三昧耶形 ( 三tam 昧muội 耶da 形hình )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)以佛菩薩內證之本誓為標幟者。不動明王之刀劍,觀音菩薩之蓮華,及諸尊之印相等。是四種曼陀羅之一也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 以dĩ 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 內nội 證chứng 之chi 本bổn 誓thệ 為vi 標tiêu 幟xí 者giả 。 不bất 動động 明minh 王vương 之chi 刀đao 劍kiếm , 觀quán 音âm 菩Bồ 薩Tát 之chi 蓮liên 華hoa , 及cập 諸chư 尊tôn 之chi 印ấn 相tướng 等đẳng 。 是thị 四tứ 種chủng 曼mạn 陀đà 羅la 之chi 一nhất 也dã 。