NGHI THỨC THỈNH ĐẠI HỒNG CHUNG
Chùa Bảo Vương
Thích Huyền Tôn dịch

Kệ Đã dịch Thành âm Nghĩa Tiếng Việt.

Trước khi vào Thỉnh Đại Hồng Chung, Phải hồi 3 hồi Khánh (chuông nhỏ) lại 4 tiếng, rồi tiếp Hồng chung.
Thức Hồng Chung 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn.

Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi
Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe
Cõi trần trong sạch đều thông suốt
Giác ngộ sanh linh cả mọi loài. (0)
Nghe chuông phiền não nhẹ lâng lâng
Bồ đề thêm lớn Tuệ sáng ngần
Xa rời Địa-ngục qua hầm lửa
Nguyện thành như Phật độ chúng sanh. (0).

Thần chú : Phá địa ngục :
Aùn Già Ra Đế Da Tóa Ha . (hay : Ta bà ha) 3 lần.

Sơ khấu: (khấu thỉnh đoạn nhứt)
Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu,
Bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm mầu,
Trên thấu Thiên đàng vui an lạc
Dưới thông Địa ngục diệt đau sầu ! (0) !
*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

 Nhị khấu : (khấu thỉnh đoạn hai)
Hồng chung khấu thỉnh lần thư hai,
Bảo kệ ngâm cao giọng ngân dài,
Trên thấu thiên đường trời niệm Phật
Dưới thông địa ngục ngục tiêu tai. ! (0).
*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

Tam khấu : (khấu thỉnh đoạn ba)
Hồng chung kính thỉnh lần thứ ba,
Bảo kệ ngân cao chiếu bảo tòa,
Trên thấu thiên đường thông sáu nẻo,
Dưới sâu địa ngục độ bao la. ! (0)
*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

Kính nguyện : (lời chúc)
Nguyện cầu Phật Nhựt Tăng Huy,
Pháp luân thường chuyển gió hòa dân an,
Tứ Sinh Ba cõi nhờ ân,
Luân hồi sáu đạo lụy thân đã nhiều
Nguyện cầu báo chướng đều tiêu ,
Mười loài Chín cõi An, Siêu vẹn toàn ! (0).
Trần gian duyên nghiệp lầm than
Nguyện tiêu tất cả tội mang nhiều loài .
Bão lụt đói khát nạn tai,
Nam hòa Đông thuận như đời Thuấn Nghiêu !(0).
Nghiệp phiền khổ chướng tiêu diêu,
Trận vọng binh tướng nguyện siêu liên hồng
Nhân hòa địa lợi đều thông,
Chim bay thú chạy bẫy vòng chớ vương. (0).
Cô thân lãng tử tha hương
Mau về quê mẹ trọn thương nghĩa tình
Nguyện cầu Chư Phât độ sinh
Vô biên thế giới đất trời gần xa, (0)
Viễn cận Tăng tín đàn na
Thiền môn an tịnh lợi tha đạo vàng
Long thần thổ địa hân hoan,
Hộ Tăng hộ pháp đạo tràng hưng long.
Me,ï cha, sư, hữu tồn vong,
Mất còn lợi lạc vẫn trong chơn thường.(0).
Đồng về bến giác quê hương,
Đồng đăng bỉ ngạn Tây-Phương DI ĐÀ.

*Nam MôThanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (0).
*Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (0)
*Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (0)
*Nam Mô Đương Lại Từ-Thị Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (0)
*Nam Mô Cực Lạc Thế Giới Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. (0)
*Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế Chư Phật. (0).
*Nam Mô Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đa La Ni. (0)
*Nam Mô Đại Phương Quảng Phật, Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma Ha Tát (0).
*Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).
*Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).
*Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)
*Nam Mô Từ Hàn Cứu Khổ Đai Bi Linh Cảm Quan Thế Aâm Bồ Tát Ma Ha Tát.(0)
*Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)
*Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vường Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).
*Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. (0)
*Nam Mô Già Lam Thánh Chúng, Thiên Long Bát Bộ Nhứt Thiết Chư Thiện Thần. (0)

Nguyện :
Mười phương ba đời đấng Như Lai
Tám mươi tám Phật, tọa bảo đài;
Sáu nẻo sanh linh cầu cứu khổ ,
U Linh mười loại thoát trần ai. (0).

Nam Mô Siêu Tịnh Độ Bồ tát . 3L. (0).

Thán :
Chùy chạm chuông ngân chín chục lần,
Chúng Tăng thanh tịnh lộ nghiêm thân,
Bốn thời tinh tấn tham thiền tịnh
Nhẹ bước rời đơn niệm độ sinh. (0).
Kệ :
Trăm tám chuông vàng lễ Phật danh
Trên thông dưới thấu diệu vô ngần
Sáu nẻo sinh linh cầu giải cứu
U đồ thập loại thoát hỏa khanh. (0).

Nam Mô Siệu Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát .
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. 3L (0000).


Bài kệ Chuông Nguyên Hán bản:

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới
Thiết vi u ám tất giai văn
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông
Nhứt thiết chúng sanh thành chánh giác. (0).
Văn chung thinh phiền não khinh
Trí tuệ trưởng Bồ Đề sanh,
Ly Địa ngục xuất hỏa khanh
Nguyện thành Phật độ chúng sanh,. (0).
Aùn Gìøa Ra Đế Gia Tóa Ha (Ta Bà Ha). 3L (0).

Sơ khấu :
Hồng chung sơ khấu, Bảo kệ cao âm, Thượng triệt thiên đường,
Hạ thông địa phủ. (0). *Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu Khổ Bổn Tôn, Cứu Bạt Minh Đồ,Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

Nhị khấu :
Hồng chung nhị khấu : ….(giống như Sơ khấu (0).
Hồng chung Tam khấu :.… (giống như Sơ khấu ….(0).

Ngưỡng nguyện :
Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, Phong điều võ thuận, Quốc thới dân an, Xứ xứ hưởng thái bình chi lạc.(0),
-Phổ nguyện :
Tam giới tứ sanh chi nội, các miễn luân hồi, Cửu U thập loại chi trung tất ly khổ hãi. (0). Ngũ phong thập võ, miễn tao cơ cẩn chi niên, Nam mẫu đông giao, cu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt, Can qua vĩnh tức, giáp mã hưu chinh, trận bại thương vong, cu sanh Tịnh Độ. (0). Phi cầm tẩu thú, La võng bất phùng, Lãng tử cô thương, tảo hoàn hương tĩnh. (0). Vô biên thế giới, địa cửu thiên trường, viễn cận đàn na, tăng diên phước thọ.(0). Sơn môn trấn tịnh, Phật Pháp thường hưng, Thộ địa long thần, an tăng hộ pháp. (0). Phụ mẫu Sư trưởng, lục thân quyến thuộc, lịch đại tiên vong, Đồng đăng bỉ ngạn.(0).

*Nam MôThanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (0).
*Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (0)
*Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (0)
*Nam Mô Đương Lại Hạ sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. (0)
*Nam Mô Cực Lạc Thế Giới Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. (0)
*Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế Chư Phật. (0).
*Nam Mô Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đa La Ni. (0)
*Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma Ha Tát (0).
*Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).
*Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).
*Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)
*Nam Mô Từ Hàn Cứu Khổ Đai Bi Linh Cảm Quan Thế Aâm Bồ Tát Ma Ha Tát.(0)
*Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)
*Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).
*Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. (0)
*Nam Mô Già Lam Thánh Chúng, Thiên Long Bát Bộ Nhứt Thiết Chư Vị Thiện Thần. (0)

Kệ:
Thập phương Tam Thế Thất Như Lai
Bát thập Bát Phật Tọa Bảo Đài
Lục đạo chúng sanh mông giải khổ
Cửu U thập loại thoát trần ai. (0).
*Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. 3L (0).

Thán :
Chung thinh cửu thập hựu lôi chùy
Tịnh diện tăng già đẳng đẳng tri
Tham phỏng tứ thời tuân khổ chế
Hạ đơn lưỡng bộ các oai nghi. (0).

 (Đến đây hoàn chung, để tụng kinh : Tịnh-độ 8.00 tối./ Lăng nghiêm 5.00 sáng)

Kệ hoàn chung :
Bát bát chung thinh hướng Phật tiền
Thượng thông hạ triệt lạc vô biên
Lục đạo chúng sanh mông thoát khổ
Cửu u thập loại xuất khanh nhiên.
*Nam Mô Đăng Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. (0000).