BIỆT THÂN

Từ điển Đạo Uyển


別申; C: biéshēn; J: besshin;

Một cách giải thích chi tiết một bài văn, một học thuyết. Giải thích một khía cạnh đặc biệt, chi tiết của một học thuyết.