BẤT HƯU TỨC

Từ điển Đạo Uyển


不休息; C: bùxiūxí; J: fukusoku;

1. Tự mình tu tập tinh cần không lơi lỏng; 2. Tên của một vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa.