羯囉微囉 ( 羯yết 囉ra 微vi 囉ra )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (植物)見迦羅毘囉條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 植thực 物vật ) 見kiến 迦ca 羅la 毘tỳ 囉ra 條điều 。