BẤT HOÀN HƯỚNG

Từ điển Đạo Uyển


不還向; C: bùhuánxiàng; J: fugenkō;

Thể nhập vào quả vị Bất hoàn.