CẦN KHỔ

Từ điển Đạo Uyển


勤苦; C: qínkŭ; J: gonku;

Có hai nghĩa:

  1. Tự gắng sức, tinh tấn, phấn đấu;
  2. Sự đau khổ trong thế gian. Sự gian khó trong nỗ lực. Sự hành xác để hối lỗi; sự khổ hạnh.