三金剛觀 ( 三tam 金kim 剛cang 觀quán )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)於身口意之三處在置吽字,觀吽字變為五股金剛杵之觀法也。於行法之初修之,滅吾身口意之罪障,使成金剛不壞之身,猶如五字嚴身觀。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 於ư 身thân 口khẩu 意ý 。 之chi 三tam 處xử 在tại 置trí 吽hồng 字tự , 觀quán 吽hồng 字tự 變biến 為vi 五ngũ 股cổ 金kim 剛cang 杵xử 之chi 觀quán 法Pháp 也dã 。 於ư 行hành 法pháp 之chi 初sơ 修tu 之chi , 滅diệt 吾ngô 身thân 口khẩu 意ý 之chi 罪tội 障chướng , 使sử 成thành 金kim 剛cang 不bất 壞hoại 。 之chi 身thân , 猶do 如như 五ngũ 字tự 嚴nghiêm 身thân 觀quán 。