Vượt Thoát Trầm Luân Sáu Nẻo
Thiện Phúc

 

Sáu Nẻo Trầm Luân Của Chúng Sanh là gì? Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, tất cả chúng sanh trong cõi Ta Bà nầy đều phải chịu sanh tử vả tái sanh luân chuyển không ngừng theo luật nhân quả, sanh vào nẻo nào tùy theo những hành động trong một hoặc nhiều kiếp trước quyết định. Trong Phật giáo, các nẻo nầy được miêu tả bằng các tai họa hay các phần của bánh xe sanh tử. Bánh xe nầy do các hành động phát sanh từ vô minh của ta về chân tánh cuộc sinh tồn, do các nghiệp lực từ quá khứ vô thủy thúc đẩy, do sự thèm muốn khoái lạc của các thức giác của chúng ta, và sự bám víu của chúng ta vào những khoái lạc nầy tiếp tục làm nó xoay vần, đưa đến sự quay vòng bất tận của sinh tử và tái sanh mà chúng ta bị trói buộc trong ấy. Chúng sanh tạo các nghiệp khác nhau rồi bị nghiệp lực thúc đẩy, dẫn dắt đến sáu loại đầu thai, qua lại trong sáu nẻo, sanh rồi tử, tử rồi sanh, như bánh xe xoay vần, không bao giờ dừng nghỉ, hoặc vào địa ngục, hoặc làm quỷ đói, hoặc làm súc sanh, hoặc A Tu La, hoặc làm người, hoặc làm trời, Đức Phật gọi đó là luân chuyển trong lục đạo. Sáu nẻo đường trần gồm ba đường dưới (Hạ Tam Đồ) hay ba đường dữ, và ba đường trên (Thượng Tam Đồ) hay ba đường lành.