Thắng Nguyện Sách Ấn

Dùng tay Định Tuệ, hướng năm Luân ( 5 ngón tay ) vào trong nắm quyền, duỗi Luân Phong ( ngón trỏ ) co tròn cùng hợp nhau.

 

Chân Ngôn là :

Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Hệ hệ ma ha bá sa, bát-la sa lao na-lý-dã tát đỏa đà đỗ, vi mô ha ca. Đát tha nghiệt đa địa mục ngật-để nãi xã đa, sa ha

* ) NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ HE HE MAHÀ PÀ’SA_PRASARA UDÀRYA SATVADHÀTU VIMOHAKA_ TATHÀGATA ADHIMUKTI NIRJATA_ SVÀHÀ