A DI ĐÀ KINH SỚ SAO
Liên Trì Đại Sư soạn
Việt dịch: Hòa Thượng Hành Trụ

 

Mục Lục