Sa-Va-Ri-Pa

Từ Điển Đạo Uyển

S: śavaripa; “Thợ săn”;
Một Ma-ha Tất-đạt (s: mahāsiddha) trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, được xem là đệ tử của Sa-ra-ha và Long Thụ, sống khoảng cuối thế kỉ thứ 8, đầu thứ 9.
Là thợ săn, Sa-va-ri-pa chuyên giết hại thú vật. Bồ Tát Quán Thế Âm thương hại ông, hiện hình thành thợ săn. Sa-va-ri-pa gặp vị Bồ Tát hỏi: “Ông là ai?” “Một người thợ săn như ông”, Quán Thế Âm trả lời. Sa-va-ri-pa, rất hãnh diện với tài bắn cung của mình, hỏi: “Ông bắn một mũi trúng bao nhiêu con?” “Ba trăm con”, câu trả lời của Quán Thế Âm. Sa-va-ri-pa cười to nói: “Tôi cũng muốn xem ông bắn ra sao!”
Sáng hôm sau, hai người gặp một bầy nai và với một mũi tên, Quán Thế Âm hạ được cả bầy nai. Ngài bảo Sa-va-ri-pa đến khuân một con về nhưng vì phép mầu, con nai nặng ngàn cân, ông nhấc lên không nổi. Tính kiêu mạn bất chợt tan biến và ông quì xin chỉ dạy. Quán Thế Âm buộc ông một tháng không được ăn thịt và giết hại. Tháng sau Quán Thế Âm xuất hiện và vẽ Mạn-đa-la cho ông và vợ thấy chính mình trong cảnh địa ngục đau khổ. Ông sợ hãi, xin theo học Phật pháp. Sau mười hai năm quán lòng từ bi, ông đạt thánh quả và tình nguyện ở lại thế gian cho đến khi Phật Di-lặc ra đời. Chứng đạo kệ của ông như sau:

H 49: Sa-va-ri-pa (śavaripa) đang nhận thức sự Tuyệt đối
Trong rừng sâu vô minh,
con nai đang dẫy dụa,
tên của nó: Tha hoá.
Ta là người thợ săn,
dương cây cung tri kiến
của phương tiện khéo léo,
lắp vào đó mũi tên,
của Thật tại cuối cùng:
con nai bị hạ gục
Tư duy đã rãy chết!
Ta dọn bạn bữa tiệc,
linh đình phi nhị nguyên.
Ướp đầy đủ hương vị
của lạc thú thanh tịnh,
Bạn đạt cái tuyệt vời
của phép Ðại thủ ấn!
*Xem thêm câu chuyện rất giống như trên của Thiền sư Thạch Củng Huệ Tạng.