93 Kiếp Mới Gặp Con
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Diễn đọc: Huệ Tâm, Anh Thơ