XUÂN ĐÃ ĐẦY CÀNH
Thích Nữ Như Đức
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan