婆子燒庵 ( 婆bà 子tử 燒thiêu 庵am )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (公案)昔有婆子供養一菴主經二十年,常使一二八女子送飯奉侍。一日使抱定曰:正與麼時如何?主曰:枯木倚寒嚴,三冬無暖氣。女子歸,舉似於婆,婆曰:我二十年祇供養箇俗漢,遂令遣去,燒卻庵。見五燈會元六。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 公công 案án ) 昔tích 有hữu 婆bà 子tử 供cúng 養dường 一nhất 菴am 主chủ 經kinh 二nhị 十thập 年niên 。 常thường 使sử 一nhất 二nhị 八bát 女nữ 子tử 送tống 飯phạn 奉phụng 侍thị 。 一nhất 日nhật 使sử 抱bão 定định 曰viết 正chánh 與dữ 麼ma 時thời 。 如như 何hà ? 主chủ 曰viết : 枯khô 木mộc 倚ỷ 寒hàn 嚴nghiêm , 三tam 冬đông 無vô 暖noãn 氣khí 。 女nữ 子tử 歸quy , 舉cử 似tự 於ư 婆bà , 婆bà 曰viết : 我ngã 二nhị 十thập 年niên 祇kỳ 供cúng 養dường 箇cá 俗tục 漢hán , 遂toại 令linh 遣khiển 去khứ , 燒thiêu 卻khước 庵am 。 見kiến 五ngũ 燈đăng 會hội 元nguyên 六lục 。