Cải Tạo Vận Mệnh
Thuyết giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Thuyết Minh: Phật tử Thiện Quang