Quan Điểm Của Phật Giáo Về Việc Tự Sát
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan