Xuân Di Lặc
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học