Thích Ca Mâu Ni Đại Bát Ấn

 

Trụ Du Già Tọa, tương ứng với việc ôm bình bát. Đem tay Định Tuệ cùng để ngay lỗ rốn. Đấy gọi là Thích Ca Mâu Ni Đại Bát Ấn.

Chân Ngôn là :

Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Bà

* ) NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ BHAH