三天四仙 ( 三tam 天thiên 四tứ 仙tiên )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)見二天三仙條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 見kiến 二nhị 天thiên 三tam 仙tiên 條điều 。