Kinh Đạo Mười Nghiệp Thiện
(Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh)
Hán dịch: Đại Đường Vu Điền Tam Tạng Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2009 – 2014

 

Kinh Đạo mười Nghiệp Thiện.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở trong cung điện của Rồng Sa Kiệt La. Cùng với tám nghìn chúng Tì Kheo lớn nhất, ba vạn hai nghìn Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo.

Lúc đó Thế Tôn bảo Vua Rồng nói rằng : Do tâm tưởng của tất cả chúng sinh khác nhau, cho nên tạo Nghiệp cũng khác nhau. Do như thế cho nên có các luân chuyển hướng tới.

Vua Rồng ! Ngài thấy hội đây và trong biển lớn hình sắc chủng loại, đều khác nhau phải không ? Như thế không phải do tâm tạo thiện, không thiện sao. Nghiệp thân, Nghiệp lời nói và Nghiệp ý được đem tới. Mà tâm không thể giữ, thấy không có Sắc thân. Chỉ là các tập hợp Pháp ảo vọng phát ra. Cuối cùng không có chủ, không có bản thân, không được bản thân, tuy đều theo Nghiệp hiện ra không như nhau. Mà thực ở trong không có làm. Chính do tất cả Pháp với tự tính không thể nghĩ bàn như ảo. Người Trí đã biết cần tu Nghiệp thiện, do sinh các Cõi giới nơi Uẩn đó. Đều cùng đoan chính, thấy không chán ghét.

Vua Rồng ! Ngài xem thân Phật, được sinh từ trăm nghìn trăm triệu Phúc Đức. Các tướng trang nghiêm, quang minh hiển hách che phủ các Đại chúng. Làm cho vô lượng trăm triệu Vua Phạm Tự do, đều không trở lại hiện ra. Nếu có chiêm ngưỡng thân Như Lai như thế. Đều cùng lóa mắt. Ngài lại quan sát các Bồ Tát lớn nhất này, Sắc thân đẹp nghiêm sạch. Tất cả đều do tu tập Phúc Đức Nghiệp thiện mà sinh. Lại như các Trời Rồng, các Tám bộ chúng là những vị uy thế lớn. Cũng do Phúc Đức Nghiệp thiện sinh. Nay toàn bộ chúng sinh ở trong biển lớn, hình sắc thô bỉ hoặc to hoặc nhỏ. Đều do đủ các loại tưởng nhớ từ tâm. Tạo các Nghiệp thân, lời nói ý nghĩ không thiện. Chính do theo Nghiệp đều tự nhận báo ứng. Ngài nay nên cần tu học như thế. Cũng giúp chúng sinh hiểu rõ nhân quả tu luyện Nghiệp thiện. Ngài cần ở trong Thấy đúng này không lay động. Không trở lại đọa xuống trong thấy thường đứt. Với các ruộng Phúc vui mừng cung kính cúng dưỡng. Vì thế các Ngài cũng được Trời Người tôn kính cúng dưỡng.

Vua rồng ! Cần biết Bồ Tát có một Pháp. Có thể đứt tất cả các Khổ Đạo ác. Thế nào là một ? Gọi là ngày đêm thường nghĩ nhớ, suy nghĩ quan sát Pháp thiện. Giúp tăng dần luôn nhớ Pháp thiện. Không nhiễm tạp không thiện dù chỉ nhỏ bằng sợi tóc. Tức thời hay giúp vĩnh đứt các ác, đầy đủ Pháp thiện. Thường được thân thiết các Phật Bồ Tát và chúng Thánh khác. Người nói Pháp thiện. Coi như thân của Trời Người, Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, Bình Đẳng Bồ Đề. Đều dựa vào Pháp này dùng làm nền tảng và được thành công. Vì thế tên là Pháp thiện.

Pháp này tức là Đạo mười Nghiệp thiện. Thế nào là mười ? Gọi là có thể vĩnh rời sát sinh, trộm cướp, hạnh sai, dối trá, hai lời, nói ác, đặt điều, tham muốn, thù giận, thấy sai.

Vua Rồng ! Nếu rời sát sinh, liền được thành công mười Pháp rời lo buồn. Thế nào là mười ? Một là rộng ban cho không sợ với các chúng sinh. Hai là thường sinh tâm Đại Từ với các chúng sinh. Ba là vĩnh đứt tất cả tập khí thù giận. Bốn là thân thể thường không có bệnh. Năm là trường thọ dài lâu. Sáu là thường được không phải Người giúp bảo vệ. Bảy là thường không có mộng ác, ngủ cảm giác vui sướng. Tám là mất oán kết các oán tự Giải thoát. Chín là không bị khủng bố của Đạo ác. Mười là khi mất sinh lên trên Trời. Đó là mười. Nếu hay hồi hướng về Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau khi thành Phật, thời được Tự do thọ mệnh tùy theo tâm của Phật.

Lại nữa Vua Rồng ! Nếu rời trộm cướp. Tức thời được mười loại Pháp có thể vững tin. Thế nào là mười ? Một là của cải vật chất dư dật. Vương pháp, trộm cướp, đói khát bần hàn, chiến tranh sát họa, và vợ con sai tan mất. Hai là nhiều người nhớ yêu quý. Ba là người không lừa dối phụ bạc. Bốn là mười phương khen ngợi. Năm là không lo âu tổn hại. Sáu là tên thiện lưu truyền. Bảy là ở trong Chúng không sợ. Tám là tài sản thọ mệnh thân thể yên vui. Tài hùng biện đầy đủ không sai. Chín là thường nhớ Bố thí. Mười là khi mất sinh lên trên Trời. Đó là mười. Nếu hay hồi hướng về Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau khi thành Phật, thời được chứng Phật Bồ Đề Thanh tịnh.

Lại nữa Vua Rồng ! Nếu rời hạnh sai, tức thời được bốn loại Pháp được người Trí ca ngợi. Thế nào là bốn ? Một là các Căn điều thuận. Hai là vĩnh rời không trở lại nơi huyên náo. Ba là được đời nói ca ngợi. Bốn là vợ không thể năng xâm hại. Đó là bốn. Nếu hay hồi hướng về Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau khi thành Phật, thời được tướng tàng thân ẩn mật Đàn ông của Phật.

Lại nữa Vua Rồng ! Nếu rời dối trá, liền được tám loại Pháp được Trời ca ngợi. Thế nào là tám ? Một là miệng thường có hương hoa Sen xanh Thanh tịnh. Hai là được các Thế gian tin phục. Ba là nói ra được chứng nghiệm, Trời Người kính yêu. Bốn là thường dùng lời yêu mến an ủi chúng sinh. Năm là được ý nghĩ tốt vui vẻ, ba Nghiệp Thanh tịnh. Sáu là nói không sai sót, tâm thường vui vẻ. Bảy là nói ra Trời Người tôn trọng cung kính thi hành. Tám là được Trí tuệ không thể chế phục. Đó là tám. Nếu hay hồi hướng về Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau khi thành Phật, thời liền được lời nói chân thực của Như Lai.

Lại nữa Vua Rồng. Nếu rời bỏ nói hai lời, tức thời được năm loại Pháp không thể hỏng. Thế nào là năm ? Một là do không thể hại được thân không hỏng. Hai là do không thể phá được quyến thuộc không hỏng. Ba là do thuận theo Nghiệp trước kia được tin không hỏng. Bốn là do vì tu hành kiên cố được hạnh Pháp không hỏng. Năm là do không cuồng tín mê hoặc được Tri thức thiện không hỏng. Đó là năm. Nếu hay hồi hướng về Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau khi thành Phật, thời được quyến thuộc chân chính. Các Ma ngoài Đạo không thể ngăn trở tan hỏng.

Lại nữa Vua Rồng ! Nếu rời nói ác, tức thời được thành công tám loại Nghiệp sạch. Thế nào là tám ?

Một là nói độ lượng không trái ngược. Hai là nói đều lợi ích. Ba là nói lý nhất định thuận. Bốn là nói lời tuyệt diệu. Năm là nói có thể lĩnh hội. Sáu là nói liền được tin dùng. Bảy là nói không diễu cợt. Tám là nói đều yêu thích. Đó là tám. Nếu hay hồi hướng về Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau khi thành Phật, thời đầy đủ tướng âm thanh Phạn của Như Lai.

Lại nữa Vua Rồng ! Nếu rời đặt điều dựng chuyện. Tức thời được thành công ba loại quyết định. Thế nào là ba ? Một là quyết định được người Trí yêu mến. Hai là quyết định hay dùng Trí hỏi đáp như thực. Ba là quyết định không có hão huyền uy Đức lớn nhất đối với Trời Người. Đó là ba. Nếu hay hồi hướng về Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau khi thành Phật, thời liền được Như Lai đều không quên nhớ truyền bậc Phật.

Lại nữa Vua Rồng ! Nếu rời tham muốn. Tức thời được thành công năm loại Tự do. Thế nào là năm ? Một là ba Nghiệp Tự do, do đầy đủ các Căn. Hai là tài vật Tự do, do tất cả oán gia trộm cướp không thể cướp đoạt. Ba là Phúc Đức Tự do, do tùy tâm mong muốn vật đều được đầy đủ.

Bốn là ngôi vị Vua Tự do, do đều dâng hiến vật châu báu kì diệu. Năm là có được tài vật vượt quá trăm lần so với yêu cầu, do trước đây không tham tiếc đố kỵ. Đó là năm. Nếu hay hồi hướng về Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau khi thành Phật, thời Ba Cõi rất tôn trọng đều cùng kính cúng dưỡng.

Lại nữa Vua Rồng ! Nếu rời bỏ thù giận, tức thời được tám loại Pháp tâm vui vẻ. Thế nào là tám ? Một là tâm không tổn hại lo buồn. Hai là tâm không thù giận. Ba là tâm không tranh cãi kiện tụng. Bốn là tâm nhu hòa chất trực. Năm là được tâm Từ Bi của Thánh. Sáu là tâm thường làm lợi ích yên vui chúng sinh. Bảy là thân tướng đoan nghiêm, chúng sinh đều tôn kính. Tám là do nhu hòa Nhẫn nhịn nhanh sinh lên Thế giới Phạm. Đó là tám. Nếu hay hồi hướng về Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau khi thành Phật, thời được tâm không trở ngại, xem không chán ghét.

Lại nữa Vua Rồng ! Nếu rời thấy sai, tức thời được thành công mười loại Pháp công Đức. Thế nào là mười ? Một là được ý thiện chân thực, vui thiện chân thực cùng với bạn. Hai là tin sâu nhân quả, nhất định hết đời tới khi chết không làm việc ác. Ba là chỉ Về theo Phật, không với các Trời khác. Bốn là tâm ngay thẳng Thấy đúng, vĩnh rời tất cả lưới nghi, lành dữ. Năm là thường sinh Trời Người không tăng thêm Đạo ác. Sáu là chuyển triển tăng thêm vô lượng Phúc Tuệ. Bảy là vĩnh rời Đạo sai, tu hành với Đạo Thánh. Tám là không sinh ý kiến của bản thân, bỏ các Nghiệp ác. Chín là ở thấy không trở ngại. Mười là không đọa xuống các nạn. Đó là mười. Nếu hay hồi hướng về Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau khi thành Phật, thời nhanh chứng biết tất cả Pháp Phật, thành công Thần thông Tự do.

Lúc đó Thế Tôn lại bảo Vua Rồng nói rằng : Nếu có Bồ Tát dựa theo Nghiệp thiện này.

Lúc với tu Đạo thời do hay rời sát hại và làm Bố thí. Thường được sung túc tiền vật báu không thể xâm đoạt. Trường thọ không yểu mệnh không bị tất cả oán tặc làm tổn hại.

Do rời chiếm hữu và làm Bố thí. Thường được sung túc tiền vật báu không thể xâm đoạt. Đều có thể tập hợp đầy đủ các tạng Pháp Phật cao nhất không sánh.

Do rời hạnh Phạm sai và làm Bố thí. Thường được sung túc tiền vật báu không thể xâm đoạt. Gia đình họ cụ thể là mẹ vợ con hòa thuận, không có thể dùng tâm tham muốn đối đãi.

Do rời nói dối và làm Bố thí. Thường được sung túc tiền vật báu không thể xâm đoạt. Rời các hủy báng hút giữ Pháp đúng, như thệ nguyện của họ đều được thành quả.

Do rời lời nói ly gián và làm Bố thí. Thường được sung túc tiền vật báu không thể xâm đoạt. Quyến thuộc vui hòa cùng đồng tâm nhất trí không có tranh giành.

Do rời lời nói thô ác và làm Bố thí. Thường được sung túc tiền vật báu không thể xâm đoạt. Tất cả hội chúng đều vui vẻ Về theo, nói đều tin nhận không bị phản đối.

Do rời lời nói vô nghĩa và làm Bố thí. Thường được sung túc tiền vật báu không thể xâm đoạt. Lời nói không dối trá người đều kính trọng nhận. Phương tiện hay khéo đứt các nghi hoặc.

Do rời tham muốn và làm Bố thí. Thường được sung túc tiền vật báu không thể xâm đoạt. Đều dùng Trí tuệ vứt bỏ toàn bộ tất cả. Tin hiểu kiên cố đủ uy lực lớn.

Do rời tâm phẫn nộ và làm Bố thí. Thường được sung túc tiền vật báu không thể xâm đoạt. Nhanh tự được thành công Trí tâm không có trở ngại. Các Căn đoan nghiêm tốt đẹp, thấy đều kính yêu.

Do rời tâm sai tráo trở và làm Bố thí. Thường được sung túc tiền vật báu không thể xâm đoạt. Được sinh trong gia đình kính tin Thấy đúng. Thấy Phật nghe Pháp cúng dưỡng các Tăng. Thường không quên mất tâm Phật Bồ Đề.

Vị Đại Sĩ đó khi tu Đạo Bồ Tát, thực hành mười Nghiệp thiện. Dùng trang nghiêm Bố thí có được lợi lớn như thế.

Vua Rồng ! Ở đây mới chỉ nói những điều cốt yếu. Do Giới hạnh trang nghiêm thực hành mười Đạo thiện. Hay sinh nguyện lớn đầy đủ lợi ích nghĩa lý của tất cả Pháp Phật. Do Nhẫn nhịn trang nghiêm. Được đủ các Tướng Hảo âm đầy đủ của Phật. Do Tinh tiến trang nghiêm. Hay phá quân Ma oán tặc vào tạng Pháp Phật. Do Định trang nghiêm. Hay sinh nghĩ nhớ Trí tuệ, hổ thẹn, nhẹ nhàng, yên ổn. Do Trí tuệ trang nghiêm. Hay đứt tất cả phân biệt thấy sai. Do tâm Từ trang nghiêm. Với các chúng sinh không sinh sát hại não loạn. Do tâm Bi trang nghiêm. Thương xót các chúng sinh thường không chán ghét vứt bỏ. Do Hỉ trang nghiêm. Thấy người tu thiện tâm không hiềm khích đố kỵ. Do Xả trang nghiêm. Với cảnh thuận nghịch tâm không yêu ghét thù giận. Do bốn Hút lấy trang nghiêm. Thường siêng hút lấy, cảm hóa tất cả chúng sinh. Do Nơi nghĩ nhớ trang nghiêm. Khéo hay tu luyện quan sát bốn Nơi nghĩ nhớ. Do siêng đúng trang nghiêm. Đều hay cắt bỏ tất cả Pháp ác được tất cả Pháp thiện. Do Thần thông biến hóa trang nghiêm. Thường giúp thân tâm nhẹ nhàng yên ổn vui sướng. Do năm Căn trang nghiêm. Tin sâu kiên cố, tinh siêng hết lười biếng. Thường không mơ tưởng hão huyền, tĩnh lặng điều thuận, đứt các Phiền não. Do Lực trang nghiêm. Các oán tặc mất hết không thể phá hỏng. Do nhánh Hiểu trang nghiêm. Thường khéo hiểu biết tất cả các Pháp. Do Đạo đúng trang nghiêm. Được Trí tuệ đúng thường hiện ra phía trước. Do Đoan chính trang nghiêm. Đều hay rửa bỏ tất cả kết buộc sai khiến. Do Quan sát trang nghiêm. Hay biết như thực tự tính của các Pháp. Do Phương tiện trang nghiêm. Nhanh được đầy đủ, được vui sướng Không có làm.

Vua Rồng ! Nên biết mười Nghiệp thiện này. Thậm chí hay giúp mười lực, không sợ, mười tám Không cùng Pháp, tất cả Pháp Phật đều được đầy đủ. Vì thế các Ngài cần siêng tu học.

Vua Rồng ! Ví như tất cả thành ấp làng xóm. Đều dựa vào Trái đất mà được yên ở. Tất cả cây thuốc cỏ cây rừng rậm. Cũng đều dựa vào đất mà được sinh trưởng. Đạo mười Nghiệp thiện này cũng lại như thế. Tất cả Trời Người dựa vào nó mà thiết lập. Các hạnh Bồ Tát, tất cả Thanh Văn, Duyên Giác. Tất cả Pháp Phật đều cùng dựa vào Đất lớn mười thiện này mà được thành công.

Phật nói Kinh này xong. Vua Rồng Sa Kiệt La và các Đại chúng. Người Trời A Tu La của tất cả Thế gian, đều rất vui mừng tin nhận kính thi hành.

Kinh Đạo mười Nghiệp Thiện. 

Print Friendly, PDF & Email