Lễ Giao Thừa Trong Phật Giáo
Thích Lệ Trang
Diễn đọc: Huệ Tâm, Thùy Duyên