Phật nói Kinh Pháp Quan sát hạnh Bồ Tát Phổ Hiền
(Phật thuyết Quan Phổ Hiền Bồ Tát hạnh Pháp Kinh)
Hán dịch: Tống Nguyên gia niên Đàm Vô Mật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2014

 

Phật nói Kinh Pháp Quan sát hạnh Bồ Tát Phổ Hiền.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở giảng đường Trọng Các nơi Tịnh xá Đại Lâm Nước Tì Xá Ly. Bảo các Tì Kheo. Lùi về sau ba tháng Ta cần nhập vào Niết Bàn Phật.

Tôn Giả A Nan liền từ nơi ngồi đứng lên. Chỉnh sửa quần áo, chắp tay bắt chéo ngón hai bàn tay. Vòng quanh Phật ba lượt vì Phật làm lễ. Quỳ lâu chắp tay quan sát kĩ. Mắt không tạm rời Như Lai.

Trưởng Lão Ma Ha Ca Diệp. Di Lặc Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng từ nơi ngồi đứng lên. Chắp tay làm lễ quan sát vẻ mặt Thế Tôn.

Thời ba Đại Sĩ khác người cùng âm thanh. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Sau khi Như Lai tạ thế. Chúng sinh phát tâm Bồ Tát ra sao ? Tu hành Kinh điển bình đẳng Bậc Phật. Suy nghĩ nhớ đúng cùng một cảnh giới thực. Không mất tâm Bình Đẳng Bồ Đề ra sao ? Lại đang không cắt đứt Phiền não, không ly rời năm Tham muốn, được các Căn sạch bỏ mất các tội ra sao ? Mắt bình thường Thanh tịnh được Cha mẹ sinh. Không cắt đứt năm Tham muốn, được thấy các việc bên ngoài bị che phủ.

Phật bảo A Nan. Lắng nghe, nghe tuệ nghĩ tuệ tu tuệ. Như Lai trước ở núi Kì Xà Quật và ở nơi khác. Đã rộng phân biệt một Đạo chân thực. Nay ở nơi này. Vì các loại chúng sinh ở thời Tương lai. Muốn thực hành Pháp Bình Đẳng Bậc Phật. Muốn học hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền đó. Ta nay đang nói Pháp ghi nhớ đó. Nếu người thấy Phổ Hiền và không thấy. Trừ bỏ số lượng tội. Nay vì các Ngài đang rộng phân biệt.

A Nan ! Phổ Hiền Bồ Tát tới sinh ở Đất nước Tịnh Diệu nơi phương Đông. Hình tướng của Đất nước đó. Đã rộng phân biệt trong Kinh Pháp Hoa. Ta nay ở đây mà nói giảng sơ qua.

A Nan ! Nếu Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử. Tất cả chúng sinh tám bộ Trời Rồng. Ca ngợi Kinh Pháp Bậc Phật. Tu Pháp Bậc Phật. Phát ý Pháp Bậc Phật. Thích thấy sắc thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Thích thấy Tháp của Đa Bảo Phật. Thích thấy Thích Ca Mâu Ni Phật và các Phật Hóa thân. Thích được Thanh tịnh sáu Căn. Cần học quan sát như thế. Công Đức quan sát này trừ bỏ các chướng ngại. Thấy sắc đẹp tốt nhất. Không nhập vào Tam muội. Vì chỉ đọc giữ. Chuyên tâm tu luyện. Tâm tâm liên tiếp không ly rời Pháp Bậc Phật. Một ngày tới bảy ngày. Được thấy Phổ Hiền.

Người có chướng ngại nặng. Hết bốn mươi chín ngày, sau đó được thấy. Lại người có nặng, một lần sinh được thấy. Lại người có nặng, hai lần sinh được thấy. Lại người có nặng, ba lần sinh được thấy. Đủ các loại Nghiệp báo như thế, không giống nhau. Vì thế nói khác nhau.

Lượng thân của Phổ Hiền Bồ Tát vô biên. Âm thanh vô biên, sắc tượng vô biên. Muốn tới Nước này. Nhập vào Thần thông Tự do. Nhanh làm cho nhỏ thân.

Người Diêm Phù Đề do ba Chướng ngại : Phiền não, Nghiệp, báo ứng chướng ngại nặng. Dùng lực Trí tuệ hóa ra ngồi trên Voi trắng. Voi đó sáu ngà bảy chân dừng trên đất. Bảy chân của nó hạ xuống, sinh ra bảy hoa Sen. Màu sắc của Voi trắng đẹp. Tốt nhất trong trắng sáng. Núi Tuyết pha lê so đọ không được. Thân dài khoảng chín nghìn cây số. Cao khoảng tám nghìn cây số.

Có sáu đầm tắm ở sáu đầu sừng. Trong mỗi một đầm tắm, sinh ra mười bốn hoa Sen. Ngay ngắn giữa đầm. Hoa đó nở ra, như cây lớn trên Trời. Trên mỗi một hoa có một cô gái bằng ngọc. Có nhan sắc hồng sáng, hơn cô gái Trời. Trong tay tự nhiên hóa ra năm sáo trúc. Mỗi một sáo trúc. Có năm trăm đồ âm nhạc, dùng làm quyến thuộc. Có năm trăm chim bay. Cò nhạn uyên ương. Đều nhiều sắc báu sinh ra giữa lá hoa. Vòi Voi có hoa. Thân hoa ví như màu châu báu đỏ. Hoa đó màu vàng ngậm mà chưa nở.

Thấy việc đó xong. Lại thêm sám hối. Chí tâm xem kĩ, suy nghĩ Pháp Bậc Phật. Tâm không nghỉ bỏ. Thấy hoa liền nở ra màu vàng quang vàng. Đài hoa Sen đó là báu vật Chân thúc ca. Ngọc như ý sạch đẹp dùng làm hoa Man. Châu báu Kim cương dùng làm tua hoa.

Thấy có Hóa Phật ngồi trên đài hoa Sen. Rất nhiều Bồ Tát ngồi trên tua hoa Sen. Giữa mi của Hóa Phật. Cũng phát ra quang màu vàng nhập vào trong vòi Voi. Từ vòi Voi sinh ra nhập vào trong mắt Voi. Từ mắt Voi sinh ra nhập vào trong tai Voi. Từ tai Voi sinh ra chiếu lên đỉnh đầu Voi. Hóa làm đài vàng. Trên đỉnh đầu Voi đó có ba người hóa ra. Một người cầm bánh xe vàng. Một người giữ châu Như ý. Một người cầm chày Kim cương, nâng chày Voi làm theo. Voi liền có thể bước đi. Không ở trên đất nhẹ rỗng mà đi. Ly rời đất bảy thước. Đất có dấu văn. Ở trong dấu văn vành ổ xe nghìn nan hoa, đều cùng đầy đủ. Giữa mỗi một vành xe sinh ra hoa Sen lớn. Trên hoa Sen này sinh ra một con Voi cũng có bảy chân. Đi theo Voi lớn. Nâng chân hạ chân. Sinh ra nghìn Voi dùng làm quyến thuộc. Đi theo Voi lớn.

Vòi Voi màu hoa Sen hồng. Bên trên có Hóa Phật phóng quang sáng giữa mi. Quang đó màu vàng như trên, nhập vào trong vòi Voi. Ở trong vòi Voi sinh ra, nhập vào trong mắt Voi. Từ mắt Voi sinh ra, trở lại nhập vào tai Voi. Từ tai Voi sinh ra tới bên trên cổ Voi. Dần dần lên tới lưng Voi. Hóa thành bành Voi bằng vàng. Trang sức đầy đủ bảy báu. Bốn phía bành Voi có trụ bảy báu. Các vật báu trang sức được thành đài báu. Trong đài có một hoa Sen bảy báu. Tua hoa Sen đó trăm báu vật cùng hợp thành.

Đài hoa Sen đó là ngọc Như ý lớn. Có một Bồ Tát ngồi xếp bằng kết già. Tên là Phổ Hiền. Thân màu ngọc trắng năm mươi loại quang. Năm mươi loại sắc quang dùng làm quang sau gáy. Các lỗ chân lông của thân chảy ra quang vàng. Vô lượng Hóa Phật ở đầu quang vàng đó. Các Hóa Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Yên lành bước đi chậm chạp. Rắc xuống hoa báu lớn tới trước người thực hành. Voi đó há miệng. Ở trên ngà của nó. Các cô gái bằng ngọc trên đầm trống nhạc đàn ca. Tiếng nó vi diệu. Ca ngợi một Đạo chân thực Pháp Bậc Phật.

Người thực hành thấy xong. Vui mừng kính lễ. Lại thêm ca ngợi đọc Kinh điển rất sâu. Lễ khắp vô lượng các Phật mười phương. Lễ Tháp Đa Bảo Phật và Thích Ca Mâu Ni. Đều lễ Phổ Hiền, các Bồ Tát lớn nhất. Phát lời thệ nguyện đó. Nếu Phúc đời trước của con cần thấy Phổ Hiền. Kính nguyện yên lành khắp cả. Tỏ ra Sắc thân của con.

Làm nguyện đó xong. Ngày đêm bảy thời khắc lễ Phật mười phương. Thực hành Pháp sám hối. Ca ngợi Pháp Bậc Phật. Đọc Kinh Pháp Bậc Phật. Suy nghĩ nghĩa Pháp Bậc Phật. Nghĩ nhớ việc Pháp Bậc Phật. Cung kính cúng dưỡng người giữ Pháp Bậc Phật. Nhìn thấy mọi người, tưởng nhớ giống như Phật. Với các chúng sinh tưởng nhớ như Cha mẹ. Làm nghĩ nhớ đó xong.

Phổ Hiền Bồ Tát liền ở giữa mi phóng ra Quang sáng trắng của tướng người lớn nhất. Khi quang này hiện ra. Thân tướng của Phổ Hiền Bồ Tát đoan nghiêm. Như núi vàng tía. Đoan chính vi diệu. Đều cùng có đủ ba mươi hai tướng. Các lỗ chân lông của thân phóng Quang sáng lớn. Chiếu sáng Voi lớn đó, giúp cho thành màu vàng. Tất cả Voi do biến hóa, cùng thành màu vàng. Các Hóa Bồ Tát cùng thành màu vàng. Quang màu vàng đó chiếu sáng tới vô lượng Thế giới phương Đông. Đều cùng màu vàng. Phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế.

Khi đó mỗi một hướng của mười phương. Có một Bồ Tát. Ngồi trên Voi trắng lớn sáu ngà. Cũng như Phổ Hiền bằng nhau không có khác. Ở trong vô lượng vô biên tràn đầy mười phương hóa ra Voi như thế. Do lực Thần thông của Phổ Hiền Bồ Tát. Giúp cho người giữ Kinh đều cùng được thấy.

Lúc đó người thực hành. Thấy các Bồ Tát. Thân tâm vui mừng. Vì họ làm lễ. Báo cáo nói rằng : Ngài Đại Từ Đại Bi. Vì thương xót con. Vì con nói Pháp. Khi nói lời nói đó.

Các vị Bồ Tát khác người cùng âm thanh. Đều nói Kinh Pháp Bậc Phật Thanh tịnh. Làm các bài kệ, ca ngợi người thực hành. Tên đó là ban đầu quan sát cảnh giới đầu tiên của Phổ Hiền Bồ Tát.

Khi đó người thực hành thấy việc như thế xong. Ngày đêm tâm nghĩ nhớ Pháp Bậc Phật, không vứt bỏ. Ở trong giấc ngủ mơ thấy Phổ Hiền, vì họ nói Pháp. Như lúc tỉnh không khác. An ủi tâm họ. Mà làm lời nói như thế. Ngài do đọc giữ. Quên mất câu văn đó. Quên mất bài kệ đó. Lúc đó người thực hành nghe hướng nghĩa giải thích sâu, được Phổ Hiền Bồ Tát nói. Nhớ giữ không quên. Hàng ngày như thế. Tâm họ dần dần thông lợi.

Phổ Hiền Bồ Tát dạy họ ghi nhớ các Phật mười phương. Thuận theo dạy của Phổ Hiền, tâm ngay thẳng ý ngay thẳng. Dần dần dùng mắt tâm thấy Phật phương Đông. Thân màu vàng mười. Đoan nghiêm vi diệu. Thấy một Phật xong. Lại thấy một Phật. Dần dần như thế. Thấy khắp tất cả các Phật phương Đông. Do tâm tướng thông lợi. Thấy khắp tất cả các Phật mười phương.

Đã thấy các Phật. Tâm sinh vui mừng. Mà làm lời nói như thế. Do vì Pháp Bậc Phật được thấy Đại Sĩ. Do vì lực của Đại Sĩ. Được thấy các Phật. Tuy thấy các Phật do còn chưa rõ ràng. Nhắm mắt chắc là thấy. Mở mắt chắc là mất. Làm lời nói đó xong. Phục đất đỉnh lễ. Lễ khắp Phật mười phương. Lễ các Phật xong. Quỳ lâu chắp tay mà làm lời nói như thế. Mười lực, Không sợ, mười tám không cùng Pháp, Đại Từ Đại Bi, ba nơi nghĩ nhớ của các Phật Thế Tôn. Sắc cao giữa của sắc thường ở Thế gian. Con có tội gì mà không được thấy.

Nói lời đó xong. Lại thêm sám hối. Đã Sám hối Thanh tịnh. Phổ Hiền Bồ Tát lại thêm hiện ra. Đi dừng ngồi nằm không ly rời bên cạnh họ. Thậm chí trong giấc mộng thường vì nói Pháp. Người này hiểu xong, được Pháp vui sướng. Như thế ngày đêm trải qua hai mươi mốt ngày. Sau đó đang được Toàn Đà La Ni. Do được Đà La Ni. Pháp vi diệu được các Phật Bồ Tát nói. Ghi nhớ không mất. Cũng thường nằm mơ thấy bảy Phật Quá khứ. Chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật vì họ nói Pháp. Các Thế Tôn đó từng Phật đều ca ngợi Kinh điển Pháp Bậc Phật.

Khi đó người thực hành lại thêm sám hối. Lễ khắp Phật mười phương. Lễ Phật mười phương xong. Phổ Hiền Bồ Tát dừng ở trước người đó. Nói dạy tất cả Nghiệp duyên của đời trước. Phát lộ ra tối ác, tất cả việc tội. Hướng về các Thế Tôn. Miệng tự phát lộ ra. Đã phát lộ ra xong. Theo thời liền được Tam muội hiện ra trước các Phật. Được Tam muội đó xong. Thấy A Súc Phật và Nước Diệu Hỉ ở phương Đông. Phân minh rõ ràng. Như thế đều thấy Đất nước đẹp nhất của các Phật mười phương. Phân minh rõ ràng. Đã thấy Phật mười phương xong. Mơ thấy trên đầu Voi có một người Kim cương. Dùng chày Kim cương tính tạo khắp sáu Căn. Tính tạo sáu Căn xong.

Phổ Hiền Bồ Tát vì người thực hành đó. Nói Pháp sám hối Thanh tịnh sáu Căn. Như thế sám hối một ngày tới bảy ngày. Do dùng lực Tam muội hiện ra trước các Phật. Do Phổ Hiền Bồ Tát nói Pháp trang nghiêm. Tai dần dần nghe tiếng bên ngoài che phủ. Mắt dần dần thấy việc bên ngoài che phủ. Mũi dần dần nghe hương bên ngoài che phủ. Rộng nói như Kinh hoa Sen Pháp vi diệu. Đã được Thanh tịnh sáu Căn đó. Thân tâm vui mừng, không có các tướng ác. Tâm thuần theo Pháp đó. Tương ứng với Pháp. Lại thêm được trăm nghìn vạn trăm triệu Toàn Đà La Ni. Lại thêm rộng thấy trăm nghìn vạn trăm triệu vô lượng các Phật.

Các Thế Tôn đó đều duỗi tay phải xoa đầu người thực hành. Mà làm lời nói như thế. Thiện thay, thiện thay ! Người thực hành Pháp Bậc Phật, phát ra tâm trang nghiêm lớn. Nghĩ nhớ Pháp Bậc Phật.

Các Ngài ngày trước khi phát tâm Bồ Đề. Đều cũng như Ngài, ân cần không mất. Các Ngài đời trước do thực hành Pháp Bậc Phật. Nay được Thân Phật Chính Biến Tri Thanh tịnh. Ngài nay cũng đang siêng tu không lười nhác.

Kinh điển Pháp Bậc Phật này là tạng báu của các Phật. Mắt mũi của các Phật Ba đời mười phương. Sinh ra các giống Như Lai Ba đời. Người giữ Kinh này, liền giữ thân Phật, liền làm việc Phật. Nên biết người đó liền là sai khiến của các Phật. Được áo của các Phật Thế Tôn che lên. Con Pháp chân thực của các Phật Như Lai. Ngài thực hành Pháp Bậc Phật. Không cắt đứt giống Pháp. Ngài nay quan sát kĩ các Phật phương Đông. Khi nói lời nói đó.

Người thực hành liền thấy tất cả vô lượng Thế giới phương Đông. Đất bằng phẳng như bàn tay. Không có các đồi núi gò đất cây gai. Lưu ly là đất phía giữa bằng vàng mười. Thế giới mười phương cũng lại như thế. Thấy đất đó xong. Liền thấy cây báu. Cây báu đẹp cao một trăm nghìn cây số. Cây đó thường sinh ra bảy báu trang nghiêm, vàng mười bạc trắng. Dưới cây tự nhiên có tòa Sư tử báu. Tòa Sư tử đó cao khoảng hai mươi bốn cây số. Trên tòa cũng sinh ra trăm Quang sáng báu. Như thế các cây và tòa báu khác. Mỗi một tòa báu. Tự nhiên đều có năm trăm Voi trắng. Trên Voi đều có Phổ Hiền Bồ Tát.

Khi đó người thực hành lễ các Phổ Hiền. Làm lời nói như thế. Con có tội gì. Chỉ thấy đất báu tòa báu và với cây báu. Không thấy các Phật. Làm lời nói đó xong. Trên mỗi một tòa báu có một Thế Tôn đoan nghiêm vi diệu. Mà ngồi trên tòa báu. Thấy các Phật xong tâm rất vui mừng. Lại thêm đọc luyện Kinh điển Pháp Bậc Phật. Do lực của Pháp Bậc Phật. Trong khoảng không có tiếng nói mà ca ngợi nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Người nam thiện ! Ngài thực hành Nhân duyên công Đức Pháp Bậc Phật, hay thấy các Phật. Nay tuy được thấy các Phật Thế Tôn. Mà không hay thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, các Phật Hóa thân và Tháp của Đa Bảo Phật. Nghe tiếng nói trong trống rỗng xong. Lại siêng đọc luyện Kinh điển Pháp Bậc Phật. Do vì đọc Kinh bình đẳng Pháp Bậc Phật. Liền ở trong giấc mơ. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cùng với Đại chúng ở núi Kì Xà Quật. Nói Kinh Pháp Hoa. Nói nghĩa Không có hình tướng. Dạy xong sám hối. Khát ngưỡng muốn thấy. Chắp tay quỳ lâu hướng về núi Kì Xà Quật. Mà làm lời nói như thế.

Như Lai hùng mạnh Thế gian, thường ở Thế gian. Vì thương xót con, vì con hiện ra thân. Làm lời nói đó xong. Thấy bảy báu trang nghiêm núi Kì Xà Quật. Vô số Tì Kheo Thanh Văn Đại chúng. Cây báu từng hàng đất báu bằng phẳng. Lại bày ra tòa Sư tử báu vi diệu. Thích Ca Mâu Ni Phật phóng quang giữa mi. Quang đó chiếu sáng khắp Thế giới mười phương. Lại vượt qua vô lượng Thế giới mười phương. Quang này tới nơi. Hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật ở mười phương. Cùng thời tập hợp từng đoàn. Rộng nói như Kinh Hoa Sen Pháp vi diệu. Mỗi một Hóa thân Phật, thân màu vàng tía. Số lượng thân vô biên ngồi tòa Sư tử. Trăm trăm triệu vô lượng các Bồ Tát lớn nhất. Dùng làm quyến thuộc. Hạnh của mỗi một Bồ Tát cùng như Phổ Hiền. Như vô lượng các Phật Bồ Tát quyến thuộc của mười phương này. Cũng lại như thế.

Đại chúng tập hợp xong. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cử động thân, lỗ chân lông phóng ra quang màu vàng. Trong mỗi một quang sáng có trăm trăm triệu Hóa Phật. Các Hóa thân Phật phóng ra quang sáng trắng của tướng người lớn nhất ở giữa mi. Quang đó chuyển nhập vào đỉnh đầu Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi thấy cảnh tướng này. Tất cả lỗ chân lông của các Phật Hóa thân sinh ra quang màu vàng. Trong mỗi một quang màu vàng. Lại có Hóa Phật bằng số bụi trần của cát sông Hằng.

Khi đó Phổ Hiền Bồ Tát. Lại phóng quang sáng của người lớn nhất ở giữa mi. Nhập vào tâm người thực hành. Đã nhập vào tâm xong. Người thực hành tự nhớ vô số trăm nghìn Phật Quá khứ. Do nhận giữ đọc, ca ngợi Kinh điển Pháp Bậc Phật. Do tự thấy thân. Phân minh rõ ràng. Như thông suốt mệnh đời trước, ngang bằng không có khác. Tự nhiên hiểu lớn. Được Toàn Đà La Ni. Trăm nghìn trăm vạn trăm triệu các môn Đà La Ni. Thức dậy từ Tam muội. Mặt thấy tất cả các Phật Hóa thân. Ngồi giường Sư tử dưới các cây báu. Lại thấy đất lưu ly. Như tụ nhiều hoa Sen. Từ phương phía dưới bay ra trong khoảng không. Giữa mỗi một hoa có Bồ Tát bằng số bụi trần. Ngồi xếp bằng kết già. Cũng thấy Hóa thân Bồ Tát của Phổ Hiền. Ở trong Chúng đó ca ngợi Pháp Bậc Phật.

Thời các Bồ Tát khác người cùng âm thanh. Dạy người thực hành Thanh tịnh sáu Căn. Hoặc có nói rằng : Ngài đang nghĩ nhớ Phật. Hoặc có nói rằng : Ngài đang nghĩ nhớ Pháp. Hoặc có nói rằng :  Ngài đang nghĩ nhớ Tăng. Hoặc có nói rằng : Ngài đang nghĩ nhớ Giới hạnh. Hoặc có nói rằng :  Ngài đang nghĩ nhớ Bố thí. Hoặc có nói rằng : Ngài đang nghĩ nhớ Bồ Tát một lần sinh thành Phật. Như sáu Pháp này. Là tâm Bồ Đề. Sinh ra Pháp Bồ Tát. Ngài nay cần phải ở trước các Phật phát lộ ra tội trước kia. Chí thành sám hối. Nhân duyên Căn mắt ở vô lượng đời, tham nương nhờ các Sắc thân.

Do vì nương nhờ Sắc thân. Tham yêu các bẩn. Do vì tham yêu các bẩn. Nhận thân người nữ. Đời đời nơi sinh hoặc nương nhờ các Sắc thân. Sắc thân phá hỏng mắt Ngài. Làm nô lệ cho ân ái. Sắc thân sai khiến Ngài trải qua Ba Cõi. Bị che phủ này, khiến cho mù không đâu thấy. Nay ca ngợi Kinh điển bình đẳng Pháp Bậc Phật. Nói trong Kinh này. Sắc thân các Phật mười phương không mất.

Ngài nay được thấy kĩ, thực như thế phải không. Căn mắt không thiện hỏng hại Ngài nhiều. Thuận theo lời nói của Ta, trở về hướng theo các Phật. Thích Ca Mâu Ni nói toàn bộ tội cũ Căn mắt của Ngài. Nước Pháp Trí tuệ sáng của các Phật Bồ Tát. Nguyện đem rửa bỏ, giúp cho Con Thanh tịnh. Làm lời nói đó xong. Lễ khắp Phật mười phương. Hướng về Kinh điển Pháp Bậc Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại nói lời như thế. Con nay do sám hối. Bẩn đục che phủ tội nặng của Căn mắt. Mù không đâu thấy. Nguyện Phật Đại Từ thương xót giúp đỡ che chở.

Phổ Hiền Bồ Tát ngồi thuyền Pháp lớn. Rộng vượt qua tất cả. Vô lượng các bạn Bồ Tát mười phương. Chỉ nguyện thương xót nghe sám hối tội cũ của con. Pháp che phủ Nghiệp ác không thiện của Căn mắt. Nói như thế ba lần. Phục đất đỉnh lễ. Tâm nhớ đúng Pháp Bậc Phật không quên mất. Tên đó là Pháp Sám hối tội của Căn mắt. Nói tên hiệu các Phật. Đốt hương rắc hoa. Phát ý Pháp Bậc Phật. Treo cờ lọng tăng. Đọc sám hối tội hoạn nạn của mắt. Người này đời hiện nay thấy Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thấy Hóa thân của vô lượng các Phật. A tăng kì Kiếp không đọa xuống Đạo ác.

Do lực Pháp Bậc Phật. Do nguyện Pháp Bậc Phật. Thường cùng với tất cả Đà la Ni Bồ Tát : Bồ Tát từ bậc năm trở lên, cùng là quyến thuộc. Làm nghĩ nhớ đó, là Nghĩ nhớ đúng. Nếu nghĩ nhớ khác tên là nghĩ nhớ sai. Tên đó là Tướng cảnh giới ban đầu của Căn mắt.

Đã Thanh tịnh Căn mắt. Lại thêm đọc ca ngợi Kinh điển Pháp Bậc Phật. Ngày đêm sáu thời khắc quỳ lâu sám hối. Mà làm lời nói như thế. Con nay vì sao chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, các Phật Hóa thân. Không thấy toàn thân Xá Lợi, Tháp của Đa Bảo Phật. Tháp của Đa Bảo Phật thường ở không mất. Mắt đục ác của con vì thế không thấy. Làm lời nói đó xong. Lại thêm sám hối. Đã qua bảy ngày. Tháp của Đa Bảo Phật từ đất bay ra. Thích Ca Mâu Ni Phật liền dùng tay phải mở cửa Tháp đó. Thấy Đa Bảo Phật nhập vào Tam muội rộng hiện ra Sắc thân. Mỗi một lỗ chân lông chảy ra Quang sáng bằng số bụi trần của cát sông Hằng. Mỗi một Quang sáng có trăm nghìn vạn trăm triệu Hóa Phật. Khi hiện ra cảnh tướng này. Người thực hành vui mừng. Kệ ca ngợi vòng quanh Tháp đủ bảy lượt xong.

Đa Bảo Như Lai sinh ra âm thanh lớn. Ca ngợi nói rằng : Con Pháp ! Ngài nay chân thực hay thực hành Pháp Bậc Phật. Thuận theo sám hối Căn mắt của Phổ Hiền. Do Nhân duyên đó. Ta tới nơi ở của Ngài, vì Ngài chứng minh. Nói lời đó xong. Ca ngợi nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Thích Ca Mâu Ni Phật hay nói Pháp lớn. Tưới mưa Pháp lớn. Thành công các loại chúng sinh đục ác.

Khi đó người thực hành thấy Tháp của Đa Bảo Phật xong. Lại tới nơi ở của Phổ Hiền Bồ Tát. Chắp tay kính lễ báo cáo nói rằng : Thầy lớn dạy Con sám hối. Phổ Hiền lại nói rằng : Ngài với Nhân duyên Căn tai của nhiều Kiếp đuổi theo âm thanh bên ngoài. Khi nghe tiếng vi diệu, tâm sinh nghi nương nhờ. Khi nghe tiếng ác, phát ra tám trăm loại giặc hại Phiền não. Như báo ứng nghe ác này được việc ác. Thường nghe tiếng ác, sinh các duyên lôi kéo. Do nghe đảo lộn. Đang đọa xuống Đạo ác, biên giới thấy sai, nơi không nghe Pháp.

Ngài với ngày nay đọc giữ tạng biển công Đức của Pháp Bậc Phật. Do vì Nhân duyên đó thấy Phật mười phương. Tháp của Đa Bảo Phật hiện ra vì Ngài làm chứng. Ngài cần tự đang nói các tội, sám hối tội ác cũ của mình.

Lúc đó người thực hành nghe lời nói như thế xong. Lại thêm chắp tay phục đất đỉnh lễ. Mà làm lời nói đó. Chính Biến Tri Thế Tôn ! Hiện ra vì làm chứng Kinh điển bình đẳng của con. Là chủ Từ Bi. Chỉ nguyện quan sát Con, nghe nói của Con. Con từ nhiều Kiếp thậm chí thân hiện nay. Nhân duyên Căn tai nghe âm thanh nghi hoặc nương nhờ. Như nhựa nương nhờ cây cỏ. Khi nghe các ác, phát ra độc ác Phiền não. Nơi nơi nghi hoặc nương nhờ, thời không có tạm ngừng. Cố giữ lời nói này Thần thức của con mệt mỏi. Nay mới hiểu biết. Hướng về các Thế Tôn phát lộ ra sám hối. Đã sám hối xong. Thấy Đa Bảo Phật phóng Quang sáng lớn. Quang đó màu vàng. Chiếu sáng khắp phương Đông và cõi mười phương. Vô lượng các thân Phật màu vàng chân thực. Trong trống rỗng ở phương Đông làm bài ca đó, nói rằng : Tên hiệu Phật Thế Tôn này là Thiện Đức. Cũng có vô số các Phật Hóa thân. Ngồi trên tòa Sư tử dưới cây báu. Ngồi xếp bằng kết già.

Tất cả các Thế Tôn đó đều nhập vào Tam muội Rộng hiện ra Sắc thân. Đều làm ca ngợi đó, nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Người nam thiện  ! Ngài nay đọc ca ngợi Kinh điển Pháp Bậc Phật. Ngài do ca ngợi. Là cảnh giới Phật. Nói lời nói đó xong.

Phổ Hiền Bồ Tát lại thêm vì nói Pháp sám hối. Ngài ở đời trước trong vô lượng Kiếp. Do vì tham mùi hương. Các Biết phân biệt, nơi nơi tham nương nhờ. Rơi xuống sinh chết. Ngài nay do Pháp Bậc Phật cần phải quan sát. Do Pháp Bậc Phật, các Pháp Không có hình tướng. Là nghe hay nói xong. Phục đất đỉnh lễ, lại thêm sám hối. Đã sám hối xong cần làm lời nói đó.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tháp của Đa Bảo Phật.

Nam mô Các Phật Hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật ở mười phương.

Làm lời nói đó xong. Lễ khắp Phật mười phương.

Nam mô Thiện Đức Phật và các Phật Hóa thân ở phương Đông.

Như mắt do thấy mỗi một tâm lễ. Hương hoa cúng dưỡng. Cúng dưỡng đã xong. Quỳ lâu chắp tay. Dùng đủ các loại bài kệ, ca ngợi các Phật. Đã ca ngợi xong. Nói các tội, sám hối mười Nghiệp ác. Đã sám hối xong mà làm lời nói đó. Khi Con ở vô lượng Kiếp đời trước. Tham Hương Vị Xúc tạo ra các ác. Vì Nhân duyên đó tới vô lượng đời. Thường nhận Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, nơi biên giới thấy sai và thân không thiện. Như Nghiệp ác này, hôm nay phát lộ ra. Trở về hướng tới Pháp đúng nhất của các Phật. Đọc sám hối tội. Đã sám hối xong. Thân tâm không lười nhác. Lại thêm đọc ca ngợi Kinh điển Pháp Bậc Phật.

Do lực của Pháp Bậc Phật. Trong trống rỗng có tiếng nói. Bảo nói rằng : Con Pháp ! Ngài nay cần phải hướng về ca ngợi nói Pháp Bậc Phật của Phật mười phương. Ở trước các Phật tự nói tội cũ của mình. Các Phật Như Lai là Cha nhân Từ của Ngài. Ngài cần tự nói Nghiệp ác không thiện làm được của Căn lưỡi. Căn lưỡi này tướng Nghiệp động ác. Nói dối nói thêu dệt, nói ác nói hai lời. Chê bai nói dối. Ca ngợi thấy sai. Nói lời vô ích. Như thế rất nhiều các Nghiệp ác hỗn tạp. Pháp kéo dắt tranh đấu hỏng loạn, nói Pháp sai. Các tội như thế nay đều sám hối.

Trước các Thế hùng làm lời nói đó xong, phục đất đỉnh lễ. Lễ khắp Phật mười phương. Chắp tay quỳ lâu cần làm lời nói như thế. Hoạn nạn cũ của lưỡi này vô lượng vô biên. Các Nghiệp ác chích sinh từ Căn lưỡi. Cắt đứt vầng Pháp đúng phát ra từ lưỡi. Như lưỡi ác này cắt đứt loại công Đức. Ở trong nghĩa sai đa đoan ép nói. Ca ngợi thấy sai như củi ích lửa. Giống như lửa mạnh hỏng hại chúng sinh.

Như uống chất độc, chết không đau đớn. Như báo ứng của tội này, ác sai không thiện. Đang đọa xuống Đạo ác trăm Kiếp, nghìn Kiếp. Do vì nói dối đọa xuống Địa ngục lớn. Con nay trở về hướng tới các Phật ở phương Nam, phát lộ ra tối ác.

Khi làm nghĩ nhớ đó, trong khoảng không có tiếng nói. Phương Nam có Phật tên hiệu là Chiên Đàn Đức. Phật đó cũng có vô lượng Hóa thân. Tất cả các Phật đều nói Pháp Bậc Phật, bỏ mất tội ác. Như các tội này. Nay hướng về vô lượng các Phật Đại Bi Thế Tôn mười phương. Phát lộ ra tối ác, thành tâm sám hối. Nói lời như thế xong. Phục đất đỉnh lễ. Phục lễ các Phật.

Khi đó các Phật lại phóng Quang sáng chiếu sáng thân người thực hành. Giúp cho thân tâm họ, tự nhiên vui mừng. Phát ra Đại Từ Bi, rộng nghĩ nhớ tất cả. Lúc đó các Phật rộng vì người thực hành. Nói Đại Từ Bi và Pháp vui mừng, vứt bỏ lớn. Cũng dạy lời nói thân ái, tu sáu hòa kính.

Khi đó người thực hành. Nghe lệnh dạy này, tâm rất vui mừng. Lại thêm đọc luyện, cuối cùng không lười nghỉ.

Trong trống rỗng lại có tiếng nói vi diệu, phát ra lời nói như thế. Ngài nay cần phải tâm sâu sám hối. Thân làm sát hại trộm cướp tham dâm. Tâm làm nghĩ nhớ các không thiện. Tạo ra mười ác và Địa ngục năm Vô gian. Giống như Khỉ nhỏ. Cũng như nhựa bẫy chim. Nơi nơi tham nương nhờ, tới khắp trong tất cả sáu Căn Tình. Cành lá hoa quả của sáu Nghiệp Căn này. Đều tràn đầy hai mươi lăm có, tất cả nơi sinh của Ba Cõi. Cũng hay tăng lớn mười hai việc khổ của Sinh già Ngu tối. Tám sai tám nạn, đều cùng trong Kinh sách. Ngài nay cần phải sám hối Nghiệp ác không thiện như thế.

Khi đó người thực hành nghe lời nói này xong. Hỏi tiếng nói trong trống rỗng. Con nay ở nơi nào thực hành Pháp sám hối.

Thời tiếng nói trong trống rỗng liền nói lời như thế. Thích Ca Mâu Ni tên hiệu là Tì Lư Giá Na đầy khắp tất cả nơi. Nơi ở của Phật đó tên là Thường Tịch Quang. Thường do Pháp tới Niết Bàn hút lấy được nơi ở. Do Pháp tới Niết Bàn của bản thân yên lập nơi ở. Pháp tới Niết Bàn Thanh tịnh diệt mất nơi có hình tướng. Pháp tới Niết Bàn vui thích, không dừng ở nơi tướng thân tâm. Không thấy các tướng Pháp có không. Như tĩnh lặng Giải thoát. Thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn. Do Sắc thân đó thường dừng ở Pháp. Cần phải quan sát Phật mười phương như thế.

Thời Phật mười phương đều duỗi tay phải. Xoa đầu người thực hành làm lời nói như thế. Thiện thay, thiện thay ! Người nam thiện ! Do Ngài đọc ca ngợi Kinh Pháp Bậc Phật. Các Phật mười phương nói Pháp sám hối, hạnh Bồ Tát. Không cắt đứt kết buộc sai khiến, không dừng ở biển sai khiến. Phát ra từ tưởng nhớ đảo lộn. Như tâm tưởng này. Phát ra từ ảo tưởng. Như gió trong trống rỗng không nơi dừng dựa. Tướng Pháp như thế không sinh không mất. Tội đó ra sao. Phúc đó thế nào. Tâm bản thân tự Rỗng. Tội Phúc không có chủ. Tất cả Pháp như thế. Không dừng không hỏng. Sám hối như thế. Quan sát tâm không có tâm. Pháp không dừng ở trong Pháp. Các Pháp Giải thoát Tĩnh lặng chân lý diệt khổ.

Tưởng nhớ như thế tên là sám hối lớn. Tên là Sám hối trang nghiêm. Tên là Sám hối tướng tội không có. Tên là Phá hỏng Biết của tâm.

Người làm sám hối này. Thân tâm Thanh tịnh không dừng ở trong Pháp. Giống như nước chảy trong từng nghĩ nhớ. Được thấy Phổ Hiền Bồ Tát và Phật mười phương.

Thời các Thế Tôn dùng Quang sáng Đại Bi. Vì với người thực hành nói Pháp không có hình tướng. Người thực hành nghe nói Nghĩa Rỗng không có hình tướng. Người thực hành nghe xong. Tâm không hoảng sợ. Theo thời liền nhập vào ngôi vị đúng của Bồ Tát.

Phật bảo A Nan. Người thực hành như thế. Tên là Sám hối. Sám hối này các Phật mười phương. Các Bồ Tát lớn nhất được Pháp sám hối.

Phật bảo A Nan. Sau khi Phật tạ thế. Các Đệ tử của Phật, nếu có sám hối Nghiệp ác không thiện. Chỉ cần đọc ca ngợi Kinh điển Pháp Bậc Phật. Kinh bình đẳng này là mắt các Phật. Các Phật do điều đó được đầy đủ năm loại mắt. Ba loại thân của Phật sinh từ bình đẳng. Ấn Pháp lớn đó in dấu biển Niết Bàn. Như trong biển này, hay sinh ra ba loại thân Thanh tịnh của Phật. Ba loại thân này. Ruộng Phúc của Trời Người cao nhất trong cúng dưỡng.

Nếu có đọc ca ngợi Kinh điển bình đẳng lớn. Nên biết người này đầy đủ công Đức của Phật. Các ác vĩnh diệt mất, sinh ra từ Trí tuệ Phật.

Khi đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng :

Nếu có Căn mắt ác. Mắt Nghiệp chướng không sạch.

Chỉ cần đọc Bậc Phật. Nghĩ nhớ Nghĩa Không tướng.

Tên là sám hối mắt. Hết các Nghiệp không thiện.

Căn tai nghe tiếng loạn. Nghĩa hòa hợp hỏng loạn.

Do phát ra cuồng loạn. Giống như Khỉ nhỏ ngu.

Chỉ cần đọc Bậc Phật. Xem Pháp Rỗng không tướng.

Vĩnh hết tất cả ác. Tai Trời nghe mười phương.

Căn mũi nhờ các hương. Theo nhiễm phát các Xúc.

Như mũi cuồng hoặc này. Theo nhiễm sinh các Bẩn.

Nếu đọc Kinh Bậc Phật. Xem Pháp như thực tế.

Vĩnh rời các Nghiệp ác. Đời sau lại không sinh.

Căn lưỡi sinh năm loại. Miệng ác Nghiệp không thiện.

Nếu muốn tự điều thuận. Cần siêng tu tâm Từ.

Nghĩ nghĩa thực vắng Pháp. Các phân biệt tướng không.

Căn tâm như Khỉ nhỏ. Thời không có tạm ngừng.

Nếu muốn bẻ điều phục. Cần siêng đọc Bậc Phật.

Nhớ Phật hiểu thân lớn. Lực không sợ được thành.

Thân là chủ cơ quan. Như bụi chuyển theo gió.

Vui đùa giữa sáu giặc. Tự do không trở ngại.

Nếu muốn mất ác này. Vĩnh rời các Phiền não.

Thường ở thành Niết Bàn. Tâm yên vui lặng lẽ.

Cần đọc Kinh Bậc Phật. Nhớ các mẹ Bồ Tát.

Vô lượng Phương tiện tốt. Được từ nghĩ Không tướng.

Như sáu Pháp loại này. Tên là sáu Căn Tình.

Tất cả biển Nghiệp chướng. Đều sinh từ ảo tưởng.

Nếu người muốn sám hối. Ngồi yên nhớ Không tướng.

Các tội như sương mù. Ánh tuệ hay tan bỏ.

Vì thế cần chí tâm. Sám hối sáu Căn Tình.

Đọc bài kệ đó xong. Phật bảo A Nan. Ngài nay giữ lấy sám hối sáu Căn đó, Pháp quan sát Phổ Hiền Bồ Tát. Rộng vì người đời các Trời mười phương. Rộng nói phân biệt.

Sau khi Phật tạ thế. Các Đệ tử của Phật. Nếu có nhận giữ đọc, ca ngợi giảng giải Kinh điển bình đẳng. Cần ở nơi yên tĩnh. Hoặc ở nơi gò mộ. Hoặc ở dưới cây rừng. Nơi Rừng núi vắng đọc ca ngợi, bình đẳng suy nghĩ nghĩa Pháp Bậc Phật. Do lực nghĩ nhớ kiên cường. Được thấy thân Ta và Tháp của Đa Bảo Phật. Vô lượng các Phật Hóa thân mười phương.

Do Phổ Hiền Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát. Dược Thượng Bồ Tát cung kính Pháp. Giữ các hoa đẹp đứng dừng ở trong trống rỗng. Cung kính ca ngợi người thực hành giữ Pháp. Chỉ vì đọc Kinh bình đẳng Bậc Phật. Các Phật Bồ Tát ngày đêm cúng dưỡng người giữ Pháp đó. Phật bảo A Nan. Ta và các Bồ Tát Kiếp Hiền cùng với các Phật mười phương. Do vì suy nghĩ nghĩa chân thực Pháp Bậc Phật. Trừ bỏ tội sinh chết bằng số A tăng kì trăm vạn trăm triệu Kiếp. Do vì Pháp sám hối tốt đẹp nhất này. Nay ở mười phương đều được làm Phật.

Nếu muốn nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Nếu muốn hiện ra thân thấy Phật mười phương và Phổ Hiền Bồ Tát. Cần tắm rửa sạch, mặc áo trong sạch. Đốt các hương quý. Ở nơi trống vắng lặng. Cần phải đọc ca ngợi Kinh điển Bậc Phật, suy nghĩ nghĩa Pháp Bậc Phật.

Phật bảo A Nan. Nếu có chúng sinh muốn quan sát Phổ Hiền Bồ Tát. Cần làm quan sát như thế. Làm quan sát như thế, tên là quan sát đúng. Nếu quan sát khác, tên là quan sát sai.

Sau khi Phật tạ thế. Các Đệ tử của Phật thuận theo lời của Phật, thực hành sám hối. Nên biết người đó thực hành hạnh Phổ Hiền.

Người thực hành hạnh Phổ Hiền. Không thấy tướng ác và Nghiệp báo ác. Nếu có chúng sinh ngày đêm sáu thời khắc, lễ Phật mười phương. Ca ngợi Kinh Pháp Bậc Phật, suy nghĩ nghĩa Không có hình tướng, Pháp Rỗng rất sâu. Thời gian giây phút. Trừ bỏ tội sinh chết của trăm vạn trăm triệu trăm triệu A tăng kì Kiếp.

Người thực hành hạnh này. Là con Phật chân thực. Sinh từ các Phật. Các Phật mười phương và các Bồ Tát. Là Hòa Thượng của họ. Tên đó là Người đầy đủ Giới Bồ Tát. Không cần diệt mất Nghiệp, tự nhiên thành công. Cần nhận cúng dưỡng của tất cả Trời Người.

Khi đó người thực hành, nếu muốn đầy đủ Giới Bồ Tát. Cần phải chắp tay ở nơi rỗng vắng lặng. Lễ khắp Phật mười phương, sám hối các tội. Tự nói tội của mình. Sau đó ở nơi Tĩnh lặng báo cáo Phật mười phương. Mà làm lời nói như thế.

Các Phật Thế Tôn thường dừng ở Thế gian. Do Nghiệp chướng của Con. Tuy tin bình đẳng, thấy Phật chưa rõ. Nay Trở về nương theo Phật. Chỉ nguyện Thích Ca Mâu Ni, Chính Biến Tri Thế Tôn. Vì Con làm Hòa Thượng. Văn Thù Sư Lợi đầy đủ Trí tuệ lớn. Nguyện dùng Trí tuệ. Truyền cho Con các Pháp Bồ Tát Thanh tịnh. Ánh Đại Từ lớn của Di Lặc Bồ Tát vì thương xót Con. Cũng cần thuận cho Con nhận Pháp Bồ Tát. Các Phật mười phương hiện ra vì Con làm chứng. Các Bồ Tát lớn nhất đều nói tên hiệu đó. Là Đại Sĩ lớn giúp che chúng sinh. Giúp đỡ chúng con.

Hôm nay nhận giữ Kinh điển bình đẳng. Thậm chí mất mệnh. Nếu đọa xuống Địa ngục nhận vô lượng khổ. Cuối cùng không chê bai Pháp đúng của các Phật. Do vì lực công Đức Nhân duyên đó. Thích Ca Mâu Ni Phật là Hòa Thượng của Con. Văn Thù Sư Lợi là Hòa Thượng ngoài Đạo của Con. Nguyện Di Lặc sắp tới truyền cho Con Pháp. Nguyện các Phật mười phương chứng biết Con. Nguyện các Bồ Tát Đức lớn là bạn của Con. Con nay dựa vào nghĩa rất sâu của Kinh Pháp Bậc Phật. Trở về nương theo Phật, Trở về nương theo Pháp, Trở về nương theo Tăng.

Nói ba lần như thế. Đã Trở về nương theo Phật Pháp Tăng Báu. Tiếp theo đang tự nguyện nhận sáu Pháp trọng yếu. Nhận sáu Pháp trọng yếu xong. Tiếp theo đang siêng tu hạnh Phạm không trở ngại. Phát rộng tâm cứu giúp. Nhận tám Pháp trọng yếu. Lập thệ nguyện này xong. Ở nơi rỗng vắng lặng đốt các hương quý, rắc hoa. Cúng dưỡng tất cả các Phật và các Bồ Tát, Pháp Bậc Phật bình đẳng. Mà làm lời nói như thế.

Con với ngày nay phát tâm Bồ Đề. Dùng công Đức này rộng độ thoát tất cả. Làm lời nói đó xong. Lại thêm đỉnh lễ tất cả các Phật và các Bồ Tát. Suy nghĩ nghĩa bình đẳng. Một ngày thậm chí hai mươi mốt ngày. Nếu Ở nhà Rời nhà. Không cần Hòa Thượng. Không sử dụng các Thầy. Mất Nghiệp không trắng sạch.

Do lực nhận giữ đọc, ca ngợi Kinh điển Pháp Bậc Phật. Do thực hành khuyên phát của Phật Phổ Hiền Bồ Tát. Là mắt mũi Pháp đúng của các Phật mười phương. Nhân do Pháp đó. Tự nhiên thành công năm phần thân Pháp. Giới Định Tuệ Giải thoát Giải thoát thấy biết. Các Phật Như Lai sinh từ Pháp này. Với Kinh Pháp Bậc Phật được nhận nhớ khác biệt. Vì thế người Trí tuệ.

Nếu Thanh Văn phá hỏng ba Trở về nương theo và năm Giới hạnh, tám Giới hạnh, Giới hạnh của Tì Kheo nữ Tì Kheo, Giới hạnh của Sa Di nữ Sa Di, Giới hạnh Thức Xoa Ma Ni, cùng với các uy nghi.

Do tâm ngu si không thiện ác sai. Phạm nhiều các Giới hạnh và Pháp uy nghi. Nếu muốn bỏ mất giúp cho không có nạn cũ. Trở lại là Tì Kheo đầy đủ Pháp Sa Môn. Cần siêng tu đọc Kinh điển bình đẳng. Suy nghĩ nghĩa Không có hình tướng, Pháp Rỗng rất sâu. Giúp cho Trí tuệ Rỗng này tương ứng cùng với tâm. Nên biết người này với giây phút nghĩ nhớ. Tất cả tội bẩn vĩnh hết không thừa. Tên đó là đầy đủ nghi thức Pháp Sa Môn, đầy đủ các uy nghi. Cần nhận tất cả cúng dưỡng của Trời Người.

Nếu nam Phật Tử, nữ Phật Tử phạm các uy nghi, làm việc không thiện. Việc không thiện đó, gọi là nói tội cũ của Pháp Phật. Nói giảng việc ác sai phạm của bốn Chúng. Trộm cướp buông thả dâm loạn, không có hổ thẹn. Nếu muốn sám hối diệt mất các tội. Cần siêng đọc ca ngợi Kinh điển bình đẳng, suy nghĩ nghĩa Không có hình tướng.

Nếu Vua đại thần, Bà La Môn Cư Sĩ Trưởng Giả, quan tể tướng. Các loại người đó tham cầu không chán. Làm ra tội năm nghịch Đạo. Chê bai Kinh bình đẳng. Đầy đủ mười Nghiệp ác. Báo ứng ác lớn đó. Cần đọa xuống Đạo ác. Hơn các mưa lớn. Nhất định đang đọa xuống Địa ngục A Tì. Nếu muốn bỏ mất Nghiệp chướng này. Cần sinh hổ thẹn hối cải các tội.

Thế nào tên là Pháp sám hối của họ tộc Đế Vương Cư Sĩ. Pháp sám hối đó. Chỉ cần tâm ngay thẳng. Không chê bai Phật Pháp Tăng Báu. Rời nhà không chướng ngại. Không vì người hạnh Phạm làm ác giữ ách nạn. Cần phải nhớ liên hệ, tu sáu Pháp nghĩ nhớ. Cũng cần cung cấp cúng dưỡng người giữ Pháp Bậc Phật. Không cần lễ bái. Cần phải ghi nhớ nghĩa Rỗng, Không có hình tướng của Kinh Pháp rất sâu. Người suy nghĩ Pháp đó. Tên đó là Họ tộc Đế Vương Cư Sĩ tu sám hối bậc nhất.

Người sám hối thứ hai, hiếu dưỡng Cha mẹ cung kính Sư Trưởng. Tên đó là tu Pháp sám hối thứ hai.

Người sám hối thứ ba, Pháp đúng quản lý Nước, không sai trái oan uổng nhân dân. Tên đó là tu sám hối thứ ba.

Người sám hối thứ tư, với sáu ngày ăn chay giữ Giới hạnh, lực cùng với ở bên trong các cảnh giới răn dạy. Tu như Pháp này. Tên đó là sám hối thứ tư.

Người sám hối thứ năm, chỉ cần tin sâu nhân quả. Tin một Đạo chân thực. Biết Phật không mất. Tên đó là sám hối thứ năm.

Phật bảo A Nan. Ở đời Tương lai nếu có tu luyện Pháp sám hối này. Nên biết người này mặc áo hổ thẹn. Các Phật trợ giúp. Không lâu đang thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Khi nói lời đó mười nghìn con Trời được mắt Pháp sạch. Di Lặc Bồ Tát cùng với các Bồ Tát lớn nhất và A Nan. Nghe được Phật nói. Vui mừng kính thực hành.

Phật nói Kinh Pháp Quan sát hạnh Bồ Tát Phổ Hiền.