Đại Ấn

 

 

Dùng Tay Trí Tuệ ( tay phải ) nắm quyền, duỗi Phong Luân ( ngón trỏ ) làm hình Tỳ Câu Chi ( Bhrkuti_ Nhăn mày ) trụ ở Đẳng Dẫn.

Chân Ngôn là :

Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Ma ha mạt la phộc để, nại xã phộc lộ uẩn-bà phệ , ma ha muội đát-lý-dã, tỳ dữu uẩn nghiệt đế, sa ha

* ) NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ MAHÀ BALA VATI_ DA’SA BALA UDBHAVE_ MAHÀ MAITRYA ABHYUDGATE_ SVÀHÀ