三輪化導 ( 三tam 輪luân 化hóa 導đạo )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)一神變輪,二記心輪,三教誡輪。神變者佛以身業現種種之神變奇瑞也。記心者佛以意業知眾生之心也。教誡者佛以口業教訓眾生也。瑜伽論二十五謂之三神變。俱舍論二十七謂之三示導。見三輪條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 一nhất 神thần 變biến 輪luân , 二nhị 記ký 心tâm 輪luân , 三tam 教giáo 誡giới 輪luân 。 神thần 變biến 者giả 佛Phật 以dĩ 身thân 業nghiệp 現hiện 種chủng 種chủng 之chi 神thần 變biến 奇kỳ 瑞thụy 也dã 。 記ký 心tâm 者giả 佛Phật 以dĩ 意ý 業nghiệp 知tri 眾chúng 生sanh 之chi 心tâm 也dã 。 教giáo 誡giới 者giả 佛Phật 以dĩ 口khẩu 業nghiệp 教giáo 訓huấn 眾chúng 生sanh 也dã 。 瑜du 伽già 論luận 二nhị 十thập 五ngũ 謂vị 之chi 三tam 神thần 變biến 。 俱câu 舍xá 論luận 二nhị 十thập 七thất 謂vị 之chi 三tam 示thị 導đạo 。 見kiến 三tam 輪luân 條điều 。