DI ĐÀ KINH SỚ SAO
DIỄN NGHĨA
QUYỂN I
Liên Trì đại sư chùa Vân Thê soạn sớ sao
Pháp sư Cổ Đức diễn nghĩa
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo duyệt: Minh Tiến – Huệ Trang – Đức Phong

 

adidasosaodiennghia-1


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9