánh hoàn nguyên khí,
  • Khổ hạnh lao thần,
  • Chỉ vọng đăng tiên vị,
  • Mạc luyến di hình,
  • Lai thọ cam lồ vị.
 • Hiếu tử hiền tôn,
  • Nghĩa dũng trung lương sĩ,
  • Liệt nữ trinh thê,
  • Thị tử như quy khứ,
  • Trượng tiết vong xu,
  • Thiên cổ lưu anh khí,
  • Cảnh cảnh linh hồn,
  • Lai thọ cam lồ vị.
 • Nữ đạo ni lưu,

  Thân trụ hoàng kim địa, Loan phụng duyên không, Bất nhiễm nhơn gian sự.

  Vị liễu vô vi,

  Lưu lãng hư sanh tử, Thanh tịnh u hồn, Lai thọ cam lồ vị.

 • Địa lý thiên văn,

  Y dược âm dương loại, Bốc quải chiếm quy, Phong lãm tinh tinh sĩ, Báo kiết đàm hung,

  Nan miễn vô thường đối, Xả ngụy qui chơn,

  Lai thọ cam lồ vị.

 • Tọa mãi hành thương, Chủng chủng kinh dinh bối, Nghệ thuật đa năng,

  Mậu dịch cầu tài lợi, Bối tỉnh ly hương,

  Tử tại tha phương địa, Lữ mộng du du,

  Lai thọ cam lồ vị.

 • Phạm pháp tao hình, Lao ngục trường u hệ, Phụ mạng mưu tài,

  Trái chủ oan gia loại, Ác tật thiên tai, Đống tử cơ vong bối, Tốc ly huỳnh tuyền, Lai thọ cam lồ vị.

 • Mã đạp xa thương, Tường áp thân hình tổi, Quỷ kích lôi oanh,

  Tự vẫn huyền lương ải, Thủy hỏa phàn phiêu,

  Hổ giảo xà thương loại, Cửu hoạnh cô hồn,

  Lai thọ cam lồ vị.

 • Ẩm huyết nhự mao, Sanh trưởng man di địa, Phụ trái thường lao,

  Tỳ thiếp tinh nô lệ, Ám á manh lung, Tàn tật vô y thị, Thọ khổ oan hồn, Lai thọ cam lồ vị.

 • Ngỗ nghịch gia nương, Oán độc thiên hòa địa, Báng Phật khi Tăng,

  Hủy tượng phàn kinh kệ, Tà kiến thâm trầm,

  Khổ báo vô biên tế, Thập ác uông hồn, Lai thọ cam lồ vị.

 • Uổng tử thành trung,
  • Phúng phúng (táp táp) bi phong khởi,
  • Quỉ môn quan tiền,
  • Kíu khổ thanh động địa,
  • Hữu chủ vô y,
  • Thập loại cô hồn quỉ,
  • Chuyên đẳng kim tiêu,
  • Lai thọ cam lộ vị.
 • Bát hàn bát nhiệt,
  • Nê Lê A tỳ ngục,
  • Nựu giới già tỏa,
  • Nghiêm hình đa khổ cụ,
  • Tiễn huyết lâm thân,
  • Hổ giảo bi thê thảm.
  • Thử đẳng cô hồn,

   Phần Âm

   Phần Âm


  • Lai thọ cam lồ vị.

   Tám địa ngục lạnh (bát hàn, 8 băng ngục) :

   1) Arbuda (Át-phù-đà) dịch là pháo, lạnh bỏng bung da ra, 2) Nirabuda (Ni-la-phù-đà) dịch là liệt pháo, lạnh bỏng toét da, 3) Atata, 4) Apapa, 5) Haliadhra, hàu hàu, 3 ngục nầy lạnh điếng trong cổ họng phát ra tiếng kêu “hòu hòu” quái dị, 6) Utpala (Ôn-bát-la) lạnh ép toàn thân xanh rờn ! nỗ xé như hình hoa sen xanh! cũng gọi là ngục Thanh-liên-hoa, 7) Padma (Ba-đầu-ma hay Bát-đặt-ma) do sức ép cho thân đỏ ửng rời nỗ ra trông như cánh sen đỏ, cũng gọi là ngục Hồng-liên-hoa, 8) Mahapadma (Ma-ha-bát-đầu-ma) ép thật đỏ, phù ra thật lớn rồi nở xé toẹt ra lớn gấp đôi ngục Padma ! cũng gọi là ngục Đại-hồng-liên-hoa.

   Tám địa ngục lạnh (bát hàn, 8 băng ngục) :

   1) Arbuda (Át-phù-đà) dịch là pháo, lạnh bỏng bung da ra, 2) Nirabuda (Ni-la-phù-đà) dịch là liệt pháo, lạnh bỏng toét da, 3) Atata, 4) Apapa, 5) Haliadhra, hàu hàu, 3 ngục nầy lạnh điếng trong cổ họng phát ra tiếng kêu “hòu hòu” quái dị, 6) Utpala (Ôn-bát-la) lạnh ép toàn thân xanh rờn ! nỗ xé như hình hoa sen xanh! cũng gọi là ngục Thanh-liên-hoa, 7) Padma (Ba-đầu-ma hay Bát-đặt-ma) do sức ép cho thân đỏ ửng rời nỗ ra trông như cánh sen đỏ, cũng gọi là ngục Hồng-liên-hoa, 8) Mahapadma (Ma-ha-bát-đầu-ma) ép thật đỏ, phù ra thật lớn rồi nở xé toẹt ra lớn gấp đôi ngục Padma ! cũng gọi là ngục Đại-hồng-liên-hoa.

 • Cơ hỏa yên viêm,
  • Lịch kiếp thiêu thân thể,
  • Nhân địa xan tham,
  • Quả báo đa thử loại,
  • Phúc như thương hải,
  • Hầu tợ châm phong tế,
  • Thử dạ kim thời,
  • Lai thọ Cam lộ vị.
 • Tượng mã đà lô,
  • Lân giáp vũ mao loại,
  • Đồ cát loát liệt,
  • Sanh tử vô biên tế,
  • Hộ thực hộ thưởng,
  • Tự thọ thùy nhân thế,
  • Thử đẳng cô hồn,
  • Lai thọ Cam lồ vị.
 • Vương hầu tướng tướng,
  • Cửu lưu tinh bách nghệ,
  • Trục nhựt tham sân,
  • Bỉ thử tranh nhàn khí,
  • Nhứt đán vô thường,
  • Thọ khổ vô nhân thế,
  • Thử dạ kim thời,
  • Lai thọ Cam lồ vị.
  • Kinh nói : loại quỉ đói, bụng lớn như núi, càn cổ nhỏ như cây kim, muốn ăn thì dồ ăn lại hoá thành lửa ! Nhờ vào pháp lực thần chú giữ đồ ăn nguyên vẹn, nghiệp cổ nhỏ được cởi mở nên mới thọ pháp thực.
  • Cầm thú giết hại lẫn nhau, con lớn con bé, thú vật ăn người ! Người ăn thú vật còn nhiều hơn nữa! Địa-ngục bao giờ vơ !
  • Cửu lưu : 9 học phái ở thời chiến quốc của Tàu 1) Nho gia, 2) Đạo gia, 3) Pháp gia, 4) Tung-hoành, 5) Mặc gia, 6) Danh gia, 7) Nông gia, 8) Tạp gia, 9) Âm dương gia.
  • Kinh nói : loại quỉ đói, bụng lớn như núi, càn cổ nhỏ như cây kim, muốn ăn thì dồ ăn lại hoá thành lửa ! Nhờ vào pháp lực thần chú giữ đồ ăn nguyên vẹn, nghiệp cổ nhỏ được cởi mở nên mới thọ pháp thực.
  • Cầm thú giết hại lẫn nhau, con lớn con bé, thú vật ăn người ! Người ăn thú vật còn nhiều hơn nữa! Địa-ngục bao giờ vơ !
  • Cửu lưu : 9 học phái ở thời chiến quốc của Tàu 1) Nho gia, 2) Đạo gia, 3) Pháp gia, 4) Tung-hoành, 5) Mặc gia, 6) Danh gia, 7) Nông gia, 8) Tạp gia, 9) Âm dương gia.
 • Sân tâm bố thí,
  • Đọa tại Tu la loại,
  • Tuy dữ thiên đồng,
  • Ác tâm tật đố xí,
  • Dữ thiên tương tranh,
  • Thọ khổ vô cùng tế,
  • Thử đẳng cô hồn,
  • Lai thọ cam lồ vị.
 • Nhị thập bát thiên,
  • Thọ lạc vô tỷ đối,
  • Vị ngộ chơn thường ,
  • Đồng cư tam giới nội,
  • Thọ tận thiên niên,
  • Hoàn nhập luân hồi thú,
  • Thử đẳng cô hồn,
  • Lai thọ cam lộ vị.
  • Tu-la chỉ thua trời về hào quang và quốc độ, còn tài phép ngang sức, luôn luôn đem la-binh gây chiến với trời, chết vô số !
  • Dù hưởng mọi sự sung sướng, nhưng vẫn còn trong ba cõi : Dục-giới, Sắc-giới và Vô-sắc-giới. Hết phước liền trở về lục đạo

  ! Tóm lại không có cõi trời nào là vĩnh viễn bất sanh bất diệt cả.

  • Tu-la chỉ thua trời về hào quang và quốc độ, còn tài phép ngang sức, luôn luôn đem la-binh gây chiến với trời, chết vô số !
  • Dù hưởng mọi sự sung sướng, nhưng vẫn còn trong ba cõi : Dục-giới, Sắc-giới và Vô-sắc-giới. Hết phước liền trở về lục đạo

  ! Tóm lại không có cõi trời nào là vĩnh viễn bất sanh bất diệt cả.

 • Đại thí môn khai,
  • Tiến bạt cô hồn bối,
  • Tổ nể tiên vong,
  • Ngủ tánh oan gia loại,
  • Bát nạn tam đồ,
  • Bình đẳng cu siêu tế,
  • Trượng Phật quang minh,
  • Lai thọ cam lồ vị.
  • Thỉnh thọ cam lồ vị.
 • A Di Đà Phật,
 • Túc hữu vô biên thệ,
 • Quảng kiến mê đồ,
 • Khổ hải thường phiêu nịch,
 • Thùy thủ ân cần,
 • Đặc giá từ hàng tế,
 • Phổ tải chúng sanh,
 • Đồng phú liên trì hội.

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)

*****

PHẦN-KHOA-MÔNG-SƠN-THÍ-THỰC-NHỰT-DỤNG

(Đại chúng đồng tụng)

Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát. (3 lần)

Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành, Thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn,

Cô hồn nhược yếu sanh Tịnh Độ, Thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh.


Nhược nhơn dục liễu tri, Tam thế nhứt thế Phật, Ứng quán pháp giới tánh, Nhứt thiết duy tâm tạo.

 • Phá địa-ngục chơn ngôn: (thần chú phá địa-ngục)

  – Án Dà Ra Đế Gia Tóa Ha. (3 lần)

  Ấn phá địa ngục

 • Phổ triệu thỉnh chơn ngôn: (thần chú mời thỉnh tất cả)

  -Nam Mô Bộ Bộ Đế Rị, Dà ri, Đa rị, Đát Đa Nga đa Da. (3 lần)

 • Giải oan kiết chơn ngôn: (thần chú giải trừ oán kết)

-Án Tam Đà Ra, Dà Đà Ta Bà Ha. (3 lần)

Ấn Triệu ThỉnhẤn Thôi Tội

-Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

-Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật

-Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

-Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

-Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

-Nam Mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát

-Nam Mô Khởi Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

( Bảy thánh hiệu tụng 3 lần )


Ấn Oai Đức

Phật-Tử. Hữu Tình. Cô Hồn

Quy y Phật, quy y Pháp, Quy y Tăng Quy y Phật lưỡng túc tôn,

Quy y Pháp ly dục tôn,

Quy y Tăng chúng trung tôn,

Quy y Phật kính, quy y Pháp kính, quy y Tăng kính.

( các câu này đọc 3 lần )

Phật tử sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham sân si, Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, Nhứt thiết Phật tử giai sám hối.

Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham sân si, Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

Nhứt thiết Hữu tình giai sám hối.

Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham sân si, Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, Nhứt thiết Cô hồn giai sám hối.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, Tự tánh pháp môn thệ nguyện học, Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

* Diệt định nghiệp chơn ngôn:

(chú diệt các định nghiệp )

-Án Bát ra mạt lân đà nãnh Ta Bà Ha. (3 lần) ( chú này của Địa Tạng Vương Bồ Tát )

Ấn Diệt Định Nghiệp


 • Diệt nghiệp chướng chơn ngôn: Ấn Diệt Tội


  -Án A Lỗ Lặc Kế Ta Bà Ha. (3 lần)


 • Khai yết hầu chơn ngôn: (chú mở cổ nhỏ như kim hóa lớn) Ấn Khai Yết Hầu

  -Án Bộ Bộ Để Rị, Dà Đa Rị, Đát Đa Nga Đa Da. (3 lần)

  Xin đừng nhầm với câu chú Phổ triệu thỉnh, vì khác xa.


 • Tam muội da giới chơn ngôn: (Kiết ấn tam muội Ấn Tam Muội Gia Giới

  viết 3 chữ Lam. Để Pháp đàn thành Tam Muội da giới).

  -Án Tam Muội Da, Tát Đỏa Phạm. (3 lần)

 • Biến thực chơn ngôn: (Quán tưởng hóa cơm cháo đầy khắp hư không, 1 biến ra vô lượng. Đói được no đủ, khổ được giải thoát. Tột đến chỗ không phải 1, cũng không phải vô lượng, mà 1 mà vô lượng mới gọi là thí vô giá.

Kiết ấn cam-lồ [ngón cái chận móng ngón vô danh giữ cong lại sát vào lòng bàn tay] viết chữ Án-lam { } trên các món ăn).


– Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa, Phạ lồ chỉ đế, Án tam bạt ra, tam

bạt ra hồng. (3 hay 7 lần)

* Cam lồ thủy chơn ngôn: (lấy hương khoanh 2 vòng tròn

Ấn Phụng Thực

theo chiều phải trên chén nước và viết chữ Lam)

– Nam Mô Tô Rô Bà Da, Đát tha nga đa da,

Đát điệt tha, Án, Tô rô Tô rô, Bát ra tô rô, Bát ra tô rô, Ta Bà Ha. (3 lần)


 • Nhứt tự thủy luân chơn ngôn: (chén nước vừa rồi, rưới xuống từng giọt và đọc chú 3

  lần)

  • Án, Noan Noan Noan Noan Noan. (3 lần)
 • Nhũ hải chơn ngôn: (chú hóa ra biển sữa)

  Ấn Tam Muội Biến thực biến thủy


  • Nam Mô Tam Mãn Đa, Một Đà Nẫm, Án Noan. (3 lần)

   Nam Mô Đa Bảo Như Lai Ấn Di Đà Như Lai


   Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai

   Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai

   Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai

   (Tụng 3 lần)

   Thần chú gia trì tịnh pháp thực, Phổ thí hà sa chúng Phật tử, Nguyện giai bảo mãn xả xan tham, Tốc thoát u minh sanh Tịnh Độ, Quy y Tam Bảo phát Bồ đề,

   Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, Công đức vô biên tận vị lai,

   Nhứt thiết Phật tử đồng pháp thực.

   Thần chú gia trì pháp thí thực, Phổ thí hà sa chúng Hữu tình,


   Nguyện giai bảo mãn xả xan tham, Ấn Tam Bảo Thí Thực

   Tốc thoát u minh sanh Tịnh Độ,

   Quy y Tam Bảo phát Bồ đề,

   Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, Công đức vô biên tận vị lai,

   Nhứt thiết Hữu tình đồng pháp thực.

   Thần chú gia trì cam lồ thủy, Phổ thí hà sa chúng Cô hồn,

   Nguyện giai bảo mãn xả xan tham, Ấn Cam Lồ


   Tốc thoát u minh sanh Tịnh Độ, Quy y Tam Bảo phát Bồ đề,

   Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, Công đức vô biên tận vị lai,

   Nhứt thiết Cô hồn đồng pháp thực.

   Nhữ đẳng Phật tử chúng, Ngã kim thí nhử cúng,

   Thử thực biến thập phương, Nhứt thiết Phật tử cọng, Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhứt thiết,

   Ngã đẳng dữ Phật tử, Giai cọng thành Phật đạo.

   Nhữ đẳng Hữu tình chúng, Ngã kim thí nhử cúng,

   Thử thực biến thập phương, Nhứt thiết Hữu tình cộng, Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhứt thiết,

   Ngã đẳng dữ Hữu tình, Giai cọng thành Phật đạo.

   Ấn Cam Lồ   Nhữ đẳng Cô hồn chúng, Ngã kim thí nhử cúng,

   Thử thực biến thập phương, Nhứt thiết Cô hồn cọng, Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhứt thiết,

   Ngã đẳng dữ Cô hồn,

   Giai cọng thành Phật đạo.

   Ấn Phụng Thực


 • Thí vô giá thực chơn ngôn:

Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)


Ấn Phổ Cúng Dường

 • Phổ cúng dường chơn ngôn:

-Án nga nga nẳng, Tam Bà Phạ Phiệt, Nhựt Ra Hồng. (3 lần)

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh và vãng sanh . Đốt sớ điệp Chủ Sám xướng:

Thượng lai, tu thiết trai diên thí thực cô hồn, sự dĩ hoàn long, cẩn cụ điệp văn, ngoại đàn trượng bằng hỏa hóa.

Đồng tụng – Hồi hướng:

Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh.

Quán Tự-tại Bồ-tát, hành thâm bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thế khổ ách.

Xá-lợi tử ! sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không,không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị.

Xá-lợi tử ! thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp. Vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận. Nãi chí vô lão, tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc,

Dĩ vô sở đắc cố. Bồ-đề-tát-đỏa y bát-nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam thế chư Phật y bát-nhã ba-la-mật-đa cố, đắc a-nậu- đa-la tam-niệu tam-bồ-đề.

Cố tri bát-nhã ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chơn thật bất hư. Cố thuyết bát-nhã ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, bồ-đề, tát-bà-ha. (3 lần)

Chú vãng sanh:

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa giạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa, dà gi nị, già già na, chỉ đa ca lỵ, Ta Bà Ha.

(3 lần)

Đồng tán:

Án ta ma ra, Ta ma ra, Di ma nẳng, Tát cáp ra, Ma ha thính, Cáp ra hồng. (3 lần)

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường, Trú dạ lục thời hằng cát tường, Nhứt thiết thời trung cát tường giả, Nguyện chư thượng sư ai nhiếp thọ.

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường, Trú dạ lục thời hằng cát tường, Nhứt thiết thời trung cát tường giả,

Nguyện chư Tam Bảo ai nhiếp thọ.

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường, Trú dạ lục thời hằng cát tường, Nhứt thiết thời trung cát tường giả, Nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ.

Tứ sanh đăng ư bảo địa, Tam hữu thác hóa liên trì,

Hà sa ngạ quỷ chứng Tam Hiền, Vạn loại hữu tình đăng Thập Địa.

Nam mô Siêu Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Chủ sám phục nguyện, Phục Dĩ Văn :

Kiến văn như huyễn ế, Tam giới nhược không hoa, Văn phục ế căn trừ,

Trần tiêu giác viên tịnh.

Chủ sám:

Chơn nguyên trạm tịch, nãi tội tánh chi bổn không, khổ hải hồng thâm trục vọng ba nhi bất tức, do chúng sanh chi nghiệp cảm, trí trường kiếp dĩ trầm luân, thọ báo địa ngục chi trung, vĩnh ly khổ sở, chuyển sanh ngạ quỷ chi nội, trường nhận cơ hư, ký vô giải thoát chi kỳ, ninh hữu siêu thăng chi lộ, mỵ trượng Như Lai chi từ nguyện, hạt giải ác thú chi đảo huyền, chú tụng chơn thuyên, thí cam lồ chi pháp thực, đăng nhiên bảo cự, chúc minh giới chi u đồ, phổ sử mê lưu, cu siêu lạc quốc. Kim dạ đạo tràng, dĩ thử thí thực công đức, hồi hướng thiết vi sơn nội. Diện Nhiên Đại Sĩ, thống lãnh tam thập lục bộ, vô lượng vô biên, hằng hà sa số, chư ngạ quỷ chúng.

Tả bạch phục nguyện:

Tự tùng khoáng kiếp, trực chí kim sanh, thích nghiệp chướng dĩ tiêu dung, tuyết tội khiên nhi thanh tịnh, hoạch thang dõng phất, biến thành bát đức chi liên trì, lư diệm giao huy, hóa tác thất trân chi hương cái, kiếm thọ giai vi ngọc thọ, đao sơn tận tác bảo sơn, biến giới thiết sàng, hiện Bồ Đề chi pháp tọa, mãn phủ đồng chấp, hóa cam lồ chi đề hồ, vãng tích trái chủ chi tương phùng, câu mông giải thoát, tích kiếp oan gia chi cọng hội, các toại tiêu diêu, ngục chúa hưng từ, minh quang trì thiện.

Đồng tụng:

Đa sanh phụ mẫu, tùng tư nhập thánh siêu phàm, lụy thế oan thân, tự thử thừa ân giải thoát. Thiên thượng ngũ suy bất hiện, nhơn gian tứ tướng giai không, tu la xả tận sân tâm, địa ngục tức chư khổ não, hà sa ngạ quỷ, hóa nhiệt não nhi tác thanh lương, vạn loại hàm sanh, xả mê đồ nhi đăng giác ngạn.

Chủ sám:

Phổ nguyện:

 • Thử quốc độ, tha quốc độ, vô lượng chư quốc độ, nhứt thiết hữu tình cọng chứng chơn thường.
 • Thử thế giới, tha thế giới, vô lượng chư thế giới, vô tận hàm thức, tề thành Phật đạo.

Tứ ân tổng báo, Tam hữu quân tư,

Pháp giới chúng sanh, Đồng viên chủng trí.

Đồng tụng:

Chư Phật chánh pháp Bồ Tát Tăng,

Trực chí Bồ Đề ngã quy y Ngã dĩ sở tu chư thiện căn,

Vị lợi hữu tình nguyện thành Phật.

Chủ Sám: (Thủ xích) :

Thế xuất thế gian. (3 lần) Tung vãi gạo muối.

Đồng hòa:

Tùy nguyện sở thành. (3 lần)

Đồng tụng:

Cẩn y du già giáo,

Kiến trí khải pháp diên, Phổ nguyện chư hữu tình, Giai cọng thành Phật đạo.

Tả bạch thỉnh:

Thử kiết viên mãn phụng tống ấn:

Án cán tư ra, mục khất tra mục. (3 lần)


(Gia Trì Kiết Ấn Phụng Tống – và hạ đàn).

Tụng Chú Bổ Khuyết : (khuyết ấn , khuyết tụng v.v..) nên chọn Việt!

A.Giọng theo tàu cổ :

Ngàn hoa thư lai, tát đả tồ, tát mo de, mo nại bo lạt de, hoa thư lai, tát đỏa tỳ, no bốc tỳ sắc soán, thức lí thừ, min phín ngỏa, tô nỗ thúc, min phía ngỏa, A nô lai phíc tồ, min phín ngỏa, tô bố tô,min phín ngỏa, tát lỳ hoa xuật tì, min phút lai de xà, tát lì hoa, đát lì mo, tô choen min mịt thạc, thít lý dòn, cót rô hồng.

Ho ho ho ho ho hộc, phín co màn, tát lì hoa hát tháp, cót thạc, hoa thư lai, mo min mìn choen, hoa thư lai, phín ngỏa, mo ho tát mo de, tát đỏa ha.

B. Theo giọng Việt :

Án cán tư ra, tát đỏa tô, tát ma da, ma nạp ba lạt da, cán tư ra, tát đỏa đế, noa bát đế sắc soán, đắc lý sừ, di phín ngỏa, tô độ thúc, di phín ngỏa, A noa ra ngật đô, di phín ngỏa, tô bố tô, di phín ngỏa, tát lì cán mậu đề, di bất ra da trà, tát lì cán, các lì ma, tô choen di tắc đạt, thích lì dương, cốt rô hồng.

Ha ha ha ha ha hộc, phín cát loan, tát lì cán đáp tháp, cát đạt, cán tư ra, ma di môn choen, cán tư ra phín ngỏa, ma ha tát ma da, tát đỏa ha.

Thí thực công đức thù thắng hạnh, Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh! Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Thập phương tam thế nhứt thế Phật, Văn Thù Phổ Hiền Quán Tự Tại, Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát,

Ma ha bát nhã ba mật.

Tả bạch :

Thượng lai tu thiết mông sơn, cam lồ pháp thực nhứt diên, công đức viên mãn, phổ triêm sa giới.

*Hòa Nam ! *Thánh chúng !

Đồng đứng dậy : Tự Quy :

*Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, Phát vô thượng tâm.

*Tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.

*Tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thế vô ngại.

Nguyện dĩ thử công đức Trang nghiêm Phật Tịnh Độ Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ Nhược hữu kiến văn giả Tất phát Bồ-đề tâm Tận thữ nhứt báo thân

Đồng sanh Cực-Lạc quốc.

(Ban nhạc trổi nhạc tiễn chư tôn về tổ đường)

Danh Sách Chư Tôn Và Phật Tử Ấn Tống Kinh Du Gi Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi

HT. Thích Như-Huệ 500Đ. TT.Thích Nhật-Tân 1000Đ.TT.Thích Quảng Ba 200Đ. TT.Thích Tâm Phương 200Đ. SC Thích nữ Hạnh Nguyên 500Đ. Chùa Bảo Vương 300Đ.Qun Thế m Ni Tự 300Đ. Chùa Phật Quang 200Đ.Lê xuân Hoàng 100Đ. Gđ Bảo Minh Nhuận Thiện 200Đ. Ông Bà Trần Đệ & Lâm An Liên 300Đ. Ông bà Đoàn thanh Tịng v Lý Lang 100Đ. Gđ Thái thị Kim Chi 50Đ. Gđ Nguyễn Đắc Như Ái 20Đ. V Tuyết Ánh 250Đ. Nguyễn văn Độ 100Đ. Dương Thị Nhn PD Diệu Hạnh 150Đ. Minh Trí 50Đ. Thái thị Ngọc Diệp 20Đ. Ngọc Hạnh 150Đ. Gđ Đỗ thị Mỹ Dung 25Đ. Gđ Diệu Huệ Trần thị Phúc 20Đ. Gđ Diệu Hoa Trần thị Liên 50Đ. Gđ Thiện Nguyện Trần thị Mn 50Đ. Gđ Thiện Niệm Trần thị Trang 100Đ. Gđ Thiện Tnh Phan thị Thiền 50Đ.Gđ Thiện Huệ Tăng ngọc Thuận 10Đ. Gđ Nguyên nghĩa Vy thi Dinh 200Đ. Gđ Thiện Hiền Trần lệ Thu 50Đ. Gđ Hải Hạnh & Giác Định 200Đ. Gđ Chúc Đoan Nguyễn thị Xuân 100Đ.

Đồng Hồng 100Đ. Gđ Tâm Lễ 100Đ. Chân Phúc Hiền Phan văn Thanh Thiên Hoa 50Đ. Lâm Huệ Lan 50Đ. Ngọc Liên 50Đ. Chúc Nhiệm, Tú An 50Đ. Mỹ Kim 50Đ. Trần Viết Ngào 50Đ. Ánh Ngọc 40Đ. Trần Nguyên Trung 30Đ.Lâm Minh Hải 30Đ. Lâm Tố Phượng 30Đ. Lâm minh Hùng 30Đ. Chơn Ngọc 25Đ. Ngọc Truyền 20Đ. Lâm Caroline 20Đ.

Lm kiến Đông 20Đ. Thiện Anh Lạc 20Đ. Trương Thị Hồng Liên 20Đ.

Minh Nhơn Hà quốc Long 20Đ. Huệ Thnh Nguyễn Hồng Hải 20Đ. Ngộ Ngọc 20Đ. Thiện Tường Phượng Các 20Đ. Chân huệ Phan thị Ngọc Hiền 20Đ. Nguyên Hương 10Đ. Chơn Linh 10Đ. Thiện Tịnh Ngộ 10Đ. Diệu Thông 10Đ. Ngọc Thuận 10Đ. Nguyễn thị Lịch 10Đ. Diệu huệ Nguyễn hồng Hà 10Đ. Thiện Cẩm u thị Gắt 10Đ. Viên Pháp 5Đ. Đức Thành 5Đ. Bảo Minh Quang Nguyễn Thanh Phong 100Đ. Gđ Bảo Minh Đạo Nguyễn b Phụng, Bảo diệu Ngọc Đặng thị Kim Chi, Bảo Diệu Chu Nguyễn thị Phương Thảo, Bảo diệu Bích Nguyễn thị Phương Yến, Bảo Minh An Vương Hoà Bình 300Đ. Gđ Thạch Son So Gech & vợ Phạm thị Kim Oanh, Thạch sochanok, Thạch sopheari [Kỳ siu ấu vong nữ Thạch Steven PD Bảo Ly cầu vang sanh] 200Đ. Nguyễn thị Thi PD Diệu Thông 150Đ. GĐ.Bảo Minh Đức Lâm Trí Dũng 500Đ. Lữ thị Cc pd Mỹ Tnh & DS Phạm Thnh Tuấn 200Đ. Bảo Diệu Tm Lý Ngọc Lin

100Đ. Gđ Tịnh Thanh Đoàn Hoài Vân 50Đ. Phan thị Cc pd Tịnh Thiện 100Đ. Tịnh Quảng Đức 50Đ. Gđ Hoàng Tùy 200Đ. Mai Thị Phiến 100Đ. Cô Trúc Diệu 50Đ. Diệu Phước Hương Linh 50Đ. Chơn Niệm Đức 50Đ

Đạo Trng Bảo Liện 165Đ.(CaLi). Chu Tuyết Thanh 50Đ. Chu huệ Linh 15Đ. Diệu Quang Vũ thị Phương 50Đ. Gđ Mỹ Loan 100Đ.

Bà Tư Diệu Thiện 50Đ. Giác Hóa 50Đ. Giác Thùy 350Đ. Diệu Khánh 50Đ. LÊ thị Mai Thiện Hoa 50Đ. Nguyễn Tường Khoa Linh Tam 100Đ.

Trần văn Thanh Thiện

Quang 30Đ. Gs. Nguyễn Đức Vạn PD Chính Đức & b Ngơ Triều Kim PD Chân Phúc 500Đ (ở Mỹ). Ngồi ra cĩ Hai Vị cúng dường 2 bì thơ, mỗi bao thơ 100Đ. Nhưng không đề danh tính .Kính xin ghi nhận!

Kính nguyện hồi hướng công đức ti trợ Ấn Tống nầy lên Chư Phật, Chư Bồ Tt Thy Từ Chứng Minh Gia hộ cho quí Ngi, Quí vị Vin mn cc hạnh lành, trên đền bốn n trọng ! Dưới cứu ba đường khổ !

Chúng Đệ Tử Nguyện Hồi Hướng Ấn Tống Kinh nầy cho Cửu Huyền Thất Tổ, Đa sanh Phụ Mẫu, Bá Thúc Cô Di, Huynh Đệ tỷ muội, Viễn cận thn bằng, H sa ngạ quỉ, m Linh Cơ Hồn , nhứt thiết hoạnh tử yểu vong đều nhờ Hồng Ân Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Tăng Bi mẫn tiếp độ, sớm thoát tam độ lục đạo, sớm ngộ php mơn mầu nhiệm ,sớm thốt lun hồi, đồng thnh Phật Đaọ.

Nhứt Tâm Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo

Đôi nét về HT Thích Huyền Tôn

HT sinh năm Mậu Thìn (1928) tại Quảng Ngãi, Việt Nam, xuất gia năm 1934 (Giáp Tuất), thọ sa di năm Tân Tỵ ( 1941); Thọ cụ túc giới năm Đinh Hợi (1947). Cử Nhân Hán Học Bộ Giáo Dục Quốc Gia VN (1960, Đại Học PG Tây Thiên. Giáo Sư các Phật Học Đường Bảo Lâm (Mỹ Khê, Quảng Ngãi), Phật Học Đường Kim Liên (Tịnh Giang, Quảng Ngãi); Phật Học Đường Quang Minh (Sàigòn); GS Việt Văn Trường Bồ Đề, Sàigòn. Quyền Chánh Đại Diện PG Tỉnh Gia Định (1967-1972). Định cư tại Melbourne, Uc Châu từ năm 1980 đến nay. Sáng lập viên Hội PGVN tại Victoria (1981); Sáng lập viên GHPGVNTN Uc Đại Lợi-Tân Tây Lan (1981). Chủ bút tờ báo Phật Giáo VN Uc Châu (1984-1989).

Hiện là Chứng Minh Đạo Sư GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL. Viện Chủ Chùa Bảo Vương, Victoria, Uc Châu.

Tác phẩm đã in: Báo Phụ Mẫu Trọng An Kinh (196); Chư Kinh Mật Chú (1994); Kinh Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi.v.v……

Tác phẩm sẽ in: Năm Ngàn Năm Văn Hiến Dân Tộc Việt Nam

Đôi nét về HT Thích Huyền Tôn

HT sinh năm Mậu Thìn (1928) tại Quảng Ngãi, Việt Nam, xuất gia năm 1934 (Giáp Tuất), thọ sa di năm Tân Tỵ ( 1941); Thọ cụ túc giới năm Đinh Hợi (1947). Cử Nhân Hán Học Bộ Giáo Dục Quốc Gia VN (1960, Đại Học PG Tây Thiên. Giáo Sư các Phật Học Đường Bảo Lâm (Mỹ Khê, Quảng Ngãi), Phật Học Đường Kim Liên (Tịnh Giang, Quảng Ngãi); Phật Học Đường Quang Minh (Sàigòn); GS Việt Văn Trường Bồ Đề, Sàigòn. Quyền Chánh Đại Diện PG Tỉnh Gia Định (1967-1972). Định cư tại Melbourne, Uc Châu từ năm 1980 đến nay. Sáng lập viên Hội PGVN tại Victoria (1981); Sáng lập viên GHPGVNTN Uc Đại Lợi-Tân Tây Lan (1981). Chủ bút tờ báo Phật Giáo VN Uc Châu (1984-1989).

Hiện là Chứng Minh Đạo Sư GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL. Viện Chủ Chùa Bảo Vương, Victoria, Uc Châu.

Tác phẩm đã in: Báo Phụ Mẫu Trọng An Kinh (196); Chư Kinh Mật Chú (1994); Kinh Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi.v.v……

Tác phẩm sẽ in: Năm Ngàn Năm Văn Hiến Dân Tộc Việt Nam