BẤT HOÀN QUẢ

Từ điển Đạo Uyển


不還果; C: bùhuánguǒ; J: fugenka;

Hoàn tất các công hạnh tu tập của quả vị Bất hoàn rồi. Bất hoàn.