BIỆT TẬP KHÍ

Từ điển Đạo Uyển


別習氣; C: biéxíqì; J: betsujikke;

Những tập khí khác biệt được tích tụ trong cuộc sống này. Tập khí này thô thiển hơn những loại Thông tập khí (通習氣) và vì vậy, được xếp vào loại Phiềng não chướng (煩惱障), được diệt trừ bởi những hành giả bên dưới cấp bậc Bồ Tát. Nguyên Hiểu (元曉; k: wǒnhyo) đưa ra ví dụ của một người đang có uy thế trong cuộc sống, phát triển, tích tụ Biệt tập khí kiêu mạn trong suốt cuộc đời của mình (theo Nhị chướng nghĩa 二障義).