Mười Bốn Điều Phật Dạy

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là Chính mình,

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là Dối trá,

3. Thất bại lớn nhất của đời người là Tự đại, Ngã mạn,

4. Bi ai lớn nhất của đời người là Ganh tỵ, Tật đố,

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là Đánh mất mình,

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là Bất hiếu,

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là Tự ty,

8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là Vươn lên sau khi ngã,

9. Phá sản lớn nhất của đời người là Tuyệt vọng,

10. Tài sản lớn nhất của đời người là Sức khỏe và Trí tuệ,

11. Món nợ lớn nhất của đời người là Tình cảm,

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là Khoan dung,

13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là Kém hiểu biết,

14. An ủi lớn nhất của đời người là Từ bi và Bố thí.