BIỆT TÔN TẠP KÍ

Từ điển Đạo Uyển


別尊雜記; C: biézūn zájì; J: besson zakki;

Tác phẩm nói về các bậc Thánh, Tôn túc, 57 quyển, được Tâm Giác (心覺; j: shinkaku, 1117-1180) biên tập. Một trong những tác phẩm đồ tượng quan trọng nhất trong truyền thống Mật giáo Nhật Bản, trình bày nhiều vị Thánh thần, những Ấn tâm (印心), Quán pháp (觀法; s: sādhana), Man-đa-la và những hình tượng hệ thuộc. Đứng trên cơ sở Thiên Thai và Chân Ngôn, tập này phân chia những đối tượng được tôn sùng, gọi là Bản tôn (本尊) thành Phật, Bồ Tát, Quan Âm, Minh vương (s: vidhyarāja), Thiên và v.v… Những hình tượng thật hay được gắn kèm vào những đoạn dẫn trích (thường được lặp đi lặp lại) từ những kinh văn bí mật.